PAZIŅOJUMS PAR KULDĪGAS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU OTRĀS REDAKCIJAS PUBLISKO APSPRIEŠANU

gerbonis

Kuldīgas novada pašvaldība informē, ka pamatojoties uz domes 27.09.2018. lēmumu (prot. nr. 10, p. 34), publiskajai apspriešanai tiek nodota Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu pilnveidotā redakcija.

Publiskā apspriešana notiks no 26.11.2018. līdz 18.12.2018.

Ar Kuldīgas novada teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidoto redakciju var iepazīties Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā un PI “Kuldīgas attīstības aģentūra”, Pilsētas laukumā 3 Kuldīgā, katru darba dienu (pirmdienās no plkst. 8.00 – 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00 – 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 – 16.00), kā arī mājas lapā zemāk un www.geolatvija.lv.

Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam grozījumu pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018. gada 10. decembrī plkst. 17.00 Kuldīgas novada pašvaldības zālē.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, PI “Kuldīgas attīstības aģentūra”, Pilsētas laukumā 3 vai pagastu pārvaldēs katru darba dienu.

Grafiskā daļa 

Arhitektoniski un kultūrvēsturiski vērtīgās ēkas Kuldīgas pilsētā ārpus vēsturiskām apbūves zonām

Jaunu ēku būvniecība kuldīgas pilsētas apbūves zonās

Kuldīgas novada teritorijas, kurās atļauta vēja elektrostaciju būvniecība

Kuldīgas pilsētas funkcionālais zonējums

Ēdoles pagasta funkcionālais zonējums

Ēdoles ciema funkcionālais zonējums

Gudenieku pagasta funkcionālais zonējums

Gudenieku pagasta Gudenieku, Basu ciema funkcionālais zonējums

Īvandes pagasta funkcionālais zonējums

īvandes pagasta Īvandes ciema funkcionālais zonējums

Kabiles pagasta funkcionālais zonējums

Kabiles pagasta Kabiles ciema funkcionālais zonējums

Kurmāles pagasta funkcionālais zonējums

Kurmāles pagasta Vilgāles, Priedaines, Upīškalna ciema funkcionālais zonējums

Laidu pagasta funkcionālais zonējums

Laidu pagasta Laidu, Sermītes, Valtaiku, Vangas ciema funkcionālais zonējums

Padures pagasta funkcionālais zonējums

Padures pagasta Padures, Deksnes, Kimales, Keramikas ciema funkcionālais zonējums

Pelču pagasta funkcionālais zonējums

Pelču pagasta Pelču, Ābeles ciema funkcionālais zonējums

Rendas pagasta funkcionālais zonējums

Rendas pagasta Rendas, Ozolu ciema funkcionālais zonējums

Rumbas pagasta funkcionālais zonējums

Rumbas pagasta Mežvaldes, Ventas, Rumbenieku, Novadnieku ciema

Snēpeles pagasta funkcionālais zonējums

Snēpeles pagasta Snēpeles ciema funkcionālais zonējums

Turlavas pagasta funkcionālais zonējums

Turlavas pagasta Turlavas, Ķikuru ciema funkcionālais zonējums 

Vārmes pagasta funkcionālais zonējums

Vārmes pagasta Vērmes ciema funkcionālais zonējums