Pārdod nekustamo īpašumu - “Papeles”, Laidu pagastā

papeles

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod atkārtotā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli

Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Papeles”, Laidu pagasts, Kuldīgas novadā (kadastra Nr. 62640040054).  Īpašuma sastāvs: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62640040054, platība 0,3406 ha, un kūts ar kadastra apzīmējumu 62640040054001, platība 797,6 m2. Nekustamā īpašuma atsavināšanas nosacījumi pieejami izsoles noteikumos.

 Nosacītā cena: 20 800 EUR, drošības nauda: 2080 EUR, izsoles solis 100 EUR. Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2021. gada 1. jūnija plkst. 13.00 un noslēdzas 2021. gada 1. jūlijā plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021. gada 21. jūnija plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta nosacītās cenas 2080 EUR apmērā Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžeta kontā: Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401, norādot “Papeles”, Laidu pag., izsole”, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē.

Samaksas nosacījumi par nosolīto objektu: piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 1 (viena) mēneša laikā pēc izsoles organizētāja nosūtītā paziņojuma par pirkuma maksu saņemšanas dienas vai 1 (viena) mēneša laikā pēc izsoles organizētāja nosūtītā paziņojuma par pirkuma maksu saņemšanas dienas, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu, iemaksā 25% no nosolītās cenas un iesniedz Kuldīgas novada pašvaldībai iesniegumu un maksājuma uzdevumu ar lūgumu atlikušo maksājumu veikt termiņā, kas nav ilgāks par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nenomaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

Paziņojums par izsoli ir jāpublicē elektronisko izsoļu vietnē  https://izsoles.ta.gov.lv, Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, Kuldīgas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Kuldīgas Novada Vēstis”, pašvaldības interneta mājaslapā www.kuldiga.lv, tas izliekams labi redzamā vietā pie attiecīgā nekustamā īpašuma.

Izsoles noteikumus un informāciju par nekustamo īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pa tālruni 63350143 vai pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

IZSOLES NOTEIKUMI

< SKATĪT AKTUALITĀTES