Jautājiet mums

Labdien. Kas notiek bankratējušā bruģa rūpnīcā pie apbraucamā ceļa apļa? Jav labi sen tur notiek liela transporta kustība. Vai tur vis notiek likumīgi vai tā ir labi organizēta izlaupīšana? Nevar saprast vai lielās fūres kautko atved vai aizved. Varbūt drīz tur būs darba vietas. Cerēsim uz to labāko un gaidam kādu informāciju.

Labdien! Pieminētā ēka un teritorija ir privātīpašums un, diemžēl, pašvaldības rīcībā pašlaik nav informācija par to, vai tur plānots sākt ražošanu.

18.02.2014 11:04

Sakiet lūdzu,kā līdz šim ir jāmaksā par atkritumiem?Man īpāumā ir dzīvoklis,kurā neesmu deklarēta,bet atkritumu maksa tiek piestādīta,bet deklarēta esmu citā dzīvesvietā kurā arī ir jāmaksā atkritumu maksa.Abi īpašumi ir tepat Kuldīgas pilsētā.Sanāk ,ka,atkritumu maksa jāmaksā katrā īpašumā esošajā dzīvoklī?Reāli taču vairākās vietās atkritumus nemetu.Kādēļ tad jāmaksā?

Labdien! Atbildi sagatavoja SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” īpašumu apsaimniekošanas daļas vadītājs Dzintars Rušmanis: „Ļoti iespējams, ka Jūsu īpašumā, kurā savu dzīvesvietu neesat deklarējusi, ir deklarētas citas personas, jo Kuldīgas pilsētā līdz šim, tāpat kā visos pārējos Latvijas novados, maksa par atkritumiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās tika rēķināta proporcionāli dzīvoklī dzīvojošo personu skaitam, to noteica MK noteikumi Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”. Šajos noteikumos arī tika skaidrots jēdziens „dzīvoklī dzīvojoša persona”, kas tātad ir dzīvoklī uz tiesiska pamata dzīvojoša persona. Savukārt Dzīvesvietas deklarēšanas likums nosaka, ka dzīvesvieta ir jebkura personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot, izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. No iepriekš minētā izriet, ka par atkritumu izvešanu Pārvaldnieks rēķina proporcionāli dzīvoklī deklarēto personu skaitam. Papildus iepriekš minētie MK noteikumi dzīvokļa īpašniekam paredzēja iespēju iepriekš paziņot Pārvaldniekam par dzīvoklī dzīvojošas personas prombūtni, ja tā ilgst vismaz septiņas dienas pēc kārtas, bet pēc attiecīgās personas atgriešanās tam bija jāinformē par to Pārvaldnieku. No 2003. gada 1. novembra Kuldīgā ir spēkā atkritumu uzkrājuma norma 1,5m 3 uz vienu iedzīvotāju gadā (ar 25.09.2003. Domes sēdes lēmumu Nr.14; p.18). Ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr.817 no 17.09.2013. ir grozīti MK noteikumi Nr.1013, un ar Kuldīgas novada Domes sēdes lēmumu Nr.17 no 19.12.2013. ar šā gada 1. februāri maksa par sadzīves atkritumu faktiski izvesto daudzumu tiks dalīta atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam, un deklarēto vai faktiski dzīvojošo personu skaits katrā no dzīvokļa īpašumiem vairs netiks ņemts vērā. Šāds lēmums izskatīts un pieņemts MK tieši šī iemesla dēļ, ka Pārvaldnieks nevar izsekot iedzīvotāju migrācijas plūsmai un nemitīgajām personu skaita izmaiņām katrā no dzīvokļa īpašumiem. Jāpiebilst, ka augstākā lēmējinstitūcija daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ir dzīvokļu īpašnieku kopība, un likuma ietvaros tai ir tiesības lūgt Pārvaldniekam atkritumu apsaimniekotāja izrakstīto rēķinu par sadzīves atkritumu izvešanu konkrētā dzīvojamā mājā dalīt atbilstoši deklarētajām vai faktiski dzīvojošajām personām, vai kvadrātmetriem utt. Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanas nosacījumi atrunāti Dzīvokļa īpašuma likumā”.

13.02.2014 15:06

Labdien! Vēlos uzzināt Kuldīgas domes priekšsēdētājas skaidrojumu par to, kas notiek pagastā, kādēļ viss tiek nodots Kuldīgas apsaimniekošanā,līdz ar ko visiem komunālajiem pakalpojumiem ceļas cenas-ūdenim, kanalizācijai, atkritumiem, dzirdēju, ka paceltas arī īres maksas dzīvokļiem? Un lielākais absurds sākās, kad pa mājām staigāja Kuldīgas ūdens darbinieki un uzņēma ūdens skaitītājus. Izrādās, ka ūdens sakitītāji vecāki par 4 gadiem neder, citam atkal neesot pareizi uzlikti, tas arī neder. Un ja mājā ūdens sakitītāja nav vispār, tad rēķinās pēc kaut kādām mistiskām normām pēc deklarēto cilvēku skaita. Kāpēc man jāmaksā par ūdeni, ja kāds mans ģimenes loceklis strādā ārzemēs? Tagad pagasts rēķina pēc faktiskā cilvēka skaita, jo zin kas kurā mājā dzīvo. Un jaunie līgumi jau jāslēdz marta sākumā. Vai tad par tādām izmainām nav jābrīdina atrāk? Jautāju pagasta priekšniecei, kas notiek? Atbildēja, ka tāds esot domes lēmums. Tādā gadījumā, vai dome domā par novada iedzīvotājiem? Vēlos konkrētu atbildi, vai tiešām I.Bērziņas kundze uzskata, ka ar šādu lēmumu pieņmešanu tiek domāts par cilvēku labklājību? Un vai deputāti no laukiem arī balsoja par šādiem lēmumiem?

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa: „Labdien! Cilvēku labklājība, vēlme šeit augt, mācīties, veidot ģimeni, strādāt ir pašvaldības prioritāte. Komunālie pakalpojumi un apsaimniekošana līdz šim katrā novada pagastā tika organizēta ļoti atšķirīgi. Arī samaksa par vienādu pakalpojumu pagastos bija atšķirīga. Lai varētu nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu, pēc iespējas vienlīdzīgu samaksu, kā arī efektīvu pārvaldību, novada Dome nolēma komunālo saimniecību nodot SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” pārziņā, savukārt, ūdenssaimniecību „Kuldīgas ūdens” un centralizēto siltumapgādi SIA „Kuldīgas siltums” pārziņā. Deputātu balsojumus Jūs varat apskatīt mūsu mājas lapā www.kuldiga.lv sadaļā pašvaldība/dokumenti/domes lēmumi. Vairāki Jūsu jautājumi ir izteikti pieņēmuma formā, lūgums tos konkretizēt. Lūdzu, rakstiet mums un jautājiet, ja nav saprotami aprēķinātie maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem un/vai apsaimniekošanu Jūsu īpašumam”.

26.02.2014 09:05

Labdien,ļoti jau gribas ticēt ka domes nodomi ir tie paši labākie bet no iedzīvotāju viedokļa skaidri redzams ka apsaimniekošanas uzņēmumi netiek īsti galā ar sev deliģētajiem uzdevumiem.Vēl joprojām nav īsti skaidrs ne tas kā pagastos notiks atkritumu izvešana ne arī tas kā ūdens piegādes aprēķināšana.Rādās ka kuldīgas ūdens nezin kur atrodas komunālie pakalpojumi(māju apsaimniekotāji)jo manuprāt viņiem kopīgi jārisina ūdens apgādes un uzskaites problēmas. Patreiz uzskatu ka šī lieta nav sakārtota.Kurzemniekā diemžēl nebija nekā konkrēta par atkritumu izvešanu.

Labdien! Atbildi sagatavoja SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” īpašumu apsaimniekošanas daļas vadītājs Dz.Rušmanis: „Kuldīgas novada pašvaldības kapitālsabiedrības rīkojas savstarpēji saskaņoti un pārdomāti. SIA „Kuldīgas ūdens”, kam no šā gada 1. marta ir deleģēta ūdensapgādes saimniecība un ar to saistītā pakalpojumu sniegšana visā novadā, ir veikusi izpēti un apzinājusi visus šī pakalpojuma ņēmējus, un daudzās dzīvojamās ēkās pašreiz tiek uzlikti ūdens ievada skaitītāji, vai nederīgie nomainīti pret derīgiem. 1. aprīlī dzīvojamo māju pārvaldnieki saņems rēķinus par patērēto ūdeni marta mēnesī. Savukārt SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” (KKP) uzdevums būs šos maksājumus sadalīt starp tiešajiem patērētājiem apsaimniekojamās dzīvojamās mājās. Šajā sakarā no pagastu pārvaldēm arvien tiek saņemta precizēta informācija par līdzšinējo norēķinu kārtību katrā mājā atsevišķi, taču viena no būtiskākajām problēmām jau ir identificēta – lielākā daļa dzīvokļu nav aprīkoti ar individuālajiem ūdens patēriņa skaitītājiem, vai to derīguma termiņš ir beidzies (nav verificēti). MK noteikumi Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” nosaka, ka ūdens patēriņu uzskaita, izmantojot skaitītājus. Ja veidojas starpība starp mājas kopējā ūdens skaitītāja rādījumu un dzīvokļu īpašumos ar skaitītājiem (derīgiem) noteikto ūdens patēriņu, ūdens patēriņa starpību sadala atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam, kuros nav skaitītāju, vai tie nav derīgi. Lai nākotnē izvairītos no domstarpībām ar dzīvokļu īpašniekiem, KKP jau šobrīd ir uzsākusi ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi dzīvokļa īpašumos, kuriem ir centralizēta ūdensapgāde. Šāda pārbaude nav vienas dienas vai pat pāris nedēļu jautājums, tāpēc tiek plānots 3 mēnešu pārejas periods, kura laikā dzīvokļa īpašniekiem būs iespēja savus skaitītājus pārbaudīt, nomainīt vai aprīkot no jauna, bet norēķināties par ūdeni ar KKP vēl līdzšinējā kārtībā. Nevaru piekrist, ka attiecībā uz jauno atkritumu apsaimniekošanas kārtību nav bijis pietiekami informācijas. Vairākkārt tas ir rakstīts gan laikrakstā „Kurzemnieks”, gan „Kuldīgas novada vēstīs”. Cilvēki interesējās, mēs skaidrojam. KKP atrodas Pilsētas laukumā 2, Kuldīgā, un cilvēkus pieņemam katru dienu no 8:00 līdz 16:00. Droši zvaniet arī uz mūsu mājas lapā www.kkp.lv norādītajiem tālruņa numuriem, un ikviens no biroja darbiniekiem centīsies Jums palīdzēt ar izsmeļošu informāciju”.

13.02.2014 16:59

Kāda jēga no glaunajiem gājēju celiņiem Stendes ielā,ja viņi netiek ziemā tīrīti?Kad ir sniegs,nevar izbrist.Tagad tur ir kā slidotavā....Cerams,ka mani policija nesodīs,ka eju pa ielu nevis pa gajēju celiņiem.Kādreiz jau vajag novest visus labos darbu līdz galam.

Labdien! Atbildi sagatavoja SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” ielu un laukumu apsaimniekošanas daļas sanitārās tīrīšanas sektora vadītāja Melita Miksone: „Saskaņā ar Kuldīgas novada Domes saistošo noteikumu Nr.2010/14, „Saistošie noteikumi par īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas un zālienu līdz brauktuves malai) kopšanu” 2. daļas, 6. punktu, ir noteikts, ka namīpašumu, zemesgabalu u.c. teritoriju īpašniekiem, valdītājiem, pārvaldītājiem – pilnvarniekiem un lietotājiem ir jānodrošina noteiktajā piegulošā publiskā lietošanā esošās kopjamās teritorijas uzturēšana un kopšana, t.i., gājēju ietves Stendes ielā ir jākopj piegulošo teritoriju īpašniekiem”.

13.02.2014 15:10

Labdien!Gribu jautāt par to nelaimīgo Kabiles apli.Vai tas apgaismojums , kas radās reizē ar ralliju nāk no saules? Ja arī tā-var taču izmantot to apgaismojumu racionālāk, lai spīd katru nakti ,bet ne reizē ar sauli! Paldies.

Labdien! Paldies par informāciju! „Kabiles apļa” apgaismojums ierīkots projekta“ Autoceļa P121 Tukums – Kuldīga km 41.90 - 52.34 rekonstrukcija” sastāvā. Pasūtītājs un ceļa apsaimniekotājs pēc objekta nodošanas (ieskaitot apļa apgaismojumu) ir VAS „Latvijas Valsts ceļi”. Pēc informācijas saņemšanas, VAS „Latvijas Valsts ceļi” solīja apgaismojumu pārregulēt pareizā režīmā.

07.02.2014 13:24

Sveiki, vai parastam iedzīvotājam ir iespēja izīrēt dzīvokli no pagasta, ja pagastā ir daudz brīvu dzīvokļu? Vai tikai maznodroš inātajiem, invalīdiem u.c ir tikai tāda iespēja? Paldies!

Labdien! Pamatojoties uz Saistošo noteikumu Nr.2010/7 “Par palīdzību jautājuma risināšanā Kuldīgas novadā” 5.4. punktu personas ir tiesīgas iesniegt motivētu iesniegumu, kas tiks izskatīts Kuldīgas novada Domes Dzīvokļu komisijas sēdē. Taču, lai iegūtu izsmeļošāku informāciju par interesējošo tēmu, aicinām vērsties pie attiecīgā pagasta pārvaldes vadītāja vai Kuldīgas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļas speciālistiem.

04.08.2015 12:45

Labdien! Izlasīju avīzē, ka drīz tiks uzliktas laika ierobežojuma zīmes pie Metrapoles.Tad man rodas jautājums, ja es aizvedu savu slimo bērnu pie ausu un kakla ārsta, kurš atrodas Baznīcas ielā 9,un es savu mašīnu drīkstu atstāt 1 h, bet pie ārsta ne vienmēr var tikt klāt 1 h laikā, reizēm jāsēd pat 2 h, tad ko man darīt, ik pa stundai skriet ārā un pabraukt mašīnu citā vietā un uzlikt atkal jaunu laiku logā? Vajag taču domāt reāli, nav jau tikai ārst vēl jau ir citi pakalpojumu, ko nav iespējams izdarīt 1h laikā. Un vai tādēļ man jāatstāj mašīna Pilsētas laukumā un jāskrien pāri visai pilsētai, ja nevaru iekļauties 1 h? Paši Domes darbinieki gan forši visi bez ierobežojumiem piebraukuši pilnu laukumu pie domes, brauciet jūs uz Pilsētas laukuma un visu dienu turiet savas mašīnas, ar ko tad Jūs labāli par musm pārējiem iedzīvotājiem?Tad nodrošiniet normālu laukumu , kur tai galā apstāties bez ierobežojumiem.

Labdien. Autostāvvietā pie ēkām Baznīcas ielā 9 un 11 atļautais stāvēšanas laiks būs līdz 2 stundām. Papildus informējam, ka vecpilsētas apkārtnē ir vairākas stāvvietas, kurās iespējams automašīnas novietot bez laika ierobežojuma – Torņa ielā, pie Kuldīgas kultūras centra, Skolas ielā, Policijas ielā, Tirgus ielā, Kalna ielā, u.c.

04.02.2014 09:39

Par konteineriem lapeģļu ielas 6 pagalmā. Jūs sakat ka šis atkritumu laukums bija degradējošs videi? Tad ko jūs sakat tagad, kad atkritumi tiek novietoti šajā pašā vietā, bet šoreiz maisiņos, nevis tvernēs? tagad izskatās daudz smukāk. teiksiet ka pašvaldības policija izkontrolēs, lai šajā vietā atkritumus neizmestu-visiem klāt nenostāvēsi, un atkritumi turpinās krāties, kamdēļ jūs tikuntā dabūsiet viņus savākt. Tad man ir jautājums-Vai nebija iespējams iekopt esošo atkritumu laukumu un ievietot aiz žoga vai aizslēgt tvertnes? Izbūvējiet jaunus atkritumu laukumus, un pēctam kautvai sarunājiet ar to lietotājiem, daļēju izmaksu atmaksu ilgtermiņā, ko piestādītu pie atkritumu rēķiniem. jums pavisam vienkārši, viss jālikvidē, bet par domu kā varētu uzlabot, jums neceļas roka domāt. Jūs paši profesionāli ar savu rīcību degradējat mūsu pilsētu!!! Aizsūtīsim uz beztabu. varbūt ar viņu palīdzību varam panākt, to lai mūsu atkritumu laukums tiktu atjaunots.

Labdien! SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” tehniskās bāzes un atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītājs G.Liekniņš informē, ka ir ticies ar Lapegļu ielas 6 iedzīvotājiem un ir rasts risinājums. Ja iedzīvotāji mājas sapulcē nonāks pie vienota lēmuma, tad mājai būs atsevišķa atkritumu tvertne.

03.02.2014 11:05

Sveicināti ! Vēlos noskaidrot kam pieder īpašums Skrundas ielā 20 ? Ēka ir pussabrukusi, avārijas stāvoklī, bet tajā kāds dzīvo (bez elektrības un kanalizācijas). Vai cilvēks, kas tur dzīvo, iemitinājies tur likumiīgi? Vai tas nav bīstami, kā pieļaujama šāda situācija. Ziemas aukstajā laikā tiek kurināta krāsns, bet skursteņslauķis tur nav bijis sen. Ēkas apkārtne nav sakopta un ap māju mētājas atkritumi. Vai īpašnieku nevar sodīt par apkārtnes nesakopšanu ?

Labdien! Paldies par iesūtīto novērojumu. Atbildot uz jautājumiem par situāciju ar Skrundas ielas 20 ēku, paskaidrojam, ka ēka ir pašvaldības un fiziskās personas kopīpašums. Ēku jau 2011. gada janvārī ir apsekojuši būvinspektori un ir snieguši atzinumu pašvaldībai - līdzīpašniekiem vienoties par turpmākām darbībām (rekonstruēt vai nojaukt), tādējādi šobrīd tiek risināts šis jautājums. Ēkā šobrīd dzīvo īrniece, ar kuru jau no 2012. gada notiek pārrunas par dzīvojamās telpas atbrīvošanu. Joprojām tiek strādāts pie jautājumu, lai šīs telpas atbrīvotu no īrnieka. Jautājumā par nesakopto teritoriju, īrniecei ir izteikts aizrādījums un uzdots to sakopt.

07.02.2014 11:28

G.Liekniņ tad pastātiet atrkritumu izvedējiem priekškam viņas viņiem ir dzeltenās bākugunis, jo viņi viņas neizmanto. Piemēram šodien nebija un nevar noteikt tumsā no attāluma vai tur stāv viņi vai kādi citi.

Atbildi sagatavoja SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” tehniskās bāzes un atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītājs G.Liekniņš: „Labdien! Paldies par informāciju! Pārrunāšu šo jautājumu ar atkritumu savākšanas automašīnu vadītājiem”.

29.01.2014 15:34

Labdien. Aiz Skrundas ielas garāžām tas ir Riteņu ielā apkārtējo māju iedzīvotāji un garažu remontētāji ir izveidojuši milzīgu atkritumu izgāztuvi un turpina to darīt. Kā lai to aptur,un kas to savāks?

Labdien. Kuldīgas novada pašvaldības būvinspektori ir apsekojuši objektu Riteņu ielā 6 un fiksējuši, ka norādītajā adresē ir izveidojusies atkritumu izgāztuve. Par minēto faktu tiks sastādīts akts, kurā zemes īpašniekam (iepriekš minētais zemes gabals nav Kuldīgas novada pašvaldības īpašumā) tiks norādīts, ka nepieciešams savākt atkritumus. Ja pirmais aicinājums tiks ignorēts, īpašniekam piemēros sodu. Ja arī ar to nekas netiks līdzēts, pašvaldība ar Domes lēmumu uzdos šo darbu Kuldīgas komunālajiem pakalpojumiem vai kādam citam uzņēmumam, vēlāk radušos izdevumus piedzenot no zemes īpašnieka.

04.02.2014 09:37

Sveiki. gribu uzdot jums misiju, atklāt kur palikušas atkritumu tverntes pie Lapegļu ielas 6 mājas. Rakstu jums visu mājas iedzīvotāju vārdā. Ziņoju ka ja miskastes neatgriezīsies savā vietā, mēs atkritumus sakrāsim, un aizvedīsim uz komunālo pakalpojumu biroju, jo acīmredzot, viņi domā, ka mums atkritumus nevajag izmest. Kam šīs atkritumu tvertnes traucēja, ka tās tika aizvāktas???? Mēs maksājam par to ka tiek izvesti mūsu atkritumi, bet tāpēc mums nav janoiet pus kvartāls, lai izmestu savus atkritumus, no pārējo māju iedzīvotājiem saņemot apvainojumus-šī nav jūsu atkritumu tvertne, mēs par to maksājam. Tāds kauns uz ielas, bet kur citur lai liekam savus atkritumus?? tiešām sāksim krāt un uz biroju prom.

Labdien! Lēmums par atkritumu konteineru laukuma likvidēšanu Parka ielā 43 tika pieņemts, jo minētais atkritumu laukums bija vidi degradējošs un tajā tika konstatēts liels nelegāli pievesto atkritumu apjoms. Ņemot vērā to, ka sākot ar februāri, atkritumu izvešanas maksa tiks aprēķināta pēc faktiski izvestā atkritumu apjoma, par visu pievedumu nāktos maksāt daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem. Lai šāda netaisnība nenotiktu, nācās atteikties no grūti izkontrolējamā atkritumu konteineru laukuma. Lapegļu ielas 6 iedzīvotāji ir aicināti atkritumus izmest atkritumu konteineru laukumā Lapegļu ielā 2.

30.01.2014 13:34

labdien! Man jums būtu jautajums, vai kaut kad nākotnē Jums ir iekļauta Kuldīgas Tehnologiju un turisma profesionalās videusskolas remont darbi vai restaurēšanas darbi? pēc manām domam šī ir viena no aukstakajām skolām Kuldīgā. pie logiem ir lielas šķirbas kur nāk aukstums iekšā, brīžiem skoleniem pat jāsež pufaikās lai nebūtu auksti.. cik redzu ka gandrīz visas skolas ir siltinatas, un parbūvetas, vai tiešam tā var būt ka arodsskolai nav cerību uz kaut ko jaunu..

Labdien! Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola ir Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā esoša izglītības iestāde. Pašvaldība, protams, ir ieinteresēta kvalitatīva izglītības procesa norisē šajā izglītības iestādē, taču minētie jautājumi ir Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālās vidusskolas vadības kompetence.

03.02.2014 13:16

Arī man rada neērtības šī apledojošā braukruve. Vai tad šī caurteka neatrodas Kuldīgas novadā un Rumbas pagastā? Vai tomēr pašvaldībai nebūtu jārūpējas par visu, kas notiek Kuldīgas novadā, neatkarī gi no piederības? Vai pašvaldībai arī nebūtu arī pašai jānovirza sūdzība atbildīgajām iestādēm problēmas novēršanā, bet ne jāmeklē pašiem iedzīvotājiem? Vai atkal neturpinās kārtējās KKP birokrātiskās atrakstīšanās?

Labdien! Kā jau tas iepriekš tika norādīts, minētā caurteka ir Va/s „Latvijas Valsts ceļi” kompetencē. Informācija par aktualizēto problēmu ir nodota LVC.

27.01.2014 14:53

Labvakar! Jautājums vai atkritumu izvedējiem kamēr krāmē mikastes mašīnā nebūtu jāstāv ar gabarīt gaismām? Dažbrīd viņi stāv pretējā pusē, ir tumšs, un nevar saprat vai kāds dullais brauc pa nepareizo joslu un man jāmūk vai tur vienkārši stāv tā mašina. Un gaismas spilgtas, acīs spīd, cilvēki velkas pār ielu vel, trakums!!!!

Atbildi sagatavoja SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” tehniskās bāzes un atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītājs G.Liekniņš: „Labdien! Atkritumu savākšanas automašīnas ir aprīkotas ar dzeltenajām bākugunīm, kuras ir pamanāmas no liela attāluma, tās informēt satiksmes dalībniekus, ka uz ielas strādā komunālā tehnika. Ceļu satiksmes noteikumi nosaka kārtību, kādā ir jālieto gabarītlukturi un stāvgaismas, taču, šis ir cits gadījums - automašīna „nestāv” - tā „strādā””.

27.01.2014 16:45

Vai policja lūdzu nevar uzdāvināt sievietei atstarotāju, kas cītīgi skrien katru rītu, uz Skrundas un Kuldīgas šosejas. Netālu pie ābeļu ciema pa šosejas malu. Kad pretī brauc mašīna un kamēr mēs viens otram pabraucam garām, brīziem ir nepāredzams posms, kamēr tiek garām mašinai, kas brauc pretī . Tad pēkšni parādas sieviete, kas skrien.

Labdien! Pašvaldības policijas kompetencē nav atstarotāju dalīšana. Rūpēties par drošību, skrienot diennakts tumšajā laikā, vajadzētu katram pašam. Atstarotājus var iegādāties degvielas uzpildes stacijās u.c. tirdzniecības vietās.

27.01.2014 17:08

Vai kādam beidzot nevajadzētu sakārtot caurteku uz Saldus ielas kura atrodas tieši uz pilsētas robežas iebrauktuvei privātteritorijā? Jau gadiem ūdens netek pa tam domāto grāvi, bet tikai pa brauktuvi, radot ziemā apledojumu un apdraudot transporta kustības drošību. ,,Pat zīme nav uzlikta!,, Nesakiet tikai, ka šī iebrauktuve nepieder pilsētas vai Rumbas pagasta pašvaldībai.

Labdien! Jūsu minētā caurteka nav pilsētas teritorijā, līdz ar to tā nav Kuldīgas komunālo pakalpojumu kompetencē esoša. Ar šo problēmu Jums iesakām vērsties pie Va/s „Latvijas Valsts ceļi”, kontaktinformācija atrodama http://lvceli.lv/lat/par_lvc/kontakti/va_s__latvijas_valsts_celi__kurzemes_regions.

24.01.2014 11:04

Labdien,sakiet kā tas nākas ka pilsētas privātmāju apbūves zonā atrodas liellopu novietne(ferma) un zivju dīķi?

Labdien! Jauno apbūves noteikumu 2.1.2.nodaļā „Visās teritorijās aizliegtā izmantošana” 123. punktā noteikts, ka Kuldīgas pilsētā ir aizliegta mājlopu un mājputnu turēšana, ja vien tas nav īpaši atļauts šajos Apbūves noteikumos. Taču, lai varētu sniegt plašākus komentārus par konkrēto gadījumu, vajadzētu norādīt precīzu adresi.

21.01.2014 16:52

atbildiet lūdzu uz jautājumiem kas iesūtīti iepriekšējā mājas lapā.

Atbilde uz uzdoto jautājumu: Labdien! Kuldīgas novada pašvaldības rīcībā nav informācija, ka tuvākajā laikā Kaļķu ielas 13 nama pagalmā būtu paredzēti rakšanas darbi saistībā ar kabeļu ieguldīšanu.

24.01.2014 13:42

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.