Projekti Pelču speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā 2017./2018.m.g.

Šajā mācību gadā Pelču speciālajai   internātpamatskolai – attīstības centram ir apstiprināti divi jauni Erasmus+ programmas projekti – „Pedagogu profesionālā pilnveide – atbalsts kompetenču pieejā balstītas izglītības satura ieviešanai  Pelču speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā” un „Pelču speciālās internātpamatskolas-attīstības  centra arodkursu audzēkņu starptautiskā prakse profesionālo iemaņu pilnveidošanai” .  

2018. gada februārī un martā  starptautiskajās mobilitātēs dosies divas skolotājas – Dace Ribaka-Gluškova, kura papildinās zināšanas kursos "Coaching a Powerful Tool" Portugālē, un Iveta Vēra, kura dosies uz Nīderlandi, lai piedalītos  kursos "Creativity in teaching and training & how to use music, art, ICT and outdoor activities in education”.  Pelču speciālajā internātpamatskolā –attīstības centrā vienmēr tikusi atbalstīta pedagogu tālākizglītība,   akcentēta nepieciešamība paaugstināt pedagogu profesionālās kompetences - prasme mērķtiecīgi organizēt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties piemērotas mācību metodes un sadarbības formas un nodrošināt labvēlīgu mācību vidi,  apgūt   jaunas pedagoģiskās pieejas,  kas attīsta skolēnu individuālo radošumu, uzlabo komunikatīvo un socializācijas procesu efektivitāti.  Šis projekts ir saistīts ar šobrīd aktualizēto izglītības iestādes Attīstības plānu 2017. -2020. gadam,  akcentējot  būtiskus aspektus izglītībā – pedagoga profesijas internacionalizēšanos saistībā ar  globālo tehnoloģiju attīstību, informācijas pieejamības paplašināšanos, mūsdienīgāku  darba organizāciju un  pedagogam nepieciešamajām prasmēm un kompetencēm, lai  skolēni izaugtu par personībām  ar plašu redzesloku, motivāciju strādāt un mācīties, kļūt par vērtīgiem un pilntiesīgiem sabiedrības locekļiem.

Daļēju kvalifikācijas praksi arī šajā mācību gadā veiks arodkursu audzēkņi – trīs galdnieku palīgi un viens mežstrādnieks dosies uz Austriju, bet pavāru palīgiem mobilitātes paredzētas Lietuvā un Vācijā. Projekta aktivitātes  paredz  nodrošināt kvalitatīvu iespēju  skolēniem ar speciālām vajadzībām  papildināt  savam veselības stāvoklim atbilstošas aroda prasmes,  teorētiski un praktiski apgūt profesionālajai kvalifikācijai atbilstošas tehnoloģijas un iepazīt darba vidi,  attīstīt prasmi atbildēt par savu profesionālo kompetenci, sasniegumiem un darbības rezultātiem.

Jau otro gadu Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra profesionālo mācību priekšmetu pedagogi piedalās stratēģiskās partnerības projektā „e-Trainers: skills and tools for VET”  kopā ar Itālijas, Nīderlandes, Spānijas, Slovēnijas un Horvātijas partneriem. Ir izveidota mācību platforma Moodle vidē, kurā tiks publicēti materiāli pedagogiem, lai  viņi varētu veiksmīgāk palīdzēt saviem  audzēkņiem  veidot un attīstīt 21.gadsimta prasmes:  komunikācijas  un  problēmu risināšanas prasmes,  plānošanu, pašdisciplīnu, pielāgošanās spējas, iniciatīvu,  komandas darbu, radošumu un digitālās prasmes. Platformā ir jau publicēti trīs apmācību moduļi: DIGICOMP, EMPLOY un Co Building, kurus šobrīd speciālajām vajadzībām adaptē izglītības iestādes profesionālo mācību priekšmetu pedagogi Arita Gribēna, Evija Jakubovska un Raivis Jansons. Tas gan nav tikai atsevišķu pedagogu darbs, jo ar padomu palīdz ikviens kolēģis - savas nozares speciālists.

Katrs no šiem projektiem dod savu ieguldījumu  pedagogu un izglītojamo kompetenču paaugstināšanā un izglītības iestādes attīstībā, saliedē kolektīvu, jo kopīgs darbs rada jaunas idejas un jaunus izaicinājumus.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav