KULDĪGAS NOVADA DOMES UZSĀKTIE PROJEKTI

Nr.p.k. Projekta nosaukums
1. AINAVA PILSĒTĀ (UL2L, Nr.PGI04846)
2. “Kuldīgas pilsētas dienvidu daļas degradēto teritoriju infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai”, nr. 5.6.2.0/17/I/018. L.Paegles ielas posma no Dzirnavu ielas līdz Raiņa ielai, Mucenieku ielas posma no Dzirnavu ielas līdz Jelgavas ielai, Skrundas ielas krustojuma ar Jelgavas ielu, Jelgavas ielas posma no Mucenieku ielas līdz Ganību ielai un Graudu ielas posma no Jelgavas ielas līdz Ganību ielas aplim, rekonstrukcija, Kuldīgā.
3. Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Kuldīgas novada iedzīvotājiem Nr. 9.2.4.2/16/I/095
4. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Kuldīgas novadā
5. Kuldīgas novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Nr.8.1.2.0/17/I/012
6. Ezera ekoloģiskās kvalitātes uzlabošana Kuldīgas novada publiskās ūdenstilpēs – Lielā Nabas, Mazā Nabas un Vilgāles ezerā
7. KURZEME VISIEM, Nr.9.2.2.1/15/I/004
8. Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti Nr.5.5.1.0/17/I/008
9. Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai (Industrial Heritage),Nr. EST-LAT 7
10. Zinātniski pētnieciskā materiāla par adatas izcelsmi un vēsturi sagatavošana
11. Kuldīgas novada Kurmāles un Padures pagastu lauku ceļu pārbūve
12. Kuldīgas novada Pelču un Snēpeles pagastu lauku ceļu pārbūve
13. Kuldīgas novada Gudenieku, Laidu un Turlavas pagasta lauku ceļu pārbūve
14. Antropogēnās slodzes samazināšana dabas liegumā “Ventas ieleja” veidojot kvalitatīvu tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīklu
15. Nr.LLI-293 „Apmeklējiet Ventu!” (ViVa)
16. Ekspluatācijas noteikumu, ezeru izmantošanas kārtības un funkcionālo zonējumu izstrāde Kuldīgas novada publisko ūdeņu - Lielā Nabas ezera, Mazā Nabas ezera un Vilgāles ezera pārvaldībai
17. LLI-338 PARADIGMAS MAIŅA NO "TRADICIONĀLAJĀM" UZ RADOŠAJĀM INDUSTRIJĀM - PAMATS ILGTSPĒJĪGAI REĢIONĀLAJAI ATTĪSTĪBAI (CCI & SUSTAINABILITY)
18. Dzīve tīrākā vidē - labākai nākotnei! (Clean Brownfields), Nr.LLI-303
19. "Kuldīgas pilsētas ziemeļu daļas industriālās teritorijas attīstība"; "Meistaru ielas izbūve, Dārzniecības ielas un Siltumnīcu ielas rekonstrukcija Kuldīgā, Kuldīgas novadā"
20. MAZO ETNISKO KULTŪRTELPU ATTĪSTĪŠANA UN POPULARIZĒŠANA KĀ TŪRISMA GALAMĒRĶI “UNESCO – TŪRISMS (DEVELOPMENT AND PROMOTION OF SMALL ETHNO-CULTURAL REGIONS AS TOURISM DESTINATIONS – “UNESCO – ROURISM’””,NR. EST-LAT 15
21. „Sociālā dienesta ēkas energoefektivitātes uzlabošana Dzirnavu ielā 9, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”
22. „Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai” (HANSA), nr. CB110
23. PROJEKTS “ PROTI un DARI!”
24. "Kuldīgas vecā rātsnama restaurācija un tā kultūras pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana"
25. Sporta skolas rekonstrukcija Kalna ielā 6, Kuldīgā. 1. un 3. kārta.
26. „Gājēju celiņa izbūve Saldus ielā, posmā no Stendes ielas līdz Valciņu ielai un Rudupes ielā Ventas ciemā un apgaismojuma izbūve posmā no Stendes ielas līdz Rudupes ielai, Ventas ciemā, Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā”
27. "Alekšupītes promenādes izveide un ar to saistīto ielu rekonstrukcija Kuldīgā, 2.kārta 1.daļa"
28. "Ēkas Pilsētas laukumā 3, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, 3. stāva pārplānošana un rekonstrukcija"
29. Pelču pils Dienvidu kāpņu, Dienvidu kāpnēm pieguļošās 1.stāva fasādes daļas atjaunošana
30. Energoefektivitātes uzlabošana administratīvajai ēkai "Spārītes" Kabiles pagastā, Kuldīgas novadā
31. Energoefektivitātes uzlabošana administratīvajai ēkai "Atvasītes" Mežvaldē, Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā
32. „Kuldīgas novada atkritumu izgāztuves "Priedīškalns" (62928/1165/PPV) rekultivācija”, Nr. 3DP/5.5.1.2.1/13/IPIA/VARAM/008
33. „Kuldīgas novada atkritumu izgāztuves "Svillas" (62648/1365/PPV) rekultivācija” Nr. 3DP/5.5.1.2.1/13/IPIA/VARAM/006
34. Kuldīgas novada atkritumu izgāztuves "Kauši" (62648/1012/PPV) rekultivācija” Nr. 3DP/5.5.1.2.1/13/IPIA/VARAM/007
35. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Kuldīgas novada Laidu pagasta Sermītes ciemā (vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0./13/APIA/CFLA/177/125)
36. KULDĪGAS PILSĒTAS IELU TĪKLA UZLABOŠANA (Vienošanās Nr.3DP/3.6.1.1.0/11/IPIA/VRAA/017/072)
37. "Skolas (bērnu un jauniešu centra) rekonstrukcija 1905.gada ielā 10, Kuldīgā"
38. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana iegādājoties divus jaunus, rūpnieciski ražotus M1 kategorijas automobiļus Kuldīgas novada pašvaldības vajadzībām”
39. Jaunu publisko interneta pieejas punktu izveidošana Kuldīgas novadā
40. Ūdenssaimniecības attīstība Kuldīgas novada Laidu pagasta Sermītes ciemā.
41. PII "Ābelīte" būvniecības 3.kārta, Vienošanās Nr. 3DP/3.1.4.3.0/13/IPIA/VRAA/011/060
42. „Kuldīgas 2. vidusskolas telpu renovācija Jelgavas ielā 62, Kuldīgā”
43. „Kuldīgas novada sociālās aprūpes centra „Venta” rekonstrukcija, Graudu ielā 21, Kuldīgā”
44. Pārrobežu sadarbība Ventas upes baseina apgabala dabas vērtību apsaimniekošanā LLIII-164
45. Stacionārās veselības infrastruktūras attīstība Kuldīgas slimnīcā. Līguma Nr. 3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTVA/011
46. Kuldīgas novada pašvaldības iestāžu darbinieku kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai (identifikācijas nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/052)