Nekustamo īpašumu nodaļas pakalpojumi

Lēmums par pašvaldībai piederošas, piekritīgas zemes vienības (-u) atsavināšanu

Pakalpojuma nosaukums

Lēmums par pašvaldībai piederošas, piekritīgas zemes vienības (-u) atsavināšanu

Pakalpojuma īss apraksts

Zemes vienības atsavināšana par labu personām, kurām:

 • izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz lietošanā piešķirtu zemes vienību un ir noslēgts Lauku apvidus zemes nomas (pirmtiesību) līgums;
 • uz zemes vienības atrodas ierosinātājam piederošas ēkas vai būves;
 • zemes vienība ir Kuldīga novada pašvaldībai piederoša, piekritīga zeme.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļa, Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301, 1. stāvs.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas un juridiskas personas.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Iesniegums; 
 • Lauku apvidus zemes nomas pirmtiesību līgums (kopija);
 • Īpašuma tiesību dokuments uz ēkām, būvēm (kopija);
 • Notariāli vai bāriņtiesas apliecināta pilnvara.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

1 mēnesis ar pagarinājumi līdz 4 mēnešiem.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Bezmaksas.

Veidlapa

Zemes atsavināšanas iesniegums

Lēmums par pašvaldības bilancē esoša dzīvokļa atsavināšanu

Pakalpojuma nosaukums

Lēmums par pašvaldības bilancē esoša dzīvokļa atsavināšanu

Pakalpojuma īss apraksts

Dzīvokļa atsavināšana par labu personām, kuras:

 • ir dzīvokļa īrnieki;
 • nav īres un/vai komunālo maksājumu vai citu parādu.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļa, Pilsētas laukums 2,Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301, 1. stāvs.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas un juridiskas personas.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Iesniegums (veidlapa);
 • Dzīvokļa īrnieku vienošanās;
 • Izziņa par parādu neesamību;
 • Dzīvojamās telpas īres līgums (kopija);
 • Notariāli vai bāriņtiesas apliecināta pilnvara.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

1 mēnesis ar pagarinājumi līdz 4 mēnešiem.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Bezmaksas.

Veidlapa

Dzīvokļu atsavināšanas Iesniegums

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņa

Pakalpojuma nosaukums

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņa

Pakalpojuma īss apraksts

Lietošanas mērķa maiņu ierosina:

 • ja zemes vienībai ar vairākiem lietošanas mērķiem tiek pievienota zemes vienība vai daļa no blakus esošas zemes vienības;
 • zemes vienībai ar vairākiem lietošanas mērķiem, ja no tās atdala jaunu zemes vienību;
 • ja izsniegta būvatļauja, tai skaitā rekonstrukcijai vai vienkāršotai   rekonstrukcijai, kuru īstenojot mainīsies: 1. būves galvenais lietošanas veids, un tas neatbildīs iepriekš noteiktajam lietošanas mērķim; 2. telpu grupas lietošanas veids būvēs, kuru galvenais lietošanas veids ir "Divu dzīvokļu mājas", "Triju vai vairāku dzīvokļu mājas", "Viesnīcas ēkas", "Biroju ēkas" vai "Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas", un tas neatbildīs iepriekš noteiktajam lietošanas mērķim;
 • ja stājies spēkā detālplānojums un neapbūvētajai zemes vienībai lietošanas mērķis neatbilst detālplānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai;
 • ja pēc zemes nomas līguma noslēgšanas iepriekš noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nomas līgumā noteiktajai zemes izmantošanai vai ar nomas līgumu tiek precizētas lietošanas mērķim piekrītošās platības un nomas līgums nav pretrunā ar detālplānojumu vai teritorijas plānojumu, ja detālplānojums nav nepieciešams;
 • ja pēc izmaiņām teritorijas plānojumā neapbūvētai zemes vienībai iepriekš noteiktais apbūves zemes lietošanas mērķis neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai;
 • ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām.

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu veic Kuldīgas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļa.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļa, Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301, 1. stāvs.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas un juridiskas personas. Publiskas personas.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Iesniegums (veidlapa)
 • Zemes vienības robežu plāns (kopija);
 • Cits dokuments (nomas līgums, zemes ierīcības projekts, izziņa par elektropieslēguma un piebraucamā ceļa neesamību.
 • Notariāli vai bāriņtiesas apliecināta pilnvara;

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

1 mēnesis ar pagarinājumu līdz 4 mēnešiem.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Bezmaksas.

Veidlapa

Iesniegums

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšana

Pakalpojuma nosaukums

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšana

Pakalpojuma īss apraksts

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nosaka plānotajai zemes vienībai vai zemes vienības daļai (nomas vajadzībām noteiktai teritorijai).

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļa, Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301, 1. stāvs.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas un juridiskas personas. Publiskas personas.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Iesniegums (veidlapa)
 • Zemes vienības robežu plāns (kopija);
 • Cits dokuments (nomas līgums, zemes ierīcības projekts, izziņa par elektropieslēguma un piebraucamā ceļa neesamību.
 • Notariāli vai bāriņtiesas apliecināta pilnvara;

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

1 mēnesis ar pagarinājumu līdz 4 mēnešiem.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Bezmaksas.

Veidlapa

Iesniegums

Izziņa par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu

Pakalpojuma nosaukums

Izziņa par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu

Pakalpojuma īss apraksts

Izsniegt izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļa, Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301, 1. stāvs.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas un juridiskas personas.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Iesniegums (veidlapa);
 • Pirkuma līgums (oriģināls, apstiprināts noraksts, uzrādot oriģinālu);
 • Notariāli vai bāriņtiesas apliecināta pilnvara.

IESNIEGUMS

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

5 darba dienas.

Kuldīgas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļa 5 darba dienu laikā: sagatavo izziņu par atteikumu izmantot pašvaldības pirmpirkuma tiesības, vai sniedz domes vadībai atzinumu izskatīt jautājumu domes sēdē par konkrētā nekustamā īpašuma iegādi pašvaldības funkciju veikšanai. Tādā gadījumā lēmumu pieņem Kuldīgas novada Dome ne vēlāk kā 20 dienu laikā, bet naudas samaksu atbilstoši līgumā norādītajai summai veic 10 darba dienu laikā no domes lēmuma pieņemšanas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Bezmaksas.

Izziņa par atļauju nepilsonim iegādāties nekustamo īpašumu – zemes vienības vai to dom. daļas

Pakalpojuma nosaukums

Izziņa par atļauju nepilsonim iegādāties nekustamo īpašumu – zemes vienības vai to dom. daļas

Pakalpojuma īss apraksts

Izziņa iesniegšanai zemesgrāmatu nodaļā par pašvaldības atļauju iegūt īpašumā zemi Latvijas nepilsonim vai citas valsts pilsonim.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļa, Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301, 1. stāvs.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas un juridiskas personas.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Iesniegums (veidlapa)
 • Zemes vienības robežu plāns (kopija);
 • Īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti (kopija);
 • Pirkuma, dāvinājuma līgums (kopija);
 • Personu apliecinošs dokuments (kopija);
 • Notariāli vai bāriņtiesas apliecināta pilnvara.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

20 darba dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Maksa par pakalpojumu ir 7 EUR.

Veidlapa

Iesniegums

Apgrūtinājumu plāna saskaņošana

Pakalpojuma nosaukums

Apgrūtinājumu plāna saskaņošana

Pakalpojuma īss apraksts

Kuldīgas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļa veic fiziskajām un juridiskajām personām piederošo zemes vienību apgrūtinājumu plānu saskaņošanu. Sagatavoto apgrūtinājuma plāna projektu nosūta saskaņošanai Kuldīgas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļas speciālistiem uz e-pastu. Apgrūtinājumu plānus saskaņo gan papīra, gan elektroniskā formā.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļa, Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301, 1. stāvs.

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Pakalpojuma saņēmējs

Zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veicējs.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Apgrūtinājumu plāns, kurš ir izstrādāts atbilstoši 27.12.2011. MK noteikumu Nr.1019 Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi' 215. punktam, 1 (viens) eksemplārs papīrformātā un digitālā veidā vektordatu formātā (dwg. vai dgn).

Dokumenti, kas izmantoti apgrūtinājumu plāna sagatavošanā, saskaņā ar MK 27.12.2011. noteikumu Nr.1019 'Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi' 215. punktu.

 Pakalpojuma saņemšanas termiņš

10 darba dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Bezmaksas.

Lēmumu pieņemšana par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā

Pakalpojuma nosaukums

Lēmumu pieņemšana par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā

Pakalpojuma īss apraksts

Fiziskajām personām, kuras vēlas iegādāties īpašumā lauksaimniecībā izmantojamo zemi, ir jāatbilst visiem šiem nosacījumiem:

 • ir reģistrētas kā saimnieciskās darbības veicēji Latvijas Republikā;
 • rakstveidā apliecina, ka šīs zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā uzsāks gada laikā pēc tās iegādes un nodrošinās arī turpmāk, ja zeme iepriekšējā vai pašreizējā gadā ir bijusi pieteikta vienotajiem platības maksājumiem vai tiešajiem maksājumiem, vai uzsāks triju gadu laikā un nodrošinās arī turpmāk, ja zeme iepriekšējā vai pašreizējā gadā nav bijusi pieteikta vienotajiem platības maksājumiem vai tiešajiem maksājumiem;
 • tām nodokļu parādu kopsumma Latvijā vai valstī, kurā atrodas šo personu pastāvīgā dzīvesvieta, nepārsniedz 150 euro,
 • ir saņēmušas Eiropas Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecību un dokumentu par valsts valodas zināšanām vismaz atbilstoši B līmeņa 2. pakāpei, ja tās ir citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, Eiropas Ekonomikas zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsoņi;

Nosacījumi, kuriem jāatbilst juridiskajām personām:

 • rakstveidā apliecina, ka šīs zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā uzsāks gada laikā pēc tās iegādes un nodrošinās arī turpmāk, ja zeme iepriekšējā vai pašreizējā gadā ir bijusi pieteikta vienotajiem platības maksājumiem vai tiešajiem maksājumiem, vai uzsāks triju gadu laikā un nodrošinās arī turpmāk, ja zeme iepriekšējā vai pašreizējā gadā nav bijusi pieteikta vienotajiem platības maksājumiem vai tiešajiem maksājumiem;
 • var norādīt patiesos labuma guvējus un apliecināt, ka visi patiesie labuma guvēji ir likuma 28.panta pirmās daļas 1.punktā minētās personas (personas, kas ir atbilstošas zemes iegādes nosacījumiem);
 • tām nodokļu parādu kopsumma Latvijā vai valstī, kurā šīs personas ir reģistrētas, nepārsniedz 150 euro,
 • ir tās kapitāldaļu īpašnieks vai īpašnieki, kuri kopā pārstāv vairāk par pusi no balsstiesīgā kapitāla sabiedrībā, un visas personas, kurām ir tiesības pārstāvēt sabiedrību, ja tās ir citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, Eiropas Ekonomikas zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsoņi, ir saņēmušas Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecību un dokumentu par valsts valodas zināšanām vismaz atbilstoši B līmeņa 2. pakāpei.

Viena fiziskā vai juridiskā persona var iegūt īpašumā līdz 2000 hektāriem lauksaimniecības zemes.

Šie noteikumi netiek attiecināti uz:

 • lauksaimniecības zemes ieguvējiem, kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošā lauksaimniecības zemes platība darījuma noslēgšanas brīdī un pēc darījuma kopā nepārsniedz desmit hektārus fiziskajām personām un piecus hektārus juridiskajām personām vai vairāk, ja zemes platības pārsniegums ir mazāks nekā pašvaldības noteiktā jaunizveidojamās zemes vienības minimālā platība;
 • maksātnespējas procesā iegūstamu lauksaimniecības zemi;
 • mantošanas ceļā iegūstamu lauksaimniecības zemi;
 • valsts vai pašvaldību funkciju nodrošināšanai nepieciešamo lauksaimniecības zemi, kā arī lauksaimniecības zemi, ko iegūst īpašumā valsts kapitālsabiedrības ar likumu deleģēto funkciju īstenošanai;
 • lauksaimniecības zemi, kuru persona iegūst īpašumā saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 1., 3., 4., 7. un 8. punktu un Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 26. panta 1. un 2. punktu, ja atsavināmā nekustamā īpašuma dominējošā zemes lietošanas kategorija ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme;
 • darījumiem ar lauksaimniecības zemi starp laulātajiem, pirmās un otrās pakāpes radiniekiem;
 • lauksaimniecības zemi, kas tiek atsavināta zemes konsolidācijas procesā saskaņā ar zemes pārvaldību regulējošiem normatīvajiem aktiem;
 • darījumiem ar zemi teritorijā, kurai pašvaldības teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā noteiktā funkcionālā zona ir apbūves teritorija;
 • darījumiem starp vienas konfesijas reliģiskajām organizācijām atbilstoši attiecīgās konfesijas reliģiskās savienības un draudzes statūtos (satversmē, nolikumā) noteiktajai kārtībai.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļa, Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301, 1. stāvs.

Pakalpojuma saņēmējs

Lauksaimniecības zemes pircējs.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegumā jāiekļauj šādu informāciju:

 • fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu (nerezidents – personas identifikācijas kodu vai dzimšanas datumu un valstisko piederību), kontaktinformāciju (deklarētās dzīvesvietas adresi vai citu korespondences adresi), tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi);
 • juridiska persona – nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un kontaktinformāciju (tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi);
 • iegādājamās zemes turpmākās izmantošanas mērķi;
 • zemes dzīļu izmantošanai – likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.1panta otrās daļas 3.punktā noteikto apliecinājumu.
 • juridiska persona – patiesā labuma guvējus identificējošus datus.
 • Iesniegumam pievieno:
 • darījuma akta projektu;
 • nerezidenti (fiziskā persona, juridiskā persona) – dokumentu par nodokļu nomaksas stāvokli valstī, kurā ir to pastāvīgā dzīvesvieta vai kurā tās ir reģistrētas;
 • biedrības un nodibinājumi – apliecinātu izrakstu no statūtiem par darbības mērķi.
 • Eiropas Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecību un dokumentu par valsts valodas zināšanām vismaz atbilstoši B līmeņa 2. pakāpei;
 • Notariāli vai bāriņtiesas apliecināta pilnvara;

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

1 mēnesis ar pagarinājumu līdz 4 mēnešiem.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Bezmaksas.

FIZISKAS PERSONAS IESNIEGUMA VEIDLAPA

JURIDISKAS PERSONAS IESNIEGUMA VEIDLAPA

Lēmuma pieņemšana par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu

Pakalpojuma nosaukums

Lēmuma pieņemšana par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu

Pakalpojuma īss apraksts

Zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem:

 • starpgabalu likvidēšanai vai daļu no zemes vienību apmaiņai, pārkārtojot zemes vienību robežas;
 • zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai;

Zemes ierīcības projektu zemes vienību apvienošanai izstrādā pēc ierosinātāja priekšlikuma.

Sadala tikai zemesgrāmatā ierakstītu nekustamo īpašumu.

Pakalpojumu nodrošina

Nekustamo īpašumu nodaļa, Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301, 1. stāvs.

Pakalpojuma saņēmējs

 • zemes īpašnieks vai vairāki īpašnieki attiecībā uz saviem īpašumiem vai būvju īpašnieki pēc saskaņošanas ar zemes īpašniekiem, ja būves atrodas uz svešas zemes un ir patstāvīgi īpašuma objekti;
 • valsts tiešās pārvaldes iestāde attiecībā uz valstij piekrītošo zemi, ja tas nepieciešams valsts vai sabiedrības interesēs. Par ierosinājumu tiek informēts attiecīgais zemes īpašnieks, ja zemes ierīcības projekts skar viņa īpašumā esošo zemi;
 • pašvaldība attiecībā uz tai piekrītošo zemi, ja tas nepieciešams šīs pašvaldības autonomo funkciju veikšanai. Par ierosinājumu tiek informēts attiecīgais zemes īpašnieks, ja zemes ierīcības projekts skar viņa īpašumā esošo zemi;
 • valsts tiešās pārvaldes iestāde vai pašvaldība attiecībā uz nekustamiem īpašumiem, kurus paredzēts atsavināt sabiedrības vajadzībām;
 • aizsargājamo teritoriju pārvaldes attiecībā uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Zemes vienības robežu plāns (kopija);
 • Notariāli vai bāriņtiesas apliecināta pilnvara;
 • Personas piekrišana, ja zemesgrāmatā ir reģistrēts aizliegums.
 • Rakstiska vienošanās starp kopīpašniekiem (ja Projektā iesaistīti divi vai vairāki nekustamā īpašuma kopīpašnieki).

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

1 mēnesis ar pagarinājumi līdz 4 mēnešiem.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Bezmaksas.

Viedlapa

Iesniegums

Lēmuma pieņemšana par zemes vienību apvienošanu

Pakalpojuma nosaukums

Lēmuma pieņemšana par zemes vienību apvienošanu

Pakalpojuma īss apraksts

Apvieno

 • tikai viena veida nekustamā īpašuma objektus — zemes vienību ar zemes vienību
 • blakus esošus zemesgrāmatā ierakstītus nekustamā īpašuma objektus, izveidojot vienu nekustamā īpašuma objektu,
 • vairākiem īpašniekiem piederošus blakus esošus zemesgrāmatā ierakstītus nekustamā īpašuma objektus, izveidojot kopīpašumā esošu nekustamā īpašuma objektu.

Nekustamā īpašuma objektus apvieno, ja zemes vienībām ir kopīgs vismaz viens robežas posms, būvēm ir kopīga vismaz viena ārējā plakne (siena), telpu grupas atrodas vienā būvē un telpu grupu norobežojošās plaknes (sienas vai pārsegumi) savstarpēji robežojas horizontālā vai vertikālā plaknē.

Pakalpojumu nodrošina

Nekustamo īpašumu nodaļa, Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301, 1. stāvs.

Pakalpojuma saņēmējs

 • zemes īpašnieks vai vairāki īpašnieki attiecībā uz saviem īpašumiem.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Iesniegums (veidlapa)
 • Zemes vienības robežu plāns (kopija);
 • Notariāli vai bāriņtiesas apliecināta pilnvara;
 • Personas piekrišana, ja zemesgrāmatā ir reģistrēts aizliegums.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

1 mēnesis ar pagarinājumi līdz 4 mēnešiem.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Bezmaksas.

Viedlapa

Iesniegums

Lēmuma pieņemšana par adreses piešķiršanu/maiņu

Pakalpojuma nosaukums

Lēmuma pieņemšana par adreses piešķiršanu/maiņu

Pakalpojuma īss apraksts

Adresācijas objekts ir:

 • 2.1. republikas pilsēta;
 • 2.2. novads;
 • 2.3. novada pilsēta;
 • 2.4. novada pagasts;
 • 2.5. ciems;
 • 2.6. iela (arī laukums);
 • 2.7. viensēta;
 • 2.8. dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka (turpmāk – ēka);
 • 2.9. zemes vienība, uz kuras ir atļauts būvēt šo noteikumu 2.7. un 2.8. apakšpunktā minētos objektus (turpmāk – apbūvei paredzēta zemes vienība);
 • 2.10. telpu grupa.

Pakalpojumu nodrošina

Nekustamo īpašumu nodaļa, Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301, 1. stāvs.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas un juridiskas personas. Publiskas personas.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Iesniegums (veidlapa)
 • būvatļauja;
 • dzīvokļiem – būves kadastrālās uzmērīšanas lieta
 • Notariāli vai bāriņtiesas apliecināta pilnvara;

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

1 mēnesis ar pagarinājumi līdz 4 mēnešiem.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Bezmaksas.

Viedlapa

Iesniegums

Lēmums par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu

Pakalpojuma nosaukums

Lēmums par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu

Pakalpojuma īss apraksts

Nekustamā īpašuma sadalīšana, atdalot zemes vienību, nosaukuma piešķiršana atdalītajai zemes vienībai.

Pakalpojumu nodrošina

Nekustamo īpašumu nodaļa, Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301, 1. stāvs.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas un juridiskas personas. Publiskas personas.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Iesniegums (veidlapa);
 • Zemes vienības robežu plāns (kopija);
 • Nosaukuma priekšlikums (nedrīkst atkārtoties konkrētajā pagastā).

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

1 mēnesis ar pagarinājumi līdz 4 mēnešiem.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Bezmaksas.

Viedlapa

Iesniegums

Mazdārziņa piešķiršana nomas vajadzībām Kuldīgā

Pakalpojuma nosaukums

Mazdārziņa piešķiršana nomas vajadzībām Kuldīgā

Pakalpojuma īss apraksts

Kuldīgas novada pašvaldības mazdārziņu iznomāšana fiziskām personām.

Pakalpojumu nodrošina

Nekustamo īpašumu nodaļa, Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301, 1. stāvs.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Iesniegums (veidlapa);

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

1 mēnesis.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Bezmaksas.

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANA

Pakalpojuma nosaukums

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANA

Pakalpojuma īss apraksts

Atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķir šādām nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju kategorijām norādītajos apmēros:

 • Daudzbērnu ģimenēm 50%;
 • Politiski represētām personām 50%;
 • Trūcīgām personām 90%;
 • Maznodrošinātām personām 50%;

Nodokļa atvieglojumus fiziskai vai juridiskai personai - nekustamā īpašuma īpašniekam vai nomniekam (lietotājam) var piešķirt šādos gadījumos:

 • par zemi, kas tiek izmantota publiskā lietošanā kā atpūtas zaļā zona, 50% apmērā no nodokļa summas;
 • par zemi, uz kuras vai zem kuras atrodas pašvaldībai un tās kapitālsabiedrībām piederoši maģistrālie komunikāciju tīkli 25 % apmērā no nodokļa summas;
 • par ēkām un būvēm 70 % apmērā no nodokļa summas, ja persona ar saviem finanšu resursiem ir veikusi vēsturisko ēku (kas vecākas par 50 gadiem) jumtu vai fasāžu atjaunošanas darbus Kuldīgā Vecpilsētas teritorijā, (Pilsētbūvnieciskā pieminekļa teritorijā un UNESCO sarakstā iekļaujamajā teritorijā, saskaņā ar Pielikumu), kā arī valsts kultūras pieminekļiem arī ārpus šīs teritorijas, un ja šo darbu veikšanu nav līdzfinansējusi pašvaldība;
 • par zemi, ēkām un būvēm 90 % apmērā no nodokļa summas, ja persona ar saviem finansu resursiem piedalījusies Kuldīgas Vecpilsētas teritorijā (Pilsētbūvnieciskā pieminekļa teritorijā un UNESCO saraksta iekļaujamajā teritorijā, saskaņā ar Pielikumu), pilsētas infrastruktūras (publiskais apgaismojums, pievadceļi, ietves, lietus ūdens kanalizācija, stāvlaukumi) izbūvē vai sakārtošanā, arī privātīpašumā esošajos pagalmos, ja tie ir publiski pieejami un ja šo darbu veikšanu nav līdzfinansējusi pašvaldība;
 • par zemi, ēkām un būvēm 70 % apmērā no nodokļa summas, ja persona ar saviem finanšu resursiem piedalījusies pilsētas vai pagasta infrastruktūras (publiskais apgaismojums, pievadceļi, ietves, stāvlaukumi) izbūvē vai sakārtošanā;
 • par ēkām un būvēm 25 % apmērā no nodokļa summas, ja īpašums atbilstoši Kuldīgas novada teritorijas plānojumā noteiktajai atļautajai izmantošanai tiek izmantots savas uzņēmējdarbības veikšanai atbalstāmajās nozarēs:
 1. viesu nami, viesnīcas, moteļi un kempingi;
 2. amatniecības izstrādājumu ražošanas vai tirdzniecības vietas;
 3. ēdināšanas iestādes;
 4. suvenīru tirdzniecības vietas.
 • par zemi, ēkām un būvēm 70 % apmērā no nodokļa summas, ja juridiskā persona ir ražošanas uzņēmums un iepriekšējā taksācijas periodā tas ir veicis kapitāla investīcijas esošās ražotnes paplašināšanai (investīcijas ēku un būvju rekonstrukcijā, kā arī liela apjoma ražošanas iekārtu iegādē) vismaz 25 000,- EUR apmērā;
 • juridiskām personām par zemi, ēkām un būvēm 25 % apmērā no nodokļa summas, ja juridiskā persona iepriekšējā taksācijas periodā nekustamajā īpašumā izveidojusi 5 - 10 jaunas darbavietas, 50 % apmērā - ja izveidojusi 10 - 20 jaunas darbavietas un 70 % apmērā, ja izveidojusi vairāk par 20 jaunām darbavietām un strādājošo darba samaksa šajās darbavietās nav zemāka par nozares vidējo darba algu;
 • par zemi, ēkām un būvēm, ja juridiska persona nekustamajā īpašumā ir veikusi kapitāla investīcijas jaunas būves būvniecībā savas uzņēmējdarbības funkcijas nodrošināšanai, sākot ar otro gadu pēc objekta nodošanas ekspluatācijā. Atvieglojuma apmērs atkarībā no investīciju apjoma:
 1. 25 % - ja investīciju apjoms ir no 100 000 EUR - 200 000 EUR;
 2. 50 % - ja investīciju apjoms ir no 200 000 EUR - 400 000 EUR;
 3. 70 % - ja investīciju apjoms ir no 400 000 EUR -  700 000 EUR;
 4. 90 % - ja investīciju apjoms ir vairāk kā 700 000 EUR.

Pakalpojumu nodrošina

Nekustamo īpašumu nodaļa, Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301, 1. stāvs.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas un juridiskas personas - Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji, kuriem ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus   normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Iesniegums
 • Dokumenti, kas apliecina personas tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

1 mēnesis.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Bezmaksas.

Veidlapa

Iesniegums

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA MAKSĀŠANAS PAZIŅOJUMU NOSŪTĪŠANA

Pakalpojuma nosaukums

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA MAKSĀŠANAS PAZIŅOJUMU NOSŪTĪŠANA

Pakalpojuma īss apraksts

Kuldīgas novada pašvaldība par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam paziņo maksātājam līdz tā paša gada 15. februārim, nosūtot maksāšanas   paziņojumu viņam vai viņa pilnvarniekam pēc norādītās adreses. Maksāšanas paziņojums ir administratīvais akts, kuru sūtot pa pastu, nav jānoformē kā  ierakstītu pasta sūtījumu un, sagatavojot to elektroniski, maksāšanas   paziņojums ir derīgs bez amatpersonas paraksta. Tajā ir informācija par  nekustamo īpašumu, t.sk. nodokļa maksātāja numurs, nekustamā īpašuma kadastra numurs, nodokļa maksājuma apmērs, samaksas termiņi, informācija par nekustamā   īpašuma nodokļa parādu vai pārmaksu. Ja nodokļa maksātājam ir mainījusies deklarētā vai pasta adrese, par to ir jāinformē pašvaldība. Gadījumā, ja nodokļa maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumu līdz kārtējā gada  15. februārim, viņa pienākums ir mēneša laikā rakstveidā par to informēt Kuldīgas novada pašvaldību. Attiecīgi, ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktajā kārtībā un nav paziņojis nodokļu administrācijai adresi, kurā viņš ir sasniedzams, nodokļa maksāšanas paziņojums netiek nosūtīts, bet  nodokļa aprēķins stājas spēkā kārtējā taksācijas gada 22. martā.

Pakalpojumu nodrošina

Nekustamo īpašumu nodaļa, Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-33011. stāvs.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas un juridiskas personas - Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību rašanās dokumenti vai nomas līgums Pilnvarotām   personām - papildus pilnvarojuma apliecinājums (uzrādot oriģinālu).

Juridiskām personām - papildus komersanta apliecība.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Bezmaksas.

IZZIŅAS VAI INFORMATĪVAS VĒSTULES PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLI

Pakalpojuma nosaukums

IZZIŅAS VAI INFORMATĪVAS VĒSTULES PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLI

Pakalpojuma īss apraksts

Izziņu par nodokļu nomaksu un nodokļu parādu neesamību sagatavošana.

Pakalpojumu nodrošina

Nekustamo īpašumu nodaļa, Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301, 1. stāvs.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas un juridiskas personas - Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji, kuriem ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Izziņas/informatīvas vēstules tiek izsniegtas uz pieprasītāja rakstiska iesnieguma pamata vai arī ierodoties personīgi Kuldīga novada pašvaldības Nodokļu nodaļā. Saņemot izziņu/informatīvu vēstuli klātienē jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu, pilnvarotajai personai pilnvarojuma apliecinājums.

 Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Piecas darba dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Bezmaksas.

IESNIEGUMS PAR PĀRMAKSĀTĀ Nekustamā īpašuma NODOKĻA UN KĻŪDAINI IESKAITĪTO MAKSĀJUMU

Pakalpojuma nosaukums

IESNIEGUMS PAR PĀRMAKSĀTĀ NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA UN KĻŪDAINI IESKAITĪTO MAKSĀJUMU

Pakalpojuma īss apraksts

Tiek izskatīti nodokļu maksātāju iesniegumi par maksājumu koriģēšanu, pārmaksāto nodokļa summu atmaksāšanu, kā arī pārmaksu pārcelšanu.

Pakalpojumu nodrošina

Nekustamo īpašumu nodaļa, Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301, 1. stāvs.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas un juridiskas personas - Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji, kuriem ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

10 darba dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Bezmaksas.

Saņemt konsultāciju pašvaldības administrējamo nodokļu jautājumos

Pakalpojuma nosaukums

Saņemt konsultāciju pašvaldības administrējamo nodokļu jautājumos

Pakalpojuma īss apraksts

Konsultācijas tiek sniegtas par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas jautājumiem – nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu, paziņojuma saņemšanu, nodokļu maksājumu ieskaitīšanu budžetā, nodokļu piedziņu, nodokļu atvieglojumu piešķiršanu, samaksas termiņa pagarināšanu un stāšanos nodokļu maksātāju uzskaitē.

Pakalpojumu nodrošina

Nekustamo īpašumu nodaļa, Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301, 1. stāvs.

Pakalpojuma saņēmējs

fiziskas un juridiskas personas, to pilnvarotas personas, valsts un pašvaldību institūcijas un valsts amatpersonas (normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos).

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, pilnvarotām personām – pilnvarojuma apliecinājumu.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Klātienes apmeklējuma gadījumā – komunikācijas laikā. Uz rakstisku iesniegumu atbilde tiek sniegta 1 mēneša laikā.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Bezmaksas.

Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu

Pakalpojuma nosaukums

Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu

Pakalpojuma īss apraksts

Pakalpojums sniedz iespēju anulēt deklarēto dzīvesvietu personām, kurām nav pamata atrasties personas īpašumā.

Pašvaldība ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, ja:

 • persona, deklarējot dzīvesvietu, ir sniegusi nepatiesas ziņas;
 • personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.

Pašvaldība pārbauda sniegtās ziņas pēc tās rīcībā esošajiem dokumentiem: pēc informācijas sistēmu datiem (Iedzīvotāju reģistrā un Valsts adrešu reģistrā), uzaicinot personu iesniegt dokumentu, kas apliecina deklarēto ziņu patiesumu (piemēram, īres līguma vai vienošanos ar nekustamā īpašuma īpašnieka esamību, vai tiesiskā pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā esamību) un/vai pieprasot ziņas no nekustamā īpašuma īpašnieka.

Ja, pārbaudot ziņas par deklarēto dzīvesvietu, pašvaldība konstatē, ka dzīvesvietas deklarēšanas iesnieguma iesniegšanas laikā personai nebija iesniegumā norādītā tiesiskā pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē ar deklarācijas iesniegšanas datumu.

Ja pašvaldība konstatē, ka personai zudušas tiesības dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē ar lēmuma pieņemšanas datumu.

Pēc ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšanas, pašvaldība aktualizē minēto informāciju Iedzīvotāju reģistrā un par to paziņo personai.

Pakalpojumu nodrošina

Nekustamo īpašumu nodaļa, Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301, 1. stāvs.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Iesniegums
 • īpašumtiesību apliecinošs dokuments, ja iesniedzējs ir īpašnieks;
 • tiesas spriedums, ja anulācija veicama uz tiesas sprieduma pamata;
 • īres līguma kopija, uzrādot oriģinālu, ja anulācija tiek veikta pamatojoties uz to, ka ir beidzies īres līguma termiņš.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

1 mēnesis ar pagarinājumu līdz 4 mēnešiem.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Bezmaksas.

Deklarēt dzīvesvietu

Pakalpojuma nosaukums

Deklarēt dzīvesvietu

Pakalpojuma īss apraksts

Pašvaldība piedāvā dzīvesvietas deklarēšanu iedzīvotājiem, kuru dzīvesvieta ir Kuldīgas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Pienākums deklarēt dzīvesvietu ir Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, bezvalstniekiem, kuri saņēmuši Latvijas Republikā izdotu bezvalstnieka statusu apliecinošu dokumentu, ārzemniekiem, kuri saņēmuši uzturēšanās atļauju vai reģistrācijas apliecību. Nepilngadīgo un rīcībnespējīgo personu dzīvesvietu deklarē persona, kura saskaņā ar likumu vai Bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmumu ir attiecīgās personas aizbildnis, vai aizgādnis (likumiskais pārstāvis).

Dzīvesvietas maiņas gadījumā personas pienākums ir viena mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.

Pakalpojumu nodrošina

Nekustamo īpašumu nodaļa, Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301, 1. stāvs.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu – pasi vai personas apliecību un/vai personas likumiskajam vai pilnvarotajam pārstāvim papildu personu apliecinošam dokumentam – dokuments, kas apliecina tiesības darboties citas personas vārdā.

Atbildīgais darbinieks veic nepieciešamo datu aizpildīšanu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datu sistēmā un izdrukā aizpildītu veidlapu, kas personai ir jāparaksta.

Pēc valsts nodevas apmaksas tiek veikta personas deklarācija.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Valsts nodeva par deklarētās dzīvesvietas reģistrāciju – 4,27 eiro.

Maksājums jāveic ar pārskaitījumu vai uz vietas Pilsētas laukumā 2, 2.stāvā 216.kabinetā, saņemot pakalpojumu.

Valsts nodevu par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju nemaksā:

 • politiski represētās personas;
 • reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu;
 • invalīdi;
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;
 • pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu;
 • personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
 • personas, kuras deklarē dzīvesvietu elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu.

Lai saņemtu atvieglojumu no valsts nodevas samaksas, personai ir jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošs dokuments.

Veidlapa “Ziņas par nepilngadīgajiem bērniem”

Veidlapa Dzīvesvietas deklarācija

Saņemt izziņu par personas deklarēto dzīvesvietu

Pakalpojuma nosaukums

Saņemt izziņu par personas deklarēto dzīvesvietu

Pakalpojuma īss apraksts

Pakalpojums sniedz iespēju Kuldīgas novadā deklarētām personām saņemt izziņu par esošo (deklarēto) dzīvesvietu.

Pakalpojumu nodrošina

Nekustamo īpašumu nodaļa, Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301, 1. stāvs.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Izziņas pieprasītāja norādītajā termiņā.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Maksājums jāveic ar pārskaitījumu vai uz vietas Pilsētas laukumā 2, 2.stāvā 216. kabinetā, saņemot pakalpojumu.

Valsts nodevas apmēru samazina par 50%, ja informāciju, kas sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītiem kritērijiem, pieprasa:

 • represētā persona;
 • aizbildnis, aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu.

No valsts nodevas samaksas ir atbrīvotas šādas personas:

 • invalīdi;
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;
 • pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto mini­mālo darba algu;
 • personas ar zemiem ienākumiem, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
 • personas, kurām dokuments zudis no personas gribas neatkarīgu iemeslu dēļ – nelaimes gadījumā vai prettiesiskas rīcības rezultātā.

Lai saņemtu atvieglojumu vai atbrīvojumu no valsts nodevas samaksas personas uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu.

Veidlapa

Iesniegums