īstenošanas uzraudzība

Attīstības plānošanas procesa būtisks elements ir uzraudzības sistēmas izveide. Uzraudzības sistēmu veido noteiktie rezultatīvie rādītāji un atbildīgās institūcijas par Attīstības programmas 2014-2020 (turpmāk - Programma 2020) īstenošanu.

Ar šīs sistēmas palīdzību iespējams uzraudzīt Kuldīgas novada teritorijas attīstību, Programmas 2020 īstenošanas rezultātus (apstiprinātā Rīcības plāna un Investīciju plāna ieviešana/realizēšana) un tiešos iznākumus, kā arī novērtēt šo rezultātu ietekmi ilgākā laika posmā.

Izstrādātie īstenošanas uzraudzības ziņojumi parāda sasniegto un var būt par pamatu Programmas 2020, Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014-2030 (turpmāk - Stratēģija 2030), Rīcības plāna vai Investīciju plāna aktualizācijai.

Lai Programmā 2020 un Stratēģijā 2030 ietvertās īstenošanas uzraudzības kārtības nebūtu pretrunā ar šobrīd spēkā esošajiem jomas normatīvajiem aktiem, Ikgadējā novērtējuma dati, iespēju robežās, tiek iekļauti pašvaldības ikgadējā Publiskajā pārskatā (neizstrādājot atsevišķu ziņojumu), bet Novērtējums reizi trīs gados ir izstrādāts par periodu 2014.-2016.gads un ietver sevī arī stratēģisko mērķu novērtējumu.

UZRAUDZĪBAS ZIŅOJUMS 2014 - 2016

< SKATĪT AKTUALITĀTES