Izsolīs medību tiesību nomas tiesības "Jaunkārkli" un "Kopsaimnieki", Rendas pagastā

gerbonis

Kuldīgas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsolīs medību tiesību nomas tiesības pašvaldībai piederošās zemes vienībās - "Jaunkārkli" un "Kopsaimnieki", Rendas pagastā, Kuldīgas novadā.

Izsoles sākumcena – 2,50 (divi euro un 50 centi) bez PVN.

Izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas apmērs par nomas tiesību objektu –5,00 EUR.

Drošības nauda (Nodrošinājums) par nomas tiesību objektu – 5,00 EUR.

Samaksas nosacījumi par nosolīto objektu: piedāvātā augstākā summa, atrēķinot drošības naudu, jāsamaksā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc izsoles dienas.

IZSOLES NOTEIKUMI