Pārdod nekustamo īpašumu – būves ar zemi “Pienotava”, Kabilē

pienotava

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Pienotava”, Kabilē, Kabiles pagastā, Kuldīgas novadā (kadastra Nr. 62580070383). 

Īpašuma sastāvs: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62580070380, platība 0,5549 ha, katlu māja ar kadastra apzīmējumu 62580070445007, platība 38,3 m2, palīgtelpa ar kadastra apzīmējumu 62580070445008, platība 13,0 m2, pienotava ar kadastra apzīmējumu 62580070445009, platība 643,2 m2, noliktava ar kadastra apzīmējumu 62580070445010, platība 53,2 m2, un pagrabs ar kadastra apzīmējumu 62580070445011, platība 114,0 m2. Nekustamā īpašuma atsavināšanas nosacījumi pieejami izsoles noteikumos.

Nosacītā cena: 16 100 EUR, drošības nauda:1610 EUR, izsoles solis 100 EUR. Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2021. gada 17. augustā plkst. 13.00 un noslēdzas 2021. gada 16. septembrī plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.  gada 6. septembra plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta nosacītās cenas 1610 EUR apmērā Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžeta kontā: Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401, norādot “Pienotava”, Kabiles pag., izsole”, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē. Papildus jāveic dalības maksas 20 EUR apmērā apmaksa saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē elektroniski izrakstīto rēķinu.

Samaksas nosacījumi par nosolīto objektu: piedāvātā augstākā summa, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 1 (viena) mēneša laikā pēc izsoles organizētāja nosūtītā paziņojuma par pirkuma maksu saņemšanas dienas vai 1 (viena) mēneša laikā pēc izsoles organizētāja nosūtītā paziņojuma par pirkuma maksu saņemšanas dienas, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu, iemaksā 25% no nosolītās cenas un iesniedz Kuldīgas novada pašvaldībai iesniegumu un maksājuma uzdevumu ar lūgumu atlikušo maksājumu veikt termiņā, kas nav ilgāks par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nenomaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

Izsoles noteikumus un informāciju par nekustamo īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā,pa tālruni 63350143 vai pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

PLĀNS