Pārdod nekustamo īpašumu – Riežupes ielā 21A, Mežvaldē, Rumbas pagastā

riezupes iela

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Riežupes ielā 21A, Mežvaldē, Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā (kadastra Nr. 62840060595). 

Īpašuma sastāvs: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62840060510, platība 0,0352 ha, un pagrabs ar kadastra apzīmējumu 62840060510001, platība 41,4 m2. Nekustamo īpašumu ir iespējams iegādāties uz nomaksu. Nekustamā īpašuma atsavināšanas nosacījumi pieejami izsoles noteikumos.

Nosacītā cena: 830 EUR, drošības nauda: 83 EUR, izsoles solis 80 EUR. Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2021. gada 20. oktobrī plkst. 13.00 un noslēdzas 2021. gada 22. novembrī plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021. gada 9. novembra plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta nosacītās cenas 83 EUR apmērā Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžeta kontā: Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401, norādot “Riežupes iela 21A, Mežvalde, Rumbas pag., Kuldīgas nov., izsole”, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē. Papildus jāveic dalības maksas 20 EUR apmērā apmaksa saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē elektroniski izrakstīto rēķinu.

Samaksas nosacījumi par nosolīto objektu: piedāvātā augstākā summa, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 1 (viena) mēneša laikā pēc izsoles organizētāja nosūtītā paziņojuma par pirkuma maksu saņemšanas dienas vai 1 (viena) mēneša laikā pēc izsoles organizētāja nosūtītā paziņojuma par pirkuma maksu saņemšanas dienas, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu, iemaksā 25% no nosolītās cenas un iesniedz Kuldīgas novada pašvaldībai iesniegumu un maksājuma uzdevumu ar lūgumu atlikušo maksājumu veikt termiņā, kas nav ilgāks par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nenomaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

Izsoles noteikumus un informāciju par dzīvokļa īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pa tālruni 63350143 vai pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

FOTO

PLĀNS

< SKATĪT AKTUALITĀTES