Novada saistošie noteikumi

Saistošie noteikumi Nr. 2/2023 Kuldīgā 2023. gada 27. aprīlī Par Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai


Saistošie noteikumi Nr. 1/2023 Kuldīgā 2023. gada 30. martā Kuldīgas novada pašvaldības 2023. gada budžets


Saistošie noteikumi Nr. KNP/2022/33 Kuldīgā 2022. gada 24. novembrī Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība un tirgus statusa piešķiršana Kuldīgas novadā


Saistošie noteikumi Nr. KNP/2022/31 Kuldīgā 2022. gada 27. oktobrī Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Kuldīgas novadā


Saistošie noteikumi Nr. KNP/2022/34 Kuldīgā 2022. gada 24. novembrī Par Kuldīgas novada pašvaldības nodevām


Saistošie noteikumi Nr. KNP/2022/31 Kuldīgā 2022. gada 27. oktobrī Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Kuldīgas novadā


Saistošie noteikumi Nr. KNP/2022/36 Kuldīgā 2022. gada 24. novembrī Lokālplānojums Kuldīgas vecpilsētai Ventas senlejā, kas groza Kuldīgas novada teritorijas plānojumu


Saistošie noteikumi Nr. KNP/2022/29 Kuldīgā 2022. gada 27. oktobrī Kuldīgas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi


Saistošie noteikumi Nr. KNP/2022/28 Kuldīgā 2022. gada 29. septembrī Grozījumi Kuldīgas novada saistošajos noteikumos Nr. KNP/2021/5 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un nodokļa piemērošanu Kuldīgas novadā"


Saistošie noteikumi Nr. KNP/2022/32 Kuldīgā 2022. gada 27. oktobrī Par Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksu


Saistošie noteikumi Nr. KNP/2022/27 Kuldīgā 2022. gada 29. septembrī Grozījumi Kuldīgas novada saistošajos noteikumos Nr. KNP/2021/6 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālajiem pabalstiem Kuldīgas novadā"


Saistošie noteikumi Nr. 2022/19 Kuldīgā 2022. gada 30. jūnijā Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās, kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai un kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vieta


Saistošie noteikumi Nr. KNP/2022/21 Kuldīgā 2022. gada 28. jūlijā Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas kārtību


Saistošie noteikumi Nr. KNP/2022/23 Par Kuldīgas novada domes 2009. gada 24. septembra saistošo noteikumu Nr. 2009/7 "Par Kuldīgas pilsētas domes 2004. gada 29. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2004 "Kuldīgas pilsētas Vakara ielas 4, Kuldīgā detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi"" atzīšanu par spēku zaudējušiem


Saistošie noteikumi Nr. KNP/2022/22 Par Kuldīgas novada domes 2009. gada 24. septembra saistošo noteikumu Nr. 2009/14 "Par Kuldīgas pilsētas domes 2009. gada 30. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 2009/6 "Kuldīgas pilsētas Sakņu ielas 4 detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi"" atzīšanu par spēku zaudējušiem


Saistošie noteikumi Nr. KNP/2022/16 Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Kuldīgas novadā


Saistošie noteikumi Nr. KNP/2022/18 Par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Kuldīgas novadā


Saistošie noteikumi Nr. KNP/2022/15 Par braukšanas maksas atvieglojumiem Kuldīgas novadā


Saistošie noteikumi Nr. KNP/2022/10 Par Kuldīgas novada pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību


Saistošie noteikumi Nr. KNP/2022/11 Par Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" maksas pakalpojumiem


Saistošie noteikumi Nr. KNP/2022/12 Grozījumi Kuldīgas novada saistošajos noteikumos Nr. KNP/2021/12 "Par sociālajiem pakalpojumiem Kuldīgas novadā"


Saistošie noteikumi Nr. KNP/2022/9 "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Kuldīgas novadā"


Kuldīgas novada saistošie noteikumi Nr. KNP/2022/5 "Par Kuldīgas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību"

Pielikums Kuldīgas novada domes 24.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. KNP/202215

Paskaidrojuma raksts Kuldīgas novada pašvaldības 2022. gada 24. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. KNP/2022/5 "Par Kuldīgas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību"


Kuldīgas novada saistošie noteikumi Nr. KNP/2022/7 "Nolikums par licencēto makšķerēšanu Ventas upē Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā 2022.- 2026. gadā"

Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem Nr. KNP/202217 "Nolikums par licencēto makšķerēšanu Ventas upē Kuldīgas novada teritorijā 2022.-2026. gadam"


Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem Nr. KNP/2021115 "Par kārtību interešu, pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanai un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides A programmu saskaņošanai"

Kuldīgas novada saistošie noteikumi Nr. KNP/2021115 "Par kārtību interešu, pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanai un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu saskaņošanai"


Kuldīgas novada saistošie noteikumi Nr. KNP/2022/4 "Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Kuldīgas novada teritorijā"

Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/4 "Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Kuldīgas novada teritorijā"


Kuldīgas novada saistošie noteikumi Nr. KNP/2022/8 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Kuldīgas novada pašvaldības izglītības iestādēs"

Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem Nr. KNP/2022/8 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Kuldīgas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs"


Kuldīgas novada saistošajiem noteikumiem Nr. KNP/2022/2 "Par kārtību bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai Kuldīgas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs"


Kuldīgas novada domes saistošie noteikumi Nr. KNP/2022/3 Kuldīgā 2022. gada 27. janvārī Par Skrundas novada domes 2011. gada 24. novembra saistošo noteikumu Nr. 7/2011 "Par sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtību" atzīšanu par spēku zaudējušiem


Kuldīgas novada domes saistošie noteikumi Nr. KNP/2022/1 Kuldīgā 2022. gada 27. janvārī "Kārtība, kādā Kuldīgas novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam"


Kuldīgas novada saistošie noteikumi Nr. KNP/2021/12 “Par sociālajiem pakalpojumiem Kuldīgas novadā”

Paskaidrojuma raksts Kuldīgas novada saistošie noteikumiem Nr. KNP/2021/12 “Par sociālajiem pakalpojumiem Kuldīgas novadā”


Saistošie noteikumi Nr. KNP/2021/5 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un nodokļa piemērošanu Kuldīgas novadā”

PASKAIDROJUMA RAKSTS saistošajiem noteikumiem Nr. KNP/2021/5

Pielikums saistošajiem noteikumiem Nr. KNP/2021/


Kuldīgas novada saistošie noteikumi Nr. KNP/2021/6 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālajiem pabalstiem Kuldīgas novadā”

PASKAIDROJUMA RAKSTS Kuldīgas novada saistošajiem noteikumiem Nr. KNP/2021/7 “Par Kuldīgas novada pašvaldības pabalstiem bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”


Kuldīgas novada saistošie noteikumi Nr. KNP/2021/7 “Par Kuldīgas novada pašvaldības pabalstiem bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”

PASKAIDROJUMA RAKSTS Kuldīgas novada saistošajiem noteikumiem Nr. KNP/2021/7 “Par Kuldīgas novada pašvaldības pabalstiem bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”


Kuldīgas novada saistošie noteikumi Nr. KNP/2021/10 "Par Alsungas novada pašvaldība s 2017. gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr. 8/2017 "Par ēdināšanas maksas noteikumiem pašvaldības izglītības iestādēs" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Paskaidrojuma raksts Kuldīgas novada saistošiem noteikumiem Nr. KNP/2021110 "Par Alsungas novada pašvaldības 2017. gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr. 8/2017 "Par ēdināšanas maksas noteikumiem pašvaldības izglītības iestādēs" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

Izraksts


Paskaidrojuma raksts Kuldīgas novada saistošajiem noteikumiem Nr. KNP/2021/8 "Kuldīgas novada pašvaldības svētku pabalsti"

Kuldīgas novada saistošie noteikumi Nr. KNP/2021/8 "Kuldigas novada pašvaldības svētku pabalsti"

Izraksts


Kuldīgas novada saistošie noteikumi Nr. KNP/2021/9 “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Kuldīgas novadā”

Paskaidrojuma raksts Kuldīgas novada saistošajiem noteikumiem Nr. KNP/2021/9 “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalastiem Kuldīgas novadā”


Saistošie noteikumi Nr. KNP/2021/4 “Par Kuldīgas novada saistošo noteikumu publicēšanu”

Paskaidrojuma raksts Kuldīgas novada saistošajiem noteikumiem Nr. KNP/2021/4 “Par Kuldīgas novada saistošo noteikumu publicēšanu”


Nr. KNP/2021/2 Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" nolikums


Saistošie noteikumi Nr. 2021/7 Par Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai

Saistošo noteikumu Nr. 2021/7 “Par Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgš

anai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai” paskaidrojuma raksts

Pieteikuma veidlapa


Saistošie noteikumi Nr. 2021/6 Par Kuldīgas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2020/14 “Par Kuldīgas novada pašvaldības darbību centralizēto ūdenssaimniecības pakalpojumu jomā” atzīšanu par spēku zaudējušiem


Saistošie noteikumi Nr. 2021/4 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Kuldīgas novadā”

Saistošie noteikumi Nr. 2021/5 Par Kuldīgas novada pašvaldības 2018. gada 25. oktobra saistošo noteikumu Nr. 2018/8 “Par īpašuma novērtēšanas kritērijiem, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Kuldīgas novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem

Apstiprināti 25.02.2021.


Saistošie noteikumi Nr. 2021/2 Kuldīgas novada pašvaldības budžets 2021. gadam

Paskaidrojuma raksts Kuldīgas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2021/2 “Kuldīgas novada pašvaldības budžets 2021. gadam”

KULDĪGAS NOVADA KONSOLIDĒTAIS PAMATBUDŽETA PLĀNA PROJEKTS 2021. gadam

Ziedojumi un dāvinājumi tāme 2021

Apstiptināti 28.01.2021.


Saistošie noteikumi Nr. 2020/13 “Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2018/16 “Par materiālo atbalstu Kuldīgas novada iedzīvotājiem””

PASKAIDROJUMA RAKSTS par Kuldīgas novada Domes saistošo noteikumu Nr. 2020/13 projektu “Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2018/16 “Par materiālo atbalstu Kuldīgas novada iedzīvotājiem””

Saistošie noteikumi Nr. 2018/16 “Par materiālo atbalstu Kuldīgas novada iedzīvotājiem” ar grozījumiem

Apstiptināti 29.10.2020.


Saistošie noteikumi Nr. 2020/14 "Par Kuldīgas novada pašvaldības darbību centralizēto ūdenssaimniecības pakalpojumu jomā"

Apstiprināti 26.11.2020.


Saistošie noteikumi Nr. 2020/10 “Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2010/9 “Par sabiedrisko kārtību Kuldīgas novadā”” precizētā redakcijā

Saistošie noteikumi Nr. 2010/9 “Par sabiedrisko kārtību Kuldīgas novadā” ar grozījumiem

Paskaidrojuma raksts par Kuldīgas novada Domes saistošo noteikumu Nr. 2020/10 projektu “Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2010/9 ”Par sabiedrisko kārtību Kuldīgas novadā”

Zaudējis spēku ar 01.01.2023.


Saistošie noteikumi Nr. 2020/9 "Par "Nolikuma par Licencēto makšķerēšanu Zvirgzdu ezerā" apstiprināšanu"

Paskaidrojuma raksts Kuldīgas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2020/9 "Par "Nolikuma par licencēto makšķerēšanu Zvirgzdu ezerā" apstiprināšanu"

Precizēti 24.09.2020.


Saistošie noteikumi Nr.2020/8 “Par Kuldīgas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību”

Stājas spēkā 27.08.2020.


SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 2019/14 ”Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2011/23 ”Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Kuldīgas novadā””

Paskaidrojuma raksts par Kuldīgas novada Domes saistošo noteikumu 2019/14 projektu ”Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2011/23 ”Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Kuldīgas novadā”

Stājas spēkā 01.07.2020.


SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 2020/3 ““GROZĪJUMI KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr. 2019/10 “KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS””

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 2019/10 “KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” Ar grozījumiem

Saistošo noteikumu Nr. 2020/3 “GROZĪJUMI KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOTEIKUMOS NR. 2019/10 “KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”” paskaidrojuma raksts

Stājas spēkā 24.03.2020.


Saistošie noteikumi Nr. 2015/21 “PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM KULDĪGAS NOVADĀ” Ar grozījumiem

Nr. 2020/4 “Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2015/21 ”Par sociālās palīdzības pabalstiem Kuldīgas novadā””

Saistošo noteikumu Nr. 2020/4 “Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2015/21 “Par sociālās palīdzības pabalstiem”” paskaidrojuma raksts

Stājas spēkā 03.04.2020.


saistošie noteikumi Nr. 2020/2 “PAR KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PABALSTU JAUNDZIMUŠAJIEM”

SAISTOŠO NOTEIKUMU NR. 2020/2 “PAR KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PABALSTU JAUNDZIMUŠAJIEM” PASKAIDROJUMA RAKSTS

Apstiprināti 23.01.2020. Stājas spēkā 06.03.2020.


SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 2019/15 "Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2016/10 "Kuldīgas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi""

Saistošie noteikumi Nr. 2016/10 Kuldīgas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi (Ar grozījumiem) konsolidētā versija

Paskaidrojuma raksts par Kuldīgas novada Domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2019/15 "Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2016/10 "Kuldīgas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi'"'

Apstiprināti 28.11.2019.


Saistošie noteikumi Nr. 2019/11 Par braukšanas maksas atvieglojumiem Kuldīgas novadā

Saistošo noteikumu Nr. 2019/11 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Kuldīgas novadā” paskaidrojuma raksts

IESNIEGUMS sabiedriskā transporta izmaksu kompensācijas saņemšanai

Apstiprināti 31.10.2019.


Saistošie noteikumi par pašvaldības nodevām par Kuldīgas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas sagatavotajiem dokumentiem konsolidētā versija

Saistošie noteikumu Nr. 2019/13 Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2009/4 “Saistošie noteikumi par pašvaldības nodevām par Kuldīgas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas sagatavotajiem dokumentiem”

Saistošo noteikumu Nr. 2019/13 PASKAIDROJUMA RAKSTS

Apstiprināti 28.11.2019.


NOTEIKUMI Nr. 3/2019 "KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DARBINIEKU ĒTIKAS KODEKSS"

Apstiprināti 30.05.2019.


PASKAIDROJUMA RAKSTS KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2019. GADA 25. APRĪĻA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR. 2019/6 “PAR KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBU”

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 2019/6 “PAR KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBU”

Apstiprināti 25.04.2019.


SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2014/17 “Par dzīvokļa (mājokļa) pabalstu pilngadību sasniegušajiem bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem” konsolidētā versija

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2019/3 GROZĪJUMI KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR. 2014/17 “PAR DZĪVOKĻA (MĀJOKĻA) PABALSTU PILNGADĪBU SASNIEGUŠIEM BĒRNIEM BĀREŅIEM UN BEZ VECĀKU GĀDĪBU PALIKUŠIEM BĒRNIEM

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 2014/17 “Par dzīvokļa (mājokļa) pabalstu pilngadību sasniegušajiem bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem”

Saistošo noteikumu Nr. 2014/17 “Par dzīvokļa (mājokļa) pabalstu pilngadību sasniegušam bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam” paskaidrojuma raksts

Apstiprināti 28.03.2019.


Saistošie noteikumi Nr. 2019/4 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Kuldīgas novada pašvaldībā”

Saistošo noteikumu Nr. 2019/4 “Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas kārtību Kuldīgas novadā” paskaidrojuma raksts

Apstiprināti 28.03.2019.


Saistošie noteikumi Nr. 2019/5 Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Kuldīgas novada pašvaldības izglītības iestādēs

Saistošo noteikumu Nr. 2019/5 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Kuldīgas novada pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs” paskaidrojuma raksts

Apstiprināti 25.04.2019.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 2019/2 “PAR MĀJAS (ISTABAS) DZĪVNIEKU TURĒŠANU KULDĪGAS NOVADĀ”

SAISTOŠO NOTEIKUMU NR. 2019/2 “PAR MĀJAS (ISTABAS) DZĪVNIEKU TURĒŠANU KULDĪGAS NOVADĀ” PASKAIDROJUMA RAKSTS

Apstiprināti 25.04.2019.


Par saistošo noteikumu Nr. 2019/1 "Par Kuldigas novada pašvaldības 2019. gada budžetu" apstiprinašanu

KULDĪGAS NOVADA DOMES KONSOLIDĒTAIS PAMATBUDŽETS "IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI 2019. gadam"

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2019/9 “Par Kuldīgas novada pašvaldības 2019. gada budžeta 1. grozījumiem”

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2019/12 ” Kuldīgas novada pašvaldības 2019. gada budžeta 2. grozījumi”

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2019/12 ” Kuldīgas novada pašvaldības 2019. gada budžeta 2. grozījumi” IZRAKSTS

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2019/16 ” Kuldīgas novada pašvaldības 2019. gada budžeta 3. grozījumi”

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2019/16 ” Kuldīgas novada pašvaldības 2019. gada budžeta 3. grozījumi” iZRAKSTS

Apstiprināti 28.02.2019.


Saistošie noteikumi nr. 2018/17 "Materiālais atbalsts audžuģimenei  un bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās"

Paskaidrojošais raksts

Apstiprināti 20.12.2018.


Saistošie noteikumi nr. 2018/16 "Par materiālo atbalstu Kuldīgas novada iedzīvotājiem" 

Paskaidrojošais raksts

Apstiprināti 20.12.2018.


SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2018/15 ”GROZĪJUMI KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.2015/10 ”SOCIĀLO PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAS UN SAMAKSAS KĀRTĪBA””

Paskaidrojuma raksts

Apstiprināti 29.11.2018., stājas spēkā 11.01.2019


SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2018/9. Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2013/4 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Kuldīgas novada pašvaldībā”

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2013/4 ”Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Kuldīgas novada pašvaldībā”

Paskaidrojuma raksts

Apstiprināti 29.11.2018., stājas spēkā 01.01.2019


SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2018/8 Par īpašuma novērtēšanas kritērijiem, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Kuldīgas novadā

Paskaidrojuma raksts

Apstiprināti 25.10.2018.


Saistošie noteikumi Nr. 2018/11 ”Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2015/21 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Kuldīgas novadā””

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2015/10 SOCIĀLO PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAS UN SAMAKSAS KĀRTĪBA konsolidētā versija

Paskaidrojuma raksts

Apstiprināti 25.10.2018.


SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2018/6 Kuldīgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanas saistošie noteikumi

Saistošo noteikumu Nr. 2018/6 „Kuldīgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanas noteikumi” PASKAIDROJUMA RAKSTS

Apstiprināti 30.08.2018.


SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 2018/7 GROZĪJUMI KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr. 2011/30 “PAR KĀRTĪBU BĒRNU REĢISTRĒŠANAI UN UZŅEMŠANAI KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS UN TO FILIĀLĒS

saistošie noteikumi Nr.2011/30 "PAR KĀRTĪBU BĒRNU REĢISTRĒŠANAI UN UZŅEMŠANAI KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS" Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2014. gada 30. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2014/4, 2017. gada 25. maija saistošajiem noteikumiem Nr.2017/7 un 2018. gada 27. septembra saistošajiem noteikumiem Nr.2018/7)

Apstiprināti 27.09.2018.


SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2011/23 ”Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Kuldīgas novadā” konsolidētā versija

Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2011/23

Apstiprināti 25.01.2018., stājas spēkā 01.03.2018.


Saistošie noteikumi nr.2015/18 ”Par materiālo atbalstu Kuldīgas novada iedzīvotājiem” konsolidētā versija

Grozījumi saistošajos noteikumos nr.2015/18

Paskaidrojuma raksts

Apstiprināti 25.01.2018., stājas spēkā 01.01.2018.


SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 2018/1 PAR KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2018. GADA BUDŽETA PLĀNU

Par saistošo noteikumu Nr . 2018/1 "Par Kuldīgas novada pašvaldības 2018. gada budžeta plānu" apstiprināšanu *

Apstiprināti 25.01.2018.


Saistošie noteikumi Nr. 2017/12 PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATVIEGLOJUMIEM UN NODOKĻA PIEMĒROŠANU KULDĪGAS NOVADĀ precizētā redakcija

Paskaidrojuma raksts

Pielikums

Apstiprināti 28.09.2017., publicēti 30.11.2017., stājas spēkā 01.01.2018.


Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 2011/30 ”Par kārtību bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai Kuldīgas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un to filiālēs”

Saistošie noteikumi Nr. 2011/30 “PAR KĀRTĪBU BĒRNU REĢISTRĒŠANAI UN UZŅEMŠANAI KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS UN TO FILIĀLĒS” ar grozījumiem, kas izdarīti ar saistošajiem noteikumiem Nr. 2014/4 un saistošajiem noteikumiem Nr. 2017/7 konsolidētā versija

Publicēti 29.06.2017., stājās spēkā 30.06.2017. Zaudējis spēku ar 27.09.2018.


Saistošie noteikumi Nr. 2017/5 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Kuldīgas novada pašvaldībā” konsolidētā versija

Paskaidrojuma raksts

Publicēti 15.06.2017., stājās spēkā 16.06.2017.


Saistošie noteikumi Nr. 2017/3 ”GROZĪJUMI KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR. 2015/10 "SOCIĀLO PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAS UN SAMAKSAS KĀRTĪBA””

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2015/10 SOCIĀLO PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAS UN SAMAKSAS KĀRTĪBA (precizētā redakcija, kas apstiprināta ar Kuldīgas novada Domes 30.07.2015. sēdes lēmumu Nr.9, p.52, ar grozījumiem, kas izdarīti ar Kuldīgas novada Domes 23.02.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.2017/3) konsolidētā versija

Paskaidrojuma raksts

Publicēti 12.04.2017., stājās spēkā 13.04.2017.


Saistošie noteikumi Nr. 2017/4 ”Par Nolikuma par licencēto makšķerēšanu Ventas upē Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā 2017.-2021. gadā apstiprināšanu” konsolidētā versija

Paskaidrojuma raksts

Publicēti 12.04.2017., stājās spēkā 13.04.2017.


Saistošie noteikumi Nr. 2017/1 Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2016/5 ”Par braukšanas maksas atvieglojumiem Kuldīgas novadā”

Saistošie noteikumi Nr. 2016/5 Par braukšanas maksas atvieglojumiem Kuldīgas novadā (precizētā redakcijā, kas apstiprināta ar Kuldīgas novada Domes 30.06.2016. lēmumu (prot.Nr.7,p.42.), ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.02.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.2017/1) konsolidētā versija

Paskaidrojuma raksts

Pielikums "Sabiedriskā transporta izmaksu kompensācijas saņemšanai"

Publicēti 23.03.2017., stājās spēkā 24.03.2017.


Saistošie noteikumi Nr.2017/17 ”Par Kuldīgas novada Domes 2016. gada 22. decembra saistošo noteikumu Nr.2016/18 "Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras „Kuldīgas Galvenā bibliotēka” maksas pakalpojumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem”

Paskaidrojuma raksts

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2016/18 Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras „Kuldīgas Galvenā bibliotēka” maksas pakalpojumi konsolidētā versija (Zaudējis spēku)

Zaudējis spēku ar 22.12.2017.


SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 2016/11 ”Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības 2011. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr.2010/9 ”Par sabiedrisko kārtību Kuldīgas novadā”” 

Paskaidrojuma raksts

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 2010/9 Par sabiedrisko kārtību Kuldīgas novadā ar grozījumiem konsolidētā versija

Publicēti 25.08.2016., stājās spēkā 26.08.2016.


Saistošie noteikumi Nr. 2016/10 ''Kuldīgas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi'' konsolidētā versija

Paskaidrojuma raksts

Publicēti 25.08.2016., stājās spēkā 26.08.2016.


Nr.2016/14 Par grozījumiem Kuldīgas novada Domes saistošajos noteikumos Nr.2014/1 ”Par pašvaldības palīdzību valsts nozīmes kultūras pieminekļa “Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošo būvju, kā arī Latvijas Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietverto būvju restaurācijai un konservācijai Kuldīgas novadā”

Publicēti 11.08.2016., stājās spēkā 12.08.2016.


Nr.2016/7 „Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Kuldīgas novadā” konsolidētā versija

Paskaidrojuma raksts

Publicēti 11.08.2016., stājās spēkā 12.08.2016.


NR. 2016/9 GROZĪJUMI KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.2010/7 ”PAR PALĪDZĪBU DZĪVOKĻA JAUTĀJUMU RISINĀŠANĀ KULDĪGAS NOVADĀ”

Saistošie noteikumi Nr. 2010/7 PAR PALĪDZĪBU DZĪVOKĻA JAUTĀJUMU RISINĀŠANĀ KULDĪGAS NOVADĀ konsolidētā versija

Paskaidrojuma raksts

Publicēti 28.07.2016., stājās spēkā 29.07.2016.


Nr. 2016/6 ”Par kārtību kādā tiek piešķirts un aprēķināts pašvaldības atbalsts par bērnu no pusotra gada vecuma līdz brīdim, kad bērns tiek nodrošināts ar vietu Kuldīgas novada pirmsskolas izglītības iestādē, ja bērns saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja” konsolidētā versija

Paskaidrojuma raksts

Publicēti 12.07.2016., stājas spēkā 13.07.2016.


Nr. 2016/5 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Kuldīgas novadā" precizētā redakcijā konsolidētā versija

Paskaidrojuma raksts

Zaudējis spēku ar 24.03.2017.


Par "Saistošo noteikumu 2016/4 "Par kārtību, kādā Kuldīgas novada pašvaldība piešķir pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, tai skaitā riteņkrēsla pacēlāju iegādei""

Apstiprināti 31.03.2016


Nr. 2016/1 Kārtība, kādā Kuldīgas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei konsolidētā versija

Publicēti 07.04.2016., stājās spēkā 08.04.2016.


Nr. 2015/22 ”Par Kuldīgas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanu” konsolidētā versija

Publicēti 11.02.2016., stājās spēkā 12.02.2016.


Nr. 2015/21 PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM KULDĪGAS NOVADĀ konsolidētā versija

Paskaidrojuma raksts

Publicēti 14.01.2016., stājās spēkā 15.01.2016.


NR.2015/20 GROZĪJUMI KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.2010/7 ”PAR PALĪDZĪBU DZĪVOKĻA JAUTĀJUMU RISINĀŠANĀ KULDĪGAS NOVADĀ”

Paskaidrojuma raksts

NR.2010/7 ”PAR PALĪDZĪBU DZĪVOKĻA JAUTĀJUMU RISINĀŠANĀ KULDĪGAS NOVADĀ” ar grozījumiem konsolidētā versija

Zaudējis spēku ar 30.06.2016. Publicēti 22.12.2015., stājās spēkā 23.12.2015. 


Nr.2015/19 Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2013/4 ''Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Kuldīgas novada pašvaldībā” un paskadrojuma raksts

Nr.2013/4 ''Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Kuldīgas novada pašvaldībā'' ar grozījumiem konsolidētā versija

Publicēti 22.12.2015., stājās spēkā 01.01.2016.


NR.2015/18 ”Par materiālo atbalstu Kuldīgas novada iedzīvotājiem” konsolidētā versija

Paskaidrojuma raksts

Publicēti 22.12.2015., stājās spēkā 01.01.2016.


Nr.2015/15 Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2012/15 ”Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Kuldīgas novadā”

Apstiprināti 30.07.2015., publicēti 09.09.2015., stājās spēkā 10.09.2015.


NR.2015/12 GROZĪJUMI KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.2013/42 “KULDĪGAS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2013.-2025.GADAM TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI UN GRAFISKĀ DAĻA"

Apstiprināti 25.06.2015., publicēti 28.09.2015., stājas spēkā 29.09.2015.


Nr.2015/10 SOCIĀLO PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAS UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

Paskaidrojuma raksts

Zaudējis spēku ar 13.04.2017.


Nr.2015/6 „Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Kuldīgas novadā” konsolidētā versija

Paskaidrojuma raksts

Zaudējis spēku ar 12.08.2016.


Nr.2015/4 ”Nodeva par būvniecības ieceres akceptu vai būvatļaujas saņemšanu Kuldīgas novadā” konsolidētā versija

Paskaidrojuma raksts

Apstiprināti 29.01.2015., publicēti 12.03.2015., stājās spēkā 13.03.2015.


Nr.2015/1 Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2009/4 ”Saistošie noteikumi par pašvaldības nodevām par Kuldīgas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas sagatavotajiem dokumentiem”

Paskaidrojuma raksts

Apstiprināti 29.01.2015., publicēti 12.03.2015., stājās spēkā 13.03.2015.


NR.2014/18 KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS KONSOLIDĒTAIS PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PLĀNA GROZĪJUMI 2014. GADAM

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SPECIĀLĀ BUDŽETA PLĀNA GROZĪJUMI 2014. GADAM

Apstiprināti 18.12.2014.


NR.2014/17 “Par dzīvokļa (mājokļa) pabalstu pilngadību sasniegušajiem bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem” konsolidētā versija

Kuldīgas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2014/17“Par dzīvokļa (mājokļa) pabalstu pilngadību sasniegušam bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam” paskaidrojuma raksts

Apstiprināti 29.01.2015., publicēti 28.02.2015., stājas spēkā 01.03.2015.


NR.2014/16 Grozījumi Kuldīgas novada Domes saistošajos noteikumos Nr.2011/1 ”Par kārtību, kādā izvietojamas ielu un laukumu nosaukumu plāksnes un ēku numurzīmes Kuldīgas novadā”

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2011/1 Par kārtību, kādā izvietojamas ielu un laukumu nosaukumu plāksnes un ēku numurzīmes Kuldīgas novadā konsolidētā versija ar pielikumiem

Apstiprināti 29.01.2015., publicēti 28.02.2015., stājas spēkā 01.03.2015.


Nr.2014/15 „Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2013/4 ''Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Kuldīgas novada pašvaldībā””

Nr.2013/4 ''Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Kuldīgas novada pašvaldībā'' ar grozījumiem konsolidētā versija

Zaudējis spēku ar 01.01.2016.


Nr.2014/14 “Par Kuldīgas novada pašvaldības svētku pabalstiem” konsolidētā versija

Publicēti 2015. gada 1. janvārī, stājas spēkā 2015. gada 2. janvārī.


Nr.2014/13 ”Par braukšanas maksas atvieglojumiem Kuldīgas novadā” konsolidētā versija

Pielikums

Zaudējis spēku ar 27.05.2017.


Nr.2014/11 KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS KONSOLIDĒTAIS PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PLĀNA GROZĪJUMI 2014. GADAM

BUDŽETA GROZĪJUMI 29.05.2014

Apstiprināti 29.05.2014.


Nr.2014/10 Par grozījumiem Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2012/23 ”Par braukšanas maksas atvieglojumiem Kuldīgas novada teritorijā”

Zaudējis spēku ar 23.12.2014.


Nr.2014/9 GROZĪJUMI KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS ”PAR PALĪDZĪBU DZĪVOKĻA JAUTĀJUMU RISINĀŠANĀ KULDĪGAS NOVADĀ”

Noteikumu jaunā redakcija

Zaudējis spēku ar 23.12.2015.


Saistošie noteikumi Nr.2017/18 ”Par Kuldīgas novada Domes 2016. gada 25. februāra saistošo noteikumu Nr.2016/3 "Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras „Kuldīgas novada muzejs” maksas pakalpojumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem”

Paskaidrojuma raksts

Nr.2014/8 Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras ”Kuldīgas novada muzejs” maksas pakalpojumi konsolidētā versija (Zaudējis spēku)

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra „Kuldīgas novada muzejs” sniegto maksas pakalpojumu cenrādis (Zaudējis spēku)

Zaudējis spēku ar 21.12.2017.


NR.2014/7 KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS KONSOLIDĒTAIS PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PLĀNA GROZĪJUMI 2014. GADAM

Apstiprināti 27.03.2014.


NR.2014/5 KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS KONSOLIDĒTAIS PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PLĀNA GROZĪJUMI 2014. GADAM

Apstiprināti 27.02.2014.


NR.2014/4 GROZĪJUMI KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 24.11.2011. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.2011/30 ”PAR KĀRTĪBU BĒRNU REĢISTRĒŠANAI UN UZŅEMŠANAI KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS UN TO FILIĀLĒS”


Nr.2014/3 „KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS KONSOLIDĒTAIS PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PLĀNA GROZĪJUMI 2014. GADAM”

Zaudējis spēku ar 30.06.2017.


Nr.2014/2 ”Par Nolikuma par licencēto makšķerēšanu Ventas upē Kuldīgas pilsētas, Padures un Rumbas pagastu teritorijās 2014.-2016.gadā apstiprināšanu”

Paskaidrojuma raksts

Stājas spēkā 2014. gada 1. martā.


Nr.2014/1 „Par pašvaldības palīdzību valsts nozīmes kultūras pieminekļa “Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošo ēku, kā arī Latvijas Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietverto ēku restaurācijai un konservācijai Kuldīgas novadā”

Paskaidrojuma raksts

Pieteikuma veidlapa

Stājas spēkā 2014. gada 11. aprīlī.


Nr.2013/40 Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras „Kuldīgas attīstības aģentūra” maksas pakalpojumi konsolidētā versija

Noteikumu jaunā redakcija

Stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.


Nr.2013/39 Grozījumi kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2012/35 ”Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras „Kuldīgas kultūras centrs” maksas pakalpojumi” konsolidētā versija

Noteikumu jaunā redakcija

Stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.


Nr.2013/38 Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras „Kuldīgas Galvenā bibliotēka” maksas pakalpojumi konsolidētā versija

Noteikumu jaunā redakcija

Zaudējis spēku ar 27.01.2017.


Nr.2013/37 Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2012/28 ”Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras „Kuldīgas novada muzejs” maksas pakalpojumi”

Noteikumu jaunā redakcija

Zaudējis spēku ar 30.04.2014.


Nr.2013/36 Par kārtību interešu, pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanai un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides A programmu saskaņošanai konsolidētā versija

Paskaidrojuma raksts

Publicēti 19.12.2013., stājās spēkā 20.12.2013.


Nr.2013/34 Par Kuldīgas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2012/2 ”Par prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā” atzīšanu par spēku zaudējušiem konsolidētā versija

Publicēti 2013. gada 12. decembrī, stājas spēkā 2013. gada 13. decembrī.


Nr.2013/33 Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2013/4 ”Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Kuldīgas novada pašvaldībā”

Noteikumu jaunā redakcija konsolidētā versija

Zaudējis spēku ar 30.01.2015.


Nr.2013/32 Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2012/32 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Kuldīgas novadā”

Noteikumu jaunā redakcija

Zaudējis spēku ar 15.01.2016.


Nr.2013/31 Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2009/3 ”Saistošie noteikumi par licenču izsniegšanas kārtību un maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājuma tarifiem Kuldīgas novadā”

Noteikumu jaunā redakcija konsolidētā versija

Zaudējis spēku ar 21.03.2018.


Nr.2013/30 Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2009/4 ”Saistošie noteikumi par pašvaldības nodevām par Kuldīgas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas sagatavotajiem dokumentiem”

Noteikumu jaunā redakcija

Zaudējis spēku ar 13.03.2015.


Nr.2013/29 Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2010/13 ”Par Kuldīgas novada teritorijas labiekārtošanu, apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību”

Noteikumu jaunā redakcija konsolidētā versija

Stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.


Nr.2013/28 Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2010/19 ”Par reklāmas un vizuālās komunikācijas objektu izvietošanu publiskajās vietās Kuldīgas pilsētā”

Noteikumu jaunā redakcija konsolidētā versija

Stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.


Nr.2013/27 Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības 29.06.2010. saistošajos noteikumos Nr.2010/21 ”Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Kuldīgas novadā”

Noteikumu jaunā redakcija

Zaudējis spēku ar 13.03.2015.


Nr.2013/26 Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības 27.01.2011. saistošajos noteikumos Nr.2011/1 ”Par kārtību, kādā izvietojamas ielu un laukumu nosaukumu plāksnes un ēku numurzīmes Kuldīgas novadā”

Noteikumu jaunā redakcija

Pielikums Nr.1

Zaudējuši spēku ar 01.03.2015.


Nr.2013/25 Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības 24.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.2011/9 ”Nodevas par Kuldīgas novada pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu”

Noteikumu jaunā redakcija konsolidētā versija

Stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.


Nr.2013/24 Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2011/16 ” Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Kuldīgas novadā”

Noteikumu jaunā redakcija konsolidētā versija

Stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.


Nr.2013/23 Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības 29.06.2010. saistošajos noteikumos Nr.2010/16 ”Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās”

Noteikumu jaunā redakcija konsolidētā versija

Stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.


Nr.2013/22 Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības 27.01.2011. saistošajos noteikumos Nr.2010/9 ”Par sabiedrisko kārtību Kuldīgas novadā”

Noteikumu jaunā redakcija

Zaudējis spēku ar 26.08.2017.


Nr.2013/21 Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos  Nr.2012/9  ”PAR KULDĪGAS NOVADA SIMBOLIKU”

Noteikumu jaunā redakcija

Paskaidrojuma raksts

Stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.


Nr.2013/20 Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības 26.08.2010. saistošajos noteikumos Nr.2010/25 ”SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR KULDĪGAS NOVADA KAPSĒTU UZTURĒŠANU”

Noteikumi jaunā redakcijā konsolidētā versija

Stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.


Nr.2013/19 Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2013/5 ”Par kārtību, kādā Kuldīgas novada pašvaldība piešķir līdzekļus palīdzības sniegšanai dzīvojamo māju īpašniekiem likuma ”Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos"

Noteikumu jaunā redakcija

Zaudējis spēku ar 27.03.2014.


Nr.2013/18 Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2013/3 ”Par garantēto minimālo ienākumu līmeni Kuldīgas novada pašvaldībā”

Nr. 2013/3 noteikumu jaunā redakcija konsolidētā versija

Stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.


Nr.2013/17 Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2012/25 ”Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras ”Sociālais dienests” maksas pakalpojumi”

Noteikumu jaunā redakcija

Stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.


Nr.2013/16 Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2012/15 ”Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Kuldīgas novadā”

Noteikumu jaunā redakcija konsolidētā versija

Zaudējis spēku ar 10.09.2015.


Nr.2013/10 Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests"nolikums

Publicēti 2013. gada 29. aprīlī, stājas spēkā 2013. gada 30. aprīlī.


Nr.2013/9 Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras "Kuldīgas novada muzejs" nolikums

Publicēti 2013. gada 16. maijā, stājas spēkā 2013. gada 17. maijā.


Nr.2013/8 Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras "Kuldīgas Galvenā bibliotēka" nolikums

Publicēti 2013. gada 16. maijā, stājas spēkā 2013. gada 17. maijā.


Nr.2013/7 Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras "Kuldīgas kultūras centrs" nolikums

Publicēti 2013. gada 16. maijā, stājas spēkā 2013. gada 17. maijā.


Nr.2013/6 Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras "Kuldīgas attīstības aģentūra" nolikums

Publicēti 2013. gada 5. aprīlī, stājas spēkā 2013. gada 6. aprīlī.


Nr.2013/5 Par kārtību, kādā Kuldīgas novada pašvaldība piešķir līdzekļus palīdzības sniegšanai dzīvojamo māju īpašniekiem likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 27.2 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos

Zaudējis spēku ar 01.01.2014.


Nr.2013/4 Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Kuldīgas novada pašvaldībā konsolidētā versija

Zaudējis spēku ar 01.01.2014.


Nr.2013/3 Par garantēto minimālo ienākumu līmeni Kuldīgas novada pašvaldībā

Veikti grozījumi 01.01.2014.


Nr.2013/1 Sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība

Zaudējis spēku ar 28.05.2015.


Nr.2012/35 Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras "Kuldīgas kultūras centrs" maksas pakalpojumi konsolidētā versija

Zaudējis spēku ar 01.01.2014.


Nr.2012/32 Par sociālās palīdzības pabalstiem Kuldīgas novadā konsolidētā versija

Zaudējis spēku ar 01.01.2014.


Nr.2012/30 Par koku ciršanu ārpus meža Kuldīgas novadā konsolidētā versija

Publicēti 2013. gada 12. februārī, stājas spēkā 2013. gada 13. februārī.


Nr.2012/24 Grozījumi Kuldīgas novada Domes saistošajos noteikumos Nr.2010/25 "Saistošie noteikumi par Kuldīgas novada kapsētu uzturēšanu"

Noteikumi jaunā redakcijā

Paskaidrojuma raksts

Zaudējis spēku ar 01.01.2014.


Nr.2012/28 Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras Kuldīgas novada muzejs maksas pakalpojumi

Zaudējis spēku ar 01.01.2014.


Nr.2012/27 Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras Kuldīgas Galvenā bibliotēka maksas pakalpojumi konsolidētā versija

Zaudējis spēku ar 01.01.2014.


Nr.2012/26 Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras Kuldīgas attīstības aģentūra maksas pakalpojumi

Zaudējis spēku ar 01.01.2014.


Nr.2012/25 Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras Sociālais dienests maksas pakalpojumi

Zaudējuši spēku ar 01.01.2014.


Nr.2012/23 Par braukšanas maksas atvieglojumiem Kuldīgas novada teritorijā konsolidētā versija

Zaudējis spēku ar 27.06.2014.


Nr.2012/21 Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem Kuldīgas novadā

Paskaidrojuma raksts

Publicēti 2012. gada 28. septembrī, stājās spēkā  2012. gada 1. oktobrī.


Nr.2012/18 Sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru izbūves, reģistrācijas un lietošanas noteikumi Kuldīgas novadā konsolidētā versija

Publicēti 2012. gada 28. septembrī, stājās spēkā 2012. gada 29. septembrī.


Nr.2012/15 Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Kuldīgas novadā konsolidētā versija

Zaudējis spēku ar 01.01.2014.


Nr.2012/9 Par Kuldīgas novada simboliku konsolidētā versija

Zaudējis spēku ar 01.01.2014.


Nr.2012/12 Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2010/16 "Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās"

Paskaidrojuma raksts Nr.2010/16 Noteikumi ar Nr.2012/12 grozījumiem

Zaudējis spēku ar 01.01.2014.


Nr.2012/10 Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2010/9 "Par sabiedrisko kārtību Kuldīgas novadā"

Zaudējis spēku ar 01.01.2014.


Nr. 2010/2 Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Kuldīgas novadā

Nr.2012/6 Par Kuldīgas novada pašvaldības 2012. gada budžeta plānu

Arhivēts - Nepieciešamības gadījumā pieprasīt Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.


Nr.2011/30 "Par kārtību bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai Kuldīgas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un to filiālēs"
Stāsies spēkā pēc publikācijas Kuldīgas novada vēstīs

Paskaidrojuma raksts


Nr.2011/27 Nekustamajam īpašumam "Sidrabes" daļai no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62640060032 Laidu pagasts, Kuldīgas novads detālplānojums

Arhivēts - Nepieciešamības gadījumā pieprasīt Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Publicēti Kuldīgas Novada Vēstīs 2011. gada 12. oktobrī.


Paskaidrojuma raksts

Nr.2011/24 Par grozījumiem Kuldīgas novada Domes saistošajos noteikumos Nr.2011/3 "Par kārtību, kādā Kuldīgas novada pašvaldība piešķir līdzekļus palīdzības sniegšanai dzīvojamo māju īpašniekiem likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 27.2 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos"

Zaudējis spēku ar 18.04.2013.


Paskaidrojuma raksts

Nr.2011/23 Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Kuldīgas novadā konsolidētā versija

Zaudējis spēku ar 25.01.2018. Publicēti Kuldīgas novada vēstīs 2011. gada 29. novembrī.


Noteikumu teksts ar grozījumiem

Nr.2011/18 Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Kuldīgas novada Sporta skolā.

Publicēti Kuldīgas Novada Vēstīs 2011. gada 8. jūnijā, stājas spēkā ar 2011. gada 1. septembri.


Nr.2011/17 Kuldīgas pilsētas Graudu – Ganību ielu teritorijas detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Arhivēts - Nepieciešamības gadījumā pieprasīt Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Publicēti Latvijas Vēstnesī 2011. gada 10 . maijā, stājās spēkā 2011. gada 11. maijā.


Nr.2011/16 Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Kuldīgas novadā.

Zaudējuši spēku ar 01.01.2014.


Nr.2011/9 Nodevas par Kuldīgas novada pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu

Zaudējis spēku ar 01.01.2014.


Nr.2011/7 Par Kuldīgas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2009/30 "Saistošie noteikumi par kredītsaistību atvieglojumiem, izvērtējot atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam" atzīšanu par spēku zaudējušiem konsolidētā versija

Zaudējis spēku ar 19.04.2013.


Nr.2011/1 Par kārtību, kādā izvietojamas ielu un laukumu nosaukumu plāksnes un ēku numurzīmes Kuldīgas novadā

Zaudējis spēku ar 31.08.2013.


Nr.2010/32 "Par grozījumiem Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2009/26 ,, Par sociālās palīdzības pabalstiem Kuldīgas novadā''

Zaudējis spēku ar 13.02.2013.


Nr.2009/26 ''Par sociālās palīdzības pabalstiem Kuldīgas novadā.'' Noteikumu redakcija ar grozījumiem konsolidētā versija

Zaudējis spēku ar 19.01.2011.


Nr.2010/31 "Kārtība, kādā tiek sniegts Kuldīgas novada pašvaldības galvojums studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai"

Publicēts 2010. gada 7. decembrī, stājas spēkā no 2010. gada 8. decembra.


Nr.2010/29 "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai"

Publicēts 2010. gada 22. novembrī, stājas spēkā no 2010. gada 23. novembra.


Nr.2010/25 "Saistošie noteikumi par Kuldīgas novada kapsētu uzturēšanu"

Zaudējis spēku ar 12.12.2012.


Nr.2010/21 "Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Kuldīgas novadā"

Zaudējis spēku ar 01.01.2014.


Nr.2010/19 Par reklāmas un vizuālās komunikācijas objektu izvietošanu publiskajās vietās Kuldīgas pilsētā konsolidētā versija

Zaudējuši spēku ar 01.01.2014.


Nr.2010/16 "Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās"

Zaudējis spēku ar 02.07.2012.


Teksts ar 2012. gada 29. marta Nr.2012/12 grozījumiem

Publicēti 2012. gada 1. jūnijā, stājas spēkā 2012. gada 2. jūnijā.


Nr.2010/15 "Saistošie noteikumi par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Kuldīgas novadā"

Publicēts 2010. gada 10. augustā, stājas spēkā no 2010. gada 11. augusta.


Noteikumu redakcija ar grozījumiem

Nr.2010/13 "Saistošie noteikumi par Kuldīgas novada teritorijas labiekārtošanu, apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību"

Zaudējis spēku ar 01.01.2014.


Nr.2010/12 "Peldvietas "Mārtiņsala" lietošanas un apsaimniekošanas saistošie noteikumi"

Publicēts 2010. gada 13. jūlijā, stājas spēkā no 2010. gada 14. jūlija.


Nr.2010/11 " Saistošie noteikumi par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs"

Publicēts 2010. gada 19. maijā, stājas spēkā no 2010. gada 20. maija.


Nr.2010/10 "Saistošie noteikumi par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās"

Publicēts 2010. gada 19. maijā, stājas spēkā no 2010. gada 20. maija.


Nr.2010/9 "Saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību Kuldīgas novadā" (Redakcija ar 2012. gada Saistošo noteikumu Nr.2012/10 grozījumiem) konsolidētā versija

Zaudējis spēku ar 01.01.2014.


Nr.2010/8  "Par Kuldīgas novada domes 2010.gada budžeta plāna grozījumiem"


Nr.2010/7 "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Kuldīgas novadā" konsolidētā versija

Zaudējis spēku ar 25.08.2011.


Nr.2010/6 "Par Kuldīgas novada domes 2010.gada budžeta plāna grozījumiem


Nr.2010/5 "Par Kuldīgas novada domes 2010.gada budžeta plāna grozījumiem"


Nr.2010/3 "Par ģenētiski modificēto kulturaugu audzēšanas aizliegumu Kuldīgas novadā"

Publicēts 2010. gada 19. oktobrī, stājas spēkā no 2010. gada 20. oktobra.


Nr.2010/02 Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Kuldīgas novadā

Publicēti Kuldīgas Novada Vēstīs 2011. gada 12. aprīlī, stājās spēkā 2011. gada 13. aprīlī.


Nr.2010/1 "Grozījumi Kuldīgas novada Domes saistošajos noteikumos Nr.2009/1 "Kuldīgas novada pašvaldības nolikums"

Nr.2009/21 "Par Teritorijas Jelgavas ielā 94, Kuldīgā detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem"

Arhivēts - Nepieciešamības gadījumā pieprasīt Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.


Nr.2009/20 "Par Kuldīgas novada teritorijas plānojumiem"

Arhivēts - Nepieciešamības gadījumā pieprasīt Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.


Nr.2009/19 "Par Ēdoles pagasta padomes 2008. gada 25. septembra saistošajiem noteikumiem Nr.15/2008 "Kuldīgas rajona Ēdoles pagasta nekustamā īpašuma "Torņkalni" detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi."

Arhivēts - Nepieciešamības gadījumā pieprasīt Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.


Nr.2009/18 "Par Kurmāles pagasta padomes 2004. gada 28. maija saistošajiem noteikumiem Nr.1/2004 "Nekustamā īpašuma "Ozolaine" īpašumi ar (kad. apz.62600010025, 62600010024) Kurmāles pagastā, Kuldīgas rajonā detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.""

Arhivēts - Nepieciešamības gadījumā pieprasīt Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.


Nr.2009/17 "Par Kurmāles pagasta padomes 2008. gada 30. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.5/2008 "Nekustamā īpašuma "Ozolaine" 2. zemes vienībai, Kurmāles pagastā, Kuldīgas rajonā (kad.62600010026) detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.""

Arhivēts - Nepieciešamības gadījumā pieprasīt Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.


Nr.2009/16 "Par Kurmāles pagasta padomes 2009. gada 27. februāra saistošajiem noteikumiem Nr.2/2009 "Nekustamā īpašuma "Ābeļnieki" 1. zemes vienībai, Kurmāles pagastā, Kuldīgas rajonā (kad.62600020082) detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.""

Arhivēts - Nepieciešamības gadījumā pieprasīt Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.


Nr.2009/15 "Par Kuldīgas pilsētas domes 2009. gada 30. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.2009/7 "Kuldīgas pilsētas Sūru ielas 5 un tai pieguļošās teritorijas detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.""

Arhivēts - Nepieciešamības gadījumā pieprasīt Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.


Nr.2009/14 "Par Kuldīgas pilsētas domes 2009. gada 30. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.2009/6 "Kuldīgas pilsētas Sakņu ielas 4 detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.""

Arhivēts - Nepieciešamības gadījumā pieprasīt Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.


Nr.2009/13 "Par Kuldīgas pilsētas domes 2008. gada 26. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.7/2008 "Kuldīgas pilsētas Sūru ielas 21 un tai pieguļošās teritorijas detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.""

Arhivēts - Nepieciešamības gadījumā pieprasīt Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.


Nr.2009/12 "Par Kuldīgas pilsētas domes 2007. gada 25. maija saistošajiem noteikumiem Nr.11/2007 "Kuldīgas pilsētas Vēju ielas kvartāla detālplānojuma  grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.""

Arhivēts - Nepieciešamības gadījumā pieprasīt Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.


Nr.2009/11 "Par Kuldīgas pilsētas domes 2006. gada 25. maija  saistošajiem noteikumiem Nr.2/2006 "Kuldīgas pilsētas Torņa ielas kvartāla detālplānojuma  grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.""

Arhivēts - Nepieciešamības gadījumā pieprasīt Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.


Nr.2009/10 "Par Kuldīgas pilsētas domes 2004. gada 30. novembra  saistošajiem noteikumiem Nr.8/2004 "Kuldīgas pilsētas Sūru-Aizputes ielu rajona detālplānojums teritorijai starp Mucenieku, Aizputes, Pureņu ielām un veco dzelzceļu  grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.""

Arhivēts - Nepieciešamības gadījumā pieprasīt Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.


Nr.2009/09 "Par Kuldīgas pilsētas domes 2004. gada 2. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.6/2004 "Kuldīgas pilsētas Skolas ielas zaļā zonas detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.""

Arhivēts - Nepieciešamības gadījumā pieprasīt Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.


Nr.2009/08 "Par Kuldīgas pilsētas domes 2004. gada 2. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.5/2004 "Kuldīgas pilsētas Liepājas ielas 42,44,46,48 teritorijas detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.""

Arhivēts - Nepieciešamības gadījumā pieprasīt Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.


Nr.2009/07 "Par Kuldīgas pilsētas domes 2004. gada 29. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1/2004 "Kuldīgas pilsētas Vakara ielas 4, Kuldīgā detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.""

Arhivēts - Nepieciešamības gadījumā pieprasīt Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.


Nr.2009/06 "Par Kuldīgas pilsētas domes 2003. gada 29. maija saistošajiem noteikumiem Nr.4/2003 "Kuldīgas pilsētas šaurās ielas kvartāla detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.""

Arhivēts - Nepieciešamības gadījumā pieprasīt Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.


Nr.2009/05 "Par Kuldīgas pilsētas domes 2002. gada 31. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.6/2002 "Kuldīgas pilsētas Adatu ielas kvartāla detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.""

Arhivēts - Nepieciešamības gadījumā pieprasīt Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 
 

< SKATĪT AKTUALITĀTES