Veiks grozījumus Kuldīgas novada teritorijas plānojumā

Kuldīgas novada pašvaldība ir uzsākusi darbu pie Kuldīgas novada teritorijas plānojuma grozījumiem ar mērķi pilnveidot un aktualizēt plānojumu, kas apstiprināts 08.01.2014.

Galvenie uzdevumi šajos teritorijas plānojuma grozījumos ir precizēt valsts nozīmes Nr.7435 „Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs“ un tā paplašināto robežu un aizsargjoslas apbūves noteikumu prasības, izvērtēt spēkā esošos detālplānojumus, izstrādāt grafisko daļu ar līmeņiem un kodiem atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas (TAPIS) specifikācijas prasībām, pārskatīt un izvērtēt noteikumos lietotos terminus.

Iedzīvotāji ir aicināti izteikt savus priekšlikumus teritorijas plānojuma uzlabošanai, rakstiski iesniedzot tos Kuldīgas novada pašvaldībai, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, tad fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds un dzīves vietas adrese, savukārt juridiskām personām - nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese. Priekšlikumi iesniedzami līdz 15.maijam.

Ar plānoto grozījumu pilnu darba uzdevumu var iepazīties Kuldīgas novada Domes Attīstības pārvaldes Būvniecības nodaļā, Kuldīgas novada pašvaldības 3. stāvā. Ar spēkā esošo teritorijas plānojumu un saistošiem noteikumiem var iepazīties www.kuldiga.lv/lv/pasvaldiba/planosana/ilgtspejigas-attistibas-strategija vai Kuldīgas novada Domē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā 1. stāvā katru darba dienu pašvaldības darba laikā.

Kuldīgas novada teritorijas plānojums 2013. – 2025. gadam ar grozījumiem

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav