Lokālplānojumi

Lokālplānojums ir vietējās pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kuru izstrādā valstspilsētas daļai, novada pilsētai vai tās daļai, ciemam vai tā daļai vai lauku teritorijas daļai kāda plānošanas uzdevuma risināšanai vai teritorijas plānojuma detalizēšanai vai grozīšanai.

Lokālplānojums zemes vienībai ar kad. apz. 62500020150 Gudenieku pag., Kuldīgas novadā

Spēku zaudējušie lokālplānojumi pieejami šeit

< SKATĪT AKTUALITĀTES