Paziņojums par Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam grozījumu apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

teritorija

Paziņojums par Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Kuldīgas novada dome 06.06.2019. ir pieņēmusi lēmumu "Par Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam grozījumu apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.2019/8 "Grozījumi Kuldīgas novada saistošajos noteikumos Nr.2013/42 "Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa""izdošanu(protokols Nr.8, 2.punkts).

Materiāli pieejami valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv

(https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_14979) un tīmekļa vietnē www.kuldiga.lv sadaļā "Plānošana/kartes".

Vēršam uzmanību, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (paziņojums pieejams šeit - https://www.vestnesis.lv/op/2019/120.TP1), bet īstenojami saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27.panta noteikto.

< SKATĪT AKTUALITĀTES