Paziņojums par detālplānojuma atcelšanu Kuldīgas pilsētā

Kuldīgas novada Dome paziņo, ka 2017. gada 27. aprīlī ir pieņemts lēmums /prot. Nr. 5., p. 50./ “Par saistošo noteikumu Nr. 2009/21 “Teritorijas Jelgavas ielā 94, Kuldīgā detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atcelšanu”. Detālplānojumu atcelt ierosināja nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 94, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, kadastra numurs 62010330253, īpašnieks.

< SKATĪT AKTUALITĀTES