Paziņojums par Kuldīgas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2019/8 precizēšanu

Izvērtējot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 20.08.2019. vēstuli Nr. 15-2/7903 “Par Kuldīgas novada teritorijas plānojuma grozījumiem”,Kuldīgas novada dome 2019. gada 26. septembrī ir pieņēmusi lēmumu “Par Kuldīgas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2019/8 “Grozījumi Kuldīgas novada domes saistošajos noteikumos Nr. 2013/42 “Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”” precizēšanu (protokols Nr. 12, 51. punkts).

Ar šo lēmumu no saistošajiem noteikumiem Nr. 2019/8 tiek svītrots noteikumu 47. un 182. punkts, un izslēgta 6.2. apakšnodaļa “Prasības teritorijas, ēku un būvju uzturēšanai”.

Materiāli pieejami valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv(https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_14979) un tīmekļa vietnē www.kuldiga.lv sadaļā “Plānošana/kartes”.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav