Teritorijas plānojums

Kuldīgas novada teritorijas plānojums

Teritorijas plānojums - ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi.

  1. Kuldīgas novada Dome 19.12.2013. ir pieņēmusi lēmumu /prot. Nr.17, p.73./ „Par Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.2013/42 „Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu”.
     
  2. Kuldīgas novada Dome 25.06.2015. ir pieņēmusi lēmumu /prot.Nr.7., p.14./ „Par Kuldīgas novada teritorijas plānojuma grozījumu 2013. – 2025. gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.2015/12 „Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2013/42 „Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu”.
     
  3. Kuldīgas novada Dome 06.06.2019. ir pieņēmusi lēmumu /prot. Nr.8, p.2/ "Par Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam grozījumu apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.2019/8 "Grozījumi Kuldīgas novada saistošajos noteikumos Nr.2013/42 "Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa"" izdošanu.

06.06.2019. lēmums par saistošo noteikumu Nr. 2019/8 izdošanu

Saistošie noteikumi Nr. 2019/8

VARAM par Kuldīgas novada TP 2013-2025 īstenošanu (20.08.2019.)

4. Kuldīgas novada Dome 26.06.2019. ir pieņēmusi lēmumu /prot. Nr.12, p.51/ "Par Kuldīgas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2019/8 "Grozījumi Kuldīgas novada domes saistošajos noteikumos Nr. 2013/42 "Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa"" precizēšanu.

26.09.2019. LĒMUMS PAR SAISTOŠO NOTEIKUMU NR. 2019/8 PRECIZĒŠANU

Vēršam uzmanību, ka saistošie noteikumi Nr. 2019/8 ir īstenojami no 20.08.2019. un ņemot vērā 26.09.2019. lēmumu par saistošo noteikumu precizēšanu.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi


Grafiskā daļa

Kuldīgas novads

Teritorijas, kurās atļauta vēja elektrostaciju būvniecība (ar jaudu virs 20kW)

Kuldīga

Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu teritorijas un objekti Kuldīgas pilsētā

Jaunu ēku būvniecība Kuldīgas vēsturiskās apbūves zonās

Arhitektoniski un kultūrvēsturiski vērtīgās ēkas Kuldīgas pilsētā ārpus vēsturiskās apbūves zonām UN Saglabājamā ielu telpa

Kuldīgas pilsētas funkcionālais zonējums

Ēdoles pagasts

Ēdoles pagasta Ēdoles ciema funkcionālais zonējums

Ēdoles pagasta funkcionālais zonējums

Gudenieku pagasts

Gudenieku pagasta Gudenieku un Basu ciema funkcionālais zonējums

Gudenieku pagasta funkcionālais zonējums

īvandes pagasts

Īvandes pagasta Īvandes ciema funkcionālais zonējums

Īvandes pagasta funkcionālais zonējums

Kabiles pagasts

Kabiles pagasta Kabiles ciema funkcionālais zonējums

Kabiles pagasta funkcionālais zonējums