Komitejas un Komisijas

domes zale

Dome no deputātiem ievēlē pastāvīgās komitejas, kas sagatavo jautājumus izskatīšanai Domes sēdēs, sniedz atzinumus jautājumos, kas ir komitejas kompetencē, pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā kontrolē pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darbu, izskata pašvaldības iestāžu un uzņēmumu budžeta projektus,  kā arī veic citus pienākumus atbilstoši pašvaldības nolikumam.

Katra komisija savas kompetences robežās izskata jautājumus, iesniegumus, pieņem konkrētus lēmumus vai sagatavo lēmumprojektus komitejām un domei. Komisijas izstrādā arī dažādas koncepcijas, sniedz priekšlikumus turpmākai darbībai un attīstībai konkrētās jomās.

Katras komisijas darbības mērķis, funkcijas, uzdevumi, komisijas izveidošana, darbība, tiesības, pienākumi un atbildība noteikta komisijas nolikumā.

Komisijas locekļiem nepieciešams būt attiecīgās jomas speciālistiem, kas orientējas jautājumos, spēj sniegt kompetentus un pamatotus priekšlikumus. Komisija savā darbā var pieaicināt citus speciālistus un ekspertus.

KULDĪGAS NOVADA DOMES PASTĀVĪGĀS KOMITEJAS UN KOMISIJAS