IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU PĀRSTĀVJI DALĀS PIEREDZĒ PAR ERASMUS+ PROJEKTU ĪSTENOŠANU

erasmus
Foto: Santa Japeniņa

2018. gada 27. aprīlī Kuldīgas novada Domē norisinājās Kuldīgas novada izglītības iestāžu direktoru un direktoru vietnieku seminārs. Semināra ietvaros Vilgāles pamatskola un Pelču speciālā internātpamatskola-attīstības centrs dalījās pieredzē, kas gūta, īstenojot Erasmus+ programmas projektus.

Vilgāles pamatskolā 2017./2018. gadā tiek īstenots Erasmus+ programmas projekts “Laiks pārmaiņām!”, kura mērķis ir pedagoģiskā personāla profesionālās un personiskās kapacitātes paaugstināšana, apgūstot jaunas pieejas kompetencēs balstītas izglītības attīstībai, lai uzlabotu mācīšanās prasmju kvalitāti un veicinātu skolēnu personīgo izaugsmi. Projekta ietvaros Vilgāles pamatskolas pedagogi apmeklējuši trīs kursus – “Interactive media for “interactive” teaching and learning” Kiprā, “Enrich your teaching process with indoor and outdoor games” Francijā un “Problem Solving and decision making” Spānijā. Projekts noslēgsies 2018. gada maijā.


Linda Legeza kursos Kiprā kopā ar citiem kursu dalībniekiem no Rumānijas un Francijas. Foto: Vilgāles pamatskolas arhīvs.

Projekta dalībniece un projekta koordinatore Linda Legeza informēja, ka kursos “Interactive media for “interactive” teaching and learning” iepazīti dažādi tiešsaistes rīki (google disks, Padlet, Quizlet, LearningApps, Stop Motion Animation, Canva, kā arī interaktīvi izdales materiāli, izmantojot QR kodu), kas būs noderīgi turpmākā mācību procesa organizēšanai, papildināšanai un modernizēšanai. Daži no rīkiem jau tiek veiksmīgi iekļauti un izmantoti mācību procesā Vilgāles pamatskolā, piemēram, interaktīvi izdales materiāli angļu valodas apguvei, izmantojot QR kodus, kas semināra laikā tika izdalīti arī citām Kuldīgas novada izglītības iestādēm. Savukārt kursos “Problem Solving and decision making” tika iegūtas vairākas, būtiskas atziņas, kas turpmāk noderēs dažādu problēmu izzināšanā un risināšanā. Īpaša nodarbība/meistarklase Vilgāles pamatskolā tiks organizēta pēc kursu “Enrich your teaching process with indoor and outdoor games” apmeklēšanas, kas norisināsies maijā.


Pēc kursu apmeklēšanas Vilgāles pamatskolas skolotāja Linda Legeza sagatavoja interaktīvu izdales materiālu angļu valodas apguvei, izmantojot QR kodus

Par Pelču speciālās internātpamatskolas-attīstības centra pieredzi ar Erasmus+ programmas projektu īstenošanu informēja izglītības iestādes direktore Ināra Oļena. Pašreiz Pelču speciālajā internātpamatskolā-attīstības centrā tiek īstenoti vairāki Erasmus+ programmas projekti:

-Erasmus+ projekts “Pelču speciālās internātpamatskolas-attīstības centra arodskolu audzēkņu starptautiskā prakse profesionālo iemaņu pilnveidošanai”, kura mērķis ir nodrošināt iespēju Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra audzēkņiem teorētiski un praktiski apgūt profesionālajai kvalifikācijai atbilstošās tehnoloģijas un darba vidi un attīstīt prasmi atbildēt par savu profesionālo kompetenci, sasniegumiem un darbības rezultātiem. 2018. gada aprīlī 10 izglītojamie uzsāka daļēju kvalifikācijas praksi Austrijā (galdnieka palīgi), Vācijā (pavāra palīgi) un Lietuvā (pavāra palīgi). Projekts noslēgsies 2018. gada maijā.


Pelču speciālās internātpamatskolas-attīstības centra izglītojamo prakse ēdināšanas uzņēmumā.
Foto: Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra arhīvs.

-Erasmus+ projekts “E-TRAINERS: skills and tools for VET”, kura mērķis ir E-mācību platformas izveide pedagogiem, kuri strādā profesionālajā izglītībā. Projekta ietvaros tiks sagatavoti trīs e-mācību moduļi – DIGICOMP (digitālo kompetenču uzlabošana), EMPLOY-Design for Future Employability (karjeras vadības kompetenču attīstīšana) un COBUILDING (inovatīvas karjeras vadības metodes un rīki). Projekts norisināsies līdz 2019. gada augustam.


Mūsdienīgas izglītības iestādes vides iepazīšana kursos Portugālē. 
Foto: Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra arhīvs.

-Erasmus+ projekts “Pedagogu profesionālā pilnveide – atbalsts kompetenču pieejā balstītas izglītības satura ieviešanai Pelču speciālajā internātpamatskolā-attīstības centrā”, kura mērķis ir pedagogu  metodisko zināšanu un prasmju pilnveidošana un bagātināšana, kā arī svešvalodu, digitālo prasmju,  sociālo un starpkultūru kompetenču paaugstināšana un motivēšana piedalīties izglītības iestādes attīstībā, inovāciju ieviešanā un izglītības iestādes internacionalizācijā, pedagogu /iestādes kolektīva motivēšana dalībai  Erasmus+ stratēģisko partnerību  un e-Twinning projektos. Projekta ietvaros pedagogi apmeklēja kursus “Coaching a powerful tool” Portugālē un kursus “Creativity in teaching and training & how to use music, art, ICT and outdoor activities in education” Nīderlandē. Kopumā kursos bija iespēja iepazīties ar jaunām pedagoģiskām pieejām, kas attīstīta izglītojamo radošumu un uzlabo komunikācijas un socializēšanās spējas ar dažādu metožu palīdzību (mūzikas, mākslas, sporta elementi). Projekts noslēgsies 2018. gada maijā.

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav