Pašvaldības nolikums

APSTIPRINĀTI
ar Kuldīgas novada Domes 26.09.2019. sēdes lēmumu (prot. Nr.12., p. 11.)

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 2019/10
„KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”

 Izdoti pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Iestādes "Kuldīgas novada pašvaldība" struktūra (Pielikums Nr.1)

Kuldīgas novada Domes sēdes, komiteju un komisiju norises grafiks

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 2019/10 “KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Kuldīgas novada pašvaldības 24.03.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 2020/3)

Saistošo noteikumu Nr. 2020/3 “GROZĪJUMI KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOTEIKUMOS NR. 2019/10 “KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”” paskaidrojuma raksts

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBASSAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 2020/3 ““GROZĪJUMI KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr. 2019/10 “KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS””

< SKATĪT AKTUALITĀTES