Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas konkurss

Foto: Eduards Dambergs

No 1. novembra iedzīvotāji var iesniegt pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai Kuldīgas novada Domes rīkotajā konkursā “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošana Kuldīgas novadā 2016./2017. gadā”.

Saskaņā ar konkursa nolikumu konkursā var piedalīties Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā esošu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieks vai apsaimniekotājs vai privātmājas (ģimeņu mājas) īpašnieks, ja tā pieteiktā konkursa objekta teritorija atbilst Konkursa nolikuma 5.1.punkta prasībām, t.i., pašvaldības teritorija ap ģimeņu māju apbūves gabaliem, kuri pieguļ teritorijām, kurā iepriekšējo piecu gadu periodā veikti ES finansēti ielu tīklu rekonstrukciju projekti.

Konkursa ietvaros Kuldīgas novada pašvaldība var piešķirt līdzfinansējumu līdz 50% no kopējās izmaksu tāmes, kas paredzēta daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanai, komunikāciju vai elementu izvietošanai, tai skaitā nepieciešamā projektēšana, saskaņā ar iesniegto konkursa projektu, bet ne vairāk kā 7000 EUR viena konkursa projekta realizēšanai.

Līdzfinansējums tiek piešķirts: bērnu rotaļu laukumu (vai zonu), atpūtas vietu (vai zonu), gājēju, piebraucamo ceļu un laukumu segumu izbūvei, inženiertehnisko komunikāciju (apgaismojums, ūdensvadi, kanalizācija, lietus ūdens novadīšana u.c.) izbūvei, kas nepieciešamas labiekārtojuma īstenošanai, arhitektūras mazo formu uzstādīšanai, atbilstoši kopējai iecerei, ja tās funkcionāli nepieciešamas pagalma labiekārtojumam, jaunu apstādījumu izveidei saskaņā ar esošajiem stādījumiem.

Konkursa pieteikumi jāiesniedz Kuldīgas novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Baznīcas ielā 1, Kuldīgā) 1.–30. novembrim.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas konkurss tiek rīkots no 2012. gada, lai veicinātu teritoriju sakārtošanu un labiekārtošanu ar iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalību visā Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā.

Nolikums

Pieteikums

Pielikums "Teritorijas laukumu, māju ceļa, inženiertīklu pievadu izbūve, pārbūve vai atjaunošana un atsevišķu labiekārtojuma elementu uzstādīšana"

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav