Lokālplānojums Kuldīgas vecpilsētai Ventas senlejā, kas groza Kuldīgas novada teritorijas plānojumu tiks pilnveidots

Foto: Krists Spruksts

Ar 2021. gada 25. februāra lēmumu /prot. Nr. 3, p. 43/ “Par “Lokālplānojuma Kuldīgas vecpilsētai Ventas senlejā, kas groza Kuldīgas novada teritorijas plānojumu” pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” tika nolemts lokālplānojuma projektu un tā sastāvā ietilpstošo “Kuldīgas pilsētas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr. 7435) individuālās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) grozījumu projekts” nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai, nosakot publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas. 

Publiskā apspriešana norisinājās no 2021.gada 19. aprīļa līdz 2021.gada 16. maijam, publiskās apspriešanas sanāksme notika 2021. gada 6. maijā attālināti.

Šī gada 2. jūnijā lokālplānojuma izstrādes darba grupā tika veikta par izstrādāto lokālplānojuma 1.redakciju saņemto iedzīvotāju iesniegumu un institūciju atzinumu izvērtēšana. Atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 86.punktam, ir sagatavots ziņojums par priekšlikumu ņemšanu vērā vai noraidīšanu, norādot pamatojumu (1.pielikums), kā arī izvērtēti institūciju sniegtie atzinumi (2.pielikums) -

  1. par saņemtajiem iesniegumiem:
  2. kopā saņemti septiņi iesniegumi, tai skaitā viens iesniegums no juridiskas personas;
  3. grozījumi pirmās redakcijas grafiskajā daļā (tai skaitā TIN16 teritorijā) nepieciešami, ņemot vērā četrus iesniegumus;
  4. teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu pilnveidošana nepieciešama gan balstoties uz izmaiņām TIN16 teritorijā, gan izvērtējot iesniegumus.
  5. par saņemtajiem atzinumiem:
  6. kopā saņemti atzinumi no astoņām institūcijām (NKMP atzinums vēl nav saņemts uz šī Ziņojuma sagatavošanas brīdi);
  7. atbilstoši Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas atzinumam, nepieciešami redakcionāli labojumi Paskaidrojuma rakstā;
  8. saņemtie atzinumi nesatur iebildumus, dēļ kuriem būtu nepieciešami būtiski labojumi, taču tā kā Kuldīgas pilsētas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr. 7435) individuālās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija, atbilstoši Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes ierosinājumam tiks virzītatai noteikt vietējās nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa statusu, ir nepieciešami redakcionāli labojumi.

Izvērtējot visu saņemto informāciju, 2021. gada 17. jūnija Domes sēdē tika pieņemts lēmums (prot. Nr. 7, p. Nr. 12) par "Lokālplānojuma Kuldīgas vecpilsētai Ventas senlejā, kas groza Kuldīgas novada teritorijas plānojumu” pirmās redakcijas pilnveidošanu.

< SKATĪT AKTUALITĀTES