Apstiprināts jauns vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis

Ar 2022. gada 24. februāra Kultūras ministrijas rīkojumu Nr. 2.5-1-30 (stājās spēkā nākamajā dienā pēc publikācijas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” Nr. 41 2022. gada 28. februārī https://www.vestnesis.lv/op/2022/41.7) Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā vietējās nozīmes arhitektūras (pilsētbūvniecības) piemineklis ar valsts aizsardzības Nr. 9320 ir iekļauta Kuldīgas vēsturiskā centra nomale ar Ventas senleju. Šāds lēmums pieņemts, pašvaldībai atbalstot Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Kultūras pieminekļu uzskaites komisijas priekšlikumu.

Tādējādi valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa (aizsardzības Nr. 7435) “Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” individuālā  aizsargjosla, kuras grozījumi izstrādāti lokālplānojuma “Kuldīgas vecpilsētai  Ventas  senlejā,  kas  groza Kuldīgas novada teritorijas plānojumu” izstrādes gaitā, ieguvusi valsts aizsardzību.

Kopā ar lokālplānojumu tas ticis divreiz nodots arī publiskajai apspriešanai. Publiskās apspriešanas laikā arī saņemts priekšlikums par šīs teritorijas iekļaušanu Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.

Kultūras pieminekļa (vai tā daļas) īpašniekam (valdītājam) ir saistošs likums “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” un Ministru kabineta 2021. gada 26. oktobra noteikumi Nr. 720 “Kultūras pieminekļu uzskaites, aizsardzības, izmantošanas un restaurācijas noteikumi”.

Līdz lokālplānojuma apstiprināšanai un īstenošanas uzsākšanai šī pieminekļa teritorijā piemērojami Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 2013-2025 teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa (pieejams šeit: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_14979).

Kuldīgas kultūrvēsturiskais mantojums ir viens no svarīgākajiem kultūrvēstures objektiem Latvijā kopš pagājušā gadsimta otrās puses. Lai nodrošinātu tā aizsardzību un saglabātu unikālās vērtības nākamajām paaudzēm, ir veikts apjomīgs starptautisks izpētes darbs.

Jaunajā piemineklī ietvertās vērtības datējamas no 17. gadsimta līdz 20. gadsimta 30. gadiem.  

Saglabājamās vērtības:

 • Pilsētas plānojuma struktūra, apbūves principu sistēma;
 • Pilsētas telpiskais risinājums ainavā, reljefs, panorāma, siluets, skatu perspektīvas, ielu un jumtu ainava;
 • Vēsturiskā apbūve, celtnes, apbūves elementi;
 • Vēsturiskie industriālie objekti un inženierbūves, kas piešķir identitāti pilsētai;
 • Pilsētai raksturīgo tradicionālo materiālu lietojums, kolorīts, būvformas un paņēmieni;
 • Apzaļumojuma sistēma, zaļās zonas, parki, skvēri, stādījumi;
 • Vēsturiskās ūdenstilpes un krastmalas;
 • Kvartālu iekštelpa, vēsturisko ēku pagalmi.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
 • Сколниециньш

  Что такое Пасха? Почему Пасху на английском языке называют «Easter», а не «Passover»? Почему Пасха на немецком языке называется «Ostern»? Сегодня я отвечу на эти вопросы. С незапамятных времён на северо-западе Европы (Архипелаг Британских островов) и в центральной Европе (нынешняя территория Германии, Австрии, Швейцарии, Бельгии, Люксембурга, Лихтенштейна) покланялись Богине весны и рассвета Остаре. Богиню Остару искренне почитали. Англо-саксонцам Богиня Остара была известна как Eostre, а германцы Богиню Остару знали как Oestre. Эта добрая, весёлая Богиня приносит в мир весну и свет. Она пробуждает природу от зимнего сна и дарует плодородие. Богиню Остару по всюду сопровождают Пасхальные зайцы (Пасхальные кролики), они её верные спутники. Легенда гласит, что Пасхальные зайцы (Пасхальные кролики) кладут разноцветные, пёстрые яйца. Кто их находит, того ждёт счастье. Пасха — это праздник Богини Остары. Пасха — это время Богини Остары. Этот праздник отмечали ещё тогда, когда раввин Исус Христос не был родившись. Даже после наступления эпохи христианства, древние традиции никуда не пропали. Не крестовые походы, не суды инквизиции не могли уничтожить людскую любовь к Богине Остаре. Христианский термин «Passover» для обозначения Пасхи так и не смог прижиться в умах людей. Пасха все ровно несёт имя Богини Остары. Смысл Пасхи — это воссоединение человека с природой и понимание того, что человек — это часть природы. Будем праздновать Пасху ответственно. Позаботимся о природе вокруг нас. И тогда благодать Богини Остары будет сопровождать нас везде, где мы есть. Счастливой Пасхи!
  С благословением Богини Остары, язычник Сколниециньш
  ©Skolnieciņš 1999-bezgalība :-)
  Skolnieciņš® ™Skolnieciņš
  #GoddessOstara #GoddessofSpring #GoddessofDawn #Eostre #Oestre #EasterHare #EasterBunny #EasterEggs #Easter #Ostern #Easter #БогиняОстара #БогиняВесны #БогиняРассвета #ПасхальныйЗаяц #ПасхальныйКролик #ПасхальныеЯйца #Пасха #17.04.2022. #18.04.2022.

  19.04.2022 8:08:54
 • Skolnieciņš

  Kas ir Lieldienas? Kāpēc Lieldienas angļu valodā sauc par «Easter», nevis par «Passover»? Kāpēc Lieldienas vācu valodā sauc par «Ostern»? Šodien es atbildēšu uz šiem jautājumiem. Kopš aizvēsturiskiem laikiem Eiropas ziemeļrietumos (Britu salu arhipelāgā) un Centrāleiropā (tagadējā Vācijas, Austrijas, Šveices, Beļģijas, Luksemburgas, Lihtenšteinas teritorijā) pielūdza un godāja pavasara un rītausmas Dievieti Ostaru. Anglosakšiem Dieviete Ostara bija pazīstama kā Eostre, bet ģermāņiem Dieviete Ostara bija pazīstama kā Oestre. Šī labsirdīgā, sirsnīgā un mīļa Dieviete dāvā pasaulei pavasari un gaismu. Viņa atmodina dabu no ziemas miega un atnes auglību. Dievieti Ostaru pavada Lieldienu zaķi (Lieldienu truši), tie ir viņas uzticamie pavadoņi. Leģenda vēsta, ka Lieldienu zaķi (Lieldienu truši) dēj krāsainas, raibas olas. Kas tās atrod, to sagaida laime. Lieldienas ir Dievietes Ostaras svētki. Lieldienas ir Dievietes Ostaras laiks. Šo svētku svinēšana notika vel tad, kad rabīns Jēzus Kristus nebija vel dzimis. Pat iestājoties kristietības laikmetam, senās tradīcijas nekur nepazuda. Nedz krusta kari, nedz inkvizīcijas tiesas nespēja iznīcināt cilvēku mīlestību pret Dievieti Ostaru. Kristiešu piedāvātais termins «Passover» Lieldienu apzīmēšanai tā arī nespēja iedzīvoties ļaužu prātos. Lieldienas tik un tā nes Dievietes Ostaras vārdu. Lieldienu būtība ir tuvināt cilvēku tuvāk dabai un atziņai, ka cilvēks ir dabas daļa. Svinēsim Lieldienas atbildīgi. Rūpēsimies par apkārt esošo dzīvo dabu. Un tad Dievietes Ostaras svētība pavadīs mūs visur, kur vien mēs ejam. Priecīgas Lieldienas!
  Ar Dievietes Ostaras svētību, pagāns Skolnieciņš
  ©Skolnieciņš 1999-bezgalība ?
  Skolnieciņš® ™Skolnieciņš
  #GoddessOstara #GoddessofSpring #GoddessofDawn #Eostre #Oestre #EasterHare #EasterBunny #EasterEggs #Easter #Ostern #Easter #DievieteOstara #pavasaraDieviete #rītausmasDieviete #LieldienuZaķis #LieldienuTrusis #LieldienasOlas #Lieldienas #17.04.2022. #18.04.2022.

  19.04.2022 8:08:51