No 1. oktobra izmaiņas sociālajā jomā Kuldīgas novadā

NO OKTOBRA IZMAIŅAS SOCIĀLAJĀ JOMĀ KULDĪGAS NOVADĀ

2021. gada 26. augusta Kuldīgas novada domes sēdē tika apstiprināti jaunie Kuldīgas novada saistošie noteikumi “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālajiem pabalstiem Kuldīgas novadā”, “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Kuldīgas novadā”, “Kuldīgas novada pašvaldības svētku pabalsti” un “Par Kuldīgas novada pašvaldības pabalstiem bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”. Noteikumi izstrādāti, jaunās novadu reformas rezultātā, lai Kuldīgas novada iedzīvotājiem sniegtu vislabvēlīgākās sociālās palīdzības iespējas. No visu trīs – Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novada – saistošajiem noteikumiem par sociālo atbalstu tagad stāsies spēkā jauni noteikumi, kuri izveidoti, uzklausot iedzīvotāju vajadzības pēc sociālās palīdzības. Līdz ar jauno noteikumu spēkā stāšanos no 2021. gada 1. oktobra spēku zaudēs līdzšinējie Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novada saistošie noteikumi, kas regulēja sociālo palīdzību un pabalstus.

Ko paredz jaunās izmaiņas

Noteikumos “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālajiem pabalstiem Kuldīgas novadā” noteikts, ka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 354 EUR pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 248 EUR pārējām personām mājsaimniecībā. Sociālā dienesta sociālā darba speciālists izvērtēs mājsaimniecības tiesības saņemt šādus pamata sociālās palīdzības pabalstus un papildu sociālās palīdzības pabalstus:

  • garantētā minimālā ienākuma pabalstu;
  • mājokļa pabalstu;
  • pabalstu veselības aprūpei;
  • pabalstu bērna izglītībai;
  • pabalstu personai bez deklarētās dzīvesvietas;
  • pabalstu krīzes situācijā.

Garantētais minimālais ienākumu (GMI) sliekšņa pabalsts noteikts Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” un ir līdz 109 EUR pirmajai vai vienīgajai personai un līdz 76 EUR katrai nākamajai personai mājsaimniecībā. 

Mājokļa pabalsts

Arī mājokļa pabalsta izvērtēšanas un piešķiršanas kritērijus nosaka Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumi Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”. Mājokļa pabalstu var saņemt mājsaimniecība, kura dzīvo savā īpašumā esošajā vai īrētajā mājoklī un tur ir deklarējusi savu dzīvesvietu. Ja mājoklis tiek īrēts, ir jābūt noslēgtam īres līgumam par nekustamā īpašuma lietošanu. Mājokļa pabalsta apmērs katrai mājsaimniecībai ir individuāls, jo tiek aprēķināts kā starpība starp faktiskajiem izdevumiem par mājokli (nepārsniedzot Ministru kabineta noteikumos Nr.809 3. pielikumā noteiktos mājokļa lietošanas izdevumus) un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem.

Lai varētu aprēķināt mājokļa pabalsta apmēru, iedzīvotājiem, dodoties pie sociālā darbinieka, līdzi jāņem un jāuzrāda dokumenti par ienākumiem (ierastajā kārtībā) un pēdējā mēneša ar mājokļa lietošanu saistītie maksājumu apliecinošie dokumenti – rēķini, kuros redzami ar mājokļa lietošanu saistītie rādījumi par patēriņu un maksājumi:

  • par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa); 
  • pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (apkuri un karsto ūdeni, elektroenerģiju, ūdeni, dabasgāzi, kanalizāciju vai asenizācijas nodrošināšanu, sadzīves atkritumu apsaimniekošanu);
  • pakalpojumiem, kas saistīti ar telekomunikāciju un internetu; 
  • ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju.

Pabalsts cietā kurināmā (malkas) iegādei vairs netiek izmaksāts iepriekšējā kārtībā– konkrēta summa gadā, bet iekļauts viena mēneša mājokļa pabalsta aprēķinā. Līdz ar to, jo lielāki mājsaimniecības ienākumi, jo attiecīgi pabalsta apmērs ir mazāks. Sociālais dienests, strādājot pēc jaunās kārtības, ir saskāries ar neskaitāmām situācijām, kad šo pabalstu izmaksāt nevar.

Vēl līdz šim nebijis sociālās palīdzības veids – saistošajos noteikumos ietverta tāda atbalsta forma kā pabalsts personai bez deklarētās dzīvesvietas (līdz 109 EUR). Vienreizēju materiālo pabalstu personai bez deklarētās dzīvesvietas piešķir līdz valstī noteiktajam garantētā minimālā ienākuma sliekšņa apmēram, izvērtējot personas ienākumus un veicot personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu. 

Pabalsts veselības aprūpei

Ievērojamas izmaiņas noteiktas sociālās palīdzības pabalstā, kas paredzēts veselības aprūpei, un kopumā kalendārajā gadā ir noteikts, ka katra mājsaimniecībā dzīvojošā persona, kurai ir noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss, var saņemt līdz 250 EUR lielu pabalstu veselībai un medicīnai. Pabalstu piešķir stacionārai medicīniskai palīdzībai, ambulatorai medicīniskai palīdzībai, neatliekamai medicīniskai palīdzībai, vakcinācijai, obligātās veselības pārbaudei, zobu ārstēšanai un protezēšanai, endoprotezēšanai, redzes korekcijai bērnam (optisko briļļu iegādei un ārstniecisko lēcu iegādei) – ne vairāk kā 100 EUR kalendārajā gadā. Ņemot vērā iedzīvotāju vajadzības un izteiktos priekšlikumus sociālā dienesta organizētajā iedzīvotāju aptaujā, jaunizveidotie noteikumi paredz, ka no 1. oktobra trūcīgas un maznodrošinātas personas varēs saņemt pabalstu medikamentiem pēc ārsta izrakstītas receptes. Šādam mērķim pabalsta lielums noteikts ne vairāk kā 100 EUR kalendārajā gadā. 

Atbalsts ģimenēm

Veiktas izmaiņas saistošajos noteikumos “Par Kuldīgas novada pašvaldības pabalstiem bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”, kur noteikts, ka turpmāk vienreiz gadā tiesības saņemt vienreizēju pabalstu dažādu sociālo vajadzību risināšanai ir audžu ģimenei vai aizbildnim par bērnu, par kura ārpusģimenes aprūpi lēmusi Kuldīgas novada bāriņtiesa. Pabalsta apmērs no šī gada 1. oktobra ir noteikts 100 EUR. Tāpat atbalsts tiks sniegts pilngadību sasniegušajam bērnam ēdināšanas izdevumu segšanai, ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Kuldīgas novada bāriņtiesa. Pabalstu piešķir vidējās vai vidējās profesionālās izglītības programmas audzēknim līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, sociālajam dienestam slēdzot līgumu ar pakalpojuma sniedzēju. Pabalsts netiks izmaksāts pašam pilngadību sasniegušajam bērnam, bet gan katru mēnesi mācību gada laikā tiks pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam saskaņā ar iesniegto rēķinu. 

Noteikumos iestrādāts pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsts pusdienām pirmsskolas izglītības iestādēTiesības saņemt pabalstu pusdienām pirmsskolas izglītības iestādē ir par bērnu, kurš apmeklē Kuldīgas novada pirmsskolas izglītības iestādi līdz obligātās izglītības ieguves uzsākšanai, ja bērna likumiskais pārstāvis ir deklarējis savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā.

Deputāti apstiprināja arī iniciatīvu, ka no 1. oktobra pabalstu pusdienām varēs saņemt arī tie jaunieši līdz 24 gadu vecumam, kuri izglītību turpina profesionālās ievirzes skolās. Pabalstam varēs pieteikties arī tie, kuri izglītību iegūst kādā citā Latvijas profesionālās ievirzes skolā, ne tikai Kuldīgas novadā.

Lai saņemtu šos pabalstus, sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un mājsaimniecībai iesnieguma iesniegšanas brīdī jāatbilst kādam no šiem statu­siem: trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecī­bas statuss vai daudzbērnu ģimenes statuss, kuru apliecina derīga Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte”.

Kā ierasts, reizi kalendārajā gadā mājsaimniecībām ir tiesības saņemt pabalstu bērna vidējās un vidējās profesionālās izglītības ieguvei izglītojamajam līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, kuram noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam. Pabalsta apmērs skolas piederumu iegādei no 1. oktobra būs 35 EUR.