Mobilitāte Polijā Erasmus+ Sport programmas projekta “Sport without barriers” ietvaros

Sporta skolas arhīvs.

Š.g. 16. un 17. septembrī Kuldīgas novada pašvaldības pārstāvji Agris Kimbors un Ivo Solomahins, biedrības “Speciālais Sporta Centrs” un novadaVeselības un fizisko aktivitāšu jomas apvienības vadītāja Nadija Strazdiņa, kā arī Viduskurzemes pamatskolas-attīstības centra skolotāji Didzis Skuška un Iveta Diržininka viesojās Polijā, kur kopā ar Gižicko pašvaldības vadību, biedrības “CHANCE” pārstāvjiem un Alītas Dzūkijas pamatskolas skolotājiem piedalījās Erasmus+ Sport programmas projekta “Sport without barriers” (Sports bez barjerām) 5. sanāksmē, kurā visi projekta partneri prezentēja savus ieteikumus pašvaldībām, lai vide, informācija un iespēja nodarboties ar sportu cilvēkiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem ( dzirdes, redzes, kustību u.c. traucējumi) kļūtu pieejamāka. Tiekoties ar vecākiem, kuriem ir bērni ar speciālām vajadzībām un dažādu ar sportu saistītu biedrību pārstāvjiem secinājām, ka problēmas ir līdzīgas - izglītības iestādes pabeigušo jauniešu ar speciālām vajadzībām sporta aktivitāšu organizācijas trūkums un dažādu sporta interešu izglītības nodarbību ierobežotais piedāvājumus. Konferencē, kuru organizēja Gižicko pašvaldības Izglītības pārvalde, uzstājās Nadija Strazdiņa ar prezentāciju par tehniskajiem palīglīdzekļiem, ar kuru palīdzību cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem spēj piedalīties dažādās sporta aktivitātēs un sacensībās. Par savu pieredzi un biznesa ideju par cilvēku ar speciālām vajadzībām iesaistīšanu regulārās sporta nodarbībās stāstīja Gitana Vitkauskiene, Alītas sporta kluba “ŠauleGym” dibinātāja un veselības trenere. Projekta sanāksmes otrajā dienā notika diskusijas ar Gižicko vicemēru Mateušu Sieronski ( Mateusž Sieronski )un Jolantu Piotrovsku, Varmiņska-Mazurska (Warmińsko-Mazurskie) vojevodistes valdes locekli.

Katrs sadarbības partneris projekta noslēgumā iesniegs savus priekšlikumus, kā uzlabot sporta darbu savā pašvaldībā.

Mūsu ieteikumi ir šādi:

1) Izglītības/sporta speciālista amata pienākumus papildināt ar koordinatora funkcijām:

  • organizēt, piesaistīt un koordinēt Kuldīgas novadā sporta, aktīva un veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumus cilvēkiem ar speciālām vajadzībām
  • koordinēt invalīdu sporta organizāciju darbību un sadarbību Kuldīgas novadā;
  • koordinēt sporta un aktīvās atpūtas pasākumu organizēšanu un norisi, sadarboties ar valsts un pašvaldību iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, sporta federācijām, sadarboties ar sabiedrības veselības speciālistu - aktīva un veselīga dzīvesveida popularizēšanā, kopīgu pašvaldību pasākumu organizēšanā;
  • informēt sabiedrību par Kuldīgas novada sportistu ar speciālām vajadzībām sasniegumiem un citām ar sportu saistītām aktualitātēm Kuldīgas novadā; 
  • piedalīties projektu un programmu izstrādē un ieviešanā, t.sk., investīciju piesaistes procesos, kas saistīti ar invalīdu sporta attīstību, u.c.

2) Sporta skolotājiem un treneriem papildināt zināšanas par darbu ar cilvēkiem ar speciālām vajadzībām;

3) Motivēt sporta skolotājus izstrādāt autorprogrammas skolēnu ar speciālām vajadzībām sporta aktivitātēm, lai paplašinātu interešu izglītības nodarbību piedāvājumu.

Projekta Nr.612943-EPP-1-2019-1-EL-SPO-SSCP

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo tikai autora uzskatus, un Komisija nevar būt atbildīga par jebkādu tajā ietvertās informācijas izmantošanu.