Atstāj negrozītu Kuldīgas novada būvvaldes lēmumu par būvatļauju mobilās asfalta rūpīcas novietošanai Dārzniecības ielā 7A

Vizualizācija.

 

Kuldīgas novada domes deputāti, izskatot deputātes Kristīnas Ansones iesniegumu, kurā apstrīdēts Kuldīgas novada būvvaldes lēmums par būvniecības ieceri “Mobilas konstrukcijas asfalta rūpnīcas novietošana Dārzniecības ielā 7A, Kuldīga, Kuldīgas novadā”, ar balsu vairākumu atstāja negrozītu būvvaldes lēmumu, ar kuru akceptēta būvniecības iecere un izsniegta būvatļauja “Mobilas konstrukcijas asfalta rūpnīcas novietošana Dārzniecības ielā 7A, Kuldīgā, Kuldīgas novadā” ar projektēšanas nosacījumiem.

Būvvaldes lēmums atstāts negrozīts, jo būvvalde rīkojusies saskaņā ar normatīvajiem aktiem: būvatļauju izdevusi saskaņā ar Būvniecības likumu pēc publiskas apspriešanas nodrošināšanas, būvatļaujā ietvērusi papildu nosacījumus, kas attiecas uz būves ietekmi uz vidi, ņemot vērā publiskās apspriešanas aptaujas anketās paustos iedzīvotāju viedokļus, ievērojot Administratīvā procesa likumā nostiprināto vienlīdzības principu.

Kuldīgas novada domes priekšēdētājas vietnieks Artis Roberts kopā ar speciālistiem apmeklēja līdzīgu rūpnīcu Liepāja, kas ir nesalīdzināmi lielāka nekā plānots būvēt Kuldīgā. Darbs notiek sezonāli un darba laikā. Svarīgi, ka mobilās asfalta rūpnīcas būvniecību atbalstīja arī Uzņēmējdarbības komisija.

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa atzīst, ka nav racionālu argumentu, lai šo ieceri neatbalstītu, bet pašvaldībai jādara viss, lai vides prasības tiktu ievērotas. Un, lai nākotnē ražošanas teritorija tiktu norobežota, izveidojot, piemēram, prettrokšņa sienas.

Uzņēmēja un deputāte Baiba Mikāle uzver, ka ir apsveicami, ka uzņēmēji vēlas investēt Kuldīgas novadā, jo tieši uzņēmēji ir nodokļu maksātāji.  

Uzņēmuma “ARB 7” asfalta ražotnes projekta vadītājs Māris Grundmanis skaidro: “Viss ražošanas process būs slēgts, un smakas nevarēs izplatīties. Troksnis būs tikai materiāla iekraušanas laikā. Rūpnīca atradīsies maksimāli tālu no citu īpašnieku apbūvēm, būs apstādījumi, kas norobežos un mazinās skaņu. Ražošana notiks no maija līdz oktobrim darba laikā. Pašā rūpnīcas teritorijā putekļu piesārņojums veidos 27%, kas ir trešdaļa no normas.” Kuldīga kā Kurzemes reģiona centrs ir piemērota asfalta rūpnīcas izvietošanai. “Asfalta rūpnīcas neizvieto tur, kur nav cilvēku, šādu rūpnīcu novieto tur, kur notiek ceļu būvdarbi,” atzīst M.Grundmanis.

Zeme iznomāta mobila  tipa asfalta rūpnīcas būvniecībai

Mobilā asfalta ražotne taps uz Kuldīgas novada pašvaldībai piederošas zemes. Pašvaldība atbilstoši Kuldīgas novada domes 2020. gada 17. decembra lēmumam rīkoja publisku izsoli par zemesgabala daļas Dārzniecības ielā 7A, Kuldīgā, apbūves tiesības piešķiršanu. Lēmums ietvēra izsoles pieteikuma veidlapu, izsoles noteikumus, plānu un apbūves tiesības līguma projektu. Izsoles noteikumu 11. punktā noteikts, ka zemesgabala izmantošanas mērķis – mobilā tipa asfalta rūpnīcas būvniecībai – atbilst Kuldīgas novada teritorijas plānojumā noteiktajai zemesgabalu izmantošanai. Par šāda lēmuma pieņemšanu vienbalsīgi nobalsoja visi 15 klātesošie Kuldīgas novada domes deputāti, tostarp K. Ansone, kas tagad apstrīd būvvaldes lēmumu.

Pamatojoties uz Kuldīgas novada domes 2020. gada 17. decembra lēmumu, Kuldīgas novada domes Izsoļu komisijas 2021. gada 25. janvāra protokolu un Kuldīgas novada domes 2021. gada  28. janvāra lēmumu (vienbalsīgs visu klātesošo 15 deputātu lēmums) pašvaldība ar būvniecības ieceres ierosinātāju noslēgusi pašvaldības zemesgabala daļas Dārzniecības ielā 7A, Kuldīgā, līgumu par apbūves tiesības nodibināšanu.

Līdz ar to Kuldīgas novada domei, tai skaitā deputātei K. Ansonei kā “par” zemesgabala daļas Dārzniecības ielā 7A, Kuldīgā, Kuldīgas novadā apbūves tiesības piešķiršanu izsolē mobilā tipa asfalta rūpnīcas būvniecībai balsojušai deputātei ir bijis zināms zemesgabala izmantošanas mērķis – mobilā tipa asfalta rūpnīcas būvniecība, kā arī bijis zināms Būvniecības ieceres realizēšanas vietas atļautais teritorijas izmantošanas veids – rūpnieciskās apbūves teritorija. Iesniedzēja minētā lēmuma pieņemšanai atklātā balsojumā ir piekritusi, neizsakot iebildumus.

Publiskajā apspriešanā izteiktie viedokļi – izvērtēti

Pretēji K. Ansones iesniegumā paustajam pārmetumam, ka būvvalde rupji pārkāpusi sabiedrības līdzdalības tiesības lēmuma pieņemšanas brīdī un publiskās apspriešanas rezultātu pārskatā nav nekas minēts par iecerētās rūpnīcas tiešā tuvumā esošo īpašumu īpašnieku izteiktajiem iebildumiem, domes lēmumā secināts, ka būvniecības ieceres publiskā apspriešana norisinājusies atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam un publiskās apspriešanas rezultātu pārskatā pilnībā atspoguļots aptaujas lapās paustais viedoklis, tostarp iecerētās rūpnīcas tuvumā esošo īpašumu īpašnieku viedoklis, personas datu aizsardzības nolūkos aptaujas lapas parakstījušo personu datus publiskās apspriešanas pārskatā neietverot.

Izvirzīti nosacījumi piesārņojuma, trokšņu, putekļu novēršanai

Ņemot vērā publiskās apspriešanas laikā pausto sabiedrības viedokli, tajā skaitā aizpildītajās anketās ietvertās iedzīvotāju bažas par piesārņojumu, tajā skaitā troksni, putekļiem u.c., būvvalde būvatļaujas projektēšanas nosacījumos noteikusi vairākus vides aizsardzības pasākumus un papildu prasības, tostarp:

 • paredzēt tehniskos risinājumus, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto gaisa kvalitāti, pamatojot tos ar gaisa kvalitātes aprēķiniem;
 • paredzēt tehniskos risinājumus, lai nepārsniegtu normatīvajos aktos noteiktos trokšņa robežlielumus, pamatojot tos ar trokšņa piesārņojuma novērtējumu. Paredzēt apstādījumus un prettrokšņu sienu, lai pasargātu piegulošo teritoriju no vizuālas un citas nelabvēlīgas ietekmes;
 • aprīkot bitumena uzglabāšanas rezervuārus ar ūdensnecaurlaidīgu apvaļņojumu;
 • uzrādīt būvdarbiem nepieciešamos derīgo izrakteņu apjomus un iekļaut nosacījumus par dabas resursu izmantošanu.

Būvvaldei nebija tiesiska pamata neizsniegt būvatļauju

Domes lēmumā secināts, ka būvvaldei, saņemot būvniecības ieceri, nebija tiesiska pamata lemt par jautājumu, vai teritorijā, kuras izmantošanas veids atbilst būvniecības iecerē noteiktajam izmantošanas veidam, atļaut vai neatļaut attiecīgā veida būvniecību.

Saņemot būvniecības ieceres, būvvalde pārbauda, vai attiecīgajā teritorijā attiecīgā būvniecība ir pieļaujama saskaņā ar teritorijas plānojumu (pārbauda teritorijas atļauto izmantošanas veidu) un tad, ja tā ir pieļaujama, būvvaldei nav tiesiska pamata neakceptēt būvniecības ieceri un neizsniegt būvatļauju, balstoties uz apsvērumu, ka konkrētajā teritorijā kādas būvniecības ieceres īstenošana kādam nav pieņemama.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
 • Artis

  Kuldīgā pašiem savs "buldozers". Gāzi grīdā un pāri iedzīvotājiem. Ka tik nauda nāk.

  15.10.2021 18:18:59
 • Roze

  BRAVO, BRAVO INGA !!!

  01.10.2021 14:14:06