Kuldīgas novada Goda balva

Ieva Benefelde Goda Balva 303

Kuldīgas novada Goda balvas nolikums

Kuldīgas novada domes deputāti 31. marta domes sēdē nolēma sumināt Marutu Rozīti kā Goda novadnieci un piešķirt Kuldīgas novada Goda balvas 11 cilvēkiem. Apbalvojumus pasniegs svinīgā pasākumā 4. maijā, ko Kuldīgas novada pašvaldība rīkos par godu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 32. gadskārtai.

Pašvaldībā pēc administratīvi teritoriālās reformas izstrādāts un 24. februāra domes sēdē apstiprināts jauns nolikums par Kuldīgas novada pašvaldības apbalvojumiem, kas paredz kopumā trīs apbalvojumu veidus: Goda balva, Goda novadnieks un Atzinības raksts. Dome lēmusi, ka turpmāk Goda balvas pasniegs 4. maijā – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā.

Apstiprināta arī Kuldīgas novada pašvaldības Apbalvošanas padome, kurā darbosies Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, laikraksta “Kurzemnieks” galvenā redaktore Daiga Bitiniece, p/a “Kuldīgas kultūras centrs” direktore Inta Burnevica, Kuldīgas Sv. Annas evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītājs Mārtiņš Burke-Burkevics, SIA “Mars” valdes priekšsēdētājs Andris Lapiņš, Skrundas Goda pilsonis Viesturs Meļķis un etnogrāfiskā ansambļa “Suitu sievas” vadītāja Ilga Leimane.

Goda novadnieks ir visaugstākais Kuldīgas novada apbalvojums. To piešķir par sevišķi nozīmīgu ieguldījumu un īpašiem nopelniem Kuldīgas novada labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes, saimnieciskajā un citā darbā. Par īpašiem nopelniem uzskatāms gan izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība. Goda novadnieks saņems domes Apliecinājuma rakstu, ar Kuldīgas novada ģerboni rotātu rokas pulksteni un naudas balvu 500 EUR apmērā pēc nodokļu nomaksas.

Kuldīgas novada Goda balvu piešķir par īpašiem nopelniem politikā, tautsaimniecībā, veselības aizsardzībā, izglītībā, kultūrā, sportā, valsts pārvaldes, aizsardzības un citās jomās, kā arī par citiem nozīmīgiem nopelniem, kas saistīti ar Kuldīgas novada attīstību un sabiedriskās nozīmības palielināšanu. Par nopelnu uzskatāma ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība, kā arī atsevišķi izcili darbi Kuldīgas novada labā. Goda balvas ieguvēji saņem domes Apliecinājuma rakstu, ar Kuldīgas novada ģerboni rotātu rokas pulksteni un naudas balvu 200 EUR apmērā pēc nodokļu nomaksas.

Kuldīgas novada pašvaldības Atzinības rakstu piešķir, lai izteiktu pašvaldības pateicību par labi padarītu darbu jebkurā jomā, kā arī par panākumiem sacensībās, konkursos, olimpiādēs, izstādēs, skatēs vai arī par atsevišķu uzdevumu sekmīgu izpildi.

Pieteikumus izvērtēs Apbalvošanas padome, bet gala lēmumu par Goda balvu piešķiršanu pieņems Kuldīgas novada dome.