Cilvekresursi

Nodarbinātība un bezdarbs

Saskaņā ar Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes datu bāzes datiem 2017. gada sākumā Kuldīgas novadā dzīvoja 24 680 iedzīvotāji, no kuriem 63.58% jeb 15 691 iedzīvotāju bija darbspējas vecumā.

Vidējā darba samaksa bruto 2016. gadā Kuldīgas novadā:

 • sabiedriskajā sektorā 687 EUR,
 • vispārējā valdības sektorā 698 EUR,
 • privātā sektora komersantos ar nodarbināto skaitu virs 50 cilvēkiem 721 EUR.

2016. gada beigās Kuldīgas novadā bija reģistrēti 1268 bezdarbnieki, no kuriem 58% bija sievietes un 42% vīrieši. Gandrīz puse jeb 42.7% bezdarbnieku reģistrēti Kuldīgas pilsētā, 7.5% Kurmāles pagastā, 5.9% Rumbas pagastā. Reģistrēto bezdarbnieku sadalījums pa vecuma grupām:

 • jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem 9.3%,
 • bezdarbnieki vecumā 25 – 49 gadi 51%,
 • bezdarbnieki vecāki par 50 gadiem 39.7%.

Reģistrēto bezdarbnieku sadalījums pēc izglītības līmeņa:

 • augstākā izglītība 9,7 %,
 • profesionālā izglītība 32,9 %,
 • vispārējā vidējā izglītība 28 %,
 • pamatizglītība 24,7 %,
 • zemāka par pamatizglītību 4,7 %.

Bezdarbnieku skaits Kuldīgas novadā

Bezdarbnieka deklarētā dzīves vieta (pilsēta, pagasts)

Bezdarbnieku skaits
(31.01.2014.)

Bezdarbnieku skaits
(31.01.2015.)

Bezdarbnieku skaits

(30.07.2017.)

 
 

Kuldīga

723

634

420

 

Ēdoles p.

69

64

36

 

Gudenieku p.

78

68

55

 

Īvandes p.

33

30

21

 

Kabiles p.

69

48

33

 

Kurmāles p.

139

119

71

 

Laidu p.

98

72

45

 

Padures p.

84

63

46

 

Pelču p.

42

50

39

 

Rendas p.

52

56

43

 

Rumbas p.

97

103

60

 

Snēpeles p.

64

56

28

 

Turlavas p.

86

70

43

 

Vārmes p.

88

86

52

 

Kopējais bezdarba līmenis

11.1%

10.0%

4,05%