Jautājiet mums

Labdien, vēlos noskaidrot kurš ir atbildīgs par Rumbas dārzos esošo ceļu un tiem piederošo grāvju uzturēšanu? Grāvji lielākajā dārziņu teritorijā nav tīrīti gadiem, bet privātmāju celšana tikai plaukst un zeļ. Problēma tāda, ka visas šīs privātmājas novada savus notekūdeņus grāvjos, kas šādam mērķim nav paredzēti un laika gaitā vai nu ir aizauguši, vai īpašnieki tos paši ir aizbēruši nerēķinoties ar to, ka ūdens caurtecei tie ir nepieciešami. Tādējādi daži dārziņu īpašnieki ir kļuvuši par situācijas ķīlniekiem, jo ūdens uzkrājas viņu teritorijā un mirst gan koki, gan augi. Nemaz nerunājot par to, ka notekūdeņi no privātmājām izteikti smako pēc kanalizācijas vai pat veļas pulvera... Vai kāds šo situāciju Kuldīgā kontrolē un kā to tālāk risināt?

Labdien! Grantēto ielu uzturēšanu Kuldīgas pilsētā veic SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, ar ko ir noslēgts līgums. Iedzīvotāji paši ir veikuši dažādas darbības, likvidējot tā jau šaurajām alejām pieguļošos grāvjus, piemēram, pārbūvējot iebrauktuves un to caurejošās caurtekas. Lai uzlabotu situāciju, nepieciešams veikt kompleksus aleju pārbūves darbus, kas ietvertu jaunas lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izveidi. Šādu darbu veikšanai nepieciešami ievērojami finanšu līdzekļi. Jau 2020. gadā, lai uzlabotu situāciju Rumbas dārziņos, pašvaldība ir organizējusi un veikusi Ābeļu alejas pieguļošo grāvju tīrīšanu, kā arī 2021. gadā Ābeļu aleju paredzēts apstrādāt ar dubulto virsmu.

08.04.2021 09:16

Labdien! Kā var uzzināt par kabeļa elektrības izbūves plāniem Kuldīgā? Vai ir kāds kartes formāta risinājums, pēc kura ar to varētu iepazīties? Paldies!

Labdien! Par elektrības kabeļu izbūves plāniem nepieciešams vērsties AS “Sadales tīklos”, kas arī ir elektrokabeļu tīklu operators. Ja ir kāds konkrēts zemes gabals, par kuru ir interese noskaidrot komunikāciju izvietojumu, aicinām vērsties pie pašvaldības komunikāciju inženiera Kaspara Kalniņa – Kalnmaļa (t.: 27020953, kaspars.kalnins@kuldiga.lv), kurš pēc pieejamās topogrāfiskās informācijas varēs sniegt informāciju.

06.04.2021 09:11

Sveicināti! Kuldīgas novada pašvaldība deleģējusi atkritumu apsaimniekošanu veikt Kuldīgas komunālajiem pakalpojumiem, kas ir arī pašvaldības kapitālsabiedrība. Šobrīd izskatās, ka KKP nav ieinteresēta veikt uzlabojumus atkritumu apsaimniekošanā, lai samazinātu atkritumu daudzumu un izmaksas daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem. Atkritumu konteineru laukumos atkritumus izmet privātmāju iedzīvotāji atnesot vai pat atvedot ar mašīnām. Dažreiz “piepalīdz” arī apkārtnes uzņēmumi. Ar aicinājumiem nofotogrāfēt un nosūtīt pašvaldības policijai neatrisinās šo sāpīgo jautājumu. KKP ir jau vienalga, kurš par šiem atkritumiem samaksās, jo viņu pelņa nezudīs. Tā kā pašvaldība ir atbildīga par atkritumu apsaimniekošanas organizēšanu pašvaldības iedzīvotāju interesēs, tad gribētos, lai tā iesaistās šo jautājumu sakārtošanā. Kāpēc māju iedzīvotājiem būtu jārisina atkritumu laukumu sakārtošana? Jā, var jau pie katras daudzdzīvokļu mājas izveidot savu atkritumu novietni, bet kā tas izskatīsies pilsētā kopumā? Manuprāt, labāk tas būtu izdarāms jau esošajos konteineru laukumos, jo ir vairāki veidi kā to izdarīt, ja tikai ir interese kaut ko mainīt kopumā. Varbūt, iesākumā pašvaldība varētu veikt daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju aptauju, lai apzinātu iedzīvotāju domas un priekšlikumus, jo KKP veiktajā aptaujā nav neviens jautājums par daudzdzīvokļu māju atkritumu konteineru laukumiem, kā uzlabot tos, kā veicināt atkritumu samazināšanu vispār. Varbūt, ir iespējams piesaistīt ES naudu? (Šai problēmai nav nekādas saistības ar Covid-19, kā to pasniedz KKP)

Labdien! Paldies par viedokli un idejām, kā uzlabot atkritumu apsaimniekošanas jautājumus Kuldīgas daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem! SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” ir ieinteresēti, lai samazinātu gan atkritumu daudzumu, gan izmaksas, un ikdienā arī savā darbībā cenšas to panākt – proti, uzņēmums aicina iedzīvotājus aktīvi šķirot atkritumus, ir izveidoti šķiroto atkritumu punkti, kur katram iedzīvotājam bez maksas ir iespēja nodot, gan papīru, gan stiklu, gan plastmasu. Par šķirotiem atkritumiem, kas tiek savākti no SIA “Kuldīgas komunālo pakalpojumu” punktiem, iedzīvotājiem nav jāmaksā. Uzņēmums vairākas reizes gadā organizē nolietoto elektropreču un stikla savākšanu no iedzīvotājiem bez maksas – akcijas ietvaros piebrauc adresē un bez maksas savāc. Lielai daļai iedzīvotāju aktīvi šķirojot atkritumus, sadzīves nešķiroto atkritumu apjomam būtu jāsamazinās. SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” aicina ikvienu iedzīvotāju un uzņēmumu aktīvi iesaistīties atkritumu apsaimniekošanā, un pirmais solis ir noslēgt līgumu par atkritumu radīšanu un nodošanu. SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” ir inicējuši, un pašvaldības saistošajos noteikumos ir noteikts, ka ikvienai mājsaimniecībai ir pienākums noslēgt līgumu un ir noteikta minimālā atkritumu norma, tādējādi ir panākts, ka negodprātīgus iedzīvotājus var saukt pie atbildības. Sadarbībā ar pašvaldības policiju tiek apsekotas adreses un pārbaudīts, vai iedzīvotāji ir noslēguši atkritumu līgumus. Līdz šim lielāks uzsvars bija uz pagastu teritorijām, bet šogad uzņēmums sadarbībā ar pašvaldības policiju uzmanību pievērsīs ar pilsētas teritorijā. Attiecībā uz risinājumiem atkritumu novietņu laukumu pilnveidošanā, ar mērķi radīt sakārtotu un pievilcīgu ārtelpu daudzstāvu lielākajā Kuldīgas pilsētas dzīvojamo māju mikrorajonā “Kurzemīte”, 2019. gadā tika izstrādāta un 25.07.2019. Kuldīgas novada Domes sēdē apstiprināta vienota pilsētvides koncepcija – vadlīnijas, kurās ietverti t.sk. risinājumi atkritumu laukumu pilnveidošanai. Koncepcijas apspriešanas gaitā iedzīvotāji tika aicināti izteikt savu viedokli, uzklausot visas vecuma grupas. Pašvaldība saņēma 123 papīra un 80 elektroniskās anketas, un ņēma vērā iedzīvotāju viedokli koncepcijas izstrādē. Pieejama šeit https://kuldiga.lv/pasvaldiba/buvnieciba/koncepcijas#vienotas-kuldigas-pilsetas-daudzstavu-daudzdzivoklu-maju-mikrorajonu-pagalmu-pilsetvides-atjaunosanas-parbuves-un-attistibas-koncepcija . Minētajā koncepcijā ietverti atkritumu konteineru novietņu veidi un tipi, kā arī aizveramas nojumes konteineriem, kas būtu paraugi atkritumu laukumu labiekārtošanai, ja iedzīvotāji iniciētu šādas aktivitātes un būtu atbilstošas finansējuma iespējas. Pašvaldība apsvērs ieceri veikt papildu aptauju, lai apzinātu iedzīvotāju domas un priekšlikumus par daudzdzīvokļu māju atkritumu konteineru laukumiem.

27.04.2021 09:00

Labdien, es vēlos nodibināt biedrību, kas darbotos sociālajā jomā - tās mērķis būtu informēt sabiedrību par ilgtspējīgu, veselīgu un video draudzīgu dzīvesveidu. Veidotu dažādus video, rīkotu lekcijas, meistarklases utt. Kuldīgā un tās apkārtnē. Vai Kuldīgas novada pašvaldībā ir kāds speciālists, kas varētu sniegt konsultāciju šajā jautājumā? Vai pašvaldība sniedz atbalstu šādām bezpēļnas iniciatīvām, piemēram, piedāvājot ofisa telpas?

Labdien! Aicinām sazināties ar Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” darbinieci Inetu Eņģeli (e-pasts - ineta.engele@kuldiga.lv, tālrunis – 27020733), kura palīdzēs noformēt dokumentus biedrības reģistrēšanai un sniegs visu nepieciešamo atbalstu telpu atrašanā.

31.03.2021 07:10

Labdien, esmu ievērojusi, ka pilsētā tiek savākta stikla tara no privātmājām. Kur var pieteikties?

Labdien! SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" organizētā stikla taras savākšanas akcija no iedzīvotāju namdurvīm ir noslēgusies. Taču ikviens iedzīvotājs bez maksas stikla taru darba laikā var nodot šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā Dārzniecības ielā 9, Kuldīgā, vai arī jebkurā laikā izmest publiski pieejamajos stikla tarai - pudelēm un burkām - paredzētajos konteineros. Kuldīgas novadā stikla taras konteineri ir dzeltenā krāsā. Savukārt privātmāju iedzīvotāji Kuldīgas pilsētā no atkritumu apsaimniekotāja SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" var saņemt arī stikla taras konteineru, kas tiek tukšots pēc nepieciešamības. Konteineri stiklam no privātmājām Kuldīgā tiek izvesti divas reizes mēnesī - katra mēneša 1. un 3. pirmdienā. Šķiroto izejvielu savākšana jāpiesaka pa tālruni 63322380.

29.03.2021 16:43

Labdien, kas šobrīd notiek ar b/d rindu...ar 2019.gada dzimušajiem, kad sāksies uzaicinājumu izsūtīšana uz b/d rudenī?! Paldies!

Labdien! Pamatojoties uz Kuldīgas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2011/ 30 “Par kārtību bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai Kuldīgas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs“ grupu komplektēšana notiek marta pēdējā nedēļā (t.i., šajā nedēļā), uzaicinājuma vēstules tiks nosūtītas līdz 2021. gada 15. aprīlim, bērnu vecākiem, kuru bērniem vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē tiks nodrošināta ar 1. septembri. Neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļas speciālisti Valdu Krauzi (e-pasts - valda.krauze@kuldiga.lv; tālrunis – 27842333).

29.03.2021 16:35

kur var kuldiga inomat maazdarzinus

Labdien! Aicinām sazināties ar Kuldīgas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļas speciālisti Ivetu Zvirbuli (e-pasts – iveta.zvirbule@kuldiga.lv, tālrunis – 29614518), kura sniegs plašāku informāciju par pieejamiem īres mazdārziņiem.

29.03.2021 16:27

Sveiki, Vēlējos jautāt par jaunajiem Lieldienu rotājumiem kas izlikti pilsētā. Kādēļ ir izvēlēti tik lēti un videi nedraudzīgi materiāli kā putuplasts un organiskais stikls? Arī dabīgos materiālus - koka zarus - dekorētāji ir pamanījušies nokrāsot. Vai tiešām tas ir gaumīgi un atbilst izlikšanai pilsētas centrā blakus vēsturiskiem pieminekļiem? Vai nebūtu labāk iztikt vispār bez rotājumiem, ja varam atļauties tikai šādus? Ceru, ka tie vismaz tiek izmantoti atkārtoti, nevis gatavoti katru gadu no jauna. Kā pilsētas iedzīvotāji var iesaistīties lemšanas procesā par svētku dekorācijām?

Labdien! Kuldīgas pilsētas svētku rotāšanai tiek izmantoti gan no jauna izveidoti dekori, gan esoši dekori tādējādi veicinot dekoru ilgtspējīgu izmantošanu. Šogad Lieldienu svētku rotāšanai ir izveidoti vairāki jauni dekori, tādējādi dažādojot un papildinot pilsētas dekorus. Kuldīgas pilsētas dekoru izgatavošanā tiek izvēlēti materiāli, kas ir ilgmūžīgi, viegli apstrādājami, labojami un uzglabājami. Ja tiek konstatēts, ka kāds no esošajiem dekoriem ir bojāts, to primāri, atjauno, tādējādi paildzinot dekora izmantošanas laiku. 2020. gada aprīlī Kuldīgas novada pašvaldība izsludināja metu konkursu “Dekorāciju izvietojuma koncepcija un dekoru izvietojums Kuldīgas pilsētā”, kura ietvaros tika noteikts pakalpojuma sniedzējs Kuldīgas pilsētas dekorēšanas idejas meta koncepcijas izstrādei un dekoru izvietošanai Kuldīgas pilsētā no 2020. gada Jāņiem līdz 2021. gada Lieldienām. Meta konkursa uzvarētāju noteica žūrija septiņu personu sastāvā. Kuldīgas novada pašvaldība izskatīs iespēju robežās iesaistīt pilsētas iedzīvotājus meta konkursa izvērtēšanā.

29.03.2021 15:52

Sveiki! Kaut arī septembrī Kuldīgas novads Covid “uzliesmojumu” uzņēmumā “Kuldīgas tekstils” piedzīvoja viens no pirmajiem valstī, daudzi novērtēja domes prasmi reaģēt ātri. Vīruss atkāpās un daudzus mēnešus novads bija valsts pirmrindnieku vidū, par ko liecināja arī 1.-4. klašu audzēkņu klātienes mācības, ko Kuldīgas novads nopelnīja viens no pirmajiem. Pēkšņi situācija mainījās. Laiku pa laikam ieskatos SPKS kartē, kur ik dienas norāda inficēto skaitu (14 dienās) visās LV pašvaldībās. Pirms neilga laika pēkšņi pamanīju, ka 30-40 inficētie, pie kuriem bija pierasts, pārvērtās par 60, 70, 120, vakar, 26. martā, jau 133!!! https://spkc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/4469c1fb01ed43cea6f20743ee7d5939 Arī Kuldīgas skolēni pēc brīvlaika atkal mācās attālināti; citiem skolēniem “nespīd” tikšanās ar klases biedriem, kas tagad jau priecē skolēnus gandrīz 50 Latvijas pašvaldībās. Vai tiešām situācija nesatrauc novada vadību, jo nekur (nedz “Kurzemniekā”, nedz “Facebook” Kuldīgas vietnē u.c.) neesmu lasījusi aicinājumu un brīdinājumu iedzīvotājiem. Varbūt vaina atkal kādā “perēklī”, bet mēs pat to nezinām. Ar cieņu, Vita

Labdien! Kuldīgas novadā pēdējās nedēļās ir pieaugusi saslimstība ar Covid-19, aizvadītajās divās nedēļās saslimušo skaitam sasniedzot 134. Sazinoties ar Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) speciālistiem, pašvaldība noskaidroja, ka novadā nav izteikta uzliesmojuma kādā no uzņēmumiem vai iestādēm – pārsvarā saslimšana saistīta ar pulcēšanās aizlieguma pārkāpšanu, kā rezultātā notikusi inficēšanās. Lai novērstu infekcijas tālāku izplatīšanos, SPKC aicina cilvēkus atcerēties par nepieciešamību ieturēt distanci no citiem cilvēkiem, rūpīgi mazgāt un dezinficēt rokas, nepulcēties, izvairīties no vietām, kur atrodas daudz cilvēku. Tāpat ikvienam, kuram ir Covid-19 raksturīgie simptomi, jāatceras, ka ar šādām pazīmēm nedrīkst doties uz darbu vai kur citur. Cilvēkam jāsazinās ar savu ģimenes ārstu, kurš lems par turpmāko rīcību. Ņemot vērā valsti noteikto šī brīža kārtību par pirmsskolu darbu, pirmsskolas izglītības iestādes aicina vecākus, ja iespējams, nevest bērnus uz pirmsskolas grupām un iestādēm. Tāpat situācija tiek rūpīgi uzraudzīta, lai pamanītu un reaģētu gadījumos, kad kādam bērnam vai darbiniekam parādās iespējamas saslimšanas pazīmes. Reizi nedēļā katru nedēļu visās novada izglītības iestādēs veic klātienē strādājošo darbinieku – gan pedagogu, gan pārējā personāla – Covid-19 testēšanu. Tostarp testē tos darbiniekus, kuri, piemēram, ierodas iestādē sniegt individuālas konsultācijas. Regulāri testē arī pansionātu darbiniekus un klientus.

30.03.2021 10:33

Labdien! Katru dienu Kuldīgas novadā diezgan strauji pieaug saslimšana ar COVID-19. Bērnudārzu darbinieki tiek testēti, bet kā ir ar pašvaldības apmaksātajām auklītēm (tām kuras pieskata vairāk par vienu bērnu)? Vai arī viņām ir jāveic šis šis tests, vai viss paliek uz viņu sirdsapziņas. Vai kāds kontrolē vai pie auklītes netiek vests slims bērns vai tāds kuram būtu jāatrodas karantīnā?

Labdien! Pirmsskolas izglītības iestādē klātienē strādājošajiem tiek nodrošināta iknedēļas testēšana, kā to paredz Ministru kabineta (MK) rīkojums Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.13.2.1. punkts. MK rīkojums neparedz iknedēļas testēšanu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem (pašvaldības līdzfinansētās aukles). Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem savā darbā jāievēro MK noteikumos Nr. 890 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” noteiktās prasības. Pakalpojuma sniedzējs (pašvaldības līdzfinansētā aukle) pakalpojuma sniegšanas vietā neuzņem bērnu ar infekcijas slimības pazīmēm, ja bērns nav apmeklējis pakalpojuma sniegšanas vietu infekcijas pazīmju dēļ vai arī ja bērns ir slimojis, ģimenes ārsts izsniedz izziņu vecākiem pakalpojuma sniedzēja informēšanai par bērna veselības stāvokli. Pakalpojuma sniedzēja pienākums ir arī informēt vecākus, ar kādām slimības pazīmēm bērns netiks uzņemts pakalpojuma sniegšanas vietā.

29.03.2021 10:17

Vai Priedainē, aiz mājās "Priedes" tiks būvēts bērnu rotaļu laukums. Ja nē, tad varbūt varētu sakārtot veco laukumiņu, kas atrodās aiz mājas "Skalbes"? Laukumiņš ieaudzis krūmos un slīdkalniņš salauzts!

Labdien! Šobrīd tiek izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija rotaļu laukuma izbūvei pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "Priedes", Priedainē, Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā, lai jau pavisam drīz varētu uzsākt arī būvniecības darbus.

26.03.2021 14:34

Labdien! Sakiet, lūdzu, pamatojoties uz ko tika slēgts Snēpeles bērnudārzs laika posmā no 11.03. līdz pat šai dienai (joprojām nav skaidras informācijas, kad bērni varēs atgriezties bērnu dārzā)? Bērnu dārzā saslimušo ar Covid vai Covid kontaktpersonu nebija, kas liedz vecākiem paņemt slimības lapu un atrasties ar saviem mazajiem mājās. Aicinājums pieteikties uz valsts pabalstu (par 14 dienām) nav risinājums, jo to var saņemt tikai tie vecāki, kas var saņemt izziņu no darba vietas, ka nevar strādāt attālināti. Taču tie vecāki, kas spiesti strādāt attālināti, vēl nodrošināt citiem saviem bērniem attālinātas mācības, nu spiesti arī vēl būt kopā ar mazo bērndārznieku. Atvaļinājumu paņemt nav iespējams, jo tas lielākoties darba vietās jāpiesaka 2 nedēļas iepriekš. Vai kāds izvērtēja, kāda ietekme šim lēmumam būs uz šīm ģimenēm? Vai tika ņemts vērā, cik bērnu ir ģimenēs, kādas ir vecāku darba vietas (informācija ir pieejama iestādes vadītājai). Nav nekādas alternatīvas, kur atstāt bērnus tiem, kas nevar strādāt attālināti (un tādu bērnu šajā bērnu dārzā ir). Cik pamatots bija šis lēmums? Vēršoties SPKC saņemta informācija, ka PII nebija pamata slēgt, jo viņu rīcībā nav informācijas, ka kāds bērns vai šī bērnu dārza darbinieks būtu Covid pozitīvs vai kontaktpersona.

Atbild Snēpeles bērnudārza vadītāja Aiga Žīle: “Labdien! Nākamajā nedēļā, no 29. marta, Snēpeles pirmsskolas grupas tiks atvērtas, vecāki 24. martā par to tika informēti. Pirmsskolā nebija saslimušo un kontaktpersonu, bet Snēpeles pagastā strauji izplatījās inficēšanās ar Covid-19, jo daži pagasta iedzīvotāji, kuri bija saslimuši, nenorādīja patiesās kontaktpersonas, līdz ar to Slimību un profilakses kontroles centram (SPKC) nebija informācijas, ka būtu uzliesmojums. Tomēr pagasta iedzīvotāju vidū valdīja ļoti liels satraukums, jo kontaktpersonas turpināja pārvietoties, apmeklēja pagasta veikalu, utt. Arī pirmsskolas grupā dažu dienu laikā saslima seši no 18 bērniem ar saaukstēšanas simptomiem. Tā ir vecāku izvēle, veikt analīzes savam bērnam vai nē, vecāks to izlemj kopā ar ģimenes ārstu. Pirmsskolas grupas ar Kuldīgas novada Domes rīkojumu tika slēgtas drošības apsvērumu dēļ, un pašvaldībai kā dibinātājam ir tādas tiesības. Vilgāles sākumskolai nav informācijas par vecāku darba vietām un par to, vai vecākiem ir iespējams strādāt attālināti. Vecāki tika informēti, ka var pieteikties uz valsts pabalstu.”

25.03.2021 08:27

Labvakar, vai izglītības pārvade seko līdz mācību procesam skolas. Vai tiešam sporta skolotājiem centra skolā nav nekādas izdomas, kā tikkai likt bērniem darīt darbus pie datora? Tā jau visa diena pie datora! Tik daudz iespējas ir izsūtīt bērnus laukā, noskriet ar aplikāciju 1km, nosūtīt skolotājām. Izskriet, izbraukt ar velosipēdu kādu izstrādātu maršrutu vai figūru. Veikt vingrojumus pie koka, noformēt tos. Iziet pastaiga ar ģimeni. Atrast kādu punktu pilsētā pēc norādes nobildēt to! Iziet no mājas jebkurā virzienā 1 km un nobildet to. Uztaisīt orientēšanos pa pilsētu. Vai tiešām jātaisa stulbas prezentācijas? Mūsdienu skolotāj esi tak radošs. Pilsēta esošos bērnus tak varēja sapulcēt 1 nedēļā virkas stadionā un izdomāt aktivitātes. Bd sporto ārā! Skolā jāraksta tik darbi uz datoru ?

Atbild Kuldīgas Centra vidusskolas vadība: “Labdien! Paldies par ieinteresētību! Kuldīgas Centra vidusskolā strādā četri sporta skolotāji, kuri mācību priekšmetu sports un veselība plāno atbilstoši izglītības programmām un standartā noteiktajām prasībām, atbilstoši “Skola2030” ieteikumiem un mācību programmas pielāgošanas iespējām attālinātajā mācību procesā. Tiek veidoti uzdevumi uz darba lapām dažādām āra aktivitātēm, taču darbība notiek, kustoties dabā. Skolēniem tiek sniegta informācija arī prezentācijās par tēmu, taču skolēnu uzdevumi ir aktivitāšu veikšana un atgriezeniskās saites sniegšana novērtēšanas procesam, piemēram: 1. Katru mēnesi fizisko aktivitāšu plāna sastādīšana un izvērtēšana (mācās izvirzīt mērķi, sekot tā izpildei un novērtēt savas veiksmes). 2. Pastaigas, skriešana, braukšana ar ragaviņām, slēpošana, slidošana pēc skolēnu iespējām (vides izvērtēšana fiziskajām aktivitātēm, pulsa mērīšana, slodzes noteikšana, darbs ar mobilo telefonu). 3. Orientēšanās spēles pilsētā un tuvākajā apkārtnē. 4. Patstāvīgie darbi āra apstākļos (šķēršļa josla, sniega figūru veidošana). 5. Prezentāciju veidošana sporta veidiem un drošību. 6. Video (vingrojumi svaigā gaisā un mājas apstākļos). 7. Pārvietošanās (jāizvēlas sev pieejamākais pārvietošanās veids, piemēram, iešana, skriešana, riteņbraukšana, nūjošana, skrituļslidošana u.c., jāfiksē laiks, attālums un jāreģistrē tabulā).”

24.03.2021 09:21

Labdien! Vēlējos noskaidrot, kāpēc Pārventā no Ventas un Alejas ielas krustojuma ir pazuduši šķiroto atkritumu konteineri? Jau šobrīd ir redzams, ka grāvji ir piemētāti ar pudelēm. Šie konteineri bija ļoti pieprasīti, ka reizēm pat nebija iespējams neko iemest, jo bija pilni. Konteinerus, kas ir uz Krasta ielas, jau piepilda tūristi un vakar varēja redzēt krāvumu ar maisiem pie tiem, kas nozīmē, ka ar diviem konteineriem Pārventai un tūristiem nepietiek.

Labdien! Minētie konteineri tika noņemti pēc blakus mājās dzīvojošo iedzīvotāju lūguma. Konteineri ir Krasta ielā, kur ir sētnieks, kas apkopj šo vietu, kā arī šajā vietā tiek veikta videonovērošana. Paldies par jautājumu. Lai situāciju uzlabotu, pie esošajiem konteineriem Krasta ielā SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" novietos vēl vienu konteineru šķirotajiem atkritumiem.

17.03.2021 09:55

Kuldīgā tiek īstenota programma par grantēto ielu dubulto virsmas apstrādi dzīvojamos rajonos. Kāpēc šogad atkal nav plānots sakārtot Rātskunga ielas (aptuveni 200 m ) posmu. Vasarā nav iespējams atvērt logu, jo šo ielu kā caurbraucamu izmanto šoferi, kuri brauc no Planīcas ielas, bet jaunieši gonkošanai izmanto Rātskungu ielu un Lauku ielu, veidojot it kā apli, īpaši vakara stundās. Pat ierobežojuma zīmes nav,bet šeit dzīvo daudz bērnu! Arī šobrīd iela ir neapskaužamā stāvoklī - vienas bedres. Vai tiešām, ņemot vērā lielo iedzīvotāju skaitu un intensīvo satiksmi, šie 200 m nav prioritārs nosacījums ielas sakārtošanai?!

Labdien! Šogad, 2021. gadā, Kuldīgas novada pašvaldība izstādās būvniecības projektu, kas ietvers Rātskungu ielas grantētā ielas posma pārbūvi, uzklājot asfaltbetona segumu. Būvniecības darbi, visticamāk, tiks veikti 2022. gadā, taču viss būs atkarīgs no pašvaldībai pieejamā finansējuma, kā arī un būvniecības dokumentācijas un iepirkuma procedūras ātruma.

24.03.2021 15:12

Labdien,vēlētos ierosināt ,tūrisma sezonai sākoties slēgt satiksmi pār veco tiltu,un rudenī atkal atjaunot. Jo,vasarā tūristi bieži atrodas uz ceļa braucamās daļas, automašīnas tilta tuvumā tiek novietotas ļoti haotiski..kā arī iebraucēji meklējot stāvvietu kavē pārējo satiksmi,uTT... Ja jau ejam tūrisma pilsētas virzienā,tad daram to apzinīgi!

Labdien! Paldies par Jūsu ierosinājumu! Vēršam Jūsu uzmanību, ka vecais tilts nav paredzēts tikai tūristiem, bet arī vietējiem iedzīvotājiem, kuri to izmanto, lai nokļūtu savās dzīves vietās, uz darbu un citām ikdienas vajadzībām. Tūristi Kuldīgas novada infrastruktūru izmanto īslaicīgi, lielākoties siltās sezonas laikā. Kuldīgas novada pašvaldības policija tūrisma sezonā aktīvi seko līdzi, lai vecpilsētā, to skaitā vecā tilta apkaimē, tiktu ievēroti ceļu satiksmes noteikumi.

15.03.2021 08:12

Labdien,vēlos vērst uzmanību, ka stāvlaukums Aizputes un Mucenieku ielas krustojumā(kur daudzi atstāj auto,lai dotos uz tirgu)ir ļoti sliktā stāvoklī.

Labdien! Paldies par Jūsu vērību! Uzlabojoties laikapstākļiem, SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" veiks laukuma planēšanu.

15.03.2021 09:33

Sveicināti,Šodien saņēmu mūsu novada avīzi un uzreiz radās jautājumi par satiksmes organizāciju Kuldīgas pilsētā.Mums jau taisot mazos loka krustojumus bija mācība ka tik maza diametra nedrīkst taisīt jo nevarēja izgriesties autobusi.Tagad atkal uz jaunām izbūvētām ielām tiek izveidoti dažādas konfigurācijas bruģējumi krustojumos kuri galīgi neiekļaujas brauktuves trajektorijā.Ventspils-1905 gada ,Mucenieku-Kalna,Jelgavas-Skrundas.Ko dod tas pudeles kakla sašaurinājums mucenieku -Dzirnavuielā Kādēļ tos neestētiskos koka stabus nelika pie trotuāra malas.Jāsaka tā,visi ko es pazīstu kas brauc ar auto brīnās kādēļKuldīgā ir tādas šķēršļu joslas tādas Kurzemē ir liels retums,par to ari'notiek avārijas paredzu ka tās būs vēl vairāk vasarā,

Labdien! Paldies par Jūsu viedokli! Pašvaldības speciālisti meklēs labākos risinājumus transporta plūsmas uzlabošanai Kuldīgā.

15.03.2021 09:35

Labdien! Satrauc arvien vairāk pieaugušās izmaksas par atkritumu apsaimniekošanu daudzdzīvokļu mājām. Vēlos zināt, kas tuvākajā nākotnē tiek plānots darīt Kuldīgā, lai uzlabotu situāciju un samazinātu daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem maksu par atkritumu apsaimniekošanu? Varbūt, lietderīgi būtu atkritumu laukumos uzstādīt katrai daudzdzīvokļu mājai savu slēdzamu nojumi konteineram? Tās būtu tikai vienreizējas izmaksas katrai mājai, kas atmaksātos uz izmesto atkritumu daudzumu, jo šobrīd daudzi privātmāju iedzīvotāji, kuri ar šādu negodīgu rīcību cenšas ieekonomēt naudu, izmet savus atkritumus.

Labdien! SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” atkritumu apsaimniekošanas tarifs (17,35 eiro/m3 ar PVN) nav mainīts kopš 2017. gada. Kuldīgas lielākajā daudzdzīvokļu māju dzīvojamajā masīvā pie Piltenes ielas izvestais sadzīves atkritumu apjoms ir pieaudzis vidēji par 16%, kas skaidrojams ar COVID-19 pandēmijas ierobežojumu ieviešanu, jo cilvēki vairāk uzturas mājas un līdz ar to arī rada vairāk atkritumu. Ja iedzīvotājiem rodas aizdomas, ka daudzdzīvokļu dzīvojamo māju sadzīves atkritumu konteineros tiek nelegāli izmesti atkritumi, proti, tos ar automašīnām pieved nepiederošas personas, SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" aicina iedzīvotājus nofotografēt automašīnu un fotogrāfijas nosūtīt Kuldīgas novada pašvaldības policijai (e-pasts: policija@kuldiga.lv, tālrunis 28881288, 63320373). Savukārt, ja iedzīvotāji par saviem līdzekļiem vēlas izbūvēt slēdzamu atkritumu konteineru nojumi, tad aicinām ar šo ieceri vērsties pie sava apsaimniekotāja.

16.03.2021 08:49

Labdien! Ir pavasaris. Ejot pa pastaigu taku vienā no posmiem joprojām stāv brieži un eglites ar sarkanām Ziemassvētku lentītēm. Varbūt ir vērts padomāt par ziemassvētku eglīšu novākšanu. ja doma ir atstāt šo dekorāciju,tad varbūt ir vērts novākt sarkanās lentes un iekarināt Lieldienu olas. Tomēr būs pavasarīgāk.

Labdien! Paldies par Jūsu ierosinājumu! Eglītes un Ziemassvētku rotājumi no pastaigu takas ir noņemti.

04.03.2021 09:14

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.