Teritorijas plānojums

Kuldīgas novada teritorijas plānojums

Teritorijas plānojums - ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi.

Atbilstoši Administratīvi teritoriālajai reformai, no 2021. gada 1. jūlija Alsungas, Kuldīgas un Skrundas novads veido jauno Kuldīgas novadu. Līdz jauna teritorijas plānojuma izstrādei jaunizveidotajam Kuldīgas novadam, spēkā ir līdzšinējo novadu teritorijas plānojumi:

Alsungas novada teritorijas plānojums, 2009

Skrundas novada teritorijas plānojums, 2013 - 2025

Kuldīgas novada teritorijas plānojums, 2013 - 2025  

< SKATĪT AKTUALITĀTES