Pārdod kustamo īpašumu - VW CARAVELLE

Izsolē tiek piedāvāts transportlīdzeklis – VW Caravelle, valsts reģistrācijas numurs GR209, pirmā reģistrācija veikta 1999., šasijas Nr. WV2ZZZ70ZYH018483, transportlīdzekļa tips – 8 vietu pasažieru mikroautobuss. Transportlīdzekļa nobraukums – ap 663 000 km, reģistrācijas apliecības Nr. AF0116244.

Kustamās mantas izsoles sākumcena 1850.00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit euro, 00 centi), neskaitot PVN.

Izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas apmērs – 15,00 EUR.

Drošības nauda (Nodrošinājums) 10% apmērā no izsoles sākumcenas - 185,00 EUR.

Izsoles veids – rakstiska izsole ar augšupejošu soli.

Kustamā manta tiks pārdota izsoles dalībniekam, kas piedāvās visaugstāko cenu.

Izsoles vieta un laiks – izsole notiks gada 28.martā pulksten 14:15 Kuldīgas novada pašvaldības Mazajā zālē, Baznīcas iela 1, Kuldīgā (ievērojot normatīvo aktu prasības, kas nosaka klātienes pasākumu kārtību).

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 1. stāvā, apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrā.

Reģistrācijas maksa un drošības nauda (nodrošinājums) jāieskaita Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžeta kontā: Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, SEB banka Kuldīgas filiāle, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401 ar attiecīgu norādi, lai maksājums būtu identificējams.

Lai reģistrētos par izsoles dalībnieku, pretendentam noteiktajā laikā jāiesūta vai jāiesniedz (ja vien normatīvie akti to pieļauj) maksājuma dokumenti par drošības naudas un reģistrācijas maksas samaksu un slēgta aploksne (ar atzīmi, kurai izsolei to iesniedz), kurā ievietots cenas piedāvājumu, un pieteikums - kurā pretendents norāda vārdu/uzvārdu vai nosaukumu, adresi, norēķinu konta numuru kredītiestādē, piedāvājuma iesniegšanas laiku, kā arī apliecina piekrišanu izsoles noteikumiem.

Izsoles noteikumi

Īpašuma novērtējums