Mūsdienīgi digitālie resursi izglītības procesā!

digitals
Publicitātes foto.

Lai nodrošinātu mūsdienīgu izglītības procesu, atvieglotu mācīšanos skolās un bērnudārzos, tiek izmantoti vairāki digitālie rīki, kas palīdz gan skolēniem, gan viņu vecākiem, gan  noderīgi arī skolotājiem – lai sagatavotos vai vadītu stundu. Parasti tiek izmantoti pat vairāki. Šajā mācību gadā būtiski palielināts pašvaldības finansiālais ieguldījums to pieejamības nodrošināšanai, lai pieejamie digitālie resursi izglītības iestādēs būtu gan moderni, saistoši, bērnam saprotami, gan izglītības iestāžu darbu organizējoši un atbalstu administrācijai sniedzoši.

Kā būtisku izglītības sistēmas sastāvdaļu novada skolās un bērnudārzos ikdienā izmanto E-klasi jeb elektronisko žurnālu. E-klases uzdevums ir veicināt kvalitatīvu izglītības procesu, nodrošināt efektīvu informācijas apmaiņu, sadarbojoties ar dažādām iesaistītajām pusēm – skolēniem, vecākiem, skolotājiem, mācību satura veidotājiem, pašvaldībām. Skolas un vecāku veiksmīga sadarbība ir viena no galvenajām mācību procesa sastāvdaļām. Izmantojot e-klasi, vecākiem ir iespēja nekavējoties saņemt ziņojumus SMS veidā no skolas par kavējumiem, nesekmīgām atzīmēm, uzzināt stundu sarakstu un uzdotos mājas darbus priekšmetos. Izglītības iestāžu vadība automātiski var veidot dažādus pārskatus un atskaites, iespējams analizēt, vadīt un uzlabot mācību procesu pateicoties datu analīzei dažādos griezumos.

Kuldīgas novadā turpinām izmantot Edurio - inovatīvu tīmekļa platformu skolām, lai apkopotu informāciju un izmantotu lēmumu pieņemšanai atgriezenisko saiti no skolotājiem, skolēniem un viņu ģimenēm. Tas palīdz  uzlabot izglītības kvalitāti, nodrošinot iespēju regulāri ieklausīties skolotāju, skolēnu, vecāku, skolu un pirmsskolu vadītāju viedoklī. Edurio sniedz iespēju ērtā veidā iegūt pārskatāmus datus no visām izglītības iestādes darbībā iesaistītajām pusēm. Esam saņēmuši pateicības par aktivitāti - gan Izglītības nodaļa, gan iestādes. Šajā semestrī plānotas divas kopīgas aptaujas novada izglītības iestādēm. Oktobrī aptauja par mācībām klātienē pēc attālinātā mācību procesa, lai  saprastu, ar kādām sajūtām un emocijām skolēni nāk uz skolu, kas sagādā vislielāko prieku un arī stresu, cik labi skolēns ir iejuties mācību procesā un kāds atbalsts – gan emocionāls, gan tīri praktisks – skolēnam ir nepieciešams.  Pēc rudens brīvdienām plānota aptauja par sasniedzamo rezultātu izvirzīšanu mācību nodarbībām -  prasībām mācību satura apguvei ar  izmērāmu mācību procesa iznākumu.

Mācību procesa dažādošanai,  izglītības iestādes paplašinājušas savas digitālās prasmes un mācību procesā ieviesušas tiešsaistes rīkus: ne tikai jau popularitāti ieguvušo ZOOM, utml. platformu  iespējas kopīgai saziņai  un komandu darbam, bet arī tādas kā, piemēram, Kahoot – jautras aptaujas zināšanu pārbaudei vai Jamboard – digitāla tāfele  radošām izpausmēm un komandu darbiem, informācijas vizualizēšanai.

No šī mācību gada paplašināta maksas mācību platformu pieejamība gan skolniekiem, gan pedagogiem, lai pilnveidotu izglītības iestādēs izmantojamo digitālo materiālu klāstu. Papildus jau plaši izmantotajām vietnēm uzdevumi.lv, soma.lv visās skolās pieejama arī Zvaigzne ABC digitālo grāmatu, pārbaudes darbu, interaktīvu mācību un metodisko materiālu  krātuve māconis.lv, kurā pieejamas arī pirmās digitālās audiogrāmatas bērniem.

Lai sniegtu atbalstu talantīgajiem skolēniem, daļa izglītības iestāžu izvēlējušās dalību programmā ,,Esi līderis!’’ - Vislatvijas skolu projektā, kas jau 20 gadus dod iespēju skolēniem iegūt daudzpusīgas zināšanas uzņēmējdarbībā un personības attīstībā. Profesionālās pilnveides izglītības programmu “Uzņēmējdarbības pamati”, kas  sagatavo jauniešus profesionālajai dzīvei un ļauj attīstīt līdera īpašības sevī, apgūs 10 jaunieši no 11.un 12.klases, apgūstot lietišķās etiķetes, mārketinga, lietvedības, grāmatvedības, likumdošanas, uzņēmējdarbības un menedžmenta pamatus, kā arī piedalīsies dažādos projekta konkursos. Gandrīz 60 novada pamatskolas posma audzēkņi tiks  motivēti  personības attīstīšanai, izaugsmei un mērķu izvirzīšanai, iesaistīti konkursos un aktivitātēs, attīstošās loģikas spēlēs.

Šajā mācību gadā divās novada izglītības iestādēs, V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā un Turlavas pamatskolā, tiks izmēģināts bērnu emocionālo vajadzību digitālais atbalsta rīks skolotājiem un skolu atbalsta personālam ,,EMU: Skola”. Tā ietvaros notiek skolēnu, vecāku un skolotāju elektroniska anketēšana un rezultātu apkopošana digitālā platformā, ļaujot ātri identificēt bērnus un jauniešus, kuriem ir nepieciešams atbalsts, lai veicinātu izglītības iestāžu, skolotāju un vecāku izpratni par bērna emocionālajām vajadzībām un to ietekmi uz bērna spēju mācīties, rosinātu sadarboties un veidotu vienotu skolēnu atbalsta sistēmu, piedāvātu konkrētus ieteikumus tam, kā atbalstīt bērnus.

Mūsdienīgu mācību materiālu, saziņas un izpētes platformu pieejamība nodrošina efektīvu informācijas apmaiņu un  inovatīvu  un lietderīgu mācīšanos, un satura izzināšanu, sniedz papildus motivāciju un iesaisti dažāda vecuma skolēniem. Inovāciju elements mācību procesā ir vērtīgs, jo paaugstina mācīšanās iesaistes līmeni jeb mācīšanās procesa dziļumu.

Galvenais digitālo mācību un saziņas platformu uzdevums ir sniegt atbalstu izglītības programmu īstenošanai un izglītības satura apguvei. Tos mērķtiecīgi iekļaujot mācību procesā līdztekus tradicionālajiem mācību līdzekļiem, ir iespējams modernizēt mācību vidi, izmantot inovatīvas un interaktīvas mācību metodes un individualizēt mācību procesu – pielāgot izglītības saturu katra skolēna zināšanu līmenim un individuālajām vajadzībām, nodrošināt atgriezenisko saikni.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav