Teritorijas plānojums

Kuldīgas novada pašvaldība informē, ka pamatojoties uz Kuldīgas novada Domes 23.02.2017. lēmumu (prot. nr. 3, p. 38), publiskajai apspriešanai tiek nodota Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 2013.–2025. gadam grozījumu pirmā redakcija. Publiskās apspriešanas termiņš no 23.03.2017. līdz 24.04.2017. Ar grozījumiem materiālā var iepazīties šeit.

Kuldīgas novada teritorijas plānojums

Teritorijas plānojums - ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi.

  1. Kuldīgas novada Dome 19.12.2013. ir pieņēmusi lēmumu /prot. Nr.17, p.73./ „Par Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.2013/42 „Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu”.
     
  2. Kuldīgas novada Dome 25.06.2015. ir pieņēmusi lēmumu /prot.Nr.7., p.14./ „Par Kuldīgas novada teritorijas plānojuma grozījumu 2013. – 2025. gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.2015/12 „Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2013/42 „Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu”.

Kuldīgas novada teritorijas plānojums 2013. - 2025. gadam:

Kuldīgas novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Kuldīgas novada teritorijas izmantošana KARTĒS

TERITORIJAS PLĀNOJUMA paskaidrojuma raksts

TERITORIJAS PLĀNOJUMA vides pārskats

Kuldīgas novada teritorijas plānojuma grozījumi 2015:

Kuldīgas novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Kuldīgas novada teritorijas plānojuma paskaidrojuma raksts

Kuldīgas novada teritorijas plānojuma izstrādes pārskats

< SKATĪT AKTUALITĀTES