Jautājiet mums

Vai notikušas kādas izmaiņas noteikumos? Ja, jā, tad kādas? 1.Apstiprināt Kuldīgas novada pašvaldības noteikumus Nr. 1/2020 ”Kārtība, kādā tiek apmaksāta bērnu ēdināšana pirmsskolas izglītības iestādēs/grupās un vispārizglītojošajās skolās”

Labdien! Ņemot vērā notikušās izmaiņas laika posmā no 2013. līdz 2020. gadam gan bērnu ēdināšanas izmaksu apjomā, gan pašvaldības noteiktajās mērķgrupās, gan valsts finansējuma piešķiršanā 1.- 4. klašu izglītojamo ēdināšanai, bija nepieciešams aktualizēt un apkopot vienā dokumentā kārtību, kādā tiek apmaksāta bērnu ēdināšana pirmsskolas izglītības iestādēs/grupās un vispārizglītojošās skolās. Būtiskākie punkti dokumentā ir šādi: • pašvaldība par valsts un pašvaldības budžeta līdzekļiem nodrošina bezmaksas pusdienas (izņemot bērnudārza “Bitīte” speciālo izglītības programmu atsevišķo grupu bērnus, kuri saņem pašvaldības apmaksātas brokastis, pusdienas, launagu); • vecāki par saviem līdzekļiem pēc izvēles apmaksā pārējās ēdienreizes (brokastis/launagu) skolēniem no 1.- 12. klasei, piecgadīgo un sešgadīgo bērnu grupās; • vecāki par saviem līdzekļiem apmaksā visas ēdienreizes pirmsskolas grupās bērniem līdz četru gadu vecumam; • katras ēdienreizes izcenojumus izglītības iestādēs, kurās ēdināšanu nodrošina ārējā pakalpojuma sniedzējs, nosaka pēc publiskā iepirkuma procedūras rezultātiem (tātad tas var būt mainīgs).

19.02.2020 06:43

Vēlētos uzzināt kad varēs izlasīt nolikumu par jauno vecāku pabalstu ko dome piešķirs jaunajiem vecakiem

Labdien! Kā to paredz likumdošana, Kuldīgas novada Domes 23.01.2020. ārkārtas sēdē apstiprinātie Kuldīgas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2020/2 “Par Kuldīgas novada pašvaldības pabalstu jaundzimušajiem” ir nosūtīti atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Ministrijai atzinums jāsniedz mēneša laikā. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas noteikumus publicēs pašvaldības informatīvajā izdevumā “Kuldīgas novada Vēstis”, un noteikumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas. Noteikumus publicēs arī pašvaldības mājaslapā kuldiga.lv, tāpat tie būs pieejami pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Dzimtsarakstu nodaļā, pagastu pārvaldēs, kā arī pašvaldības aģentūrā “Sociālais dienests”.Vēršam uzmanību, ka noteikumi attieksies uz visiem bērniem, kuri dzimuši kopš 2020.gada 1.janvāra un kuru dzīvesvieta un vismaz viena no vecākiem dzīvesvieta deklarēta Kuldīgas novadā. Pabalsta apmērs (100 vai 200 EUR) būs atkarīgs no tā, vai viens vai abi vecāki vismaz pēdējos sešus mēnešus pirms bērna piedzimšanas būs deklarējuši savu dzīvesvietu Kuldīgas novadā. Faktam, kur reģistrēta bērna dzimšana, nav nozīmes, bet bērna dzīvesvietai jābūt deklarētai Kuldīgas novadā.Pēc saistošo noteikumu stāšanās spēkā mazulīšu vecāki varēs pieprasīt un saņemt pabalstu, aizpildot iesniegumu klātienē vai attālināti, izmantojot e-pakalpojumu valsts vienotajā portālā Latvija.lv. Pabalstu vecāki varēs pieprasīt sešu mēnešu laikā kopš bērna piedzimšanas.

31.01.2020 09:19

Labdien! Jautājums par Vilgāles ezeru, konkrēti piebraukšanu pie ezera no Kuldīga-Aizpute ceļa pretī kapiem. Vai ir iespējams aizvest un izlīdzināt pāris kravas ar granti, jo piebraukt pie ezera un ielaist laivu ir praktiski neiespējami, ja nav augsts apvidus auto, šī problēma tajā vietā ir visu gadu. Paldies!

Atbild Kurmāles pagasta pārvaldes vadītāja Dace Gūtmane: "Labdien! Apsekojām Jūsu minēto vietu piebraukšanai pie Vilgāles ezera ("Pie Dzirnavām”) . Jums taisnība - piekļūšana pie pašas ūdens līnijas ar vieglo automašīnu, ņemot vērā laika apstākļus un to, ka augsnes virskārta ir pārmitrināta, ir ļoti apgrūtinoša. Jāpiebilst, ka šeit nelīdzēs arī vien pāris grants kravas. Šobrīd nebūtu lietderīgi iebērt granti jēlā melnzemē, tā vienkārši pazudīs. Taču noteikti varam risināt šo jautājumu pie labvēlīgākiem laika apstākļiem. Paldies, ka vērsāt mūsu uzmanību uz šo problēmu. Ar jautājumiem un priekšlikumiem noteikti varat vērsties pagasta pārvaldē - strādājot kopā varam paveikt daudz."

22.01.2020 12:36

Labdien!Gribētos gan dzirdēt apgalvojumus par svētku egles atrašanās vietas(Rātslaukumā ainaviski skats ir daudz baudāmāks par Pilsētas laukumu. Izvērtējot minētos faktorus, pagaidām nav plānots Kuldīgas galveno egli izvietot citur.)rašanās avotu.Nav saprotama jau gadus desmit ja nemaldos tur atrodošā ,,pagaidu būve'' un viņas ,,daiļums'' komplektā ziemassvētku eglei.Un nevajag ,,barot'' ar stāstiem ka citur tā ir un ka tā ir forši.Varbūt var arī no citām rātslaukuma apkārtnē esošajām ēdināšanas iestādēm dabūt kādu skaidrojumu par to vai tur jāļauj visiem tādas uzturēt vai kādam uz to ir ekskluzīvākas tiesības.Cik zinu tad ,,pagaidu būves'' uzturētājiem ir gana plašas iekštelpas.

Labdien! Lēmums par Kuldīgas galvenās egles novietošanu tika pieņemts pēc pašvaldības speciālistu diskusijām un visu faktoru izvērtēšanas. Viens no galvenajiem faktoriem bija iedzīvotāju drošība. Rātslaukumā egle atrodas aiz betonu stabiņu norobežojuma, kas būtiski uzlabo drošības aspektu, jo, eglei atrodoties Pilsētas laukumā, negadījumu risks ir daudz lielāks. Rātslaukumā ainaviskais skats ir daudz baudāmāks, jo egle iekļaujas vecpilsētas kompozīcijā. Attiecībā uz jautājumu par kafejnīcu un restorānu terasēm vecpilsētā, Kuldīgas novada pašvaldības speciālisti vairākus gadus kopā ar vietējiem uzņēmējiem, vecpilsētas komisiju un piesaistīto speciālistu – ainavu arhitektu – ir strādājusi pie vienotas terašu koncepcijas. Speciālistu piedāvātie risinājumi tika vairākkārt publiski apspriesti, diskusijās piedalījās arī šajā jomā strādājošie uzņēmēji. Pēc diskusijām vadlīnijas “KONCEPCIJA PAR IELU TIRDZNIECĪBAS ATSEVIŠĶU LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTU – TERAŠU IZVIETOŠANU PUBLISKĀ ĀRTELPĀ”, KULDĪGAS VECPILSĒTĀ” tika apstiprinātas, tās ir publiski pieejamas tiešsaistē pašvaldības mājaslapā: https://kuldiga.lv/images/Faili/Pasvaldiba/KNTIAN_pielikums_Koncepcija_terasem.pdf. Ne tikai Rātslaukumā, bet arī Liepājas ielā un citviet pilsētā vasaras terases iepriekšējos gados iekārtojuši dažādi restorāni un kafejnīcas. To aicināti darīt arī citi ēdināšanas uzņēmumi, kuri līdz šim terases nav ierīkojuši.

24.01.2020 09:52

Labdien. Vilgāles ezerā un laikam citos novada ezeros par Eiropas naudu tika pļautas niedres. Kur tika liktas nopļautās niedres? Internetā redzēju, ka nopļautās niedres peldēja pa Vilgāles ezeru. Vai kāds veica kontroli par to, ka niedres ir aizvestas un nav sapūdētas jau tā aizaugušajā ezerā? Paldies.

Labdien! Vilgāles ezera piekrastes daļai un salai pāraugot ar masīvu niedru joslu tiek samazinātas zivju nārstam un zivju mazuļiem piemērotas vietas. Līdz ar to, projekta ietvaros šogad izpļautas niedru audzes Vilgāles ezera krastos un gar salu Vilgāles ezerā. Lielākā daļa izpļautās augu masas ir izvākta no ezera un pēc pļaušanas nogādātas uz patstāvīgu vietu ārpus ezera palu zonas, lai tā netiktu ieskalota atpakaļ (Vilgāles ezeram piegulošā izpļauto augu deponēšanas vieta - “Atpūtas dārzs”, Kurmāles pagasts). Nelielos apjomos nopļauto augu neizvākšanai nav negatīvas ietekmes. Pirms ezera sakopšanas darbiem, Kuldīgas novada pašvaldība piesaistīja sertificētu sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperti Lauru Grīnbergu, lai novērtētu virsūdens augu pļaušanas ietekmi uz vidi. Ezera tīrīšanas darbi noris saskaņā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” atzinumu un Valsts vides dienesta tehniskajiem noteikumiem Latvijas vides aizsardzības fonda projekta “Ezera ekoloģiskās kvalitātes uzlabošana Kuldīgas novada publiskās ūdenstilpēs – Lielā Nabas, Mazā Nabas un Vilgāles ezerā” ietvaros.

16.01.2020 13:56

ja nemaldos Kuldīgas senlejas un vecpilsētas izpētes jautājumā bija iekļauta teritorija līdz pat Pilskalnam.Nav saprotams,kāpēc plānā ,,senlejas sakārtošana,,nav iekļauta teritorija līdz pilskalnam,lai gan Domē atrodas 158 iedzīvotāju parakstīts iesniegums par Virkas ielas grants posma, pa kuru iemīļojuši staigāt liels vairums Kuldīgas iedzīvotāju,sakārtošanu.Ar saviem, lietus laikā un ilgi pēc tam izveidotiem ceļa ,,ezeriem,,, Kuldīgas teritorijā, nudien mums visiem, un pirmkārt jau Domeiir kā kauna traips.Jutājums-- vai šis skaistais Pieventas rajons nolemts mūžīgai ignorancei vai arī tomēr kāds ,,plānotājs,,pievērsīs savu uzmanību,šīm sen pilsētnieku un tūristu iemīļotajām pastaigas ,atpūtas vietām?Piezīmēšu,ka faktiski šis ceļš ir ceļa uzturētāju nolaidība un tā izpildē nav nepieciešami ne, dārgi izmaksājošie ,projekti,ne teritorijas apsekošana-vienīgi savu pienākumu izpilde.Cerams, ka kādam radīsies arī ideja par minētā rajona apzaļumošanu izveidojot atdalīšanas līniju no ne visai pievilcīgiem mazdārziņiem

Labdien! Pašvaldība jau 2006. gadā realizēja projektu “Ventas līkumi”, kura ietvaros iedzīvotāju iestaigātās takas posmos tika uzstādīti atsevišķi tūrisma infrastruktūras labiekārtojuma elementi, taču ārēju apstākļu ietekmē tie ir bojāti vai zuduši, tāpēc tos nepieciešams atjaunot, kā arī izveidot iestaigātās, dubļainās takas vietā labiekārtotu pastaigu celiņu. Iepriekšējos gados ir veikti apsaimniekošanas un labiekārtojuma darbi, tai skaitā piesaistot Latvijas vides aizsardzības fonda finansējumu projektam “Vērtīgo biotopu un ainavu aizsardzība dabas liegumā “Ventas ieleja”” Veckuldīgas pilskalna teritorijā kāpņu atjaunošanai, atpūtas vietas ierīkošanai un skatu perspektīvas izkopšanai, izcērtot krūmus un kokus, kuru celma caurmērs mazāks par 20 cm. Pašvaldība arī iesniedza Latvijas Vides aizsardzības fondā projekta pietiekumu par labiekārtotas takas izveidi Ventas kreisajā krastā ~1200m garumā, taču nepietiekamā finansējuma dēļ tas līdz šim nav īstenots. Savukārt “Interreg” projekta “Pilsēta ainavā” tiek veikta minētās teritorijas izpēte, līdzšinējo pasākumu izvērtējums un priekšlikumu izstrāde tās turpmākai attīstībai. Lai īstermiņā sakārtotu Virkas ielas posmu gar stāvkrastu, tiks veikta tā planēšana, samazinot izskalošanas un peļķu veidošanās procesus. Ņemot vērā erozijas risku, arī turpmāk šo posmu nav paredzēts izmantot mehanizētā transporta satiksmei, bet izmantot tikai gājēju un velosipēdu kustībai.

20.01.2020 14:30

Labdien. Rakstu sakarā ar Jelgavas ielas pagrabiem, kuros ir ūdens. Kad tas tiks risināts? Jo man šķiet ka pašvaldībai lētāk būtu atrisināt šo situāciju, nevis katru dienu sūkt ārā un tērēt pašvaldības naudu.

Labdien! Jūsu minētā situācija, ka atsevišķu ēku pagrabos Jelgavas ielā ieplūst gruntsūdeņi, tiek risināta. Norādām, ka ūdens izsūkšana no pagrabiem nav ilgtermiņa risinājums, bet pagaidu līdz tiks atrast visām pusēm vislabākais un ekonomiskākais risinājums, kurš ilgtermiņā novērsīs iespējamu problēmas atgriešanos. Kā arī norādām, ka pēc pieredzes citu ielu pārbūves projektos, kur bijusi līdzīga problēma - ūdens uzkrāšanās pagrabos, problēma ir pazudusi pēc pilnīgas būvdarbu pabeigšanas būvobjektā.

15.01.2020 08:25

Kur atrast un dzirdēt Kuldīgas himnu???

Labdien! Diemžēl Kuldīgai nav oficiāla himna.

06.01.2020 08:02

Pavērojot jūsu sadaļu -Izsoles ,rodas iespaids ,ka nevēlaties pārdot pašvaldības īpašumus par iespējami augstāko cenu ! Neviens normāls pārdevējs nereklamē pārdodamo mantu ,ievietojot apskatei bildes ,kurās ,vai nu neredz neko ,vai arī, var redzēt tikai pašas nepievilcīgākās detaļas . Piemēram ,jūsu autobuss Isuzu vai arī LT46. Tikai paviršs,pārdot neieinteresēts , cilvēks šādi pārdod savu īpašumu . Varu kļūdīties ,varbūt tieši otrādi. Šādi rīkojas cilvēks ,kurš ieinteresēts ,lai izsolē piedalītos pēc iespējas mazāk pretendentu ! Kā jūs novērtējat šādu situāciju ?

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldība, rīkojot gan nekustamo īpašumu, gan kustamās mantas izsoles, nodrošina izsoles dalībniekus ar informāciju par izsoles objektiem – vērtējumi, fotogrāfijas, izsoles noteikumi, u.c. izsoles objekta raksturojošu informāciju. Ar šo informāciju pašvaldība vēlas radīt objektīvu priekšstatu par izsoles objekta faktisko stāvokli. Visiem izsoles objektiem tiek nodrošināta iespēja iepazīties ar tiem klātienē, kā arī pēc interesentu pieprasījuma tiek nosūtīta papildus pieprasītā informācija.

15.01.2020 08:26

Labdien! Ejot pa Liepājas ielu nepatīkmams skats paveras pie baltās mājas Liepājas ielā 16 (blakus Euroskoram). Vecas lapas, vēja sapūsti papīri...vai īpašniekam tas nebūtu jāsakopj? Cik zināms, tad nams pieder Kalnciema kvartālam, kas lepjas ar savu darbību Rīgā, bet savus Kuldīgas īpašumus atstāj novārtā, pat nevar noalgot sētnieku.

Labdien! Likums paredz, ka nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums uzturēt kārtībā sava īpašuma teritoriju, kā arī visas uz tā atrodošās ēkas un būves. Nav pieļaujama teritorijas piesārņošana, piegružošana un aizaudzēšana ar nezālēm, kā arī apstākļu pasliktināšana blakus esošajās zemes vienībās. Pagalmi ir jāuztur tīri un sausi, nodrošinot lietus ūdeņu novadīšanu no teritorijas, lai netiktu appludinātas piegulošās zemes vienības. Pašvaldības policija par Jūsu minēto faktu ir uzsākusi lietvedību un informējusi īpašnieku, lai tas sakoptu teritoriju.

19.12.2019 07:50

Sveiki. Šovakar ap pulksten 22:00, Kuldīgā Lapegļu ielā tika izsaukti ugunsdzēji, lai piebrauktu pie konkrētās mājas operatīvais dienests braukāja ļoti ilgi, jo nekur nav iespējams piebraukt, visur ir mašīnas!!! Iebrauktuves abās malās stāv mašīnas, tur knapi vieglais auto var izbraukt cauri. Kur nu vēl ugunsdzēsēju mašīna. Saprotu, ka stāvlaukumu nav daudz, bet kur paliek drošība? Nelaimē jebkura minūte ir no svara. Es ieteiktu izmērīt ceļa platumu un atļaut novietot tik auto, lai,jebkurā brīdī VUGD mašīna varētu nokļūt līdz izsaukuma vietai. Arī izbraukšana VUGD auto sagādāja lielas problēmas.

Labdien! Jūsu aprakstītā situācija par novietotajām automašīnām daudzdzīvokļu māju masīvā ir zināma. Transportlīdzekļu skaits dzīvojamā masīvā ievērojami pārsniedz līdz šim izbūvēto stāvvietu skaitu, kā rezultātā transportlīdzekļi tiek novietoti uz brauktuvēm, kas ierobežo transportlīdzekļu un arī avārijas dienestu transportlīdzekļu kustību. Jau pašlaik, ņemot vērā esošo situāciju, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju masīvā pēc Kuldīgas novada pašvaldības pasūtījuma ir izstrādāta “Vienotas Kuldīgas pilsētas daudzstāvu daudzdzīvokļu māju mikrorajona pagalmu pilsētvides atjaunošanas, pārbūves un attīstības koncepciju”, kur analizēta, risināta stāvvietu un transporta organizācijas kustība daudzdzīvokļu māju masīvā. Kuldīgas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus aktīvāk piedalīties “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošana Kuldīgas novadā”, kur iespējams iegūt pašvaldības līdzfinansējumu, dzīvojamo māju pieguļošo teritoriju uzlabošanai un stāvvietu ierīkošanai, kā arī Kuldīgas novada Transporta komisijā tiks izskatīs jautājumu par iespējamajiem stāvēšanas ierobežojošiem pasākumiem Gaismas ielā.

23.12.2019 13:07

Paldies par svētku sajūtu, kuru esat radījuši ar izgaismotajām ielām, egli Rātslaukumā un egli pie Pilsētas laukuma 4. Svētki ir jārada sevī un jāpriecājas par to, ka citi palīdz atrast svētku sajūtu. Vakarā ļoti skaista ir Kalna iela. Super! Gaišus, mierīgus un saticīgus Ziemassvētkus.

Labdien! Paldies par Jūsu novērtējumu.

06.12.2019 07:10

Paldies, ka mazajiem kuldīdzniekiem devāt iespēju izbaudīt jauko kocertu "Ezītis sniegā". Cerams, ka arī turpmāk būs iespēja kuldīdzniekiem baudīt kādu no koncertu cikla "Patiešām maziņiem" koncertiem. Paldies ar rūķiem, kas šogad mūsu skaisto Kuldīgu ietērpa skaistajās Ziemassvētku rotās un šajā svētku laikā organizē dažādus pasākumus gan lielajiem, gan mazajiem. P.S. Mazie vilcieniņi ir super.

Labdien! Paldies par Jūsu viedokli.

04.12.2019 11:09

Labdien, vai tā zombējošā mūzika pie Pilsetas laukuma 2 ārdurvīm darba laikā ir tik ļoti nepieciešama? Varbūt varētu viņu grabināt pēc darba laika, vai vismaz klusāk pagriezt darba dienas darba laikā?

Labdien! Rūpējoties par Ziemassvētku noskaņojumu pilsētas laukumā, SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi", ir iegādājušies licenci publiskai mūzikas atskaņošanai. Ņemsim vērā Jūsu ieteikumu un izvērtēsim iespēju mūzikas skaļumu samazināt darba dienas laikā.

04.12.2019 08:19

Pilsētas laukums, gājēju pāreja pie veikala Top. Vai drošības nolūkos tieši blakus gājēju pārejai abās pusēs uz laukuma aizliegt apstāties, jo ja stāv mašīnas gājējus pamana tikai pēdējā brīdī. Mašīnas kas stav uz laukuma ierobežo redzamību, un bieži nākas strauji bremzēt, jo gājējus pamana pēdējā brīdī, tieši tos kas nāk no Pilsētas laukuma puses uz veikalu Top pusi.

Labdien! Atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem, transportlīdzekļa vadītājam tuvojoties gājēju pārejai, jāsamazina braukšanas ātrums, vai jāaptur transporta līdzeklis pirms gājēju pārejas, lai dotu ceļu dotu ceļu gājējiem. Apsekojot objektu ir konstatēts, ka gājēju pāreju ceļa zīmes nav aizsegtas un ir labi redzamas transportlīdzekļu vadītājiem, turklāt jau pašlaik pie gājēju pārejas vienā pusē ir ierīkotas invalīdu stāvvietas, kuru noslodze ir mazāka kā pārējā stāvlaukumā. Ņemot vērā, ka diennakts tumšajā laikā gājēju pāreja varētu būt labāk izgaismota, tad pašvaldība Jūsu minētajā lokācijā izskatīs iespēju ierīkot gājēju pārejas specializēto, virziena vērsto apgaismojumu, lai diennakts tumšajā laikā uzlabotu satiksmes un gājēju drošību.

03.12.2019 08:25

Labdien. Kāpēc Ziemassvētku pasākums un egle atrodas Rātslaukumā, kurā redzamība ir maza, esam vīlušies, jo no egles atklāšanas neredzējām pilnigi neko, tikai egles galotni. Pilsētas laukumā pasākumu varēja redzēt no visām pusēm un nebija cilvēki saspiesti, jo Rātslaukumā visi neietilpst. Vai nākotnē nav plānots pasākumus atkal rīkot Pilsētas laukumā?

Labdien! Iepriekšējo gadu pieredze rāda, ka iedzīvotājiem Kuldīgas galvenās egles atrašanās Rātslaukumā patīk labāk nekā Pilsētas laukumā. Atgādinām, ka Pilsētas laukuma galvenā funkcija ir stāvlaukums. Tas nav paredzēts pasākumu organizēšanai, vai objektu izvietošanai, jo to darot, nepieciešams veikt norobežošanas darbus, kas savukārt traucē autovadītājiem. Arī no drošības viedokļa, kad egle tur tika novietota, laukums tika norobežots daļēji, kas neizslēdza risku, ka bērniem spēlējoties, tie var iekļūt negadījumā. Rātslaukumā egle atrodas aiz betonu stabiņu norobežojuma, kas būtiski uzlabo drošības aspektu gadījumos, kad bērni spēlējas, vai kāds huligāns to grib demolēt, turklāt Rātslaukumā ainaviski skats ir daudz baudāmāks par Pilsētas laukumu. Izvērtējot minētos faktorus, pagaidām nav plānots Kuldīgas galveno egli izvietot citur.

04.12.2019 11:08

Labdien! Staigājot pa pilsētniekiem iecienīto pilskalnu secināju, ka koka tiltiņš, kas šķērsoja upīti aiz pilskalna vairs nav lietojams un upītei pāri nevar tikt. Var redzēt ka tur nostaigāta taciņa un pašai tur ejot ir satikts daudz cilvēku, tātad secinu, ka cilvēki šo taciņu ir iemīļojuši apmeklēt. Pavasarī tiltiņš bija pa pusei sabrucis, bet pāriet uzpīti varēja, lai tālāk dotos uz meža ceļu, bet šobrīd jau viņš ir galīgi sadalījies. Vai var cerēt ka pavasarī tur varētu uzlikt tiltiņu? Vēlams jau būt ka tiltiņš nav no koka, lai ilgāk kalpotu!?

Labdien! Jūsu minētā situācija ir izvērtēta, un nākamā gada budžetā ir paredzēti līdzekļi Krāčupītes tiltiņa remontdarbiem, kā arī auto stāvlaukuma koka barjeru atjaunošanai Veckuldīgas pilskalna teritorijā.

09.12.2019 14:08

Labdien,kas noticis ar mūsu Kuldīgu,vai tiešām nepietiek,kad Kuldīgā nebija izdevušies pilsētas svētki,nu galīgi garām šogad bija,vienīgi pie Māras dīķi bija ko paskatīties,cits pārējais galīgi viss garām,un kas notiek tagad ar Ziemassvētkiem un Jauno gadu sagaidīšanu.Vai tiešām mēs esam tik nabagi ka nav otras eglītes,ka pilsēta nav pietiekami skaisti izrotāta.Vietām vispārībā nav rotājumi,pagājušā gadā bija vairāk un skaistāk.Tiešām ļoti žēlīgi.Šogad pat novados ir daudz skaistāk,kā pie mums.Vai tiešām mūsu vadībai nav laika padomāt par pilsētu,par tās cilvēkiem.Tik daudz gadu bija viss tik jauki,skaisti,burvīgi,kas ir noticis tagad,kas mainījies.

Labdien! Liepājas ielā kuldīdzniekus un viesus priecē jau ierastās zvaigžņotās debesis jeb Piena ceļš. Kā zināms, svētkus visvairāk gaida bērni, tāpēc viņu priekam Liepājas ielas abos galos ierīkoti divi piparkūku namiņi ar slidkalniņiem, bet ielas vidū – īpaša pārdomu stacija. Rotājumu veidotāji aicina izmantot iespēju svētku laikā apstāties un padomāt. Pie namiņiem atrodams vēl viens šī gada jaunums – Ziemassvētku vilcieniņš bērniem jeb mobilā atrakcija, kas ļaus izbaudīt braucienu pa svētku noskaņā izrotāto gājēju ielu. Vilcieniņu darbināt palīdzēs mammas vai tēta spēks. Aicinām izturēties pret vilcieniņiem saudzīgi un novietot tos vienā no gala stacijām. Dažādās vietās pilsētā Ziemassvētku vecītis šogad atstājis lielformāta dāvanas. Dažas no tām – piemēram, Semināra parkā un 1905. gada parkā izvietotās – ir tik milzīgas, ka tajās var pat ieiet un sajust, ka cilvēki viens otram bieži vien ir vislabākas dāvanas. Skvēriņā pie Pilsētas laukuma 2. nama ikviens var pasēdēt Ziemassvētku vecīša krēslā, bet rotācijas aplī Piltenes un Ventspils ielas krustojumā var apskatīt Ziemassvētku vecīša ziemeļbriežus un kamanas. Savukārt Sv. Katrīnas apkārtni rotā eņģeļi un Betlēmes aina, bet Pilsētas dārzā apskatāma ziemas aina.Kā ierasts, Kuldīgā arī šogad izrotātas divas svētku egles. Galvenā svētku egle uz Kuldīgu atceļojusi no Īvandes pagasta, to pilsētas izdaiļošanai atvēlējusi Sedliņu ģimene. Egle izrotāta ar lampiņu virtenēm, ar rokām darinātām gaismas bumbām un no lampiņu virtenēm gatavotām bantēm. Egles rotājumu darināšanu šogad uzņēmušās SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” darbinieces Kristīne Rubene un Kristīne Andersone. Savukārt Pilsētas laukumā šogad neatradīsies no meža nākusi svētku egle – lai saudzētu dabu, nolemts šogad izrotāt dabīgi augošu egli pie Pilsētas laukuma 2. nama. To savulaik pagājušā gadsimta septiņdesmito gadu vidū stādīja Kuldīgas rajona galvenais arhitekts Kārlis Vainovskis. Egle vairāk nekā 40 gadu laikā krietni izaugusi un šogad baudīs Pilsētas laukuma svētku egles godu. Rotājumu koncepciju Kuldīgā šogad izstrādāja un dzīvē īstenoja SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” Būvniecības un remonta daļas kolektīvs Elvisa Viļumsona vadībā.

04.12.2019 06:59

Labdien! Dzīvoju daudzdzīvokļu mājā, aiz sienas, kaimiņos sieviete ar mazu bērnu! Viņš ļoti bieži raud, sevišķi tas ir dzirdams protams naktīs! Tad arī dzird, ka māte nemaz necenšas viņu mierināt! Brīžiem liekas, ka varbūt tas bērns ir viens! Kur būtu jāzvana šādos gadījumios? Vai jāzvana naktī, kad viņš raud vai pa dienu jāvēršas bāriņtiesā?

Labdien! Paldies par jūsu ieinteresētību, atbildības un pienākuma sajūtu. Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteikts, ka katra iedzīvotāja pienākums ir sargāt savu un citu bērnu drošību, ne vēlāk kā tajā pašā dienā ziņot policijai, bāriņtiesai, vai citai bērnu tiesību aizsardzības institūcijai par jebkādu vardarbību pret bērnu, par viņa tiesību pārkāpumu vai citādu apdraudējumu. Ar informāciju var griezties Kuldīgas novada bāriņtiesā, darba laikā: P. 8.00- 12.00, 13.00- 18.00; 0. 8.00- 12.00, 13.00- 17.00; T. 8.00- 12.00, 13.00 - 17.00; C. 8.00- 12.00, 13.00- 17.00; Pk. 8.00-12.00, 13.00- 16.00, vai ari pieņemšanu laikos: P. 15.00- 18.00; C. 9.00- 12.00. Tālr. nr. 63322233, mob. 27840953, e – pasts barintiesa@kuldiga.lv. Ārpus darba laika un brīvdienās ziņot par bērnu tiesību pārkāpumiem, apdraudējumiem un vardarbības gadījumiem pret bērnu vai personām ar ierobežotu rīcībspēju var, zvanot uz Kuldīgas novada pašvaldības policijas diennakts patruļu - Tālr. nr. 28881288.

25.11.2019 09:43

Labdien! Vai ir obligāti jāprivatizē zeme zem daudzdzīvokļu mājas? Gaismas iela 2.

Labdien! Nekustamā īpašuma – zeme Gaismas ielā 2, Kuldīgā, kadastra Nr. 62010080141 īpašnieks, kopš 11.08.2000, ir Finanšu ministrija. Laika gaitā, daļa no dzīvokļu īpašniekiem ir izpirkuši zemi no Finanšu ministrijas, atbilstoši dzīvokļa īpašuma daļām. Lai arī Jums būtu iespējams iegūt zemi, atbilstoši Jūsu dzīvokļa īpašuma daļām, Jums jāsazinās ar VAS "Valsts nekustamie īpašumi", Vaļņu iela 28, Rīga, LV-1980. Tālruņa nr.: 80002000, e-pasts: atbalsts@vni.lv.

25.11.2019 09:56

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.