Pašvaldība

Kuldīgas novada pašvaldības nolikums

APSTIPRINĀTI
ar Kuldīgas novada Domes 2013. gada 29. augusta lēmumu (prot. Nr.12., p. 45.)

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 2013/13
„KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”

 Izdoti pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām" 21. panta1. daļas 1. punktu un 24. pantu
un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28. pantu

Precizētā redakcija, kas apstiprināta ar Kuldīgas novada Domes 27.03.2014.
lēmumu /prot.Nr.3 p.65/

Vispārīgie noteikumi

Noteikumos lietotie termini:

  1. Kuldīgas novada pašvaldība - ir Kuldīgas novada Domes izveidota iestāde, kas ir publisko tiesību subjekts un realizē atvasinātas publiskas personas funkcijas, nodrošina Domes pieņemto lēmumu izpildi, Domes darba tehnisko un organizatorisko apkalpošanu, koordinē novada pagastu pārvalžu darbību. Pašvaldība pilda likumā „Par pašvaldībām” un citos likumos noteiktās novada pašvaldības funkcijas, kā arī deleģētās funkcijas.
  2. Administrācija – iestādē „Kuldīgas novada pašvaldība” strādājošo darbinieku kopums, kurus vada izpilddirektors.

I PAŠVALDĪBAS TERITORIĀLAIS IEDALĪJUMS UN NOVADA DOMES DARBA ORGANIZĀCIJA

1. Kuldīgas novadā novada pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēta pašvaldības lēmējinstitūcija – Dome, kas pieņem lēmumus; nosaka pašvaldības institucionālo struktūru; lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi; izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu (Struktūra Pielikumā Nr.1).

2. Kuldīgas novada teritorijai ir šādas teritoriālas vienības:

2.1. Kuldīgas pilsēta;
2.2. Ēdoles pagasts;
2.3. Gudenieku pagasts;
2.4. Īvandes pagasts;
2.5. Kabiles pagasts;
2.6. Kurmāles pagasts;
2.7. Laidu pagasts;
2.8. Padures pagasts;
2.9. Pelču pagasts;
2.10. Rendas pagasts;
2.11. Rumbas pagasts;
2.12. Snēpeles pagasts;
2.13. Turlavas pagasts;
2.14. Vārmes pagasts.

3. Kuldīgas novada pašvaldības administratīvais centrs atrodas Kuldīgas pilsētā ar juridisko adresi Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301.

4. Kuldīgas novada Domes pieņemto lēmumu izpildi un darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina Kuldīgas novada pašvaldība (Struktūra Pielikumā Nr.1), kas izveidota kā patstāvīga pašvaldības iestāde, kurai apstiprināts nolikums un kuras sastāvā ir šādas nodaļas un struktūrvienības:

4.1. attīstības pārvalde:

4.1.1. būvniecības nodaļa;
4.1.2. attīstības un projektu vadības nodaļa;
4.1.3. nekustamo īpašumu nodaļa;
4.1.4. restaurācijas nodaļa;
4.1.5. būvinspekcijas nodaļa;

4.2. administratīvā nodaļa;
4.3. finanšu un ekonomikas nodaļa;
4.4. informācijas un tehnoloģijas nodaļa;
4.5. izglītības nodaļa;
4.6. kultūras nodaļa;
4.7. mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļa;
4.8. Kuldīgas novada bāriņtiesa;
4.9. Kuldīgas pilsētas bāriņtiesa;
4.10. Kuldīgas novada dzimtsarakstu nodaļa;
4.11. Kuldīgas novada pašvaldības policija,
4.12. mākslinieku rezidence

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.03.2014. Kuldīgas novada Domes lēmumu.)

5. Lai nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību novada pagastos, Domes padotībā atbilstoši tās apstiprinātam nolikumam izveidotas pašvaldības iestādes – pagastu pārvaldes:

5.1. Kuldīgas novada Ēdoles pagasta pārvalde;
5.2. Kuldīgas novada Gudenieku pagasta pārvalde;
5.3. Kuldīgas novada Īvandes pagasta pārvalde;
5.4. Kuldīgas novada Kabiles pagasta pārvalde;
5.5. Kuldīgas novada Kurmāles pagasta pārvalde;
5.6. Kuldīgas novada Laidu pagasta pārvalde;
5.7. Kuldīgas novada Padures pagasta pārvalde;
5.8. Kuldīgas novada Pelču pagasta pārvalde;
5.9. Kuldīgas novada Rendas pagasta pārvalde;
5.10. Kuldīgas novada Rumbas pagasta pārvalde;
5.11. Kuldīgas novada Snēpeles pagasta pārvalde;
5.12. Kuldīgas novada Turlavas pagasta pārvalde;
5.13. Kuldīgas novada Vārmes pagasta pārvalde;

6. Lai pildītu savas funkcijas, Dome veido pašvaldības iestādes, aģentūras, kapitālsabiedrības. Nepieciešamības un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos Dome var dibināt biedrības vai nodibinājumus, ieguldīt līdzekļus kapitālsabiedrībās.

7. Kuldīgas novada Domes padotībā atbilstoši tās apstiprinātam nolikumam ir šādas iestādes:

7.1. Kuldīgas novada pašvaldības Kuldīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Cīrulītis”;
7.2. Izslēgts
7.3. Kuldīgas novada pašvaldības Kuldīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte”;
7.4. Kuldīgas novada pašvaldības Kuldīgas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” – attīstības centrs;
7.5. Kuldīgas novada pašvaldības V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija;
7.6. Kuldīgas novada pašvaldības Kuldīgas 2.vidusskola;
7.7. Kuldīgas novada pašvaldības Kuldīgas Centra vidusskola;
7.8. Kuldīgas novada pašvaldības Kuldīgas pamatskola;
7.9. Kuldīgas novada pašvaldības Kuldīgas Alternatīvā sākumskola;
7.10. Kuldīgas novada pašvaldības Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola;
7.11. Kuldīgas novada pašvaldības E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skola;
7.12. Kuldīgas novada pašvaldības Z.Meierovica Kabiles pamatskola;
7.13. Kuldīgas novada pašvaldības Ēdoles pamatskola;
7.14. Kuldīgas novada pašvaldības Laidu pamatskola;
7.15. Kuldīgas novada pašvaldības Turlavas pamatskola;
7.16. Kuldīgas novada pašvaldības Vilgāles pamatskola;
7.17. Kuldīgas novada pašvaldības Vārmes pamatskola;
7.18. Kuldīgas novada pašvaldības Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs;
7.19. Kuldīgas novada pašvaldības Kuldīgas novada Pieaugušo izglītības centrs;
7.20. Kuldīgas novada pašvaldības Pelču speciālā internātpamatskola – attīstības centrs;
7.21. Kuldīgas aktīvās atpūtas centrs;
7.22. Kuldīgas novada sociālās aprūpes centrs „Venta”;
7.23. Kuldīgas novada sporta skola;

8. Kuldīgas novada Domes padotībā atbilstoši tās apstiprinātam nolikumam ir šādas aģentūras:

8.1. Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra „Kuldīgas kultūras centrs”;
8.2.  Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra „Kuldīgas Galvenā bibliotēka”;
8.3. Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra „Kuldīgas novada muzejs”;
8.4. Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”;
8.5. Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra „Kuldīgas attīstības aģentūra”.

9. Kuldīgas novada Dome ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:

9.1. SIA “KULDĪGAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”;
9.2. SIA “KULDĪGAS ŪDENS”;
9.3. SIA “KULDĪGAS SILTUMTĪKLI”;
9.4. SIA „KULDĪGAS RAJONA SLIMNĪCA“;
9.5. SIA “Kuldīgas slimnīca”;
9.6. SIA „PELČINIEKS”;
9.7. SIA „ĪVANDES MUIŽA”;
9.8. SIA „Pārventas parks”;
9.9. Izslēgts
9.10. SIA „Kuldīgas IT kompetences centrs”.

10. Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):

10.1. Latvijas Pašvaldību savienība;
10.2. Latvijas izpilddirektoru asociācija;
10.3. Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācija;
10.4. Kurzemes tūrisma asociācija;
10.5. Etniskās kultūras centrs „Suiti”.

11. Kuldīgas novada Dome atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam sastāv no 17 deputātiem.

12. Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu Domes lēmumprojektus, Dome no pašvaldības deputātiem ievēl šādas pastāvīgās komitejas:

12.1. Finanšu komiteju 12 locekļu sastāvā;
12.2. Sociālo, izglītības un kultūras lietu komiteju 8 locekļu sastāvā;
12.3. Attīstības komiteju 8 locekļu sastāvā.

13. Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai Dome no Domes deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem izveido komisijas, kuras ir Domes vai konkrētu Domes komiteju pakļautībā.

14. Komisiju pakļautība komitejām (Shēma Pielikumā Nr.2):

14.1. Finanšu komiteja:

14.1.1. Publisko iepirkumu komisija;
14.1.2. Licencēšanas komisija;
14.1.3. Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisija;
14.1.4. Izsoļu komisija;
14.1.5. Kuldīgas novada un Skrundas novada Civilās aizsardzības komisija

14.2. Sociālo, izglītības un kultūras lietu komiteja:

14.2.1. Izglītības komisija;
14.2.2. Kultūras un starptautiskās sadarbības komisija;
14.2.3. Sporta un veselības veicināšanas komisija;
14.2.4. Pedagoģiski medicīniskā komisija;
14.2.5. Dzīvokļu komisija;

14.3. Attīstības komiteja:

14.3.1. Būvniecības komisija;
14.3.2. Zemes komisija;
14.3.3. Transporta komisija;
14.3.4. Tūrisma komisija;
14.3.5. Vecpilsētas un vides komisija;
14.3.6. Uzņēmējdarbības atbalsta komisija;
14.3.7. Apstādījumu uzraudzīšanas komisija.

14.4. Dome:

14.4.1. Administratīvā komisija;
14.4.2. Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisija;
14.4.3. Kuldīgas novada vēlēšanu komisija;
14.4.4. Sabiedriskās kārtības komisija;
14.4.5. Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija;
14.4.6. Senioru padome,

15. Dome var lemt par komisiju un darba grupu izveidošanu atsevišķu pašvaldības uzdevumu veikšanai. Šādas komisijas un darba grupas tiek izveidotas noteiktu uzdevumu veikšanai uz noteiktu laiku. Izveidotās darba grupas un komisijas darbojas uz pašvaldības Domes apstiprināta nolikuma pamata.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.03.2014. Kuldīgas novada Domes lēmumu.)

16. Komisijas darbību reglamentē Domes apstiprināts attiecīgās komisijas nolikums. Nolikumā norāda:

16.1. komisijas izveidošanas kārtību;
16.2. komisijas priekšsēdētāja pienākumus;
16.3. komisijas kompetenci;
16.4. komisijas organizatoriskās un tehniskās apkalpošanas kārtību;
16.5. Domes pastāvīgo komiteju, amatpersonu vai citu institūciju, kuras padotībā atrodas izveidotā komisija;
16.6. citus jautājumus, kurus pašvaldības Dome uzskata par svarīgiem.

17. Komisiju priekšsēdētāji saskaņā ar Domes sēdes, komisiju un komiteju norises grafiku (Shēma Pielikumā Nr.3), saskaņojot ar Domes priekšsēdētāju un Administratīvās nodaļas vadītāju, nosaka komisijas sēžu norises vietu un laiku.

18. Par piedalīšanos Domes, komiteju un komisiju sēdēs, kā arī par komisiju uzdoto pienākumu pildīšanu, komisiju un komiteju locekļi un priekšsēdētāji saņem atlīdzību Domes noteiktajā kārtībā.

19. Pašvaldības amatpersonu, iestāžu, aģentūru, uzņēmumu, komisiju darbības kontroli atbilstoši likumam “Par pašvaldībām” un šī nolikuma noteikumiem veic attiecīgā Domes komiteja saskaņā ar pakļautības shēmu.

20. Pašvaldības institūciju darbības tiesiskuma un lietderības kontroli veic revidents. Finanšu revīziju veikšanai, revīzijas pārskatu sagatavošanai un atzinuma sniegšanai par saimnieciskā gada pārskatu Dome reizi gadā uzaicina auditorfirmas revidentus.

II DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA, PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKU UN IZPILDDIREKTORA PILNVARAS

21. Domes priekšsēdētāju un tā vietniekus ievēl un no amata atbrīvo likumā „Par pašvaldībām” noteiktā kārtībā.

22. Domes darbu vada Domes priekšsēdētājs. Domes priekšsēdētājs:

22.1. ir politiski un likumā „Par pašvaldībām” noteiktā kārtībā tiesiski atbildīgs par pašvaldības domes darbu;
22.2. par Domes lēmumu lietderību un tiesiskumu atbild kā koleģiālas institūcijas loceklis;
22.3. ierosina jautājumu izskatīšanu Domē, komitejās un komisijās;
22.4. koordinē deputātu, novada administrācijas darbinieku un pašvaldības institūciju darbu;
22.5. pārrauga novada pagastu pārvaldes un novada administrācijas Attīstības pārvaldi;
22.6. vada Domes darbu, koordinē jautājumu izskatīšanu komitejās un komisijās;
22.7. pēc komisiju un darba grupu priekšsēdētāju priekšlikuma nosaka komisiju un darba grupu sēžu norises vietu un laiku;
22.8. pārstāv pašvaldību attiecībās ar valsti un citām pašvaldībām un to institūcijām;
22.9. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Domi tiesā;
22.10. domes vārdā izdod pilnvaras, paraksta līgumus un citus juridiskos dokumentus;
22.11. vada finanšu komitejas darbu;
22.12. dod saistošus rīkojumus pašvaldības administrācijas darbiniekiem;
22.13. sagatavo izskatīšanai Domes sēdēs valsts iestāžu amatpersonu iesniegumus;
22.14. atbild par tiesas spriedumu izpildi lietās, kurās viena no pusēm ir Dome;
22.15. var ierosināt attiecīgajā administratīvajā teritorijā esošo vietējo valsts pārvaldes iestāžu vadītāju vai šo iestāžu amatpersonu atlaišanu no ieņemamā amata;
22.16. amata zaudēšanas gadījumā divu nedēļu laikā no jaunā Domes priekšsēdētāja ievēlēšanas brīža nodrošina dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanu jaunajam domes priekšsēdētājam ar pieņemšanas nodošanas aktu. Dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanu organizē izpilddirektors;
22.17. saskaņojot ar Domi, slēdz koplīgumu ar pašvaldības administrācijas un institūciju darbiniekiem;
22.18. Domes telpās reizi nedēļā ceturtdienās no plkst. 9.00 – 12.00 pieņem novada iedzīvotājus;
22.19. organizē pašvaldības institūciju darbību pakalpojumu sniegšanai Kuldīgas novada pagastu pārvaldēs;
22.20. pilda Domes priekšsēdētāja vietnieku pienākumus to prombūtnes laikā;
22.21. veic citus pienākumus, kas paredzēti likumos, Ministru kabineta noteikumos, domes lēmumos un šajā nolikumā;
22.22. priekšsēdētāja amata pienākumu pildīšana nav savienojama ar citu algotu darbu, izņemot zinātnisko, pedagoģisko vai radošo, kā arī citiem amatiem normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

23. Domes priekšsēdētājam ir tiesības koordinēt šādu struktūrvienību, iestāžu/aģentūru un kapitālsabiedrību darbu:

23.1. Kuldīgas novada pašvaldības Attīstības pārvalde;
23.2. Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības un sporta pārvalde;
23.3. Kuldīgas novada pašvaldības IT nodaļa;
23.4. Kuldīgas novada pašvaldības Mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļa;
23.5. Kuldīgas novada pašvaldības Mākslinieku rezidence;
23.6. Izglītības iestādes;
23.7. PA „Kuldīgas attīstības aģentūra”;
23.8. SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi”.

24. Domes priekšsēdētājam var būt padomnieki un palīgi, kuri par savu pienākumu pildīšanu saņem atalgojumu.

25. Domes priekšsēdētājam ir 2 vietnieki – priekšsēdētāja pirmais vietnieks un priekšsēdētāja vietnieks. Priekšsēdētāja vietnieku amats ir algots. Darba uzskaite un samaksa tiek veikta atbilstoši ar Kuldīgas novada Domes lēmumu apstiprinātam darba samaksas nolikumam.

26. Domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks noteiktos pienākumus veic pastāvīgi 40 (četrdesmit) stundas nedēļā.

27. Domes priekšsēdētāja vietnieks noteiktos pienākumus veic pastāvīgi  40 (četrdesmit) stundas nedēļā.

28. Domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks:

28.1. pilda Domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, kā arī pilda citus pienākumus likumā un Domes lēmumos paredzētajos gadījumos;
28.2. pilda Domes priekšsēdētāja vietnieka pienākumus viņa prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā;
28.3. sagatavo, sasauc un vada Sociālo, izglītības un kultūras komiteju un raugās, lai komitejas lēmumi būtu ierakstīti protokolā, kā arī kontrolē komitejas lēmumu izpildi un, pildot savus pienākumus, koordinē sociālās nozares jautājumus;
28.4. koordinē novada saimnieciskās nozares jautājumus;
28.5. uzrauga Domes budžeta izlietojumu;
28.6. koordinē novada administrācijas darbinieku un pašvaldības institūciju darbu;
28.7. iesniedz priekšsēdētājam priekšlikumus par pašvaldības aģentūru, iestāžu, kapitālsabiedrību izveidošanu, reorganizēšanu un likvidāciju;
28.8. koordinē komisiju un darba grupu darbību;
28.9. iesniedz Domes priekšsēdētājam priekšlikumus izveidot darba grupas un komisijas savu pienākumu un tiesību realizācijai, iesaistot tajās pašvaldības administrācijas, iestāžu un uzņēmumu un pieaicinātos speciālistus un pašvaldības teritorijas iedzīvotājus;
28.10. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Domi un Kuldīgas novada pašvaldību tiesā, valsts un pašvaldību institūcijās;
28.11. Kuldīgas novada pašvaldības vārdā paraksta līgumus un citus juridiskos dokumentus atbilstoši savai kompetencei;
28.12. vienu reizi nedēļā Domes telpās pieņem apmeklētājus;
28.13. veic citus Domes priekšsēdētāja uzdotus un ar Domes lēmumiem noteiktos uzdevumus;
28.14. ir tiesības koordinēt šādu struktūrvienību, iestāžu/aģentūru un kapitālsabiedrību darbu:

28.14.1. Kuldīgas novada pašvaldības Administratīvā nodaļa;
28.14.2. Kuldīgas novada pašvaldības Finanšu un ekonomikas nodaļa;
28.14.3. Kuldīgas novada pašvaldības Kultūras pārvalde;
28.14.4. Kuldīgas novada un Kuldīgas pilsētas bāriņtiesas;
28.14.5. Kuldīgas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļa;
28.14.6. PA „Sociālais dienests”;
28.14.7. SIA „Kuldīgas rajona slimnīca”
28.14.8. SIA „Kuldīgas slimnīca”;
28.14.9. SIA „Kuldīgas siltums”.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.03.2014. Kuldīgas novada Domes lēmumu.)

29. Domes priekšsēdētāja vietnieks:

29.1. pilda Domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, kā arī pilda citus pienākumus likumā un Domes lēmumos paredzētajos gadījumos;
29.2. pilda Domes priekšsēdētāja pirmā vietnieka pienākumus viņa prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā;
29.3. Vada Attīstības komiteju un koordinē jautājumus, kas saistīti ar novada attīstības projektiem;
29.4. Koordinē pašvaldības uzņēmumu darbību, kas sniedz komunālos pakalpojumus;
29.5. Koordinē jautājumus, kas saistīti ar novada ceļu apsaimniekošanu un attīstību;
29.6. koordinē jautājumus, kas saistīti Kuldīgas novada pagastu teritoriju komunālajiem pakalpojumiem;
29.7. koordinē jautājumus, kas saistīti ar Kuldīgas novada pagastu teritoriju labiekārtošanu un sanitāro tīrību;
29.8. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Domi un Kuldīgas novada pašvaldību tiesā, valsts un pašvaldību institūcijās;
29.9. iesniedz priekšsēdētājam priekšlikumus par pagastu pārvalžu, pašvaldības aģentūru, iestāžu, kapitālsabiedrību izveidošanu, reorganizēšanu un likvidāciju;
29.10. reizi nedēļā Domes telpās pieņem apmeklētājus;
29.11. veic citus Domes priekšsēdētāja uzdotus un ar Domes lēmumiem noteiktos uzdevumus;
29.12. ir tiesības koordinēt šādu struktūrvienību, iestāžu/aģentūru un kapitālsabiedrību darbu:

29.12.1. Kuldīgas novada pašvaldības policija;
29.12.2. Kuldīgas novada pašvaldības pagastu pārvaldes;
29.12.3. SIA „Kuldīgas ūdens”;
29.12.4. SIA „Pelčinieks”;
29.12.5. SIA „Īvandes muiža”.

30. Pēc Domes priekšsēdētāja priekšlikuma Dome ieceļ Kuldīgas novada pašvaldības izpilddirektoru.

31. Kuldīgas novada pašvaldības izpilddirektors pilda savus pienākumus saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Kuldīgas novada pašvaldības nolikumu, Domes lēmumiem, priekšsēdētāja, priekšsēdētāja pirmā vietnieka un priekšsēdētāja rīkojumiem.

32. Izpilddirektors:

32.1. vada Kuldīgas novada pašvaldību;
32.2. organizē novada administrācijas darbību pakalpojumu sniegšanai Kuldīgas novada pašvaldībā;
32.3. organizē fizisku un juridisku personu iesniegumu apriti pašvaldības struktūrvienībās;
32.4. darbojas Domes pretkorupcijas pasākumu un pašvaldības darba atklātības uzlabošanas jomā;
32.5. piedalās Domes komiteju sēdēs;
32.6. iesniedz novada Domei priekšlikumus par novada pašvaldības aģentūru, iestāžu, kapitālsabiedrību izveidošanu, reorganizēšanu un likvidāciju;
32.7. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Domi un Kuldīgas novada pašvaldību tiesā, valsts un pašvaldību institūcijās;
32.8. Kuldīgas novada pašvaldības vārdā paraksta līgumus un citus juridiskos dokumentus atbilstoši savai kompetencei;
32.9. koordinē izglītības, kultūras, sporta, tūrisma, marketinga un sabiedrisko attiecību, veselības nozares jautājumus.

33. Lēmumu par izpilddirektora atbrīvošanu no amata pieņem Dome ar klātesošo deputātu balsu vairākumu.

34. Domes priekšsēdētājs, viņa vietnieki un izpilddirektors var pieņemt lēmumus savas kompetences jautājumos likumos, Ministru kabineta noteikumos, nolikumos un citos normatīvajos aktos, kā arī šajā nolikumā noteiktos gadījumos un kārtībā.

35. Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieki un citas vēlētas pašvaldības amatpersonas, saņem atlīdzību par savu pienākumu pildīšanu Domes noteiktajā kārtībā.

III DOMES PASTĀVĪGO KOMITEJU KOMPETENCE, TO DARBA ORGANIZĀCIJA UN NODROŠINĀJUMS

36. Vēlot komiteju locekļus, priekšroka tiek dota principam, ka deputāts izvēlas komiteju atbilstoši interesēm un vēlmēm. Ja domstarpību gadījumā šo principu nav iespējams ievērot, komitejās ievēl pēc proporcionalitātes principa.

37. Katram deputātam ir jābūt vismaz vienas komitejas loceklim.

38. Lēmumu projektus, kas saistīti ar finansiālajiem jautājumiem, nodod izskatīšanai Finanšu komitejai. Finanšu komiteja:

38.1. nodrošina pašvaldības budžeta projekta izstrādāšanu, izskata citu pastāvīgo komiteju sagatavotos budžeta projekta priekšlikumus un iesniedz tos izskatīšanai Domes sēdē;
38.2. sniedz atzinumu par budžeta projektu, tajā izdarāmajiem grozījumiem, kā arī par prioritātēm līdzekļu sadalījumā, ja netiek izpildīta budžeta ieņēmumu daļa;
38.3. sniedz atzinumu par projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlietošanu,  kā arī par domes lēmumu projektiem, ja šo lēmumu realizācija saistīta ar budžetā neparedzētiem izdevumiem vai grozījumiem budžeta ieņēmumu daļā;
38.4. sniedz priekšlikumus par pašvaldību īpašumu apsaimniekošanu;
38.5. sniedz atzinumus par pašvaldības nekustamo īpašumu  atsavināšanu;
38.6. savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, kapitālsabiedrību, valžu, komisiju, darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un projektus;
38.7. sniedz atskaiti Domei par pašvaldības budžeta izpildi;
38.8. pēc deputātu rakstiska pieprasījuma atbilstoši Valsts kases noteiktajai formai izsniedz ikmēneša atskaiti par budžeta izpildi;
38.9. apstiprina gada publisko pārskatu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.03.2014. Kuldīgas novada Domes lēmumu.)

39. Sociālo, izglītības un kultūras lietu komiteja sagatavo izskatīšanai Domes sēdē jautājumus par:

39.1. sociālo palīdzību;
39.2. palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā;
39.3. dzīvojamo telpu izmantošanu;
39.4. veselības aprūpi un aizsardzību;
39.5. ārvalstnieku un bezvalstnieku jautājumiem;
39.6. investīciju projektu sagatavošanu un realizāciju sociālo jautājumu jomā;
39.7. izglītību, kultūru, sportu un brīvā laika nodarbībām;
39.8. savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, uzņēmumu, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos finanšu komitejā.

40. Attīstības komiteja sagatavo izskatīšanai Domes sēdē jautājumus par:

40.1. teritorijas attīstības plānu un apbūves kārtību;
40.2. zemes lietām;
40.3. īpašumu un teritorijas izmantošanu;
40.4. teritorijas apstādījumu plānošanu;
40.5. starptautisko sadarbību un tūrismu;
40.6. investīciju projektu sagatavošanu un realizāciju;
40.7. komunālajiem pakalpojumiem;
40.8. teritorijas labiekārtošanu;
40.9. dzīvojamā un nedzīvojamā fonda uzturēšanu, par nedzīvojamo telpu nomu;
40.10. nedzīvojamo telpu izmantošanu;
40.11. dzīvojamo māju privatizāciju un atsavināšanu;
40.12. satiksmes organizāciju;
40.13. savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, uzņēmumu, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos finanšu komitejā.

41. Domes pastāvīgajām komitejām un deputātiem, pildot savus pienākumus, ir tiesības:

41.1. iepazīties ar Kuldīgas novada pašvaldības, iestāžu, aģentūru, kapitālsabiedrību dokumentāciju, saņemt dokumentu norakstus, kas nepieciešami jautājumu izlemšanai komiteju sēdēs;
41.2. saņemt no pašvaldības darbiniekiem, iestādēm un kapitālsabiedrībām nepieciešamos dokumentus un paskaidrojumus.

42. Domstarpību starp pastāvīgajām komitejām, deputātiem un pašvaldības darbiniekiem, iestādēm un kapitālsabiedrībām gadījumus izskata Domes priekšsēdētājs vai Dome. Domes priekšsēdētājs izvērtē, kādos gadījumos domstarpības izskata Dome.

43. Komiteju sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Komiteju sēdes ir atklātas. Tajās var piedalīties ikviens Domes deputāts. Komitejām un tās priekšsēdētājam ir tiesības uz sēdi uzaicināt speciālistus, kuriem ir padomdevēja tiesības. Komitejas var noturēt kopīgas sēdes, ja tām ir jāizskata jautājumi, kas skar vairāku komiteju kompetenci. Komiteju priekšsēdētāji vienojas, kurš no viņiem vadīs kopīgo sēdi.

44. Komitejas sēžu norises laiku un vietu nosaka komitejas priekšsēdētājs, saskaņojot ar Domes priekšsēdētāju un paziņojot Administratīvās nodaļas vadītājam, kas nodrošina komiteju sēžu protokolēšanu. Komiteju sēdes nedrīkst būt tajā pašā laikā, kad ir Domes sēdes. Komitejas priekšsēdētājs sagatavo, sasauc un vada komitejas sēdes un sastāda sēdes darba kārtību.

45. Administratīvās nodaļas vadītājs un nodaļas sekretāre nodrošina komiteju darba tehnisko apkalpošanu:

45.1. paziņo komitejas locekļiem par komitejas kārtējām un ārkārtas sēdēm šajā nolikumā noteiktā kārtībā;
45.2. tehniski sagatavo dokumentus jautājumu izskatīšanai komiteju sēdēs;
45.3. nodrošina komitejas sēžu protokolēšanu un sagatavo komitejas sēžu protokolus;
45.4. sagatavo Domes lēmumu projektus par jautājumiem, kas tiek izskatīti komitejā;
45.5. kārto komiteju lietvedību, veic dokumentu uzskaiti un nodrošina to saglabāšanu atbilstoši lietvedības noteikumiem;
45.6. sagatavo un izsniedz komiteju lēmumus;
45.7. veic citus uzdevumus komiteju darba tehniskai nodrošināšanai komiteju priekšsēdētāja vai viņa prombūtnes laikā vietnieka uzdevumā.

46. No komitejas locekļiem ar vienkāršu balsu vairākumu var ievēlēt komitejas priekšsēdētāja vietnieku, kas pilda komitejas priekšsēdētāja pienākumus tā prombūtnes laikā.

47. Komitejas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā priekšsēdētāja vietnieks:

47.1. vada komitejas darbu, ir atbildīgs par komitejas lēmumu un uzdevumu izpildi;
47.2. izstrādā komitejas sēdes kārtību;
47.3. sagatavo, sasauc un vada komitejas sēdes;
47.4. pārstāv komitejas viedokli Domes sēdēs, komisijās un citās institūcijās;
47.5. veic citus pienākumus saskaņā ar šo nolikumu.

48. Par komitejas sēžu vietu, laiku un darba kārtību Administratīvās nodaļas sekretāre informē deputātus ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms kārtējās komitejas sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas komitejas sēdes.

49. Komitejas darba kārtību, komitejas lēmumu projektus, atzinumus par tiem, izziņas materiālus, deputātu iesniegumus, priekšlikumus un jautājumus nosūta Domes deputātiem uz viņu norādītajām e-pasta adresēm ne vēlāk kā vienu dienu pirms komitejas kārtējās sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas sēdes.

50. Komitejas sēdes protokolu paraksta visi klātesošie komitejas locekļi.

51. Ja uz komitejas sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, tad komitejas priekšsēdētājs sasauc atkārtotu komitejas sēdi ne ātrāk kā pēc trim un ne vēlāk kā pēc septiņām dienām. Ja uz atkārtotu komitejas sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, tad komitejas priekšsēdētājam par to jāpaziņo Domei.

52. Komitejas locekļi un priekšsēdētājs var tikt izslēgti no komitejas sastāva ar Domes lēmumu, kā arī gadījumos, ja komitejas loceklis trīs reizes pēc kārtas neattaisnojošu iemeslu dēļ neierodas uz komiteju sēdēm vai citos gadījumos, kas tiek izvērtēti katrā konkrētā gadījumā.

53. Domes deputāti var veidot deputātu frakcijas. Katrā frakcijā ir jābūt ne mazāk kā trīs Domes deputātiem. Par frakcijas sastāvu tās vadība rakstiski informē Domi nākošajā sēdē pēc frakcijas izveidošanas. Par frakcijas darba organizatorisko nodrošinājumu atbilstoši frakcijas vadītāja rīkojumiem un lēmumiem ir atbildīgs Administratīvās nodaļas vadītājs.

54. Pastāvīgo komiteju priekšsēdētājiem ar pašvaldības lēmumu var noteikt iedzīvotāju pieņemšanas laiku (ne retāk kā vienu reizi mēnesī) pašvaldības telpās. Attiecīgās pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs jautājumu izskatīšanā savos pieņemšanas laikos ir tiesīgs uzaicināt jebkuru pašvaldības administrācijas darbinieku, saskaņojot ar Domes priekšsēdētāju, vietniekiem vai izpilddirektoru.

55. Deputātam, realizējot savas pilnvaras, ir tiesības iepazīties ar savu pilnvaru realizēšanai nepieciešamajiem un Domes rīcībā esošajiem dokumentiem. Šajā gadījumā deputāts rakstiski vai mutiski informē Administratīvās nodaļas vadītāju par nepieciešamību iepazīties ar savu pilnvaru realizēšanai nepieciešamajiem dokumentiem, norādot, kādi tieši dokumenti un cik ilgā laikā ir nepieciešami. Administratīvās nodaļas vadītājs pēc iespējas īsākā laikā taču ne ilgāk kā trīs darba dienu laikā informē deputātu par vietu un laiku, kad deputāts var iepazīties ar pieprasītājiem dokumentiem. Pieprasītie dokumenti deputātam tiek izsniegti un saņemti no deputāta pret parakstu. Iepazīties ar pieprasītajiem dokumentiem deputāts var Domes darba laikā. Deputāts, iepazīstoties ar pieprasītajiem dokumentiem, var tos kopēt.

IV PAŠVALDĪBAS LĒMUMU PROJEKTU SAGATAVOŠANAS KĀRTĪBA UN LĪGUMU NOSLĒGŠANAS PROCEDŪRA

56.  Domes sēdes darba kārtību nosaka Domes priekšsēdētājs. Domes sēdes darba kārtībā tiek iekļauts jebkurš jautājums, kas iesniegts Domes priekšsēdētājam ne vēlāk kā divas nedēļas pirms kārtējās Domes sēdes. Par citu jautājumu iekļaušanu Domes darba kārtībā likumā noteiktajā kārtībā lemj Domes priekšsēdētājs. Izskatot Domes sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus, ziņojuma sniedzējs informē Domi par lēmumu projektu izskatīšanas secību un saņemtajiem atzinumiem.

57. Domes sēdē izskatīšanai iesniedzamo lēmumprojektu formai jāatbilst normatīvo aktu prasībām, tie noformējami rakstveidā datordrukā, valsts valodā un tajos jābūt norādītam:

57.1. dokumenta veida nosaukums – „LĒMUMA PROJEKTS”;
57.2. lēmuma projekta pieņemšanas vietas nosaukumam – „Kuldīgā”;
57.3. lēmuma projekta nosaukumam, kam pēc būtības ir jāatbilst lēmuma saturam;
57.4. lēmuma projekta pamatojuma daļa, kurā norāda:

57.4.1. tiesisko pamatojumu un lietderīguma pamatojumu;
57.4.2. atsauces uz Kuldīgas novada Domes komitejām, komisijām vai institūcijām, kurās šis lēmuma projekts ir skatīts;
57.4.3. citi argumenti un apsvērumi, kurus lēmuma projekta gatavotājs vai iesniedzējs uzskata par būtiskiem, kā arī sagatavotāja priekšlikums;

57.5. lemjošā daļā, kura sākas ar vārdiem „Kuldīgas novada Dome nolemj:” norāda no kādiem līdzekļiem tiek paredzēts lēmuma izpildes nodrošinājums, ja jautājumu izpilde saistīta ar pašvaldības budžeta līdzekļu izlietošanu;
57.6. norāde par izpildes un informācijas sniegšanas termiņiem, ja šādi nepieciešami;
57.7. norāde uz konkrētiem izpildītājiem, kuriem uzdota lēmuma izpildes kontrole, ja tāda ir;
57.8. norāde, ja lēmuma projektā ir ierobežotas pieejamības informācija;
57.9. lēmuma projekta paraksta zonā norāda kas un kad šos lēmuma projektu ir gatavojis, paraksts, kā arī kādi speciālisti to ir caurskatījuši un saskaņojuši;                       
57.10. kam lēmums ir nosūtāms, pēc lēmuma pieņemšanas.

58. Domes lēmumu projektus pirms to iekļaušanas sēdes darba kārtībā nodod izskatīšanai un saskaņošanai Domes juristiem un pašvaldības institūcijām vai tās darbiniekiem atbilstoši kompetencei.  Pašvaldības saistošo noteikumu projektam, kas izstrādāts, lai pašvaldība varētu pildīt autonomo funkciju vai brīvprātīgo iniciatīvu, izskatīšanai Domes sēdē jāiesniedz pašvaldības jurista atzinumu par saistošo noteikumu projekta atbilstību augstākstāvošajiem normatīvajiem aktiem un juridiskās tehnikas noteikumiem. Atzinums jādod 5 (piecu) dienu laikā.

59. Lēmumu projekti un materiāli (iesniegumu), kas izskatāmi Domes sēdē, jāiesniedz Administratīvās nodaļas sekretārei, kura tos iereģistrē un nodod Domes priekšsēdētājam. Priekšsēdētājs izskata iesniegto lēmuma projektu vai materiālu (iesniegumu)  nosaka pastāvīgo komiteju (ja projekts netiek virzīts no komitejas vai ja tas attiecas uz vairākām komitejām) un pašvaldības institūciju vai tās darbinieku, kam jāizskata, jāsagatavo lēmumprojekts un/vai papildus jāsniedz rakstisks atzinums par sagatavoto projektu.

60. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu lemj Dome. Pasākumi, kas nav saistīti ar gada budžeta pieņemšanu, nevar tikt uzsākti, kamēr pašvaldības Dome nav piešķīrusi nepieciešamos finanšu līdzekļus. Ja šādi pasākumi ir paredzēti ar likumu vai citu ārēju normatīvu aktu, tad tie var tikt uzsākti bez pašvaldības Domes iepriekšēja pilnvarojuma, bet pēc tam šādu atļauju jāsaņem cik vien ātri iespējams.

61. Ja pastāvīgā komiteja nepiekrīt sagatavotajam lēmuma projektam, tad komitejai jāiesniedz  Domei cits lēmuma projekta variants. Par pastāvīgajās komitejās izskatītajiem lēmuma projektiem Domes sēdē ziņo pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs vai kāds no komitejas locekļiem.

62. Domes sēdes darba kārtību, lēmumu projektus, atzinumus par tiem, izziņas materiālus, deputātu iesniegumus, priekšlikumus un jautājumus nosūta Domes deputātiem uz viņu norādītajām e-pasta adresēm ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms Domes kārtējās sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas sēdes.

63. Paziņojumspar Domes kārtējās sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību ne vēlāk kā trīs dienas pirms kārtējās sēdes izliekams redzamā vietā domes ēkā vai pie tās un publicē pašvaldības mājaslapā internetā.

64. Ja pastāvīgajā komiteja izskata administratīvā akta projektu, kas personai liedz tiesības vai uzliek tai pienākumus, tad komitejas priekšsēdētājs organizē personas uzaicināšanu viedokļa un argumentu noskaidrošanai par izskatāmo jautājumu, ja personas viedoklis saskaņā ar Administratīvā procesa likumu nav noskaidrots. Persona var netikt uzaicināta paskaidrojumu sniegšanai, ja gadījums ir objektīvi mazsvarīgs vai ir citi Administratīvā procesa likumā noteiktie iemesli, kad personas viedokļa noskaidrošana nav nepieciešama.

65. Pašvaldības Domes priekšsēdētājs ir tiesīgs bez Domes saskaņojuma parakstīt darba līgumus ar iestāžu direktoriem un aģentūru vadītājiem, kā arī līgumus, kas tiek slēgti pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu un par kuru slēgšanu ir pieņemts Publisko iepirkumu komisijas lēmums, ja nolikumā nav noteikta cita kārtība. Pēc deputātu pieprasījuma, Domes sēdēs Dome tiek informēta par plānotajiem iepirkumiem un pieņemtajiem lēmumiem iepirkumu jomā.

66. Domes priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieki savas kompetences ietvaros Domes apstiprinātā saimnieciskā gada budžeta ietvaros, paraksta līgumus:

66.1. par darījumiem līdz 14 000 euro būvniecībā un līdz 4 000 euro pakalpojumiem un piegādēm uz kuriem ir attiecināmi Publisko iepirkumu likuma piemērošanas izņēmumi un par to nav lēmusi Publisko iepirkumu komisija;
66.2. par jebkuriem saimnieciskās darbības, privāttiesiskiem jautājumiem un juridiskiem darījumiem, ja par līgumu slēgšanu nav Domes lēmuma vai likumos un šajā nolikumā nav noteikta īpaša šo līgumu noslēgšanas kārtība.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.03.2014. Kuldīgas novada Domes lēmumu.)

67. Domes priekšsēdētājs ir tiesīgs uzdot nolikuma 65. un 66.punktā noteiktos līgumus parakstīt priekšsēdētāja vietniekiem vai izpilddirektoram.

68. Līgumus par pašvaldības īpašumā esošās kustamās vai nekustamās mantas nomu vai atsavināšanu paraksta Domes priekšsēdētājs, ja par to ir pieņemts Domes lēmums.

69. Administratīvo līgumu izskata Domes sēdē un to slēdz Domes priekšsēdētājs.

70. Par sadarbības līgumu un deleģēšanas līgumu lemj pašvaldības Dome un līgumu paraksta Domes priekšsēdētājs.

71. Ja lēmumu par līgumu noslēgšanu pieņem pašvaldības Dome, tad lēmumā norāda līguma noslēgšanas termiņu un personu, kas pilnvarota to parakstīt.

72. Izpilddirektors slēdz līgumus Kuldīgas novada pašvaldības nolikumā noteiktā kārtībā.

73. Pašvaldības Dome ar lēmumu vai līgumu var deleģēt savas pilnvaras pieņemt lēmumus citām pašvaldības institūcijām, kā arī vēlētajām un administratīvajām amatpersonām, izņemot jautājumos, kas ir Domes ekskluzīvā kompetencē.

V DOMES DARBA REGLAMENTS

74. Domes sēdes ir kārtējās un ārkārtas.

75. Domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša pēdējās nedēļas ceturtdienā plkst.14 00 vai citā, iepriekš saskaņotā un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izziņotā vietā  un laikā

76. Domes kārtējās sēdes sasauc Domes priekšsēdētājs, nosakot sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību. Deputāti par sēdes laiku tiek informēti telefoniski vai vienojoties ar deputātu jebkurā citā tam pieņemamā veidā. Video un audio ieraksti, kas nav saistīti ar Domes sēdes darba nodrošināšanu, sēžu zālē ir atļauti, par to paziņojot Domes deputātiem.

77. Administratīvās nodaļas sekretāre, kas protokolē Domes sēdes, reģistrē deputātu piedalīšanos sēdēs. Domes sēdēs jāpiedalās Domes izpilddirektoram, pārvalžu vadītājiem, Domes juristiem, nodaļu vadītājiem vai to nozīmētam pārstāvim, kā arī tiem speciālistiem, kas ir veikuši lēmumprojektu sagatavošanu. Citi pašvaldības darbinieki jautājuma izskatīšanā piedalās pēc nepieciešamības.

78. Domes priekšsēdētājs:

78.1. atklāj, pārtrauc un slēdz sēdi;
78.2. dod vārdu ziņotājam;
78.3. nodrošina iespēju deputātiem uzdot jautājumus ziņotājam un citiem klātesošajiem;
78.4. vada debates;
78.5. ierosina jautājumu nobalsošanu;
78.6. piedāvā sēdes datumu, laiku un vietu, ja sēde jāturpina citā dienā;
78.7. nodot sēdes vadīšanu par atsevišķu jautājumu vienam no domes priekšsēdētāja vietniekiem, ja par to viņš vēlas uzstāties debatēs.

79. Pašvaldības amatpersonas rīkojas ar pašvaldības mantu kārtībā, kādu ar lēmumiem ir noteikusi Dome.

80. Domes sēdes jautājumu apspriešanai ir šāda secība:

80.1. ziņojums;
80.2. deputātu jautājumi;
80.3. debates;
80.4. ziņotāja galavārds;
80.5. priekšsēdētāja viedoklis,
80.6. balsošana.

81. Par izskatāmajiem jautājumiem Domes sēdē ziņo priekšsēdētājs. Ziņotājs var uzaicināt citas personas sniegt papildus vai precizējošu informāciju. Par debašu beigām paziņo priekšsēdētājs. Debates var pārtraukt, ja par to nobalso ne mazāk kā 2/3 klātesošo deputātu. Sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus izskata divos lasījumos, ja to rakstiski līdz domes sēdes sākumam pieprasa vismaz pieci deputāti.

82. Domes priekšsēdētājam ir pienākums nodrošināt Domes sēdēs kārtību. Ja Domes sēdes kārtību atkārtoti neievēro deputāts, tas tiek fiksēts protokolā. Ja Domes sēdes kārtību atkārtoti neievēro citas personas, priekšsēdētājam ir tiesības izraidīt vainīgo personu no Domes sēdes norises telpas.

83. Ja deputāts neievēro Domes sēdes kārtību, runājot debatēs, tad Domes priekšsēdētājs pārtrauc viņa uzstāšanos debatēs, un turpmāk, apspriežot konkrēto jautājumu, viņam vairs netiek dots vārds.

84. Personām, kuras uzaicinātas piedalīties Domes sēdēs, kā arī citiem pašvaldības iedzīvotājiem, masu informācijas līdzekļu pārstāvjiem, kuri vēlas klausīties Domes sēdi, pirms domes sēdes jāreģistrējas pie sekretāres, kura protokolē Domes sēdi.

85. Pašvaldības iedzīvotājiem un citām personām, kuras ir klāt Domes sēdē, nav  tiesības  piedalīties debatēs vai jebkādā citādā veidā traucēt sēdes gaitu. 

86. Sēdēs izskatāmajiem lēmumu projektiem un citiem dokumentiem jābūt iesniegtiem valsts valodā. Ja sēdē tiek iesniegti jautājumi citā valodā, tad Domes sēdēs tos izskata, ja ir pievienots dokumenta tulkojums valsts valodā. Uzstājoties debatēs, var lietot citas valodas, ja Dome var nodrošināt debašu tulkošanu valsts valodā.

87. Domes priekšsēdētājs Domes sēdes sākumā sniedz īsu pārskatu par veikto darbu un par pieņemto lēmumu izpildes gaitu attiecīgajā periodā. Pēc pārskata deputātiem ir tiesības uzdot jautājumus un saņemt atbildes.

88. Ja kāds no iepriekš pieņemtajiem lēmumiem netiek izpildīts noteiktajā termiņā, Domes priekšsēdētājs vai tā vietnieki sniedz informāciju, norādot motīvus, kādēļ lēmums nav izpildīts. Šādas atskaites ir obligāti iekļaujamas Domes sēdes darba kārtībā.

89. Ja Dome sēdes darba kārtībā iekļautie jautājumi netiek izskatīti vienā sēdes dienā, sēde tiek turpināta nākošajā dienā vai dienā, par kuru vienojas deputāti. Ja Domes sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus nav iespējams izskatīt deputātu kvoruma trūkuma dēļ, tad Domes priekšsēdētājs sēdi slēdz un nosaka atkārtotās sēdes norises vietu un laiku. Atkārtotā Domes sēde tiek sasaukta ne agrāk kā pēc septiņām un ne vēlāk kā pēc četrpadsmit dienām.

90. Par katru Domes sēdē izskatāmo jautājumu pēc ziņojuma deputātiem ir tiesības uzdot ziņotājam jautājumus. Ja par kādu konkrētu jautājumu uz Domes sēdi ir uzaicinātas ieinteresētās personas, tad pēc Domes priekšsēdētāja vai ziņotāja priekšlikuma tām tiek dots vārds, un tikai pēc tam notiek debates.

91. Ja pastāvīgās komitejas sēdē, skatot jautājumu, lēmuma pieņemšanas procesā ir radušās domstarpības, proti, ja lēmums nav pieņemts vienbalsīgi, attiecīgās komitejas priekšsēdētājam vai viņa pilnvarotam komitejas pārstāvim ir jāziņo Domes sēdē par visiem atšķirīgajiem viedokļiem. Ja debates netiek atklātas, deputāti uzreiz pēc ziņojuma balso par lēmuma projektu.

92. Domes sēdēs ziņotājam ziņojumam par izskatāmo jautājumu tiek dotas ne vairāk kā piecas minūtes. Ja nepieciešams, ziņojumam atvēlēto laiku var pagarināt, ja par to nobalso klātesošo deputātu vairākums.

93. Uzstājoties debatēs, katram runātājam tiek dotas ne vairāk kā piecas minūtes. Debatēs par attiecīgo jautājumu var uzstāties ne vairāk kā divas reizes.

94. Visi labojumi Domes lēmumu projektiem ir jāiesniedz rakstveidā līdz balsošanas sākumam un, ja iespējams, tiem ir jābūt pavairotiem līdz debašu par konkrēto jautājumu beigām. Iesniegtie Domes lēmuma projekta labojumi iesniedzējam ir jāparaksta.

95. Ja tas nepieciešams lietas virzībai, Domes priekšsēdētājs var izlemt par mutisku priekšlikumu izskatīšanu un balsošanu par tiem.

96. Ja tiek iesniegti labojumi Domes lēmuma projektam, tad jābalso par labojumu pieņemšanu, nevis par pamatdokumentu. Ja tiek iesniegti vairāki labojumi, tad vispirms jābalso par to labojumu, kurš visvairāk atšķiras no izskatāmā lēmuma projekta. Šaubu gadījumā Domes priekšsēdētājs konsultējas ar tās pastāvīgās komitejas, kura gatavoja atzinumu par lēmuma projektu, priekšsēdētāju. Kārtību, kādā balso par iesniegtajiem domes lēmumu projektu labojumiem, nosaka domes priekšsēdētājs. Ja notiek balsošana par vairākiem lēmuma projekta variantiem, tad lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošiem deputātiem. Ja neviens no lēmuma projektiem nesaņem pietiekošo balsu skaitu, tiek rīkota atkārtota balsošana par tiem diviem lēmuma projektiem, kuri pirmā balsošanā saņēmuši visvairāk balsu. Ja nav saņemts nepieciešamais balsu skaits, lēmuma projekts ir noraidīts.

97. Domes sēdē drīkst runāt tikai tad, kad vārdu ir devis priekšsēdētājs. Priekšroka uzstāties debatēs ir tam deputātam, kurš rakstiski pieteicies piedalīties debatēs.

98. Ziņotājam ir tiesības uz galavārdu pēc debatēm.

99. Ja, atklāti balsojot, deputāts ir kļūdījies, viņam par to ir jāpaziņo Domes priekšsēdētājam pirms balsošanas rezultātu paziņošanas, pretējā gadījumā balsojuma izmaiņas netiek ņemtas vērā.

100. Balsošanas rezultātus paziņo Domes priekšsēdētājs.

101. Svītrots ar 27.03.2014. Kuldīgas novada Domes lēmumu.

102. Pašvaldības deputāts, kurš ir piedalījies lēmuma pieņemšanā un ir izteicis pretēju priekšlikumu vai balsojis pret priekšlikumu tūlīt pēc lēmuma pieņemšanas ir tiesīgs lūgt nofiksēt tā atšķirīgo viedokli sēdes protokolā. Rakstveida viedokļi, kuri saņemti pirms protokola pārbaudīšanas, ir pievienojami protokolam. Personas, kuras ir balsojušas pret priekšlikumu vai reģistrējušas pretēju viedokli, nav atbildīgas par pieņemto lēmumu.

103. Domes sēdēs pieņemtie lēmumi ir brīvi pieejami ikvienam attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotājam, kā arī iestādēm un kapitālsabiedrībām. Informācijas pieejamību nodrošina pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītājs, nodrošinot iespēju iepazīties ar Domes sēžu protokoliem un noteiktajā kārtībā izsniedz izrakstus.

104. Domes lēmumi un Domes sēžu protokoli ir publiski pieejami. Domes lēmumus publicē pašvaldības mājaslapā internetā ne vēlāk kā trešajā darbdienā pēc to parakstīšanas dienas. Pieejamību domes lēmumiem un domes sēžu protokoliem nodrošina, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus.

105. Svītrots ar 27.03.2014. Kuldīgas novada Domes lēmumu.

106. Pašvaldības Administratīvās nodaļas sekretāre pēc Domes sēdes sagatavo un deputātiem dara brīvi pieejamas sēžu protokola un tam pievienoto lēmumu kopijas.

107. Deputātam ir tiesības iesniegt pieprasījumus un iesniegumus. Tos iesniedz pašvaldības Administratīvai nodaļai. Deputātu pieprasījumi tiek izskatīti kārtējā Domes sēdē un pieņemts lēmums par to izpildes organizēšanas kārtību. Atbilde uz deputāta iesniegumu jāsniedz trīs darba dienu laikā, bet, ja atbildes sagatavošanai nepieciešams ilgāks laiks, tad atbilde jāsniedz ne ilgāk kā četrpadsmit dienu laikā, par to paziņojot iesniedzējam trīs dienu laikā no iesnieguma saņemšanas.

108. Pašvaldības saistošie noteikumi stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā. Pieņemtos saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē pašvaldības informatīvajā bezmaksas izdevumā, izvieto redzamā vietā pašvaldības Domes ēkā, pagastu pārvalžu ēkās un publicē pašvaldības interneta mājas lapā.

109. Ja pašvaldības Dome ir pieņēmusi administratīvo aktu, kas var skart trešo personu likumīgās tiesības un intereses, tad šo personu informēšanai par pieņemto administratīvo aktu pašvaldības Domes priekšsēdētājs vai administratīvā akta projekta izstrādātājs var ierosināt informāciju par tā pieņemšanu publicēt pašvaldības informatīvajā izdevumā.

VI IEDZĪVOTĀJU PIEŅEMŠANA UN IESNIEGUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

110. Domes priekšsēdētājam Domes telpās reizi nedēļā ceturtdienās no plkst. 9 00 – 12 00 ir pieņemšanas laiks. Domes priekšsēdētāja pirmajam vietniekam un priekšsēdētāja vietniekam reizi nedēļā Domes telpās ir pieņemšanas laiks. Domes deputāti rīko iedzīvotāju pieņemšanu ne retāk kā reizi divos mēnešos, iedzīvotāji ar deputātu pieņemšanas laikiem var iepazīties Kuldīgas novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrā un pagastu pārvaldēs.

111. Ikvienai personai ir tiesības iepazīties ar pašvaldības un Domes pieņemtajiem lēmumiem, izņemot gadījumus, kad normatīvajos aktos noteikts citādi. Pašvaldība nav tiesīga atteikt informāciju par pašvaldības budžeta izlietojumu un noslēgtajiem līgumiem. Atteikumu informācijas pieejamībai jāpamato.

112. Par pašvaldības oficiālo dokumentu vai apliecinātu to kopiju izsniegšanu pašvaldība var iekasēt nodevu saskaņā ar normatīvajiem aktiem un sasitošajiem noteikumiem.

113. Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu reģistrēšanu organizē Administratīvās nodaļas vadītājs. Aizliegta dokumentu nodošana tālāk jebkuram pašvaldības darbiniekam vai pašvaldības institūcijai bez reģistrācijas. Kārtību, kādā notiek iesniegumu virzība pašvaldības struktūrvienībās un citās institūcijās nosaka Domes un pašvaldības izdoti iekšēji normatīvi akti.

114. Mutvārdos izteiktos iesniegumus, sūdzības vai priekšlikumus, ja uz tiem nav iespējams sniegt atbildi tūlīt, darbinieks, kas tos pieņem, noformē rakstveidā (norādot vārdu, uzvārdu, dzīves vai uzturēšanās vietu) un ievēro tos pašus reģistrācijas un izskatīšanas noteikumus, kādi attiecas uz rakstveida iesniegumiem.

115. Saņemot anonīmu iesniegumu, vai iesniegumu, kura noformējums neatbilst normatīvo aktu prasībām, attiecīgā pašvaldības darbinieka pienākums ir to noteiktajā kartībā virzīt reģistrēšanai. Pēc iesnieguma reģistrēšanas atbildīgā amatpersona izvērtē iesnieguma tālāku virzību. Ja pašvaldībai ir pienākums atbilstoši kompetencei reaģēt uz iesniegumā norādīto informāciju, tad pašvaldības darbinieks, kurš izskata attiecīgo iesniegumu, sastāda dienesta ziņojumu un par to informē tiešo vadītāju.

116. Izskatot iesniegumu, iegūt informāciju ir attiecīgās pašvaldību institūcijas vai amatpersonas pienākums, izņemot normatīvos aktos noteiktos gadījumus, kad informācijas iegūšana ir personas pienākums. Persona pēc iespējas piedalās informācijas iegūšanā un izvērtēšanā.

117. Ikvienai personai ir tiesības iegūt informāciju par viņa iesnieguma virzību pašvaldības institūcijās un tiesības iesniegt iesniegumam papildinājumus un precizējumus.

VII PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS KĀRTĪBA

118. Lai nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību īpaši svarīgu vietējās nozīmes jautājumu izlemšanā, gadījumos, kas noteikti šajā nolikumā vai citos normatīvajos aktos, visā pašvaldības teritorijā vai tās daļā, var tikt organizēta publiskā apspriešana. Publiskā apspriešana jārīko par:

118.1. pašvaldības administratīvās teritorijas robežu grozīšanu;
118.2. pašvaldības attīstības programmām un projektiem, kas būtiski ietekmē pašvaldības iedzīvotājus, kā arī par teritorijas plānojumu;
118.3. citiem normatīvos aktos noteiktajiem jautājumiem.

119. Publisko apspriešanu nerīko par:

119.1. administrācijas struktūras un iekšējās darba organizācijas jautājumiem;
119.2. amatpersonu iecelšanas vai atcelšanas un citiem personāla jautājumiem;
119.3. jautājumiem, kas attiecas uz konkrētu fizisku vai juridisku personu, it sevišķi administratīvu aktu;
119.4. citiem jautājumiem, ja tas ir pretrunā ar citiem normatīvajiem aktiem.

120. Publiskā apspriešana netiek organizēta arī jautājumos, kas saistīti ar valsts pārvaldes funkciju īstenošanu.

121. Par publiskās apspriešanas rīkošanu ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc attiecīga ierosinājuma saņemšanas attiecīgās pašvaldības dome var lemt:

121.1. pēc ne mazāk kā 2/3 deputātu iniciatīvas;
121.2. pēc pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas;
121.3. pēc pašvaldības domes (padomes) priekšsēdētāja iniciatīvas;
121.4. citos likumā noteiktos gadījumos.

122. Pēc iedzīvotāju iniciatīvas publiskā apspriešana var notikt, ja ne mazāk kā pieci procenti no attiecīgās teritorijas iedzīvotājiem šajā nolikumā noteiktā kārtībā vēršas pašvaldības Domē.

123. Publiskās apspriešanas rezultātiem ir konsultatīvs raksturs.

124. Iesniedzot ierosinājumu publiskās apspriešanas sarīkošanai, norāda:

124.1. tās datumu un termiņus;
124.2. paredzamā jautājuma formulējumu;
124.3. publiskās apspriešanas rezultātu aprēķināšanas metodiku;
124.4. publiskās apspriešanas lapas formu;
124.5. minimālo iedzīvotāju skaitu, kuriem jāpiedalās publiskajā apspriešana.

VIII ADMINISTRATĪVO AKTU APSTRĪDĒŠANAS KĀRTĪBA

125. Pašvaldības Dome var deleģēt tiesības izdot administratīvos aktus autonomās kompetences jautājumos pašvaldības administrācijai vai citām pašvaldības institūcijām vai amatpersonām, ja tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

126. Šā nolikuma 117.punkta kārtībā izdotos pašvaldības administrācijas administratīvos aktus apstrīd augstākstāvošā iestādē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

127. Kuldīgas novada Domē apstrīd pašvaldības padotībā esošo institūciju un amatpersonu faktisko rīcību un administratīvos aktus, kurus pieņēmusi:

127.1. Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests”;
127.2. Būvniecības komisija;
127.3. Dzīvokļu komisija;
127.4. pagastu pārvalžu vadītāji, sociālie darbinieki un deklarēšanas speciālists.

128.  Ja persona apstrīd administratīvo aktu un prasa atlīdzināt mantiskos zaudējumus vai personisko kaitējumu, arī morālo kaitējumu, tad par to lemj pašvaldības Dome.

Kuldīgas novada pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēta pašvaldības lēmējinstitūcija – Dome.

Kuldīgas novada Domes sastāvs ievēlēts 2017. gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanās.  Deputātu skaits – 17.

Ar 2009. gada 27. jūlija Kuldīgas novada Domes lēmumu izveidota Kuldīgas novada pašvaldība, apvienojoties Kuldīgas pilsētas pašvaldībai, Ēdoles pagasta, Gudenieku pagasta, Īvandes pagasta, Kabiles pagasta, Kurmāles pagasta, Laidu pagasta, Padures pagasta, Pelču pagasta, Rendas pagasta, Rumbas pagasta, Snēpeles pagasta, Turlavas pagasta, Vārmes pagasta pašvaldībām.

Kuldīgas novads sastāv no 14 teritoriālajām vienībām: Kuldīgas pilsēta; Ēdoles pagasts; Gudenieku pagasts; Īvandes pagasts; Kabiles pagasts; Kurmāles pagasts; Laidu pagasts; Padures pagasts; Pelču pagasts; Rendas pagasts; Rumbas pagasts; Snēpeles pagasts; Turlavas pagasts; Vārmes pagasts.

Par Kuldīgas novada administratīvo centru noteikta Kuldīgas pilsēta.

Kuldīgas novada pašvaldība ir novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmējs.