Kuldīgas novada bāriņtiesu uzteic par labu darbu

barintiesa
Foto: 2019. gada arhīva foto.

Labklājības ministrijas Iekšējā audita departaments veicis auditu “Bāriņtiesu un sociālo dienestu funkciju izvērtējums”, kura ietvaros tika vērtēta arī ārpusģimenes aprūpes noteikšanas un uzraudzības procesa vadība. Audita apjomā tika iekļauti 20 pašvaldību sociālie dienesti un bāriņtiesas nevis kā auditējamās vienības, bet kā sadarbības partneri.

“Atbilstoši audita izlasē iekļauto lietu/gadījumu analīzei vēlamies īpaši atzīmēt kā labo prakses piemēru Kuldīgas novada Bāriņtiesas  sagatavotos lēmumus, kas ir pamatoti un izsekojami,” vēstulē, kas saņemta pašvaldībā, norāda Ingūna Trūle, Iekšējā audita departamenta direktore.

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Inta Sūna atzīst, ka audita rezultāti iepriecina, īpaši laikā, kad līdz ar administratīvi teritoriālo reformu norisinās arī bāriņtiesu reforma, kas bāriņtiesu kolektīviem likusi piedzīvot spriedzi un neziņu. “Ļoti jācer, ka pārmaiņas būs bērnu tiesībām labvēlīgas,” pauž I. Sūna. Viņa apliecina, ka Kuldīgas novada Bārtiņtiesas kolektīvs strādā ar atbildības sajūtu un godprātīgi, cenšoties vienmēr modelēt situāciju arī uz priekšu, lai aizsargātu bērna intereses un izprastu, kā bērnam būs labāk.

Ciešā sadarbībā ar citām institūcijām – bērna interesēs

I. Sūna norāda, ka Bāriņtiesas darbs ir ļoti atkarīgs un cieši saistīts ar citu institūciju – skolu, medicīnas iestāžu, policijas, sociālā dienesta – darbu. Darbs saistīts ar sarežģītām situācijām – strīdnieki strīdas par savām attiecībām, primāri domājot par savām, ne bērna interesēm. Daudzi algo advokātus. “Advokāts aizstāv klientu, bet Bāriņtiesa aizstāv bērnu,” saka I. Sūna. Pozitīva tendence ir tā, ka ne tikai mammas, bet arī tēti aktīvi iesaistās bērnu audzināšanā un ir sapratuši tēva lomas nozīmi bērnu dzīvē. Lai palīdzētu vecākiem risināt strīdus situācijas, Bāriņtiesa pēc savas iniciatīvas un labās gribas piedāvā mediācijas pakalpojumu. Mediatora pakalpojumus apmaksā valsts. Mediators palīdz risināt strīdus jautājumus par bērna dzīvesvietu, aizbildnību, mantu un citiem aspektiem. Mediators var palīdzēt izrunāt aizvainojumus un panākt vienošanos pirms tiesas, labprātīgi.

No vēlētām amatpersonām uz darba līgumiem, turpinās pieņems pagastos

Ar Kuldīgas novada domes deputātu lēmumu Kuldīgas novadā izveidota viena bāriņtiesa – Kuldīgas novada bāriņtiesa, kas savu darbību uzsāks no 2021. gada 1. septembra un kuras sastāvā būs bāriņtiesas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, desmit bāriņtiesas locekļi, bāriņtiesas priekšsēdētāja palīgs, bāriņtiesas locekļa palīgs, bāriņtiesas sēžu sekretārs un jurists.

Līdz jaunās bāriņtiesas darbības uzsākšanai darbību turpina administratīvi teritoriālās reformas ietvaros izveidotajā pašvaldībā ietilpstošo bijušo pašvaldību bāriņtiesas atbilstoši to kompetencei un to darbības teritorijai.

Bāriņtiesas pakalpojumus arī turpmāk varēs saņemt ne tikai Kuldīgā, bet arī Skrundā un pagastos. Arī funkcija notariāli apstiprināt dokumentus, kas iedzīvotājiem pagastos ir svarīgs pakalpojums, saglabāsies.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav