Detālplānojumi

Kuldīgas pilsētā spēkā esošie detālplānojumi

Detālplānojumi - detalizēti teritorijas daļas plānojumi, kurus izstrādā, lai noteiktu prasības konkrētu zemes vienību izmantošanai un apbūves parametriem, kā arī precizētu zemes vienību robežas un aprobežojumus (tiek izstrādāti pēc vajadzības).

Kuldīgas novadā spēkā esošie detālplānojumi

Spēku zaudējušie detālplānojumi

< SKATĪT AKTUALITĀTES