Teritorijas plānojums

Kuldīgas novada teritorijas plānojums

Teritorijas plānojums - ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi.

26.09.2019. lēmums /prot. Nr.12, p.51/ "Par Kuldīgas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2019/8 "Grozījumi Kuldīgas novada domes saistošajos noteikumos Nr. 2013/42 "Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa"" precizēšanu.

VARAM par Kuldīgas novada TP 2013-2025 īstenošanu (20.08.2019.)

06.06.2019. lēmums /prot. Nr.8, p.2/ "Par Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam grozījumu apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.2019/8 "Grozījumi Kuldīgas novada saistošajos noteikumos Nr.2013/42 "Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa"" izdošanu.

Saistošie noteikumi Nr. 2019/8

Vēršam uzmanību, ka saistošie noteikumi Nr. 2019/8 ir īstenojami no 20.08.2019. un ņemot vērā 26.09.2019. lēmumu par saistošo noteikumu precizēšanu.

19.12.2013. lēmums /prot. Nr.17, p.73./ „Par Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.2013/42 „Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu”.

Teritorijas plānojuma vēsturiskās redakcijas un attiecīgie lēmumi pieejami valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv

< SKATĪT AKTUALITĀTES