Normatīvi

Starptautiskie tiesību akti

UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālais saraksts Pēdējie grozījumi veikti 2020. gada 28. februārī

Latvijas Republikas normatīvie akti

Ministru kabineta 26.10.2021. noteikumi Nr. 720 “Kultūras pieminekļu uzskaites, aizsardzības, izmantošanas un restaurācijas noteikumi”

Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi valsts un vietējās nozīmes

Kuldīgas novada pašvaldības saistošie noteikumi

Kuldīgas novada domes 27.10.2022. saistošie noteikumi Nr. KNP/2022/29 “Kuldīgas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi”

Kuldīgas novada domes 26.05.2022. saistošie noteikumi Nr. KNP/2022/18N “Par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Kuldīgas novadā”

Saistošie noteikumi Nr.2015/4 ”Nodeva par būvniecības ieceres akceptu vai būvatļaujas saņemšanu Kuldīgas novadā” Apstiprināti 29.01.2015., publicēti 12.03.2015., stājās spēkā 13.03.2015.

NR.2014/16 GROZĪJUMI KULDĪGAS NOVADA DOMES SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.2011/1 ”PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ IZVIETOJAMAS IELU UN LAUKUMU NOSAUKUMU PLĀKSNES UN ĒKU NUMURZĪMES KULDĪGAS NOVADĀ” Apstiprināti 29.01.2015., publicēti 28.02.2015., stājas spēkā 01.03.2015.

NR.2013/21 GROZĪJUMI KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS  NR.2012/9  ”PAR KULDĪGAS NOVADA SIMBOLIKU” Stājas spēkā 01.01.2014. 

NOTEIKUMU JAUNĀ REDAKCIJA

PASKAIDROJUMA RAKSTS Stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Kuldīgas novada domes 25.08.2022. saistošie noteikumi Nr. KNP/2022/26 “Par Kuldīgas novada pašvaldības līdzekļu piešķiršanu kultūras pieminekļu restaurācijai, atjaunošanai un konservācijai Kuldīgas novadā”

Kuldīgas novada domes 28.07.2022. saistošie noteikumi Nr. KNP/2022/20 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Kuldīgas novadā”

< SKATĪT AKTUALITĀTES