Turpinās publiskā apspriešana lokālplānojumam Kuldīgas vecpilsētai Ventas senlejā

Lokālplānojuma publiskā apspriešana norisinās no 19.04.2021. līdz 16.05.2021. Ikvienam interesentam ir iespēja iepazīties ar projekta materiāliem un izteikt savu viedokli par izstrādāto lokālplānojuma redakciju.

Ar projektu materiāliem publiskās apspriešanas laikā var iepazīties:

Elektroniski: 

Izdrukas veidā: 

  • Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1 (1. stāvā), Kuldīgā;
  • Kuldīgas attīstības aģentūrā, Pilsētas laukumā 3 (2. stāvā), Kuldīgā.

Publiskā apspriešanas sanāksme notika 2021. gada 6. maijā 18.00 attālināti platformā ZOOM. Sanāksmes laikā  lokālplānojuma izstrādātājs SIA “METRUM” informēja ikvienu interesentu par projekta izstrādes procesu, projekta mērķi, projekta izstrādes posmiem un būtiskākajiem risinājumiem.

Lokālplānojuma Kuldīgas vecpilsētai Ventas senlejā 1. redakcijas projektā izstrādāti priekšlikumi kultūras un dabas vērtību saglabāšanai, funkcionālā zonējuma maiņai un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, kā arī Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa individuālās aizsardzības zonas robežām un aizsardzības režīmam.

Būtiskākās izmaiņas, kas veiktas izstrādes procesā, ir funkcionālais zonējums, kur teritorijas indeksētas, ņemot vērā atrašanās vietu pilsētbūvniecības piemineklī vai tā aizsargjoslā, kā arī to, kurā no teritorijām ar īpašiem noteikumiem attiecīgais zemes gabals ir atradies pirms tam. Līdz ar to lokālplānojumā vairs neparādās līdz šim izdalītās teritorijas ar īpašiem noteikumiem. Visām funkcionālajām zonām un apakšzonām ir noteikti/precizēti galvenie teritorijas izmantošanas un papildizmantošanas veidi, kā arī atsevišķi nosacījumi, ja tādi izriet un ir atspoguļoti teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi ir izstrādāti, ievērojot noteiktu struktūru, nodaļu secību un noformējumu, bet 3. nodaļas apakšnodaļu noteikumi strukturēti, ņemot vērā teritorijas aizsardzības statusu:

  • noteikumi, kas attiecināmi uz visu lokālplānojuma teritoriju;
  • noteikumi, kas attiecināmi uz pilsētbūvniecības pieminekļa un tā aizsardzības zonas teritoriju;
  • noteikumi, kas attiecināmi tikai uz pilsētbūvniecības pieminekļa teritoriju.

Šo noteikumu mērķis ir, lai jebkurš zemes īpašnieks spēj viegli orientēties noteikumos un atrast nosacījumus, kas attiecas tieši uz viņa zemes gabalu. Līdz ar to, ja jūsu zemes gabals atrodas pilsētbūvniecības pieminekļa aizsargjoslas teritorijā, tad uz to attiecas nosacījumi, kas attiecas uz šīs teritorijas statusu. Katrai funkcionālās zonas apakšzonai noteikti apbūves parametri, kas noteikti, izvērtējot jau esošo apbūvi, līdz ar to, zinot, kurā apakšzonā atrodas jūsu īpašums, jūs varat atrast galvenos un papildizmantošanas veidus, apbūves parametrus un citus noteikumus, kas attiecas tieši uz konkrēto  apakšzonu.

Ir noteiktas divas jaunas teritorijas ar īpašiem noteikumiem “Gājēju velosatiksmes koridors” (TIN16) un  “Perspektīvā Ventas šķērsojuma vieta” (TIN71).  TIN 16 izveides mērķis ir nodrošināt nepieciešamos papildus gājēju un velotransporta savienojumus Kuldīgas vēsturiskajā centrā. TIN71 ir potenciālā šķērsojuma vieta gājēju, velotransporta, autotransporta vai ūdenstransporta satiksmes savienojuma nodrošināšanai.

Izstrādes ietvaros tika precizēta applūstošās teritorijas robeža Mārtiņsalā. Mārtiņsalas teritorijā, kas atrodas dabas liegumā “Ventas ieleja”, ir veiktas izmaiņas arī funkcionālajā zonējumā. Teritorijā, kurā atrodas Mārtiņšalas apbūve, noteikta apakšzona JC13.

Ņemot vērā lokālplānojuma teritorijā esošo parku un dabas teritoriju daudzveidību, izdalītas vairākas funkcionālās zonas “Dabas un apstādījumu teritorija” apakšzonas, lai nodrošinātu šo teritoriju mērķtiecīgāku izmantošanu atbilstoši to raksturam un atrašanās vietai.

 Virszemes ūdeņiem, kas lokālplānojuma teritorijā atšķiras ne tikai no izmantošanas, bet arī no vietas pilsētas struktūrā,  noteiktas funkcionālās zonas “Ūdens teritorija” apakšzonas Ū1 un Ū2. Apakšzona Ū1 noteikta Jēkaba kanālam (Mārtiņsalas kanālam) un Ventas upes posmam, savukārt apakšzona Ū2 noteikta Alekšupītei un Māras dīķim.

Kultūras pieminekļa individuālās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorijā apsekotas ēkas un iedalītas klasēs, kā arī izvērtēta publiskā ārtelpa, līdz ar to teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 4. pielikumā ir norādītas konkrētas ēku jumta daļas aizsargjoslā, kurās aizliegta jumta logu izbūve.

Lokālplānojums ir izstrādāts, lai nodrošinātu labāku, pārskatāmāku un konkrētai vietai atbilstošāku funkcionālo zonējumu, uzlabotu teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu pārskatāmību un noteiktu atbilstošākās prasības katrai noteiktajai zonai.

Aicinām iedzīvotājus, uzņēmumus un citus sabiedrības pārstāvjus būt atsaucīgiem lokālplānojuma publiskās apspriešanas laikā, iepazīties ar izstrādātajiem risinājumiem, apskatīt nosacījumus, kas attiecas uz jums interesējošiem zemes gabaliem un izteikt priekšlikumus to pilnveidošanai,  gan arī aktīvi piedalīties turpmākajā lokālplānojuma izstrādes procesā un sekot līdzi aktuālajai informācijai!

Jums ir iespēja izteikt priekšlikumus arī publiski pieejamā interneta platformā kuldiga.tergis.lv. Iesniegtos priekšlikumus izstrādātājs SIA “METRUM” apkopos, izvērtēs un iespēju robežās integrēs pilnveidotajā lokālplānojuma redakcijā.

Neesiet vienaldzīgi, dodieties uz kuldiga.tergis.lv  un piedalieties lokālplānojuma Kuldīgas vecpilsētai Ventas senlejā izstrādes procesā! Jūsu viedoklis mums ir svarīgs!

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES