Pārdod nekustamo īpašumu - zemesgabalu “Āboli”, Kabiles pagasts

aboli

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli Kuldīgas novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Āboli”, Kabiles pagasts, Kuldīgas novadā (kadastra Nr. 62580070386). 

Izsolāmā objekta sastāvs: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62580070519, platība 1,19 ha. Dominējošā zemes lietošanas veida kategorija – lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Nekustamā īpašuma atsavināšanas nosacījumi pieejami izsoles noteikumos.

Izsolāmā objekta nosacītā cena: 2700 EUR, drošības nauda (nodrošinājums): 270 EUR, izsoles solis 100 EUR.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2021. gada 5. maijā plkst. 13.00 un noslēdzas 2021. gada 4. jūnijā plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021. gada 25. maija 23.59 jāiemaksā Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžeta kontā: Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401, norādot: “Āboli”, Kabiles pag., izsole” nodrošinājums 10% apmēra no izsolāmā objekta nosacītās cenas (270 EUR) un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē.

Samaksas nosacījumi par nosolīto objektu: piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu (270 EUR), jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu viena mēneša laikā no izsoles organizētāja noteiktā paziņojuma saņemšanas dienas par pirkuma maksu vai viena mēneša laikā no izsoles organizētāja noteiktā paziņojuma saņemšanas dienas par pirkuma maksu, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu (270 EUR), iemaksā 25% no nosolītās cenas un iesniedz Kuldīgas novada pašvaldībai iesniegumu un maksājuma uzdevumu ar lūgumu atlikušo maksājumu veikt termiņā, kas nav ilgāks par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nenomaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

Izsoles noteikumus un informāciju par nekustamo īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pa tālruni 63350143 vai pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Plāns

IZSOLES NOTEIKUMI

< SKATĪT AKTUALITĀTES