Iznomājamie zemesgabali

Saeima 2015. gada 5. martā pieņēma likumu “Grozījums Civillikumā”, kas paredz papildināt Civillikuma trešo daļu “Lietu tiesības” ar jaunu trešo A nodaļu “Apbūves tiesība”, kas stājās spēkā 2017. gada 1. janvārī. Ar apbūves tiesību Civillikumā ieviests jauns tiesību institūts, uz kura pamata persona var celt un lietot uz sveša zemesgabala tikai nedzīvojamu ēku vai inženierbūvi kā īpašnieks apbūves tiesības spēkā esamības laikā. 

Tātad, ja uz svešas zemes paredzēts būvēt ēkas (būves), ar nekustamā īpašuma īpašnieku ir slēdzams apbūves tiesības līgums, apbūves tiesība ir ierakstāma zemesgrāmatā. Pēc līguma termiņa beigām, apbūves tiesība zaudēs spēku un atgriež nekustamo īpašumu tās īpašniekam tādā stāvoklī, kāds tas bija, pirms apbūves tiesības līguma noslēgšanas. Tas nozīmē, ka uz apbūves tiesību, saskaņā ar Civillikuma 1129.1 panta otro daļu, neattiecas pirmpirkuma un izpirkuma tiesība.

Persona, kura vēlas slēgt apbūves tiesības līgumu ar Kuldīgas novada pašvaldību, jāiesniedz:

  • Fiziskā persona - pieteikumu, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese un cita adrese, kurā persona ir sasniedzama, zemesgabala adresi, uz kura vēlas veikt apbūvi, platība, kadastra apzīmējums (ja tāds ir zināms), apbūves tiesības līguma laikā plānotā darbība un apbūves termiņi.
  • Juridiskā persona - pieteikumu, kurā norādīts juridiskās personas nosaukums (firma), juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, zemesgabala adresi, uz kura vēlas veikt apbūvi, platība, kadastra apzīmējums (ja tāds ir zināms), apbūves tiesības līguma laikā plānotā darbība un apbūves termiņi, kā arī izziņa no Uzņēmumu reģistra par personām, kas ir tiesīgas pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

Persona, kura vēlas nomāt neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu (bez apbūves tiesībām), pašvaldībā (Kuldīgas novada pašvaldībā vai pagasta pārvaldē) iesniedz:

  • Fiziskā persona - pieteikumu, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese un cita adrese, kurā persona ir sasniedzama, nomājamā zemesgabala adrese, platība, kadastra apzīmējums (ja tāds ir zināms), nomāšanas mērķis.
  • Juridiskā persona - pieteikumu, kurā norādīts juridiskās personas nosaukums (firma), juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, nomājamā zemes­gabala adrese, platība, kadastra apzīmējums (ja tāds ir zināms), nomāšanas mērķis, kā arī izziņa no Uzņēmumu reģistra par personām, kas ir tiesīgas pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

Zemesgabali Kuldīgas novadā (bez apbūves tiesībām)


Lauksaimniecības zemes 1 ha zemes nomas maksa gadā:

Nr. p.k.

Pagasts

1 ha zemes nomas maksa gadā, EUR

1 ha zemes nomas maksa gadā, EUR (ar PVN)

1.

Ēdoles pagasts

54

65,34

2.

Gudenieku pagasts

54

65,34

3.

Īvandes pagasts

56

67,76

4.

Kabiles pagasts

62

75,02

5.

Kurmāles pagasts

57

68,97

6.

Laidu pagasts

61

73,81

7.

Padures pagasts

57

68,97

8.

Pelču pagasts

61

73,81

9.

Rendas pagasts

54

65,34

10.

Rumbas pagasts

57

68,97

11.

Snēpeles pagasts

58

70,18

12.

Turlavas pagasts

54

65,34

13.

Vārmes pagasts

62

75,02

Ar Kuldīgas novada domes 25.11.2021. lēmumu nolemts apstiprināt lauksaimniecības zemes nomas pakalpojuma maksas cenrādi, ar kuru noteikts, ka turpmāk par pašvaldībai piederošām lauksaimniecības zemes vienībām Alsungas pagastā, Nīkrāces pagastā, Raņķu pagastā, Rudbāržu pagastā un Skrundas pagastā, piemērojama nomas maksa atbilstoši lauksaimniecības zemes nomas maksas pakalpojuma cenrādī noteiktajam. Aprēķinot lauksaimniecības zemes nomas maksu, tā nevar būt mazāka par 28,00 EUR (nav ietverts pievienotās vērtības nodoklis).

Lauksaimniecības zemes 1 ha zemes nomas maksa gadā:

Nr. p.k.

Pagasts

1 ha zemes nomas maksa gadā, EUR

1 ha zemes nomas maksa gadā, EUR (ar PVN)

 1.

Alsungas pagasts

65

78,65

 2.

Nīkrāces pagasts

75

90,75

 3.

Raņķu pagasts

75

90,75

 4.

Rudbāržu pagasts

60

72,60

 5.

Skrundas pagasts

65

78,65

1 m2 zemes nomas maksa gadā Kuldīgas novada vasarnīcu apbūves un dārzkopības teritorijās:

Nr.

p.k.

Teritorija

1 m2 zemes nomas maksa gadā, EUR

1 m2 zemes nomas maksa gadā, EUR (ar PVN)

1.

dārzkopības sabiedrības “Kurzemīte” un “Rumba” teritorijā, Kuldīgas pilsētā, Kuldīgas novadā

0,12

0,1452

2.

Ābeles ciema teritorijā, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā

0,09

0,1089

3.

Rumbenieku ciema teritorijā, Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā

0,07

0,0847

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES