Pedagoģiski medicīniskā komisija

Komisijas sastāvs:

Priekšsēdētāja: Sigita Jirgensone - 28354905;

 • Komisijas sekretāre, speciālais pedagogs Inese Titova (tālr. 26253598);
 • Komisijas logopēde, speciālais pedagogs Inta Laķe (tālr. 29265658);
 • Komisijas psihologs Ilze Sedliņa (tālr. 20363939);
 • Komisijas ārsts Laima Jansone (tālr. 26593939).

Komisijas sēdes notiek Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļas telpās (Baznīcas ielā 9, 2.stāvā, Kuldīgā), nepieciešamības gadījumā komisija var organizēt izbraukuma sēdes izglītības iestādēs. Uz Pedagoģiski medicīnisko komisijas sēdi nepieciešams pieteikties iepriekš, tālrunis 63322238, 27842333 vai Baznīcas ielā 9, Kuldīgā.

Ierodoties uz PMK, visiem izglītojamiem nepieciešami šādi dokumenti:

 1. Vecāku iesniegums par izglītojamā intelektuālo spēju un veselības stāvokļa izvērtēšanu komisijā (iesnieguma veidlapu var aizpildīt arī ierodoties uz komisijas sēdi);
 2. Izglītojamā dzimšanas apliecība un vecāku personu apliecinošs dokuments;
 3. Ja vecāki uz sēdi ierasties nevar, viņi rakstiski piekrīt izglītojamā spēju, attīstības līmeņa un veselības stāvokļa izvērtējumam komisijas sēdē un pilnvaro personu, kura pārstāvēs izglītojamā intereses. Pilnvarotajai personai nepieciešams personu apliecinošs dokuments. Ja bērnu uz PMK sēdi pavada aizbildnis, tad nepieciešams bāriņtiesas lēmums par aizbildņa iecelšanu. Ja bērnu uz PMK sēdi pavada audžuģimene, tad nepieciešams attiecīgās bāriņtiesas pilnvarojums. 
 4. Ģimenes ārsta atzinums par izglītojamā vispārējo veselības stāvokli, tajā skaitā norādot ziņas par izglītojamā redzi un dzirdi. Ģimenes ārsta atzinums izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes;
 5. Psihologa atzinums;
 6. Izglītības iestādes informācija par izglītojamo vai izglītojamā raksturojums, kuri sagatavoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms komisijas sēdes, kā arī individuālais izglītības plāns vai izglītojamajam mācību procesā un pārbaudes darbos piemērotie atbalsta pasākumi;
 7. Sekmju izraksts vai liecība, darba burtnīcas un pārbaudes darbi dzimtajā valodā un matemātikā.

Pielikumi:

Nolikums

Vecāku iesniegums

Izglītības iestādes informācija par izglītojamo

Atbilstoši izglītojamā traucējumu veidam nepieciešamo papildus dokumentu saraksts

< SKATĪT AKTUALITĀTES