CIVILĀS AIZSARDZĪBAS PLĀNS

Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11. panta pirmās daļas 3. punkts nosaka, ka pašvaldības domes uzdevums ir apstiprināt sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu. Atbilstoši CAKPL 17. panta pirmajai daļai STCA plānu pašvaldības dome apstiprina ne retāk kā reizi četros gados, kā arī veic nepieciešamos grozījumus, ja sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas locekļi iesniedz attiecīgās pašvaldības domei priekšlikumus par STCA plāna grozījumiem. Kuldīgas STCA plāns izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 7. novembra noteikumu Nr. 658 “Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju” III. sadaļu “Sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna struktūra un tajā iekļaujamā informācija”. Civilās aizsardzības sistēma ir nacionālās drošības sistēmas sastāvdaļa, kuru veido valsts un pašvaldību institūcijas, juridiskās un fiziskās personas, kam ir likumā noteiktas tiesības, uzdevumi un atbildība civilās aizsardzības jomā. Civilās aizsardzības sistēmas organizācijas pamatā ir teritoriju sadarbības princips.

Atbilstoši CAKPL, civilās aizsardzības sistēmas uzdevumi ir šādi:

• nodrošināt cilvēku, vides un īpašuma drošību;

• pēc iespējas nodrošināt sabiedrībai minimāli nepieciešamās
pamatvajadzības katastrofas vai katastrofas draudu gadījumā;

• savlaicīgi prognozēt katastrofas draudus;

• plānot un savlaicīgi veikt preventīvos pasākumus;

• sniegt palīdzību katastrofā cietušajiem un mazināt kaitējumu, ko katastrofa radījusi
vai var radīt cilvēkiem, videi un īpašumam;

• plānot un veikt atjaunošanas pasākumus;

• normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt un saņemt starptautisko palīdzību;

• atbalstīt valsts aizsardzības sistēmu, ja noticis militārs iebrukums vai sācies karš.

Kuldīgas STCA plānā ir sniegta informācija par katastrofu pārvaldīšanas uzdevumiem – veiktajiem katastrofas risku novērtējumiem, apzinātajiem preventīvajiem, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumiem un apzinātajiem un plānotajiem resursiem katastrofas pārvaldīšanā. Atbilstoši CAKPL 6.panta pirmās daļas 9.punkta prasībām STCA plānā ir apskatītas katastrofas, kas ir saistītas ar ēku un būvju sabrukšanu, avāriju siltumapgādes, ūdensapgādes,notekūdeņu vai kanalizācijas sistēmā. STCA plānā ir apkopota informācija, kā pašvaldības dome nodrošinās iedzīvotāju evakuāciju no katastrofas apdraudētajām vai skartajām teritorijām, kā arī šo iedzīvotāju uzskaiti, pagaidu izmitināšanu, ēdināšanu un sociālo aprūpi.

Kuldīgas novada sadarbības teritorijas civilās a izsardzības plāns

< SKATĪT AKTUALITĀTES