Tematiskā diskusija par Rīcības plāna izstrādi

ricibas plana diskusija
Foto: Signeta Lapiņa

21. novembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā notika projekta “Ainava pilsētā”, jeb “UrbanLinks 2 Landscape” ietvaros rīkota diskusija ar valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāciju, t.sk. nozaru asociāciju dalību. Diskusijas ietvaros pētījuma un rīcības plāna izstrādātāji SIA “Grupa93” prezentēja situācijas analīzi par ainavas plānošanas jautājumiem pilotteritorijā no Kuldīgas jaunā tilta līdz Veckuldīgas pilskalnam, kā arī detalizēti apskatīja vēl divu pilsētu, kuras atrodas upes krastā, piemērus – Valmieras un Jelgavas.

Jelgava kā piemērs izvēlēts, jo pilsētu šķērso Lielupe ar 17 km krasta kopgarumu no abām pusēm, kas ir kultūrvēsturiskais mantojums, Natura 2000 teritorija ar vairākiem ūdens objektiem. Savukārt Valmieru šķērso Gauja ar 16 km krasta kopgarumu, pilsētai ir vēsturiskais centrs, bagāts kultūras mantojums un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas.

Eksperti detalizēti apskatīja pilsētu upju un krastmalu ainavu veidošanos, teritorijas izmantošanu un apsaimniekošanu, problēmas un iespējamos risinājumus, ņemot vērā to, ka Kuldīgas plānošanas stratēģiju veido visa novada teritorija, bet Valmierai un Jelgavai – tikai pilsētas.

Kuldīga starp piemēru pilsētām izceļas ar strauji augošu tūrismu. Tas savukārt prasa pārdomātu aizsargājamās teritorijas attīstību, ņemot vērā dažādus normatīvos aktus un regulas, antropogēnās slodzes ietekmi un tās saistību ar tūrisma slodzi. Pieci eksperti apsekojuši Kuldīgas pilotteritoriju un novērtējuši esošās problēmas, sagatavojuši priekšlikumus, kurus tālāk detalizēt un attīstīt, ņemot vērā arī projekta partneru Vācijā, Itālijā, Lielbritānijā, Zviedrijā un Polijā pieredzi un labo praksi līdzīgu teritoriju attīstīšanā. SIA “Grupa 93” projektu vadītāja Anita Beikule skaidroja situāciju: “Kuldīga ir labi nodrošināta ar zaļo ārtelpu – skvēriem, parkiem, labiekārtojama teritorijām, taču pilotteritotrijas no jaunā tilta līdz Veckuldīgas pilskalnam problēma ir savienojumu trūkums, jeb vienots maršruts bez pārrāvumiem. Piemēram, Melnā Kolka ir aktīva krasta erozijas procesa vieta, tajā novērojams infrastruktūras trūkums, kas liedz vienkāršu un saprotamu piekļuvi Veckuldīgas pilskalnam. Atsevišķos posmos trūkst iespēju pārvietoties gar Ventas krastu, nepieciešams iet apkārt, bet nav saprotams, pa kurieni.”

Balstoties uz detalizētu pilsētu salīdzinājumu un ņemot vērā pilotteritorijas dabas daudzveidību, upes ekoloģisko stāvokli, problemātiskās vietas ar lietusūdeni un esošo situāciju, projekta mērķis ir izvērtēt labākās iespējamās aktivitātes, kuras teritorijā varētu attīstīt. SIA “Grupa 93” rosināja nodrošināt Ventas upes pieejamību abās krasta pusēs un tās savstarpēji sasaistīt, veidojot 12 km garu pastaigu taku, bet krasta teritorijā attīstīt dažādas aktivitātes, piemēram, laivošanu, supošanu, zveju, ģeoloģijas parka izveidi, Pārventas parka attīstīšanu, kā alternatīvu Mārtiņsalas peldvietai, rumbas izgaismošanu, vai rūpnīcas “Vulkāns” teritorijas pārveidošanu vizuāli pievilcīgā, uz jauniešiem orientētā atpūtas parkā, atsaucoties uz objekta vēsturi.

Jelgavas un Valmieras pilsētu pašvaldības pārstāvji par būtiskāko upes krasta teritorijas attīstīšanas problēmu minēja lielo tūristu pieplūdumu. Tas savukārt pašvaldībām tagad liek domāt par to, kā šo noslodzi mazināt, attīstot citus objektus un novirzot tūrisma plūsmu. Jelgavas un Valmieras pašvaldības pārstāvji Kuldīgas gadījumā rekomendēja savlaicīgi par to padomāt, veidojot jaunus objektus.

Projekta “Ainava pilsētā”, jeb “UrbanLinks 2 Landscape” (Nr. PGI0484) vispārējais mērķis ir paplašināt zināšanas un uzlabot prasmes, izveidojot rīkus, kas ļauj izvērtēt urbāno dārzkopību, veselības aprūpi un ekosistēmu pakalpojumus salīdzinājumā ar citiem publisko telpu izmantošanas veidiem, tādējādi pilnveidojot politiku, kas atbalsta plānus un pasākumus ilgtspējīgai dabas kapitāla izmantošanai.

Kuldīgas novada pašvaldībai pieejamais ES Programmas finansējums ir EUR 113 985, valsts budžeta dotācija – EUR 6705 un pašvaldības līdzfinansējums – EUR 13 410. Projekta īstenošanas laiks ir no 2018. gada 1. jūnija līdz 2022. gada 31. maijam.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav