Būvniecība

Vēlies uzsākt būvniecību?

 

Būvniecības ieceres dokumenti nav nepieciešami (PDF) 

Saskaņā ar MK Nr.529 "Ēku būvnoteikumi" 7. punktu

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 6. punktu

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” 9. punktu

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 64. punktu

Saskaņā ar MK noteikumu “Elektroenerģijas, ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi” 3. punktu

Saskaņā ar 02.05.2012. MK noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 5. punktu