Jautājiet mums

Labdien! Lūdzu sniedziet informāciju kā tiks nodrošināta iedzīvotāju piekļuve savā dzīves vietā ar personīgajām automašīnām Jelgavas ielas rekonstrukcijas laikā. un vai būs iespēja pēc iespējas tuvāk tās novietot dzīves vietai

Labdien! Kā iepriekš esam informējuši, tad Jelgavas ielas pārbūves darbus veiks vienlaicīgi vairākos posmos - L. Paegles ielā un divos Jelgavas ielas posmos: no Mucenieku, Jelgavas un L. Paegles ielas krustojuma līdz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam un no Graudu ielas krustojuma līdz Ganību ielai. Darbus sāks no Ganību ielas virziena uz pilsētas centru un no Jelgavas ielas un L.Paegles ielas krustojuma abos paredzētajos virzienos. Iedzīvotājiem, kuri dzīvo, strādā vai kā citādi ikdienā izmanto šos ielu posmus satiksme netiks slēgta pilnībā, bet tie būs necaurbraucami un būs jārēķinās ar sarežģījumiem, kā, piemēram, nebūs cietais segums. Vienlaicīgi būvdarbus paredzēts (līdz ar to pilnībā slēgta satiksme) veikt aptuveni 30 metru garos posmos. Pārējo ielas posmu varēs izmantot, lai piebrauktu īpašumam pa vienu vai otru pusi. Plānots, ka dienas beigās posmi, kuros veica darbus pa dienu, tiks sakārtoti tādā apjomā, lai par tiem var pārvietoties. būvuzņēmējam ir pienākums informēt visus, kurus tiešā veidā skars kādi īpaši apgrūtinājumi, lūgums sekot līdz informācijai un norādēm.

20.03.2019 07:55

Labdien! Vai Kuldīgă ir vietas,kur var nodot grămatas.pārsvarā klasika

Labdien! Aicinām vērsties Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā, vai arī savas grāmatas nolikt Kuldīgas Autoostā izveidotajā publiskajā grāmatu plauktā.

11.03.2019 06:16

Labdien, kur un kad ir iespējams pieteikt pusaudzi darbam vasarā? Paldies.

Labdien! Pagaidām vēl nav iespējams pieteikt pusaudzi darbam. Par nodarbinātības pasākumu skolēniem vasaras brīvlaikā tiek lemts marta mēneša Domes sēdē (tātad 28.martā), un pēc tam tad arī ir zināms pasākumā iekļaujamo skolēnu vecums, pieteikšanās kārtība un termiņi. Pēc Domes sēdes informācija par pasākumu tiks publicēta Kuldiga.lv un Kuldīgas novada "Vēstīs''.

08.03.2019 09:05

Labdien. Vai taisnība, ka pēc Satversmes tiesas sprieduma pašvaldības vairs nedrīkst prasīt maksu par kapa vietas nomu un arī ierādīšanu?

Labdien! Jā, tā ir taisnība. Tuvāko mēnešu laikā pašvaldībā tiks lemts par jauno kārtību, kas tiks atrunāta saistošos noteikumos.

25.03.2019 07:29

Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā ir atrodama informācija, ka Kuldīgas dome ik gadu, sākot 2013 gadu, izsludina iepirkumu par Kuldīgas novada pašvaldības publicitātes nodrošināšanu Kuldīgas novada reģionālajā drukātajā presē. Kopējā iepirkumu summa ir gandrīz 130 000 eiro, kam vēl jāpieskaita PVN. Visos iepirkumos ir uzvarējis SIA “Jaunais Kurzemnieks”, kurš ir Kuldīgas novada laikraksta “Kurzemnieks” izdevējs. Tā kā Kuldīgas novadā iznāk tikai viens neatkarīgs reģionālais izdevums – Kurzemnieks, var rasties aizdomas, ka iepirkumi, ko katru gadu organizē pašvaldība, ir tā saucamie “stellētie zābaki”, jeb organizēti viena pretendenta interesēs. Interesanti ir arī tas, ka iepirkuma dokumentācijā ir tikai aptuveni iedots publikāciju ģeogrāfiskais ietvars un aptuveni definēts apjoms rakstu zīmēs un fotogrāfiju skaits. Turklāt atbilstoši iepirkuma prasībām Kurzemniekam ir iespējams brīvi variēt ar informāciju apjomu, jo nolikumos ir noteikts – “Attiecīgi - ja mazāk rakstu zīmes, tad vairāk fotogrāfijas un otrādi - ja vairāk fotogrāfijas, tad mazāk rakstu zīmes”. Tātad ir iespējama situācija, ka tiek izdota pašvaldības “bilžu grāmata” bez teksta. Interesantas ir arī iepirkuma izmaksu palielinājums kopš 2015. gada, ņemot vērā, ka iepirkuma apjoms ir palicis nemainīgs (summa bez PVN): 2015 – eur 17150.00; 2016 – eur 20290.00; 2017 - eur22690.00; 2018 – eur 25110.00; 2019 – eur 25110.00. Kuldīgas novada pašvaldība uztur interneta vietni, kontus sociālajos medijos un izdod laikrakstu “Kuldīgas novada vēstis”, kurš bez maksas tiek nogādāts visām novada mājsaimniecībām, tādēļ ir diezgan dīvaini, ka papildus tiek maksāta nauda par saturiski līdzīgu publikāciju maksas presē, kuras metiens ir ievērojami mazāks par pašvaldības izdoto laikrakstu. Lūdzu atbildiet uz sekojošiem jautājumiem: 1. Kādēļ pašvaldība izlēma papildus Kuldīgas novada vēstīm publicēt pašvaldības apmaksātu informāciju? 2. Kāds mērķis ir šādu maksas publikāciju pasūtīšanai un apmaksāšanai? 3. Vai pašvaldība ik gadu izvērtē šāda iepirkuma lietderību un izvirzīto mērķu sasniegšanu? 4. Vai pašvaldība ir izvērtējusi arī citus veidus kā Kurzemniekā apmaksāto informāciju nodot pašvaldības iedzīvotājiem? 5. Cik pašvaldības darbinieki pastāvīgi ir iesaistīti izdevuma “Kuldīgas novada vēstis” sagatavošanā (kuriem tas ir darba pienākums)? 6. Lūdzu norādiet izdevumus un konkrētas publikācijas, kuras kopš 2013. gada ir tikušas apmaksātas minēto iepirkumu ietvaros (ieskaitot šo gadu un norādot izdevuma nosaukumu, datumu, publikāciju/rubrikas nosaukumu). 7. Vai SIA “Jaunais Kurzemnieks” kopš 2013. gada saņem arī citus maksājumus ārpus minētajiem iepirkumiem? Ja jā, tad kādas summas (2014 – 2017 gados, pa gadiem)? 8. Vai 2019. gada 1. marta Kurzemniekā rubrikā Saruna ar jubilāri publicētā “intervija” ir publicēta pašvaldības iepirkuma ietvaros?

Labdien! Pateicamies par ieinteresētību pašvaldības darbā! Vietējiem laikrakstiem ir svarīga loma sabiedrībā – tie ne tikai informē konkrētās teritorijas iedzīvotājus par aktuālo, atspoguļo svarīgākos notikumus, problēmas, uzklausa iedzīvotājiem neskaidros jautājumus un nereti ir starpnieks risinājumu rašanā. Tāpat vietējais laikraksts atspoguļo pārmaiņas sabiedrībā, ekonomikā, izglītībā, kultūrā un citās nozarēs, intervē šai teritorijā dzīvojošos, strādājošos cilvēkus un Latvijas sabiedrības viedokļu līderus, tādējādi veidojot notikumu hroniku. Vietējie mediji ir privāti. Pēdējos gados arī valsts līmenī daudz tiek runāts par to, ka vietējiem medijiem ir nepieciešams finansiāls atbalsts, lai tie spētu turpināt pastāvēt. Kultūras ministrijas paspārnē ir izveidota īpaša atbalsta programma, ar kuras palīdzību valsts atbalsta vietējos medijus. Pašvaldības nolūks, pasūtot publikācijas vietējā presē, kā jau norādīts iepirkuma dokumentācijā, ir veidot divas publikāciju sērijas: 1) publikāciju sēriju “Kuldīgas novada iedzīvotāju kopienas stiprināšanā”, kas ietver 75 publikācijas – 15 publikācijas par Kuldīgu un 60 publikācijas par Kuldīgas novada pagastiem. 2) publikāciju sēriju “Kuldīga – radošo industriju pilsēta”. Šo publikāciju sēriju ietvaros žurnālistu sagatavotie raksti vēsta par Kuldīgā un pagastos dzīvojošajiem cilvēkiem, viņu pienesumu vietējai sabiedrībai, par Kuldīgas ielām, to izcelsmi un apbūves veidošanos, par ģimenēm, kuras nereti savā mājvietā dzīvojušas paaudzēm un piedzīvojušas dažādus vēstures notikumus, par radošiem līdzcilvēkiem un viņu devumu kultūrā, mākslā, mūzikā, citās radošajās industrijās. Šīs publikācijas veido saistošu mediju saturu un vienlaikus kalpo kā vietējās sabiedrības attīstības iemūžinājums. Tās ir aktuālas ne tikai šobrīd, bet arī palīdz veidot vietējās sabiedrības hroniku, novadpētniecības datu bāzi, ko uztur Kuldīgas Galvenā bibliotēka un Kuldīgas novada muzejs, bet izmanto interesenti, skolēni, studenti, novadpētnieki. Visas abu publikāciju sēriju publikācijas satur pamanāmu norādi par to, ka tās tapušas sadarbībā ar Kuldīgas novada pašvaldību, tādējādi tās ir viegli identificējamas. Laikraksta “Kurzemnieks” numuri glabājas un attiecīgi ar tiem var iepazīties Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā. Bez šīm publikācijām pašvaldība ir apmaksājusi tikai atsevišķu paziņojumu un sludinājumu publicēšanu laikrakstā “Kurzemnieks” (līdzjūtības, darba sludinājumi, atsevišķu ES līdzfinansētu projektu oficiālie paziņojumi). Rubriku “Sarunu ar jubilāri” pašvaldība nepasūta un neapmaksā, kā to apliecina arī tas, ka nav norādes par materiāla tapšanu sadarbībā ar pašvaldību. Nevaram piekrist apgalvojumam par pašvaldības apmaksātām “bilžu grāmatām” – pasūtot publikācijas, ir grūti precīzi paredzēt teksta un attēlu apjomu, tāpēc apjoms norādīts “no – līdz” attiecībās. Praksē nav konstatēts, ka izpildītājs apjoma norādes “no – līdz” attiecībās būtu ļaunprātīgi izmantojis, veidojot nepilnīgu un pasūtījumam neatbilstošu saturu. Pasūtījuma lietderīgums un izvirzīto mērķu sasniegšana tiek izvērtēta gan ikdienā, gan plānojot nākamā gada budžetu un pārrunājot to ar vadību. Pašvaldības informatīvā izdevuma “Kuldīgas Novada Vēstis” mērķis un uzdevums ir atšķirīgs no vietējam laikrakstam pasūtītajām publikācijām. Informatīvais izdevums tiek izmantots, lai publicētu pašvaldības saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstus, informāciju par būvvaldes lēmumiem, izdotajām būvatļaujām, ekspluatācijā nodotajiem objektiem, iepirkumiem, Kuldīgas novada Domes pieņemtajiem lēmumiem, plānotajām kustamo un nekustamo īpašumu izsolēm, plānotajiem informatīvajiem, kultūras, sporta, izglītojošajiem, veselības veicināšanas pasākumiem, aktuālo problēmu risināšanu, pašvaldības rīkotajiem dažādajiem konkursiem (Uzņēmēju un amatnieku gada balva, Skaistākais Kuldīgas dārzs un sakoptākā teritorija, Sakoptākā Kuldīgas novada lauku sēta, Ziemassvētki Kuldīgas novadā, iedzīvotāju iniciatīvu konkurss “Darīsim paši”), kā arī citu iedzīvotājiem aktuālu informāciju. Publicējamo informāciju un vizuālo materiālu sagatavo pašvaldības darbinieki, bet to apkopo un publicēšanai sagatavo viens Mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas darbinieks, kam šis ir tikai viens no darba pienākumiem.

11.03.2019 14:37

Šodien 28.02.2019. NEBIJA iespējams skatīties Domes tiešraidi, jo visu laiku tā apstājās, raustījās un nevarēju pilnvērtīgi noskatīties un noklausīties to. Šodien taču pastāv daudz citu tehnoloģisku risinājumu un piedevām BEZmaksas, piemēram tiešraide Facebookā, Youtube. Piedēvām Youtube vēl var apskatīt sēdi atkārtojumā, jo ne vienmēr visiem skatītājiem ir iespējams sekot sēdes jautājumiem tiešraidē. Lūdzu rast iespēju sēdes skatīties arī atkārtojumā. Ja sēdes laikā rodas kāddi translācijas tehniskās problēmas vai traucējumi, tad skatoties ierakstā (atkārtojumā) tie vairs nebūs.

Domes sēžu tiešraides video translācija tiek nodrošināta sadarbībā ar SIA 4. vara tiešraides.lv. Šis pats pakalpojums tiek izmantots arī Kuldīgas novada pašvaldības mājas lapā redzamajām tiešraides kamerām ( Rātslaukums, Pilsētas Laukums, Ventas Rumba). Līdz ar to Domes sēdes tiešraide un tiešraides kameras ir pieejamas visa veida ierīcēs, kā arī redzamas ārpus Latvijas. Savukārt, lai nodrošinātu video straumēšanu līdz Latvijas un Radio centram tiek izmantots LMT 4G interneta rūteris. 28.02.2019 Domes sēdes laikā LMT nenodrošināja pat minimālos pakalpojuma parametrus (1,5 Mb augšupielādi), kas nepieciešams, lai nodrošinātu video straumēšanu – tā kā video tiešraide nebūtu kvalitatīva jebkurā citā vidē ! Sazinoties ar LMT darbinieku mēs saņēmām atbildi, ka viņi nedod nekādas garantijas par pakalpojuma kvalitāti. Domes sēdes tiešraides tiek nodrošinātas kopš 2013. gada un šādas tehniskās problēmas ir bijušas ļoti, ļoti reti. Jebkurā gadījumā mēs izskatīsim iespēju mainīt interneta pakalpojuma sniedzēju. Tikmēr, kas attiecas uz Domes sēžu video arhīvu, tad pašvaldības Domes sēdes (izņemot ja tiek skatīti slēgtie jautājumi) ir atklātas un tajās var piedalīties jebkurš interesents. Lai nodrošinātu iespēju arī neklātienē redzēt un dzirdēt Domes sēdes tiek nodrošināta video tiešraide. Likums Par pašvaldībām 37. pants nosaka, ka Domes sēdes audio ieraksts tiek publicēts pašvaldības mājas lapā https://kuldiga.lv/pasvaldiba/publiskie-dokumenti/domes-sezu-audio-ieraksti, kur ir pieejami audio materiāli no 2015. gada. Fizisko personu datu aizsardzības likums un citi normatīvie dokumenti nosaka, ka mums ir jāievēro likumos un normatīvajos dokumentos noteiktie nosacījumi ar minimālajiem līdzekļiem, lai netiktu pārkāpti personu tiesības uz datu aizsardzību. Līdz ar to netiek publicēts Domes sēžu video ieraksti, pamatojoties uz pārraudzības iestāžu rekomendācijām.

01.03.2019 06:44

Labdien! Ēkas Jelgavas ielā 47, Kuldīgā, nojaukšanas mērķis ir novērst draudus cilvēku drošībai un sakārtot pilsētvidi. Ēkas nojaukšanas darbus plānots pabeigt līdz marta beigām. Ietve tiek norobežota, lai nodrošinātu atbilstošu drošības līmeni būvdarbu laikā gājējiem un transportam, kas pārvietojas pa Jelgavas ielu. Ņemot vērā īso ēkas demontāžas termiņu un to, ka martā tiks uzsākta Jelgavas ielas pārbūve, nav plānots ielas pretējā pusē izbūvēt pagaidu laipu vai citu risinājumu. Aicinām izvēlēties citu maršrutu un atvainojamies par sagādātajām neērtībām būvdarbu laikā! Šī atbilde prasītin prasās uzdot jautājumu vai atbildētājs nav piemirsis, ka ir algots darbinieks, kam būtu jākalpo sabiedrības labā? Vēl varēja ieteikt izvēlēties citu pilsētu, kur dzīvot. Vairāk kā mēnesi māmiņai ar ratiņiem jāmet sazin kāds līkums vai jāriskē ar veselību un dzīvību tikai tādēļ, ka privātīpašniekiem nespēj neko padarīt un tie dzīvo kuiļi pa mežu. Nožēlojami!

Labdien! Iedzīvotāju drošības dēļ, ietve šobrīd ir norobežota, jo ēka Jelgavas ielā 47 bija avārijas stāvoklī un jebkurā mirklī varēja sagrūt. Ēkas demontāža tiek veikta, lai tiktu nodrošināta droša un veselību neapdraudoša vide Kuldīgas iedzīvotājiem. Ņemot vērā ēkas kvadratūru un darbu apjomu, kopējais darbu izpildes termiņš ir 2 mēneši, t.i., līdz marta beigām. Papildus informējam, ka marta mēnesī tiks uzsākti Jelgavas ielas pārbūves darbi un iela tiks slēgta satiksmei visu 2019.gadu. Aicinām iepazīties ar satiksmes organizēšanas shēmu, kas ievietota pašvaldības mājas lapā https://kuldiga.lv/aktualitates/3942-kuldiga-saks-l-paegles-un-jelgavas-ielas-parbuvi .Atvainojamies par sagādātajām neērtībām un ceram uz sapratni kopējās pilsētvides labā.

01.03.2019 12:29

Ir 25.februāris 2019.gadā, bet atalgojums pašvaldības darbiniekiem vēl nav publicēts. Vai nevienam alga vēl nav aprēķināta?

Labdien! Paldies par vērību! Pašvaldības darbinieku atalgojumu saraksts ir papildināts!

25.02.2019 13:00

Kādi pienākumi domē ir galvenajam ekspertam darbā ar sabiedrību, valsts institūcijām un tūrismu? Vi šim amatam bija konkurss?

Labdien! Konkurss netika rīkots, jo šādiem amatiem normatīvie akti neparedz konkursu rīkošanu, kā arī amatam nepieciešama augsti kvalificēta darba un politiskā pieredze. Tikmēr darba pienākumi ir sekojoši: 1.Panākt, lai Kuldīgas novads kļūst par pilsoniskajām iniciatīvām labvēlīgāko pašvaldību Latvijā ar aktīviem iedzīvotājiem un atbalstošu pašvaldību; lai Kuldīgas novada pašvaldības viedoklī ieklausās Saeimas un valdības pārstāvji, lai izveidojas ciešāks dialogs starp pašvaldību un valsts institūcijām; lai Kuldīgas novadā ir tūrisma uzņēmumiem un inovācijām labvēlīga vide. 2.Domes priekšsēdētāja uzdevumā piedalīties pašvaldības politikas izstrādē un īstenošanā darbam ar sabiedrību, valsts institūcijām un tūrisma inovāciju attīstības jomā. 3.Konsultēt Domes priekšsēdētāju par eksperta specializācijai atbilstošu normatīvo aktu projektu izstrādāšanas un normatīvo dokumentu izpildes kontroles jautājumiem; un citi pienākumi.

25.02.2019 12:48

Labdien, ejot ar bērnu ratiņiem pa Jelgavas ielu pie bijušā Vulkāna veikala ir bīstami. Vai nav iespēja rast pagaidu variantu pretējā ielas pusē uztaisot kādu laipu vai ko citu...? Jo vienas ietves mala ir norobežota, bet otra puse ir ar paaugstinājumiem un nedroša pārvietojoties ar bērnu ratiņiem. Paldies!

Labdien! Ēkas Jelgavas ielā 47, Kuldīgā, nojaukšanas mērķis ir novērst draudus cilvēku drošībai un sakārtot pilsētvidi. Ēkas nojaukšanas darbus plānots pabeigt līdz marta beigām. Ietve tiek norobežota, lai nodrošinātu atbilstošu drošības līmeni būvdarbu laikā gājējiem un transportam, kas pārvietojas pa Jelgavas ielu. Ņemot vērā īso ēkas demontāžas termiņu un to, ka martā tiks uzsākta Jelgavas ielas pārbūve, nav plānots ielas pretējā pusē izbūvēt pagaidu laipu vai citu risinājumu. Aicinām izvēlēties citu maršrutu un atvainojamies par sagādātajām neērtībām būvdarbu laikā!

27.02.2019 09:21

Vai notiek izsoles?

Labdien! Jā, izsoles notiek. Aktīvās izsoles var apskatīt šeit - https://www.kuldiga.lv/pasvaldiba/izsoles un https://ej.uz/kuldigas_izsoles

21.02.2019 06:28

Labdien. Zinot, cik pieprasīts ir pasākums ''Dzīres Kuldīgā'', vēlamies jau laicīgi pieteikt savu dalību. Tirgojam dažāda veida gaļas produkciju no Latvijas mazajām saimniecībām, kuriem pašiem nav laika piedalīties tirdziņos. Gaidīšu Jūsu informāciju par tālāko darbību. Ar cieņu Arta Pučka www.meattoeat.lv

Labdien! Pieteikšanās tirgotājiem "Dzīres Kuldīgā 2019" vēl nav sākusies, bet šīs nedēļas laikā tiks izsludināta pieteikšanās tirdziņam pavasaru palu šovam "Lido zivis Kuldīgā". Aicinām Jūs sekot www.kkp.lv mājaslapas un "facebook" lapu @kuldigalv, @kuldigaskomunaliepakalpojumi aktivitātēm, kur publiski tiks izsludināta pieteikšanās. Pieteikšanās tirdziņam notiks elektroniski www.kkp.lv mājaslapā.

25.02.2019 13:49

Kur KKC remonta laikā atradīsies iekštelpu kino? P.s. Nesakiet, ka "nekur". Iedzīvotājiem ir nepieciešama šī izklaide, jo daudz jau mums viņu nav ;)

Labdien! Paldies par jautājumu. Vispirms gan notiks Kuldīgas kultūras centra pārbūves projektēšana, kas ilgs 10 mēnešus, šajā laikā pašvaldība kopā ar Kuldīgas kultūras centra vadību radīs risinājumu kultūras centra izvietošanai uz laiku citās telpās.

18.02.2019 14:49

Vakar LTV1 skatījos raidījumu Zemes stāsti. Kuldīgas komunālā uzņēmuma vadītājs stāstīja un rādīja kā laukos iekopis skaistu strausu fermu un kā izvadā produkciju restorāniem. Prieks, ka novadā ir uzņēmīgi cilvēki. Paziņas kas strādā komunālajos pakalpojumos stāsta, ka daudz kas no raidījumā parādītā tiek darīts komunālā uzņēmuma darba laikā. Arī Facebook reizēm parādās un tad pazūd bildes ar Gobzema kungu, kurš parastā darba laikā izrāda savu fermu viesiem. Jautājums ne par Gobzema kungu. Domes vadība gadiem nevar nezināt par to, ka liela pašvaldības uzņēmuma vadītājam ir personīgais biznes, kas prasa ne mazums laika un enerģijas. Kura domes amatpersona (vai amatpersonas) personīgi ir atbildīga par Kuldīgas komunālo pakalpojumu un tā vadītāja darbību un to uzrauga?

Labdien! SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” (KKP) valdē darbojas divi cilvēki – valdes priekšsēdētājs Pēteris Gobzemis un valdes loceklis Artis Roberts. Abi valdes locekļi strādā uz pilnvarojuma līguma pamata, kas ir saskaņā ar “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 79. panta 5. daļu “Ar sabiedrības valdes locekli slēdz pilnvarojuma līgumu par valdes locekļa pienākumu izpildi”. Valdes priekšsēdētājs nav uzskatāms par darbinieku Darba likuma izpratnē, jo pilnvarojuma līguma attiecības netiek regulētas ar Latvijas Republikas Darba likumu. Pilnvarojuma līguma attiecības tiek regulētas ar Civillikumu. Ar pilnvarojuma līgumu viena puse (pilnvarnieks) uzņemas izpildīt otrai pusei (pilnvarotājam) – zināmu uzdevumu/-us, bet pilnvaras devējs apņemas pilnvarnieka rīcību atzīt sev par saistošu (Civillikuma 2289. pants).Tas nozīmē, ka ar pilnvarojuma līgumu valdes loceklis tiek pilnvarots veikt kapitālsabiedrības darbības nodrošināšanai nepieciešamos uzdevumus un pienākumus, neuzliekot par pienākumu šos darbus veikt kādā noteiktā laika periodā, piemēram, normālā darba laikā Darba likuma izpratnē jeb, citiem vārdiem sakot, valdes locekļiem noteikts nenormēts darba laiks. Pilnvarnieka pienākumos ietilpst piedalīties KKP vadīšanā, savlaicīgi un precīzi izpildīt, kā arī organizēt un nodrošināt pašvaldības lēmumu, rīkojumu, nolikumu, noteikumu, norādījumu un instrukciju izpildi, nodrošināt kārtējo un perspektīvo darbu izpildi, gatavot dokumentus un veikt virkni citu pienākumu. SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” kapitāldaļu īpašnieks ir Kuldīgas novada pašvaldība. Kapitāldaļu turētāja pārstāvis ir Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa. Viņa kā kapitāldaļu turētāja pārstāvis piedalās SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” valdes sēdēs un pārrauga kapitālsabiedrības darbu. Pašvaldības atbildīgais darbinieks par SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” ir jurists Aivis Tjagunovičs, taču visi būtiskie jautājumi, kas saistīti ar SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” darbu, tiek izskatīti Kuldīgas novada Domes komitejās un lēmumi pieņemti Kuldīgas novada Domes sēdēs.

21.02.2019 06:28

Labdien! Gribēju dalīties pārdomās par Raiņa ielu posmā no staburadzes līdz Mucenieku ielai.Šis posma ir ļoti bedrains un lietus laikā veidojas lielas peļķes ,kas iešanu pa trotuāru padara ekstrēmu, jo mašīnas brauc diezgan ātri vai ar riteni pa ietvi, tākā bez apšļākšanas nemaz nav iespējasm to posmu noiet. varbūt pienācis laiks šo bruģēto ielu salabot, lai būtu patīkami gan braucējiem gan kājāmgājējiem.

Labdien! Šogad tiks veikta 1905.gada ielas pārbūve posmā no 1905.gada ielas un Ventspils ielas krustojuma līdz 1905.gada ielas un Alunāna ielas krustojumam Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Jūsu minētā problēma mums ir zināma, bet ierobežotā finansējuma dēļ, šogad šo ielas posmu nav plānots pārbūvēt. Šī posma pārbūves iecere tiks skatīta pie 2020.gada budžeta.

19.02.2019 08:25

Labdien ! Gribētu zināt kādēļ nekad netiek tīrīts ietve Piltenes ielā posmā no Grants ielas līdz iebrauktuvei daudzdzīvokļu mājas Piltenes iela 14 pagalmā. Šobrīd šis posms ir ĻOTI slidens, īsta slidotava. Kas atbildēs, ja notiks kāds negadījums ?

Labdien! Par šīs teritorijas kopšanu atbildīgs ir nekustamā īpašuma Grants ielā 21, Kuldīgā, īpašnieks.

18.02.2019 06:17

Labdien! Vai nevarētu nokaisīt mazās grants ieliņas (Priežu, Tīruma, Laimdotas, Gravas ielas)? Lai arī no šīs pilsētas puses, cilvēki varētu pārvietoties vertikālā stāvoklī, nevis guļus. Citādi ir slidotava ar ūdeni pa virsu. Un varbūt arī laicīgi uzlikt ielu malās kādas koka laipas, lai sākoties atkusnim vārētu pārvietoties ar kājām. Vai kaut kad mūsu puses iedzīvotāji varētu sagaidīt cieta seguma ielas? Arī mūsu rajonā ir daudzdzīvokļu māju apbūve un ceram uz attīstību!

Labdien! Paldies par Jūsu atsaucību. Tekstā minētās ielas tika kaisītas piektdien, 8. februārī. Pirmdien, 11. februārī, apsekojot ielas pārliecinājāmies, ka ledus un sniegs ir nokusis. Iedzīvotāji par papildu kaisīšanas nepieciešamību var informēt Ziemas dienesta dežurantu pa tālruni 26345299. Izvērtējot pieteikumu, dežurants pieņem lēmumu par ielas vai ielu apstrādi. Attiecībā uz minēto ielu segumu, speciālisti informē, ka seguma maiņa pagaidām nav ieplānota, bet šogad budžeta plānā ir iekļauts šo ielu lietus ūdens novadīšanas sistēmas sakārtošana.

20.02.2019 07:24

Labdien!Nesen pārlasīju Domes priekšsēdetājas I.Bērzinas paziņojumus presei.2014.gada 1.decembra paziņojumā, kas rakstīts bijušā pašvaldības policijas priekšnieka R.Gūtpelca aizstāvībai, minēts, ka sabiedrībai vēl būtu jāzina fakts, ka M. Andruškaiti aizstāv advokāte A. Kovaļenko, kura Kuldīgas novada pašvaldībai ir parādā vairāk nekā 20 000 eiro, bet tiesas noteikto parāda atmaksu nesteidzas sākt.Šķiet,ka Kuldīgas iedzīvotājiem vajadzētu zināt, kā Kuldīgas novada domei sokas ar šī parāda piedzīšanu no A.Kovaļenko.

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldība 2014. gadā iesniedza atkārtotu izpildrakstu, šoreiz tiesu izpildītājai I. Božei, lai veiktu parāda piedziņu kopsummā Ls 25 293.24 (divdesmit pieci tūkstoši divi simti deviņdesmit trīs lati) jeb 35989.04 EUR apmērā par labu Kuldīgas novada pašvaldībai. Vienlaicīgi pašvaldība arī vērsās Latvijas Zvērinātu advokātu padomē sakarā ar zvērinātas advokātes A.Kovaļenko rīcību, proti, norādītā tiesas sprieduma par parāda piedziņu nepildīšanu kopš 1999. gada un lūdza vērtēt viņas atbilstību advokātes amatam. Diemžēl abi procesi šobrīd ir palikuši bez rezultātiem. Latvijas Zvērinātu advokātu padomē nesaskatīja A. Kovaļenko rīcībā Advokatūras likumā nostiprināto normu un Latvijas Zvērinātu advokātu Ētikas kodeksa pamatprincipu pārkāpumus, bet tiesu izpildītāja turpina uzsākto piedziņas procesu pagaidām bez rezultātiem.

15.02.2019 06:06

Labdien,kāpěc kkp mājaslapā parādās parāds par ūdeni,ja esmu samaksājusi un jūs 4x mĕnesī pārskatat maksājumus. Lūdzu dzĕsiet nekavĕjoties. Ja jaunajā ūdens rěķinā būs uzrādīts,ka man ir parāds,es věrsīśos plaśsazińas līdzekļos.Ar jums nav iespějams sakontaktět,jo visi operatori ir aizńemti,nepārtraukti.Esmu ļoti neapmierināta ar jūsu darbu,diemżěl. Jana Balode Rendas pagasta Zītari 3.

Labdien! Atbild SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" sabiedrisko attiecību vadītāja Anita Zvingule: "Pārejot uz jaunajām uzskaites programmām, kas ir sarežģīts process, šādi var atgadīties. Strādājam, lai sistēmu uzlabotu. Taču Jums satraukumam nav pamata, jo visu esat nomaksājusi un parādu nav. Tā kā lietojat datoru, tad gadījumos, kad nevarat sazvanīt mūs pa tālruni, aicinām rakstīt e-pastā: kkp@kuldiga.lv."

18.02.2019 06:15

Jautājums par kaķu un suņu iznīcināšanu, aizvešanu uz Saldus dzīvnieku patversmi. Izsklausās pēc masveida izvešanu un nogalināšanu. Mēneša laikā tiek aizvesti 10 un vairāk suņi un kaķi uz Saldus patversmi. Lauku cilvēki neizmanto internetu un nezin kur ir viņu mīluļi. Varbūt izveidojiet sabiedrībai noderīgu biedrību, kura palīdz noklīdušiem dzīvniekiem nokļūt mājās. Kāpēc masveidā tiek ķerti dzīvnieki? Gaidu atbildi. Ar cieņu, Antra

Labdien! 11. februārī Kuldīgas novada pašvaldībā notika sanāksme par turpmāko rīcību ar klaiņojošajiem dzīvniekiem, kurā bija aicināti piedalīties veterinārārsti, pašvaldības speciālisti, pašvaldības policijas pārstāvji, nevalstisko organizāciju aktīvisti un citas ieinteresētās personas. Tajā tika nolemts, ka būtu nepieciešams, lai dzīvnieku patversme atrastos Kuldīgā. Tāpat ieviesīs“noķer – sterilizē – atlaid” programmu, vairāk izglītos sabiedrību par atbildības uzņemšanos par dzīvniekiem un ieviesīs citus uzlabojumus klaiņojošo dzīvnieku jautājuma risināšanā. Sapulcē piedalījās vairāki Kuldīgā praktizējoši veterinārārsti, kuri pauda savu viedokli. Klāt bija arī dzīvnieku aizsardzības biedrības “Dzīvnieku SOS” pārstāves, kuras piedāvāja savus priekšlikumus un sadarbību situācijas sekmīgā risināšanā. Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa pateicās visiem par iesaistīšanos diskusijā par šo aktuālo jautājumu un iepazīstināja ar priekšlikumiem situācijas uzlabošanai. Pirmkārt, diskusijās par šo tēmu kļuvis skaidrs, ka dzīvnieku patversmei būtu jāatrodas Kuldīgā. Par to, vai tās darbību pārraudzītu kāda biedrība, komersants vai pašvaldība, vēl tiks spriests un lemts, lai šo jautājumu pēc iespējas ātrāk atrisinātu. Izskanēja viedoklis, ka patversmei būtu jābūt lielākai nekā tā, kas Kuldīgā agrāk darbojās. Vairāk par šo tēmu: https://www.kuldiga.lv/lv/aktualitates/3923-kuldiga-ievies-programmu-noker-sterilize-atlaid-klainojoso-dzivnieku-jautajuma-risinasanai

14.02.2019 12:27

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.