Teritorijas plānojums

Kuldīgas novada teritorijas plānojums

Teritorijas plānojums - ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi.

  1. Kuldīgas novada Dome 19.12.2013. ir pieņēmusi lēmumu /prot. Nr.17, p.73./ „Par Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.2013/42 „Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu”.
     
  2. Kuldīgas novada Dome 25.06.2015. ir pieņēmusi lēmumu /prot.Nr.7., p.14./ „Par Kuldīgas novada teritorijas plānojuma grozījumu 2013. – 2025. gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.2015/12 „Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2013/42 „Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu”.
     
  3. Kuldīgas novada Dome 06.06.2019. ir pieņēmusi lēmumu /prot. Nr.8, p.2/ "Par Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam grozījumu apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.2019/8 "Grozījumi Kuldīgas novada saistošajos noteikumos Nr.2013/42 "Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa"" izdošanu.

06.06.2019. lēmums par saistošo noteikumu Nr. 2019/8 izdošanu

Saistošie noteikumi Nr. 2019/8

VARAM par Kuldīgas novada TP 2013-2025 īstenošanu (20.08.2019.)

4. Kuldīgas novada Dome 26.06.2019. ir pieņēmusi lēmumu /prot. Nr.12, p.51/ "Par Kuldīgas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2019/8 "Grozījumi Kuldīgas novada domes saistošajos noteikumos Nr. 2013/42 "Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa"" precizēšanu.

26.09.2019. LĒMUMS PAR SAISTOŠO NOTEIKUMU NR. 2019/8 PRECIZĒŠANU

Vēršam uzmanību, ka saistošie noteikumi Nr. 2019/8 ir īstenojami no 20.08.2019. un ņemot vērā 26.09.2019. lēmumu par saistošo noteikumu precizēšanu.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi


Grafiskā daļa

Paskaidrojuma raksts

Vides pārskats

Pārējie teritorijas plānojuma 2013.-2025. grozījumu izstrādes materiāli pieejami šeit.

Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam vēsturiskās redakcijas pieejamas valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

< SKATĪT AKTUALITĀTES