Izvēlies savu vidusskolu

V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskola – atrodi savu izaugsmes iespēju!

Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskola (VPKV) aizvada pirmo mācību gadu kopš trīs skolu apvienošanas vienā. Saglabātas apvienoto skolu labākās tradīcijas, un skolas kolektīvs ar prieku gaida skolas simtgadi, ko svinēs nākamgad.

Svešvaloda – dzīves nepieciešamība

VPKV svešvalodu apguvi uzskata par dzīves nepieciešamību, tāpēc jau  no pirmās klases tam pievērsta īpaša vērība un atvēlētas vairāk stundas nekā valstī noteikts – trīs, nevis viena stunda nedēļā. 4. klasē skolēni sāk apgūt otro svešvalodu – krievu valodu.

Integrētā mācīšanās

Savulaik ģimnāzijas vecākajās klasēs ieviesto starpdisciplināro mācīšanos nu pielieto arī mazākajās klasēs. Tā ir mācību vide, kas rosina skolēnus sadarboties un aktīvi iesaistīties stundas darbā, tuvina mācības reālajai dzīvei, palīdzot skolēniem ieraudzīt, kā vienā mācību priekšmetā apgūtās zināšanas, prasmes un iemaņas noder citos, bet galvenais – kā zināšanas izmantot reālajā dzīvē.

Skolotāju sadarbība un nemitīga pilnveide

Šāda mācīšanās pieeja nozīmē arī ļoti aktīvu skolotāju sadarbību. Skolotāji kopīgi plāno mācību saturu, vēro viens otra stundas, iepazīstas ar labās prakses piemēriem, viens otru aizvieto. VPKV lepojas, ka skolas kolektīvu papildina jauni pedagogi – tādu te ir jau 11. Jaunos skolotājus atbalsta mentori – pieredzējušie kolēģi. Ieviesta sistēma, lai sekmētu skolotāju pilnveidošanos.

Uzsvars uz dabas zinātnēm un tehnoloģijām

Skolā rosina bērnu interesi par dabas zinātnēm – lai iegūtās zināšanas iemācītos pielietot praksē, no 1. klases tam papildu atvēlēta stunda nedēļā, iegādāti specializētie komplekti dabaszinībām sākumskolā. Skolā ir teicami aprīkotas dabas zinātņu laboratorijas, bet matemātiku apgūt palīdz trīsdimensiju tāfele. Pēc 6. klases bioloģijai, bet vēlāk – arī ķīmijai un fizikai – atvēlētas papildus mācību stundas. Lielu vērību pievērš arī mūsdienu tehnoloģiju apguvei. No 2. klases audzēkņi apgūst datoriku, no 5. klases var apmeklēt robotikas pulciņu, bet 11. un 12. klasē programmēšana ir kā mācību priekšmets.

Mūsdienīgas telpas ar visu mācībām nepieciešamo

Apjomīgu pārbūvi skola piedzīvoja 2000.-šo gadu sākumā, kad ēku siltināja un piebūvēja ceturto stāvu. Telpas ir pielāgotas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Šogad mazo sporta zāli pārbūvēs par multifunkcionālu pasākumu telpu, remontēs arī vairākas klašu telpas. Iegādāsies arī nepieciešamo aprīkojumu – būs jaunas, ergonomiskas mēbeles, jauni datori un planšetdatori, interaktīvais galds un interaktīvais ekrāns ķīmijas kabinetam.

Labāki apstākļi skolēniem

Skolā daudz domā par labākiem apstākļiem mācībām un ērtāku sadzīvi. Tiek gādāts par to, lai bērni pavadītu laiku brīvā dabā. Ir atbalsta sistēma skolēniem ar mācīšanās grūtībām. No 4. klases mācību stundas ir sadalītas blokos. Ieguvumi skolēnam – dienā ir trīs, četri dažādi mācību priekšmeti, nevis septiņi; ir vieglāka skolas soma; mazāk mājas darbu. Līdz 4. klasei piedāvā pagarinātās dienas grupu kā mācību procesa turpinājumu, bet pēcpusdienās skolēnu rīcībā ir brīvā laika centrs.

Iespēja vairāk sportot, piedalīties pulciņos

VPKV ir jau piecas projekta “Sporto visa klase” klases, kas ļauj bērniem vairāk sportot. Skolā ir daudzveidīgs pulciņu piedāvājums – kori, vokāli instrumentālie ansambļi, ģitāras un teātra pulciņi, deju kolektīvs “Pūpoliņi” un ceļu satiksmes drošības pulciņš, kas guvis teicamus panākumus dažādos konkursos.

Starptautiski projekti, uzsvars uz uzņēmējdarbību, ekoskola

Skola piedāvā iespēju iesaistīties dažādos projektos, konkursos un aktivitātēs. Te īsteno vairākus Erasmus+ projektus, kas ļauj gūt starptautisku pieredzi Portugālē, Spānijā, Slovēnijā un Itālijā. Skolā ir aktīva skolēnu mācību uzņēmumu kustība, jaunieši piedalās Biznesa augstskolas “Turība” “Uzņēmējdarbības skolā” un “Panākumu universitātē”. VPKV ir ekoskola ar desmit gadu stāžu.

Absolventu viedoklis

Elvijs Stepens, AS “Swedbank” personīgais finanšu konsultants, V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas 2014. gada absolvents: “Skola man ir devusi labu bagāžu un vērtīgu pamatu turpmākajai dzīvei, papildus parastām mācību stundām piedāvājot arī daudz dažādu iespēju pielietot skolā iegūtās zināšanas reālās dzīves situācijās. Tie ir bijuši dažādi projekti gan vietējā, gan starptautiskā mērogā, praktiskas nodarbības, konkursi, tāpat arī dažādas iespējas iesaistīties skolas ikdienas dzīvē, tās pilnveidošanā, pasākumu organizēšanā. Arī pats ar mērķi padarīt mācību darbu daudz interesantāku un saistošāku aktīvi iesaistos “Swedbank” skolu programmā “Dzīvei gatavs”, kur vadu vieslekcijas un ar skolēniem praktiski pielietojam skolā apgūtās zināšanas, iejūtoties IT, kredītu speciālistu vai vērtspapīru brokeru lomā.”

Artis Gustovskis, Kuldīgas novada pašvaldības tūrisma, inovāciju un sabiedrības integrācijas projektu vadītājs, Kuldīgas 1. vidusskolas 1985. gada absolvents: “Man ar šo skolu saistās daudz burvīgu atmiņu par notikumiem, skolas biedriem, skolotājiem, direktoru Herbertu Knetu. Mūsu skola ir Kuldīgas skolu vēstures un pārmaiņu dzīvais iemiesojums. Gadiem skrienot, piedzīvoju, kā dažādas ēkas daļas un klases maina funkcijas. Jaukākais, ka skola joprojām ir tajā pašā vietā un būs tā pati mūsu skola – ar savu dvēseli.” 

Kuldīgas novada pašvaldība, sākot no 2016. gada 1. septembra, nodrošina brīvpusdienas visiem skolēniem līdz pat 12. klasei.

www.vpkv.kuldiga.lv


Kuldīgas Centra vidusskola

Kopā cenšoties –  varam!

Mūsdienīgs skatījums

KCV ir pilotskola projektā “Kompetencēs balstīts mācību saturs”, tas liecina par skolotāju profesionālo kvalitāti un inovatīvu skatījumu uz mācību procesu. Skolā ir izglītības mentori novada un reģionālajā līmenī.

Vidusskolēniem ir iespējams apgūt digitālo un medijpratību, kritisko domāšanu, jaunradi un uzņēmējdarbības pamatus.

Infrastruktūra un darba vide

Vidusskolēniem tiek piedāvāta iespēja padziļināti un praktiski apgūt fizikas, ķīmijas un bioloģijas priekšmetus, izmantot mācību procesā 3D klasi un dabas procesu pētniecības centru. Apgūstot Eiropas projektu naudu, tuvākajos gados skolēniem tiks dota iespēja izmantot jaunas multifunkcionālas mācību telpas, konferenču zāli, tehnoloģiju un inženierzinību auditorijas, dabaszinātņu mācību un eksperimentu centru un citas iespējas.

Radošums izglītības procesā

Skolēniem ir iespēja apgūt programmēšanu, iepazīt skatuves mākslu, gūt priekšstatu par tradicionālo un alternatīvo mūziku, apgūt mūsdienu dejas, kā arī praktizēt novusa spēli. Ikdienas mācību procesā tiek izmantota radoša pieeja.

Pasaules apceļošana

Skolēni ikdienā apgūst svešvalodas, sadarbības prasmes, tas rada iespēju piedalīties pieredzes apmaiņā, gan viesojoties Vācijas pilsētā Gēsthahtē, gan iesaistoties programmā “Starpkultūru dialogs slāvu valodās”. Skolēni apmeklē Horvātiju, Ukrainu, Baltkrieviju un citas slāvu valstis. “Eiropas kluba’’ jauniešiem ir iespējams viesoties Eiropas Parlamenta ēkās Briselē un Strasbūrā, kā arī iepazīt citas Eiropas valstis.

Skola piedāvā iegūt starptautisku DSD diplomu par vācu valodas apguvi.

Bijušie skolēni - izcils pierādījums sasniegumiem

No 2017./2018. mācību gada 43 absolventiem dažādās augstskolās budžeta grupās pašlaik studē 34 – tas liecina par iegūtās izglītības kvalitāti un mērķtiecīgu karjeras izvēli.

Daudzi absolventi ir guvuši sasniegumus izvēlētajās profesijās, par ko runā ar skolēniem tradicionālajās skolas Absolventu dienās.

Centralizēto eksāmenu rezultāti

2017./2018.m.g. Kuldīgas Centra vidusskolas skolēnu CE rezultāti: latviešu valodā 65,5% (valstī 52,6%), matemātikā – 39,76% (valstī 34,6%). Angļu valodā tika uzrādīts ļoti labs rezultāts - 68,56% (valstī 61,9%).

Zinātniski pētnieciskie darbi – iespēja apgūt prasmes studijām

Mācību procesā skolēni 10.,11.kl. izstrādā zinātniski pētniecisko darbu. Darba izveide noder skolēniem, kuri plāno studēt. Jaunieši sasniedz labus rezultātus ZPD valsts un reģiona konferencēs - pēdējo divu gadu laikā uz Kurzemes reģiona konferenci izvirzīti 15 skolēnu darbi, bet uz valsts – trīs.

Sportiskās aktivitātes

Kuldīgas Centra vidusskola var lepoties ar sportiskiem audzēkņiem, kuriem tiek dota iespēja sportot Kuldīgas vieglatlētikas manēžā un strītbola laukumā. Katru gadu pieņemšanā pie skolas direktores aicināti dažādu sporta veidu pārstāvji, kas guvuši ievērojamus sasniegumus gan novadā, gan ārpus tā robežām. Eiropas projektā paredzēts atjaunot, pārbūvēt un mūsdienīgi aprīkot skolas vieglatlētikas stadionu un āra aktīvo zonu.

Absolventu viedoklis

Līva Pētersone-Niedrīte, Rīgas 1. Valsts ģimnāzijas bioloģijas skolotāja, KCV 2012. gada absolvente, dalās atmiņās par vidusskolas laiku: “Man vislabāk patika skolotāji, kuri bija stingri un prasīgi, bet tajā pašā laikā saprotoši, noteikti tajos priekšmetos iemācījos un atcerējos visvairāk. Vislabākās atmiņas man saglabājušās par audzinātāju Antru Spuļģi, skolotāju Aldu Urtāni un Santu Lapiņu. Ieteiktu jauniešiem darboties KCV skolēnu līdzpārvaldē un Eiropas klubā, jo tā bija lieliska iespēja piedalīties konkursos un aizbraukt uz Strasbūru - Eiropas Parlamentu, Londonu - iepazīties ar citu valstu skolēniem, kultūru, skolas ikdienu un mācību norisi.”

Kaspars Podiņš, VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes direktors, KCV 1989.gada absolvents, uzsver: “Esmu skolotājiem pateicīgs par disciplīnu. Tolaik, lai atrisinātu konflikta situācijas, nebija vajadzīgs psihologs, sociālais pedagogs vai policija, pietika ar vienu skolotājas skatienu. Vislabākās atmiņas palikušas par skolotājām Martu Kotāni,, Skaidrīti Īvāni un Ināru Kuršinsku. Ģeogrāfijas skolotājai Īvānei bija lielisks zināšanu loks, ko ļoti novērtēju. Būtiska loma bija skolēnu padomei, kurā varēja atrisināt visdažādākās problēmas. Neapšaubāmi skola ir ārkārtīgi svarīga mūsu tālākajai attīstībai, arī es savu nākamo mācību iestādi izvēlējos, pateicoties KCV iegūtajām zināšanām un prasmēm. Un izdarīju pareizo izvēli.”

Kuldīgas novada pašvaldība, sākot no 2016. gada 1. septembra, nodrošina brīvpusdienas visiem skolēniem līdz pat 12. klasei.

kcv.kuldiga.lv


Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola – skola ar dvēseli!

Cauri nopietnam, bet saistošam mācību procesam, koleģiālām skolēnu un skolotāju attiecībām, pilnvērtīgi pavadītām darba dienām, iegūstot maksimāli daudz zināšanu, vijas smiekli, miers, ko ienes mūzika starpbrīžos, kopīgi pasākumi un aktivitātes, krāsaina ikdienas dzīve, kuru veidojam mēs paši, katrs ienesot svaigumu ar savu personību un oriģinālām idejām. Tāda ir mūsu skola. Skola ar dvēseli. (Rūta Ķergalve, 2011.gada absolvente).

Unikalitāte

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola (KMHZV) dibināta 1989.gadā, apvienojot vispārizglītojošo skolu un Bērnu mākslas skolu. Tā bija pirmā alternatīvā skola Latvijā un arī mūsdienās saglabā savu unikalitāti, jo piedāvā gan vispārizglītojošo programmu, gan profesionālās ievirzes programmu vizuāli plastiskajā mākslā. KMHZV ir mūsdienīga, progresīva un konkurētspējīga vidusskola ar savu filozofiju un atšķirīgu pieeju mācību procesam, kurā attiecības starp skolēniem un skolotājiem balstītas savstarpējā cieņā un sapratnē.

Draudzīga un radoša atmosfēra

KMHZV - tā ir vide, kur talants var attīstīties. Skolā ir skaistas, gaumīgas, atjaunotas telpas, kurās izvietoti mākslas darbi. Atšķirībā no tradicionālajām skolām KMHZV ir klašu sistēma- katrai klasei ir sava telpa, kurā notiek visi mācību priekšmeti, izņemot tos, kuriem nepieciešams īpašs aprīkojums (ķīmija, sports, mūzika u.tml.). Tas nozīmē, ka  mācību līdzekļus var glabāt klasē un tie nav jānes uz mājām katru dienu. Vidusskolas audzēkņi klasēs ierīkojuši tējas stūrīšus, lai būtu iespēja starpbrīdī padzert tēju no mīļākās krūzes. Starpbrīžos un sporta stundās ir iespēja aktīvi darboties labiekārtotā multifunkcionālā sporta laukumā, kura izveidošana bija skolēnu iniciatīva. Skolēni paši saka:“Šī skola ir ne tikai skolēniem kā skola, bet arī kā otrās mājas, mēs kopā neesam daudz, bet visi - gan citi skolēni, gan skolotāji - esam draudzīgi.”(Nika Dadzīte, 2018.gada absolvente). “Ja es spētu, es šo vietu debesīs celtu. Un ne jau tādēļ, ka kāds cits tā vēlas, bet tieši tādēļ, ka tās ir kā mājas. Te var tā sēdēt, šūpojot kājas, dzerot tēju un veroties pasaulē. Te tu drīksti būt tu, tieši tāds, kāds tu esi.”(Paula Āboliņa-Ābola, 2010.gada absolvente).

Izcili mācību sasniegumi

Prieks, ka KMHZV mācās jaunieši, kuriem izglītība ir svarīga, kuri ir mērķtiecīgi, radoši un motivēti. Par to liecina centralizēto eksāmenu rezultāti 2017./2018.m.g.: latviešu valodā - 65,7% (novadā – 60,8%, valstī – 52,6%), angļu valodā – 73% (novadā – 64,7%, valstī – 61,9%), bioloģijā – 65% (novadā – 51,9%, valstī – 60,8%), matemātikā – 34,8% (novadā – 36%, valstī – 34,6%), Latvijas un pasaules vēsturē – 65%  (novadā – 47,8%, valstī – 40%), ķīmijā – 69% (novadā – 67,7%, valstī – 61,5%).

Līderi mācību priekšmetu olimpiādēs

Mācību priekšmetu olimpiādēs KMHZV jau vairākus gadus saglabā līdera pozīcijas. 2018./2019.mācību gadā angļu valodas olimpiādē 12.klašu skolēniem iegūta 1.un 2.vieta; bioloģijas olimpiādē 12.kl. skolēniem iegūta 1.un 2.vieta, 11.kl. skolēniem -1.un 3.vieta; fizikas olimpiādē 10.kl. skolēniem -1.vieta, 11.kl. skolēniem -3.vieta, 12.kl. skolēniem 2.un 3.vieta; vēstures olimpiādē 10.-12.kl. skolēniem 1.un 3.vieta; matemātikas olimpiādē 12.kl. skolēniem 1.un 2.vieta; ekonomikas olimpiādē un latviešu valodas un literatūras olimpiādē 11.-12.kl. skolēniem visas godalgotās vietas tika KMHZV audzēkņiem -1., 2., 3.vieta; ģeogrāfijas olimpiādē 10.-12.kl. skolēniem iegūta 1.vieta.

Motivācijas stipendija vidusskolā

Vidusskolēniem, kam vidējais vērtējums ir 8,5 balles un augstāks, vienu reizi gadā tiek piešķirta motivācijas stipendija, par kuras apmēru lemj Skolas padome. Šogad stipendiju saņēma8vidusskolēni.

Atbalsts studiju uzsākšanai

Karu gadu labākie vidusskolas absolventi saņem stipendijas studiju uzsākšanai, kuras dāvā Vītolu fonds, Kuldīgas novada pašvaldība un SIA “Silja”. 2018.un 2019.gada izcilākie absolventi saņēma Latvijas Simtgades stipendijas 500 eiro apmērā.

2019.gada absolvente Marta Pūpola saņēma vienreizēju stipendiju 500 eiro vērtībā  medicīnas studiju uzsākšanai no KMHZV 2006.gada absolventa, sertificēta asinsvadu ķirurga Arta Knapša (Vācija). Viņš raksta: “Mans sapnis tiešām ir piepildījies. Ceļš uz panākumiem nav bijis viegls. Zinu, ko nozīmē smags darbs un atbalsts no līdzcilvēkiem un fondiem. Arī man, vidusskolu beidzot, bija tas gods saņemt stipendiju, kas pavēra durvis uz ārpasauli. Ļoti labprāt atbalstītu talantīgo Martu jaunu dzīves posmu uzsākot. Sirsnīgi sveicieni no manis visam skolotāju kolektīvam.”

Draudzīgā aicinājuma balvas

Draudzīgā aicinājuma balvu pasniedz kopš 2000.gada, tās mērķis ir izveidot objektīvu skolu vērtējumu pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem. KMHZV ir vienīgā Kuldīgas novada skola, kas katru gadu dodas uz Vidzemes koncertzāli Cēsīs, lai saņemtu šo balvu.2016. gadā un 2017.gadā ieguvām 1.vietu latviešu valodas centralizētajos eksāmenos un saņēmām “Mazo pūci” un diplomu par izciliem sasniegumiem latviešu valodas mācīšanā. 2017.gadā angļu valodas eksāmenu rezultāti bija otrie labākie specializēto skolu grupā. Skolas saime lepojās arī ar piekto vietu matemātikā. Kopvērtējumā 2017.gadā mūsu skola ierindojās otrajā vietā, saņemot diplomu par izcilu mācību darba organizāciju. 2018.gada absolventu centralizēto eksāmenu rezultāti dabaszinībās bija labākie savā grupā, un skola saņēma „Mazo pūci” un diplomu par izciliem sasniegumiem dabaszinību mācīšanā.

Iespēja attīstīt talantu mākslās, svešvalodās un tehnoloģijās

KMHZV piedāvā daudz iespēju attīstīt savu talantu un radošo potenciālu, atbilstīgi katra audzēkņa personībai un individuālajām spējām. Tā ir mazas skolas priekšrocība – ikviens tiek novērtēts un pamanīts. Vidusskolā tiek padziļināti apgūta angļu valoda un vēl divas svešvalodas: vācu un krievu. Mākslas jomā var izvēlēties nodarbības gleznošanā, grafiskajā dizainā, keramikā, zīmēšanā, grafikā, vides dizainā un tekstildizainā. Tehnoloģiju jomā tiek piedāvāts apgūt programmēšanu, robotiku, animāciju un datordizainu. Ir divas datorklases. Aktīviem jauniešiem ir iespēja dejot JDK “Austra” vai  dziedāt KHHZV 5.-12.klašu korī un piedalīties Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, kā arī katru gadu doties uz starptautiskiem festivāliem ārzemēs – Bosnijā, Bulgārijā, Čehijā u.c. Muzikāli apdāvināti audzēkņi var dziedāt ansamblī vai spēlēt savu instrumentu skolas orķestrī.

Nometnes vidusskolas jauniešiem

Katru gadu KMHZV sadarbībā ar biedrību “MESS” piedāvā daudzpusīgu nometni “Esi sveicināta vidusskola!”, kur jauniešiem ir iespēja iepazīt vienam otru, interesantus objektus Kurzemē un vidusskolas posma aktualitātes. Šogad nometne notiks no 19.līdz 24.augustam un tās ietvaros paredzēts apmeklēt Zemgales un Vidzemes rakstnieku dzimtās mājas. Gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, no 12. līdz 16.augustam tiek organizēta nometne dziedošajiem un dejojošajiem jauniešiem “Sanāciet, sadziediet, sadancojiet!”

Skolēnu līdzpārvalde

KMHZV skolēnu līdzpārvalde darbojas no 1993. gada un ir viena no vecākajām skolēnu līdzpārvaldēm Latvijā. Skolēnu līdzpārvalde ir līdztiesīgs skolas administrācijas partneris, skolas sabiedriskās dzīves koordinators, vidutājs starp skolēniem un citiem skolas saimes dalībniekiem. Skolēnu līdzpārvalde ir bijusi iniciatore skolas tradīciju nostiprināšanā un jaunu projektu realizācijā. Par nozīmīgu pasākumu  ir kļuvušas skolas plenārsēdes, jo, veidojot demokrātisku sabiedrību, vispirms mums jāiemācās citam citu uzklausīt, ņemt vērā otra teikto, formulēt savas domas, tās izteikt pozitīvi, sadarboties un uzņemties atbildību katram par saviem vārdiem un darbiem.

Autoskola

Ikvienam vidusskolēnam tiek piedāvāta iespēja apgūt bezmaksas teoriju auto apmācībā sadarbībā ar “Modra autoskolu”.

Eiropas Parlamenta vēstnieku skolu programma

2018.gadā KMHZV iesaistījās Eiropas Parlamenta vēstnieku skolu programmā, kuru īsteno Eiropas Parlamenta birojs Latvijā.  Šī programma jauniešiem piedāvā iespējas līdzdalībai aktivitātēs Eiropā, organizējot dažādus konkursus, informējot par praksi ES institūcijās un aicinot uz diskusijām, semināriem Rīgā, Briselē un Strazbūrā.

Profesionāli un atsaucīgi skolotāji

KMHZV pamatdarbā strādā 28 skolotāji un 46% skolotāju ieguvuši maģistra grādu.  Stundās tiek izmantotas informācijas un komunikāciju tehnoloģijas – interaktīvās tāfeles, datu kameras, planšetes u.c. Skolotāju darba rezultāti redzami eksāmenu un olimpiāžu vērtējumos, viņu ieguldījumu augstu vērtē skolēni un vecāki. Lielu gandarījumu sniedz KMHZV  absolventu sasniegumi, kuri padara atpazīstamu skolas un Kuldīgas vārdu Latvijā un pasaulē. Analizējot absolventu tālākizglītību  piecu gadu periodā (2014.-2018.g.), var secināt, ka 74% absolventu izvēlas studēt Latvijas vai ārzemju universitātēs un 61% absolventu studē budžeta grupā. Tie ir ļoti labi rezultāti. “Uzskatu, ka KMHZV piedāvātais sajaukums jeb kombinācija – eksaktie un humanitārie priekšmeti – ir labākais, kas var būt.” (Dāvis Meike, 2004.g. absolvents, ražošanas un plānošanas inženieris Mercedes-Benz rūpnīcā Vācijā). “Novērtējot nozīmīgo ieguldījumu manā skološanā un personības izaugsmē, katru gadu dāvinu grāmatu, atbalstot skolas darbu un misiju un cerot, ka tā papildinās skolas grāmatu kolekciju un būs noderīga ikdienas mācību procesā gan audzēkņiem, gan skolotājiem.”(Jānis Ešenvalds, 2001.gada absolvents, zvērināts advokāts).

Vecāku iesaistīšanās skolas dzīvē

KMHZV audzēkņi izcilos rezultātus var sasniegt tad, ja savstarpēji sadarbojas skolēns, skolotāji un vecāki. Vecāki iesaistās karjeras pasākumu, mācību ekskursiju un pārgājienu organizēšanā, skolas pasākumos (Ģimeņu diena, Sporta diena u.c.), radošajās darbnīcās un mācību stundās.

Kad KMHZV audzēkņi dodas īstenot savus sapņus ārpus Latvijas, ir gandarījums par vecāku atsauksmēm: “Vēlamies pateikt milzīgu paldies ikvienam skolotājam, arī dežurantei, lietvedei, direktorei, saimnieciskās daļas vadītājai un pārējam personālam par to, ka ļāvāt mums kā vecākiem sajust, cik ļoti Emīls šajā skolā jutās kā mājās, jo nav lielākas laimes vecākiem, sūtot bērnu mācīties, piedzīvot to labo sajūtu, ka bērnam patīk doties uz skolu. Viņš nekad nav izteicis vēlmi, ka to negribētu apmeklēt. Paldies par to, ko jūs darāt! Tagad Emīls ir jauna izaicinājuma priekšā un mēs ticam, ka, lai kur viņš būtu, šo skolu viņš vienmēr sauks par savējo.” (Emīla Ivanovska vecāki - Baiba un Jānis).

Tu vari būt daļa no KMHZV! Nāc mācīties!

Informācija par KMHZV atrodama:

https://kmhzv.kuldiga.lv/

 

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES