Turpina izstrādāt vecpilsētas lokālplānojumu

lokālplānojums
Foto: Artis Gustovskis

Kuldīgas vecpilsētas Ventas senlejā lokālplānojuma izstrāde turpinās arī ārkārtējās situācijas laikā, īpaši intensīvi strādājot pie valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” aizsargjoslas (aizsardzības zonas) grozījumiem un priekšlikumiem uzturēšanas nosacījumiem.

Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes nosacījumos lokālplānojuma izstrādei pārvalde iesaka pievērst uzmanību pilsētas telpiskās struktūras attīstībai laikā un tradicionālajām kultūrvēsturiskajām vērtībām, kā arī lūdz lokālplānojuma ietvaros izvērtēt pašreiz spēkā esošos nosacījumus kultūras mantojuma saglabāšanai un ietvert prasības kultūras pieminekļu aizsardzībai un pārvaldībai, tostarp izstrādāt detalizētas prasības pilsētbūvniecības pieminekļa un tā aizsardzības zonas kultūrvēsturiskās ainavas un objektu saglabāšanai.

Pilsētbūvniecības pieminekļa aizsargjoslas grozījumu projekta izstrādes mērķis ir precizēt individuālo aizsargjoslu ap pilsētbūvniecības pieminekli, ņemot vērā “Aizsargjoslu likuma” 8. pantu un konkrētā pieminekļa atrašanās vietu, tā ainavisko uztveri, iespējamās vizuālās ietekmes un teritorijas attīstības prioritātes atbilstoši Kuldīgas novada teritorijas plānojumam, kā arī Kuldīgas novada attīstības programmai 2014.-2020. gadam un Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2014.-2030. gadam. Izstrādātā individuālā aizsargjosla ap kultūras pieminekli ļaus racionālāk plānot teritorijas izmantošanu un precizēt ar kultūras pieminekļa aizsardzību saistītos apgrūtinājumus.

Izstrādātais pilsētbūvniecības pieminekļa aizsargjoslas grozījumu projekts tiks iesniegts Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē saskaņošanai pirms lokālplānojuma nodošanas publiskajai apspriešanai un pārvaldes atzinuma saņemšanai. Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, publiskās apspriešanas laiks šobrīd nav nosakāms.

Atgādinām, ka  priekšlikumus lokālplānojumam joprojām var iesniegt elektroniski, izmantojot platformu HTTP://KULDIGA.TERGIS.LV/, kā arī rakstiski Kuldīgas attīstības aģentūrā, Kuldīgā, Pilsētas laukumā 3. 

Aicinām iedzīvotājus un Kuldīgā praktizējošos arhitektus būt atsaucīgiem un aktīvi piedalīties turpmākajā lokālplānojuma izstrādes procesā, kā arī sekot līdzi aktuālajai informācijai!

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav