Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi

Dzimšanas fakta un paternitātes reģistrēšana

Pakalpojuma nosaukums

DZIMŠANAS FAKTA UN PATERNITĀTES REĢISTRĒŠANA

Pakalpojuma īss apraksts

Par bērna piedzimšanu paziņo dzimtsarakstu iestādei mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas.

Pienākums paziņot par bērna piedzimšanu ir bērna tēvam vai mātei. Bērna tēvs un māte var likumā noteiktajā kārtībā pilnvarot citu personu paziņot par bērna piedzimšanu.

Bērna vārdu ieraksta saskaņā ar vecāku norādījumu. Ja vecāki nevar vienoties, bērna vārdu ieraksta saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu. Bērnam var dot ne vairāk kā divus vārdus.
Bērna uzvārdu ieraksta atbilstoši vecāku uzvārdam. Ja vecākiem ir dažādi uzvārdi, bērnam saskaņā ar abu vecāku vienošanos ieraksta tēva vai mātes uzvārdu. Ja vecāki nevar vienoties, bērna uzvārdu ieraksta saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu.

Ja līdz bērna piedzimšanai bērna māte nav noslēgusi laulību vai bērna paternitāte nav atzīta, bērna uzvārdu ieraksta atbilstoši mātes uzvārdam.

Bērna tautību saskaņā ar vecāku vienošanos var neierakstīt vai ieraksta bērna radinieku tautību tiešā augšupējā līnijā divu paaudžu robežās. Ja vecāki nevar vienoties, bērna tautību ieraksta saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu.

Ziņas par bērna vecākiem

 1. Ziņas par bērna māti ieraksta, pamatojoties uz ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegtu medicīnas apliecību, kas apliecina bērna dzimšanas faktu.
 2. Ziņas par bērna tēvu ieraksta, pamatojoties uz vienu no šādiem dokumentiem:
 • laulības apliecību vai citu dokumentu, kas apliecina laulības noslēgšanu, ja bērna māte līdz bērna piedzimšanai ir noslēgusi laulību;
 • paternitātes atzīšanas iesniegumu, ja bērna tēvs un māte nav noslēguši savstarpēju laulību, bet dzimtsarakstu nodaļā ir iesnieguši kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu;
 • bērna mātes, bērna mātes vīra vai bērna mātes bijušā vīra un bērna bioloģiskā tēva kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu ar lūgumu par bērna tēvu dzimšanas reģistrā ierakstīt bērna bioloģisko tēvu, nevis bērna mātes vīru vai bijušo vīru;
 • laulības apliecību vai citu dokumentu, kas apliecina laulības noslēgšanu, un dokumentu, kas apliecina šīs laulības izbeigšanās pamatu, ja bērna mātes un viņas vīra laulība ir šķirta vai atzīta par neesošu vai laulātais ir miris un no laulības šķiršanas vai atzīšanas par neesošu vai laulātā miršanas dienas līdz bērna piedzimšanai nav pagājušas vairāk kā 306 dienas.

Iesniegumu paternitātes atzīšanai var iesniegt, reģistrējot bērna dzimšanu, kā arī pēc tam, kad bērna dzimšana jau reģistrēta, vai jau pirms bērna dzimšanas.

Reizē ar dzimšanas apliecības saņemšanu ir iespēja deklarēt bērnam dzīvesvietu.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļa

Baznīcas iela 1,Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301,

tālrunis 63323845, mob. tālrunis 27020765; 27020957,

e-pasta adrese: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., fakss 63341422.

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

 • Pirmdienās 15.00 - 18.00;
 • Otrdienās 8.00 - 12.00;
 • Trešdienās 13.00 - 17.00;
 • Ceturtdienās 8.00 - 12.00;
 • Piektdienās 8.00 - 12.00.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska vai juridiska persona

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība par bērna piedzimšanu – jāiesniedz oriģināls;
 • vecāku pases vai personas apliecības – jāuzrāda oriģināli;
 • vecāku laulības apliecība – jāuzrāda oriģināls.

Paternitātes atzīšanai:

 • paternitātes atzīšanas iesniegums (abu vecāku aizpildīta veidlapa) – jāiesniedz oriģināls;
 • bērna mātes vīra vai bijušā vīra, bērna mātes un bērna bioloģiskā tēva kopīgs paternitātes atzīšanas iesniegums – jāiesniedz oriģināls;
 • spēkā esoša tiesas sprieduma apliecināts noraksts – jāuzrāda oriģināls;
 • vecāku pases vai personas apliecības – jāuzrāda oriģināli;
 • ja dzimšanas fakts ir jau reģistrēts – bērna dzimšanas apliecība – jāiesniedz oriģināls.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):

Viena darba diena.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības likumi.lv/doc.php?id=90223

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums likumi.lv/doc.php?id=253442

LR MK 03.09.2013 noteikumi Nr.761 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem” likumi.lv/doc.php?id=259879

LAULĪBAS REĢISTRĀCIJA

Pakalpojuma nosaukums

LAULĪBAS REĢISTRĀCIJA

Pakalpojuma cenrādis

Pakalpojuma veids

Cena bez PVN*
(euro)

PVN
(euro)

Cena
(euro)

Valsts nodeva

14.00*

 

14.00

Par laulību reģistrāciju

15.00

3.15

18.15

Par svinīgu laulības reģistrācijas ceremoniju vai kāzu jubilejas ceremoniju

30.00

6.30

36.30

Par svinīgu bērna dzimšanas reģistrācijas ceremoniju

15.00

3.15

18.15

Laulību reģistrācija ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām

140.00

29.40

169.40


Pakalpojuma īss apraksts

Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei noteikta parauga abu parakstītu kopīgu iesniegumu.

Pilngadīgi Latvijas pilsoņi vai pilngadīgi Latvijas nepilsoņi iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski tajā dzimtsarakstu nodaļā, kurā vēlas noslēgt laulību, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs.

Ja personas vēlas noslēgt laulību nevis tajā dzimtsarakstu iestādē, kurā tās iesniedza iesniegumu par laulības noslēgšanu, bet gan citā dzimtsarakstu iestādē vai pie garīdznieka, dzimtsarakstu iestāde, kurā iesniegts iesniegums par laulības noslēgšanu, izsniedz tām izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi.

Ārzemnieka tiesības noslēgt laulību Latvijā

Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis vai citas valsts pilsonis, bezvalstnieks, bēglis vai persona, kurai piešķirts alternatīvais statuss un kura laulības noslēgšanas brīdī ir tiesīga uzturēties Latvijas Republikā, var noslēgt laulību ar Latvijas pilsoni, Latvijas nepilsoni, Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoni vai citas valsts pilsoni, bezvalstnieku, bēgli vai personu, kurai piešķirts alternatīvais statuss un kura laulības noslēgšanas brīdī ir tiesīga uzturēties Latvijas Republikā.

Ārzemnieks papildus minētajiem dokumentiem iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu par ģimenes stāvokli ar tulkojumu latviešu valodā.

Laulības reģistrācija ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām

 • Laulības reģistrācija ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām tiek veikta pēc personu lūguma.
 • Vietai, kurā personas vēlas noslēgt laulību, jābūt piemērotai.
 • Personām, kuras vēlas noslēgt laulību, attiecīgās laulības reģistrācijas vietas piemērotība laulības reģistrācijai jāsaskaņo ar Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļas darbiniekiem.
 • Personām, kuras vēlas noslēgt laulību, jānodrošina laulības reģistrācijai piemērotus, vai atbilstošus apstākļus.
 • Pakalpojums ietver laulību reģistrācijas procedūru, tas neietver muzikālo pavadījumu, vietas noformējumu, iekārtošanu un citus papildus pakalpojumus.
 • Maksa par pakalpojumu jāieskaita Kuldīgas novada pašvaldības bankas kontā pirms attiecīgā pakalpojuma saņemšanas.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļa

Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301,

tālrunis 63323845, mob. tālrunis 27020765; 27020957,

e-pasta adrese: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., fakss 63341422

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

 • Pirmdienās 15.00 - 18.00;
 • Otrdienās 8.00 - 12.00;
 • Trešdienās 13.00 - 17.00;
 • Ceturtdienās 8.00 - 12.00;
 • Piektdienās 8.00 - 12.00.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments – jāuzrāda oriģināls;
 • personām, kuras agrāk bijušas citā laulībā, jāuzrāda
 • - bijušā laulātā miršanas apliecība;
 • - dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegta laulības šķiršanas apliecība;
 • - likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu;
 • - izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu.
 • ja persona, kas vēlas noslēgt laulību, ir nepilngadīga, iesniegumam pievieno šīs personas vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauju – jāiesniedz oriģināls;
 • ārzemniekam – attiecīgās ārvalsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments par ģimenes stāvokli – dokumentam jābūt noteiktā kārtībā legalizētam un tulkotam Latvijas valsts valodā – jāiesniedz oriģināls.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Laulību noslēdz ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

 • Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības likumi.lv/doc.php?id=90223
 • Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums likumi.lv/doc.php?id=253442
 • LR MK 03.09.2013 noteikumi Nr.761 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem” likumi.lv/doc.php?id=259879
 • LR MK 24.09.2013 noteikumi Nr.906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu” likumi.lv/doc.php?id=260214
 • Kuldīgas novada Domes 31.10.2013. lēmums (prot.Nr.14.p.41) „Par grozījumiem Kuldīgas novada Domes 27.08.2009 lēmumā „Par Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu apstiprināšanu””
 • Kuldīgas novada Domes 31.10.2013. lēmums (prot.Nr.14.p.39) „ Par Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu apstiprināšanu par laulības reģistrāciju ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām”

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Kuldīgas novada pašvaldība. Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV- 3301, reģ.Nr.90000035590

SEB banka, kods: UNLALV2X, konta Nr.LV26UNLA0011001130401

VALSTS NODEVA par dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumiem.

/LR MK 24.09.2013 noteikumi Nr.906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu” ikumi.lv/doc.php?id=260214/

Par laulības reģistrāciju – 14,00 euro;

No valsts nodevas atbrīvo (uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu):

 • personu ar I vai II invaliditātes grupu;
 • personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
 • personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;
 • bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
 • daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.

Valsts nodevu samaksā pirms laulības reģistrācijas.

MAKSAS PAKALPOJUMI par Kuldīgas novada dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumiem.

(Kuldīgas novada Domes 27.08.2009. lēmums (prot.Nr.7.p.34) „Par Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu apstiprināšanu” un Kuldīgas novada Domes 31.10.2013. lēmums (prot.Nr.14.p.41) „Par grozījumiem Kuldīgas novada Domes 27.08.2009 lēmumā „Par Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu apstiprināšanu””)

 • Par laulības reģistrāciju – 18,15 euro;
 • Par svinīgu laulības reģistrācijas ceremoniju vai kāzu jubilejas ceremoniju – 36,30 euro.

Par laulības reģistrāciju ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām

(Kuldīgas novada Domes 31.10.2013. lēmums (prot.Nr.14.p.39) Par Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu apstiprināšanu par laulības reģistrāciju ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām)

Par laulības reģistrāciju ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām - 169,40 euro.

MIRŠANAS FAKTA REĢISTRĒŠANA

Pakalpojuma nosaukums

MIRŠANAS FAKTA REĢISTRĒŠANA

Pakalpojuma īss apraksts

Par miršanas faktu paziņo dzimtsarakstu iestādei ne vēlāk kā sešu darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts.

Pienākums paziņot par miršanas faktu ir laulātajam, citam ģimenes loceklim vai citai personai, kurai kļuvis zināms par personas miršanas faktu. Ja persona mirusi ārstniecības iestādē, sociālās aprūpes vai rehabilitācijas iestādē, pansionātā vai ieslodzījuma vietā un par miršanas faktu nav paziņojušas iepriekš minētās personas, attiecīgās ārstniecības iestādes, sociālās aprūpes vai rehabilitācijas iestādes, pansionāta vai ieslodzījuma vietas vadītājam vai viņa pilnvarotai personai ir pienākums rakstveidā paziņot par miršanas faktu. Par miršanas faktu iestādes vai cita juridiskā persona paziņo rakstiski.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļa

Baznīcas iela 1,Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301,

tālrunis 63323845, mob. tālrunis 27020765; 27020957,

e-pasta adrese: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., fakss 63341422

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

 • Pirmdienās 15.00 - 18.00
 • Otrdienās 8.00 - 12.00
 • Trešdienās 13.00 - 17.00
 • Ceturtdienās 8.00 - 12.00
 • Piektdienās 8.00 - 12.00

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska vai juridiska persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdotu medicīnas apliecību par nāves cēloni– jāiesniedz oriģināls;
 • mirušās personas personu apliecinošs dokuments – jāiesniedz oriģināls;
 • tiesas spriedumu par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu– jāiesniedz oriģināls;
 • reabilitācijas iestāžu paziņojumu par represētās personas nāvi– jāiesniedz oriģināls;
 • iestādes vai juridiskas personas rakstisks paziņojums par miršanas fakta reģistrāciju – jāiesniedz oriģināls;
 • pieteicēja personu apliecinošs dokuments – jāuzrāda oriģināls.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

Viena darba diena.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

LAULĪBAS, DZIMŠANAS UN MIRŠANAS APLIECĪBU ATKĀRTOTA IZSNIEGŠANA UN IZZIŅU IZSNIEGŠANA NO CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRIEM

Pakalpojuma nosaukums

LAULĪBAS, DZIMŠANAS UN MIRŠANAS APLIECĪBU ATKĀRTOTA IZSNIEGŠANA UN IZZIŅU IZSNIEGŠANA NO CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRIEM

Pakalpojuma īss apraksts

Lai atkārtoti saņemtu dokumentu, persona dzimtsarakstu nodaļai, pārstāvniecībai vai Tieslietu ministrijai iesniedz, nosūta pa pastu vai uz iestādes oficiālo e-pastu vai iesniedz elektroniska dokumenta veidā, izmantojot e-pakalpojumus vienotajā valsts un pašvaldības pakalpojumu portālā www.latvija.lv, attiecīgu iesniegumu. Iesniegumā norāda:

 • vārdu(-us), uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, kontakttālruni vai e-pasta adresi;
 • pamatojumu dokumenta atkārtotas saņemšanas nepieciešamībai;
 • atkarībā no dokumenta veida, kuru nepieciešams saņemt atkārtoti, – laulības noslēgšanas, laulības šķiršanas, dzimšanas, miršanas datumu un vietu, attiecīgā reģistra ieraksta reģistrācijas vietu un gadu;
 • personas, par kuru pieprasa atkārtoti izsniegt dokumentu, personas datus un ziņas par personas saistību ar iesniedzēju.

Dzimtsarakstu nodaļa un Tieslietu ministrija konkrētā veida reģistrus pārbauda par laikposmu trīs gadus pirms un trīs gadus pēc iesniegumā norādītā reģistra ieraksta reģistrācijas gada. Ja pieprasīto reģistru neatrod, pārbauda, vai reģistra ieraksts nav atjaunots.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļa

Baznīcas iela 1,Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301,

tālrunis 63323845, mob. tālrunis 27020765; 27020957,

e-pasta adrese: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., fakss 63341422

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

 • Pirmdienās 15.00 - 18.00
 • Otrdienās 8.00 - 12.00
 • Trešdienās 13.00 - 17.00
 • Ceturtdienās 8.00 - 12.00
 • Piektdienās 8.00 - 12.00

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska vai juridiska persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • pase vai personas apliecība – jāuzrāda oriģināls;
 • pilnvarotai personai – jāuzrāda pilnvaras oriģināls;
 • iesniegums – jāiesniedz oriģināls.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Iesnieguma izskatīšana 1 (viena) mēneša laikā.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

 • Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums likumi.lv/doc.php?id=253442
 • Iesniegumu likums likumi.lv/doc.php?id=164501
 • LR MK 03.09.2013 noteikumi Nr.761 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem” likumi.lv/doc.php?id=259879
 • LR MK 24.09.2013 noteikumi Nr.906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu” likumi.lv/doc.php?id=260214
 • Kuldīgas novada Domes 27.08.2009. lēmums (prot.Nr.7.p.33.) Par Kuldīgas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2009/4 „Saistošie noteikumi par pašvaldības nodevām par Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļas sagatavotajiem dokumentiem” apstiprināšanu”.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Kuldīgas novada pašvaldība. Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV- 3301, reģ.Nr.90000035590

SEB banka, kods: UNLALV2X, konta Nr.LV26UNLA0011001130401

VALSTS NODEVA par dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumiem.

/LR MK 24.09.2013 noteikumi Nr.906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu” likumi.lv/doc.php?id=260214/

Par atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu – 7 euro.

No valsts nodevas atbrīvo (uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu)

 • personu ar I vai II invaliditātes grupu;
 • personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
 • personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;
 • bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
 • daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.

Par atkārtotu civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības izsniegšanu valsts nodevu neiekasē:

 • ja civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecība nepieciešama uzturlīdzekļu piedziņas, valsts pabalstu un pensijas piešķiršanas lietās;
 • aizbildnības vai aizgādnības nodibināšanas lietās;
 • politiski represēto personu reabilitācijas lietās;
 • personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas lietās notiesātām personām;
 • uz paritātes pamata par civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu, atjaunošanu un atkārtotu civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības izsniegšanu pēc ārzemnieka pieprasījuma, ja ar attiecīgo valsti ir noslēgts līgums par savstarpēju tiesisko palīdzību.

Valsts nodevu samaksā pirms atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanas.

PAŠVALDĪBAS NODEVA

(Kuldīgas novada Domes 29.10.2009. Saistošie noteikumi Nr.2009/4 „Saistošie noteikumi par pašvaldības nodevām par Kuldīgas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas sagatavotajiem dokumentiem”, Kuldīgas novada Domes 31.10.2013. lēmums (prot.Nr.14.p.65) Par Kuldīgas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2013/30 „Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2009/4 „Saistošie noteikumi par pašvaldības nodevām par Kuldīgas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas sagatavotajiem dokumentiem”” un Kuldīgas novada Domes 29.01.2015. lēmums (prot.Nr.2.p.47.) Par Kuldīgas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2015/1 „Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2009/4 „Saistošie noteikumi par pašvaldības nodevām par Kuldīgas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas sagatavotajiem dokumentiem”” apstiprināšanu”.)

 • Par izziņu par civilstāvokļa akta reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra ieraksta kopiju un civilstāvokļa akta reģistra ieraksta datorizdruku, ja persona norāda precīzus pamatdatus, – 2 (divi) euro.
 • Par izziņu par civilstāvokļa akta reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra ieraksta kopiju un civilstāvokļa akta reģistra ieraksta datorizdruku, ja persona nenorāda precīzus pamatdatus, – 4 (četri) euro.

Pašvaldības nodeva nav jāmaksā par visu veidu dokumentu izsniegšanu uzturlīdzekļu piedziņas lietās, valsts pabalstu un pensiju piešķiršanas lietās, adopcijas, aizbildnības, aizgādnības, bijušo īpašumu denacionalizācijas un politiski represēto personu reabilitācijas lietās, kā arī notiesāto personu pasu izsniegšanas un apmaiņas lietās.

CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRA IERAKSTA AKTUALIZĒŠANA, ATJAUNOŠANA, PAMATOJOTIES UZ IEINTERESĒTĀS PERSONAS IESNIEGUMU, DZIMTSARAKSTU NODAĻAS ATZINUMU VAI ADMINISTRATĪVO AKTU

Pakalpojuma nosaukums

CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRA IERAKSTA AKTUALIZĒŠANA, ATJAUNOŠANA, PAMATOJOTIES UZ IEINTERESĒTĀS PERSONAS IESNIEGUMU, DZIMTSARAKSTU NODAĻAS ATZINUMU VAI ADMINISTRATĪVO AKTU

Pakalpojuma īss apraksts

Dzimtsarakstu nodaļa civilstāvokļa aktu reģistra ierakstā labo kļūdas un ieraksta trūkstošās vai jaunas ziņas saskaņā ar ieinteresētās personas iesniegumu, ja civilstāvokļa akts reģistrēts dzimtsarakstu iestādē, ja ieraksta labošanai vai papildināšanai ir pietiekams pamats un ja nav strīda starp ieinteresētajām personām.

Ja dzimtsarakstu nodaļai nav pietiekama pamata labot vai papildināt civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu vai starp ieinteresētajām personām ir strīds, vai civilstāvokļa aktu reģistra ieraksts ir izdarīts ārvalstī, civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu labo vai papildina, pamatojoties uz tiesas spriedumu vai bāriņtiesas lēmumu.

Saskaņā ar mātes vai pilngadīgas personas iesniegumu ierakstu par bērna tēvu, ja tas izdarīts LPSR Laulības un ģimenes kodeksa 58.pantā paredzētajā kārtībā, anulē, pamatojoties uz dzimtsarakstu nodaļas amatpersonas atzinumu.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļa

Baznīcas iela 1,Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301,

tālrunis 63323845, mob. tālrunis 27020765; 27020957,

e-pasta adrese: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., fakss 63341422

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

 • Pirmdienās 15.00 - 18.00
 • Otrdienās 8.00 - 12.00
 • Trešdienās 13.00 - 17.00
 • Ceturtdienās 8.00 - 12.00
 • Piektdienās 8.00 - 12.00

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska vai juridiska persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • pase vai personas apliecība – jāuzrāda oriģināls;
 • civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokuments (apliecība, izziņa), kas apliecina aktualizācijas vai atjaunošanas nepieciešamību, vai apstiprina iesniedzēja norādītās reģistra ieraksta aktualizēšanai vai atjaunošanai nepieciešamās ziņas – jāuzrāda oriģināls;
 • personas iesniegums vai citas dzimtsarakstu nodaļas atzinums, vai tiesas spriedums, vai administratīvais akts – jāiesniedz oriģināls;
 • aktualizējamais civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokuments (apliecība vai izziņa) – jāiesniedz oriģināls.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Iesnieguma izskatīšana 1 (viena) mēneša laikā.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

 • Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības likumi.lv/doc.php?id=90223
 • Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums likumi.lv/doc.php?id=253442
 • Iesniegumu likums likumi.lv/doc.php?id=164501
 • LR MK 03.09.2013 noteikumi Nr.761 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem” likumi.lv/doc.php?id=259879
 • LR MK 24.09.2013 noteikumi Nr.906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu” likumi.lv/doc.php?id=260214
 • LR MK 02.03.2004 noteikumi Nr.114 „Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju” likumi.lv/doc.php?id=85209
 • Kuldīgas novada Domes 27.08.2009. lēmums (prot.Nr.7.p.33.) Par Kuldīgas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2009/4 „Saistošie noteikumi par pašvaldības nodevām par Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļas sagatavotajiem dokumentiem”” apstiprināšanu”.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Kuldīgas novada pašvaldība. Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV- 3301, reģ.Nr.90000035590

SEB banka, kods: UNLALV2X, konta Nr.LV26UNLA0011001130401

VALSTS NODEVA par dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumiem:

/LR MK 24.09.2013 noteikumi Nr.906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu” likumi.lv/doc.php?id=260214/

Par civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu – 7 euro.

No valsts nodevas atbrīvo (uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu):

 • personu ar I vai II invaliditātes grupu;
 • personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
 • personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;
 • bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
 • daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.

Valsts nodevu neiekasēja:

 • civilstāvokļa akta reģistra ierakstu papildina pēc adopcijas apstiprināšanas vai adopcijas atcelšanas;
 • civilstāvokļa reģistru papildina pēc paternitātes atzīšanas, paternitātes noteikšanas, paternitātes fakta konstatēšanas vai paternitātes pieņēmuma apstrīdēšanas;
 • dzimšanas reģistra ierakstā anulē ierakstu par bērna tēvu, kas reģistrēts LPSR Laulības un ģimenes kodeksa 58.pantā paredzētajā kārtībā;
 • civilstāvokļa akta reģistra ierakstā labo dzimtsarakstu iestādes pieļautu kļūdu;
 • ja pēc civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanas vai atjaunošanas nepieciešams izsniegt civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecību, valsts nodevu maksā tikai par civilstāvokļa aktu reģistra aktualizēšanu vai atjaunošanu.

Par atkārtotu civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības izsniegšanu valsts nodevu neiekasē:

 • ja civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecība nepieciešama uzturlīdzekļu piedziņas, valsts pabalstu un pensijas piešķiršanas lietās;
 • aizbildnības vai aizgādnības nodibināšanas lietās;
 • politiski represēto personu reabilitācijas lietās;
 • personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas lietās notiesātām personām;
 • uz paritātes pamata par civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu, atjaunošanu un atkārtotu civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības izsniegšanu pēc ārzemnieka pieprasījuma, ja ar attiecīgo valsti ir noslēgts līgums par savstarpēju tiesisko palīdzību.

Valsts nodevu samaksā pirms civilstāvokļa aktu aktualizēšanas un atjaunošanas.

PAŠVALDĪBAS NODEVA

(Kuldīgas novada Domes 29.10.2009. Saistošie noteikumi Nr.2009/4 „Saistošie noteikumi par pašvaldības nodevām par Kuldīgas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas sagatavotajiem dokumentiem”, Kuldīgas novada Domes 31.10.2013. lēmums (prot.Nr.14.p.65) Par Kuldīgas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2013/30 „Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2009/4 „Saistošie noteikumi par pašvaldības nodevām par Kuldīgas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas sagatavotajiem dokumentiem”” un Kuldīgas novada Domes 29.01.2015. lēmums (prot.Nr.2.p.47.) Par Kuldīgas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2015/1 „Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2009/4 „Saistošie noteikumi par pašvaldības nodevām par Kuldīgas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas sagatavotajiem dokumentiem”” apstiprināšanu”.)

 • Par izziņu par civilstāvokļa akta reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra ieraksta kopiju un civilstāvokļa akta reģistra ieraksta datorizdruku, ja persona norāda precīzus pamatdatus, – 2 (divi) euro.
 • Par izziņu par civilstāvokļa akta reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra ieraksta kopiju un civilstāvokļa akta reģistra ieraksta datorizdruku, ja persona nenorāda precīzus pamatdatus, – 4 (četri) euro.

Pašvaldības nodeva nav jāmaksā par visu veidu dokumentu izsniegšanu uzturlīdzekļu piedziņas lietās, valsts pabalstu un pensiju piešķiršanas lietās, adopcijas, aizbildnības, aizgādnības, bijušo īpašumu denacionalizācijas un politiski represēto personu reabilitācijas lietās, kā arī notiesāto personu pasu izsniegšanas un apmaiņas lietās.

VĀRDA, UZVĀRDA UN TAUTĪBAS IERAKSTA MAIŅA

Pakalpojuma nosaukums

VĀRDA, UZVĀRDA UN TAUTĪBAS IERAKSTA MAIŅA

Pakalpojuma īss apraksts

Vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) var mainīt persona, kura ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu un ja pastāv kāds no šādiem iemesliem:

 • vārds vai uzvārds apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā;
 • persona vēlas dzimšanas reģistrā ierakstītajam vārdam pievienot otru vārdu. Vārds, kurš reģistrā ierakstīts pirmais, uzskatāms par pamatvārdu;
 • persona vēlas iegūt vai pievienot savam uzvārdam laulātā uzvārdu;
 • persona vēlas iegūt savu dzimtas uzvārdu tiešā augšupējā līnijā;
 • persona vēlas atgūt savu dzimto vai pirmslaulības uzvārdu, ja tas nav izdarīts, šķirot laulību, vai pēc laulības atzīšanas par spēkā neesošu;
 • personai mainīts dzimums;
 • viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu /šā panta minētajā gadījumā vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) var mainīt arī nepilngadīga persona, kura nav sasniegusi 15 gadu vecumu/.

Persona, kura ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ir tiesīga vienu reizi mainīt tautības ierakstu pret savu tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu un var pierādīt savu radniecību ar minētajām personām. Persona, kuras tautības ieraksts mainīts pirms pilngadības sasniegšanas, ir tiesīga mainīt tautības ierakstu arī pēc pilngadības sasniegšanas.

Nepilngadīga persona vecumā no 15 līdz 18 gadiem iesniegumu iesniedz ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu.

Lēmums par atļauju mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) vai tautības ierakstu vai par atteikumu mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) vai tautības ierakstu personai tiek paziņots un stājas spēkā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Ar brīdi, kad stājas spēkā lēmums par atļauju mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu), personas vārds vai uzvārds (vārds un uzvārds) ir mainīts. Lēmums par atļauju mainīt tautības ierakstu apliecina tautības ieraksta maiņas tiesiskumu.

Lai saņemtu jaunu personu apliecinošu dokumentu, persona 30 dienu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par atļauju mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu), iesniedz šo lēmumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei.

Pakalpojumu nodrošina

Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļa

Baznīcas iela 1,Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301,

tālrunis 63323845, mob. tālrunis 27020765; 27020957,

e-pasta adrese: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., fakss 63341422

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

 • Pirmdienās 15.00 - 18.00
 • Otrdienās 8.00 - 12.00
 • Trešdienās 13.00 - 17.00
 • Ceturtdienās 8.00 - 12.00
 • Piektdienās 8.00 - 12.00

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Vārda un uzvārda maiņai nepieciešamie dokumenti:

 • personu apliecinošs dokuments – uzrāda oriģinālu;
 • iesniegums – iesniedz oriģinālu;
 • nepilngadīgas personas vecāku rakstveida piekrišanu vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņai vai, ja nepilngadīga persona ir aizbildnībā, — aizbildņa rakstveida piekrišanu un bāriņtiesas lēmumu par vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņas atbilstību nepilngadīgas personas interesēm – iesniedz oriģinālu;
 • fotogrāfija (4,5 x 3,5 cm) – iesniedz oriģinālu;
 • kvīts par valsts nodevas samaksu – uzrāda oriģinālu.

Tautības ieraksta maiņai nepieciešamie dokumenti:

 • personu apliecinošs dokuments – uzrāda oriģinālu;
 • iesniegums – iesniedz oriģinālu;
 • tēva vai mātes dzimšanas apliecību vai izrakstu no dzimšanas reģistra, kas pierāda personas radniecību ar tiešajiem augšupējiem radiniekiem, un dokumentus, kuri apstiprina šo personu tautību – uzrāda oriģinālu;
 • izglītības dokumentu vai citu dokumentu, kas apliecina augstākajai (trešajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi, bet gadījumos, ja persona ir 1.grupas invalīds, kam invaliditāte piešķirta bez termiņa ierobežojuma, 2. vai 3.grupas redzes, dzirdes vai runas invalīds vai ir vecāka par 75 gadiem, — izglītības dokumentu vai citu dokumentu, kas apliecina vidējai (otrajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi, ja persona vēlas pašreizējo tautības ierakstu mainīt pret tautības ierakstu “latvietis” – uzrāda oriģinālu;
 • nepilngadīgas personas vecāku rakstveida piekrišanu tautības ieraksta maiņai vai, ja nepilngadīga persona ir aizbildnībā, — aizbildņa rakstveida piekrišanu un bāriņtiesas lēmumu par tautības ieraksta maiņas atbilstību nepilngadīgas personas interesēm – iesniedz oriģinālu;
 • kvīts par valsts nodevas samaksu – uzrāda oriģinālu.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Iesnieguma izskatīšana – 1 (viena) mēneša laikā.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Kuldīgas novada pašvaldība. Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV- 3301, reģ.Nr.90000035590

SEB banka, kods: UNLALV2X, konta Nr.LV26UNLA0011001130401

VALSTS NODEVA par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu

(Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums)

Valsts nodeva par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu ir 71,14 euro.

Par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu no valsts nodevas atbrīvojama:

 • persona, kura maina vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) „Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likuma” 2.panta pirmās daļas 7.punktā minētajā gadījumā (7) viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu);
 • persona, kura pašreizējo tautības ierakstu vēlas mainīt pret tautības ierakstu “lībietis (līvs)”.